Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén lévő köztemetőkre, azok létesítményeire, az ezek fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre.

(2) Mosonmagyaróvár város területén található köztemetők:

a) Óvári Köztemető hrsz.: 383/1, 383/2, 431/3

b) Mosoni Köztemető hrsz.: 2167

c) Feketeerdei úti Új Köztemető hrsz.: 739/7

Általános rendelkezések

2. § (1) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, ismételt használatba vételéről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a szabályozási terv és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(2) A temetőkben levő hősi sírokat az Önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével és őrzésével együtt járó feladatok ellátásáról kegyeleti közszolgáltatási szerződésben a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. részére átadott kezelői jog útján gondoskodik.

3. § (1) A temetkezési szolgáltató a tevékenységének a településen történő megkezdésekor köteles a temető üzemeltetőjét e tényről írásban tájékoztatni.

(2) Az üzemeltető köteles a tájékoztatás tudomásul vételével egyidejűleg jelen rendelet egy példányát a temetkezési szolgáltatást végzőnek rendelkezésre bocsátani.

(3) A köztemetőkön belül kötelező az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, sírhelynyitással és visszahantolással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele.

II. fejezet

Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok

4. § (1) A mosonmagyaróvári köztemetőkben temetésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely

c) sírbolt (kripta),

d) örök emléksírok és díszsírhelyek,

e) urnafülkék, urnasírhelyek.

(2) Az egyes sírhely 2 méter hosszú, 1 méter széles. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 m hosszú, 0,9 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,5 m-t. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek csere, adásvétel tárgyai csak a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehetnek.

(4) Betemetett egyes sírhelybe külön engedély alapján és a szabály szerinti díj kifizetése mellett

a) még egy kiskoporsó

b) a sír mélyesítése esetén még egy nagy- és kiskoporsó

temethető.

A legfelső koporsó alsó síkja a terepszint alatt 1,6 méterre kell, hogy legyen.

(5) A gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére) 1,4 méter hosszú és 0,6 méter széles. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,1 m hosszú, 0,7 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,0 m-t. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(6) Az egyes sírhelyen rendszerint csak egy koporsó, gyermeksírba pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető.

(7) A kettős sírhely két nagykoporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben és feltételek mellett történhet a rátemetés, mint az egyes sírba. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 hosszú és 1,9 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,5 m-t. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(8) A parcellákba és a sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben történik.

(9) A 10 éven aluli elhunyt gyermekek számára külön táblát kell kijelölni.

(10) A halva születettek, a csonkolt testrészek, valamint az exhumált halotti maradványok részére külön-külön táblát kell kijelölni.

(11) Az elhamvasztott halottak hamvainak urnái részére urnafülkéket kell létesíteni, de az urnák sírokba is helyezhetők a 7. § (3) bekezdésben foglaltak szerint. Az urna a terepszinthez viszonyítva minimum egy méter mélyre kell, hogy kerüljön. A hozzátartozó kérésére a hamvak kiadhatók.

Sírboltok (kripták)

5. § (1) A sírboltok (kripták) méretei:

a) 4 koporsós 2,6 x 3,3 méter

b) 6 koporsós 3,0 x 4,5 méter

c) a Feketeerdei úti köztemetőben 4,0 x 4,0 méter.

(2) A sírbolt építmények terepszinttől számított magassága nem haladhatja meg a 2,5 métert.

(3) A sírbolt (kripta) építéséhez a temető kezelőjének előzetes engedélye szükséges.

(4) A sírboltok (kripták) kiépítéséről az egységes rend érdekében a temetők kezelője gondoskodik. Az előzetesen benyújtott terv és engedély alapján hozzájárulhat szakember közreműködésével az önerős kivitelezéshez.

Urnafülkék, urnasírhelyek

6. § (1) Az urnafülkébe és az urnasírhelyekbe az elhamvasztott halottak urnái helyezhetők el.

(2) A használati idő lejárata után - amennyiben azt felszólításra sem hosszabbítják meg - az urnafülkék és urnasírhelyek kiürítéséről a temető kezelője gondoskodik.

(3) A tipizált urnafülkék belső mérete 30 x 30 cm, amelyben 1 urna helyezhető el.

(4) Koporsóval betemetett gyerek sírhelyre legfeljebb 1, az egyes sírhelyekbe legfeljebb 2, koporsóval betemetett kettős sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el az ezzel érintett sírhely nagyságától és az addigi eltemetettek számától függően.

(5) A kijelölt urnasírhelyre egységenként 1 urna temethető el.

(6) A kijelölt urnasírhelyre ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1, hosszú és 0,9 m széles és 0,3 m magas, a síremlék (fejkő) magassága nem haladhatja meg az alapsíktól számított 1,0 m-t. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

III. Fejezet

Helyi védett sírok, hadisírok és díszsírhelyek

7. § (1) A helyi védelem alatt álló sírokról, síremlékekről a Mosonmagyaróvár épített környezetének és zöldfelületeinek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által meghatározott, a Nemzeti sírkerthez tartozó síremlékek védelem alatt állnak. A sírok nyilvántartásával és a fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Örökség Intézet végzi.

A megváltási díjakról és a betemetés feltételeiről a temetőkről és temetkezésről szóló törvény rendelkezik.

(3) A köztemetők fenntartója központi fekvésű (főútvonal, főtér) temetőrészt tart fenn a város életében meghatározó szerepet játszó, köztiszteletben álló elhunyt polgárai koporsóinak, illetve urnáik elhelyezésére. Az így kijelölt sírhelyek felhasználását Mosonmagyaróvár Város Polgármestere engedélyezi.

(4) Mosonmagyaróváron a díszsírhelyek a Feketeerdei úti köztemetőben az e rendelet 12. § (2) bekezdés g.) pontjában meghatározott parcellákban kapnak helyet.

IV. fejezet

Ravatalozás, sírgondozás

8. § (1) Mosonmagyaróvár város területén a köztemetőkben és a megnyitott felekezeti temetőben szabad ravatalozni. Kivételes esetben a temetőkön kívüli ravatalozásra engedélyt az egészségügyi államigazgatási szerv adhat.

(2) A temető kezelője köteles a ravatalozó és hűtőberendezés állandó üzemképes állapotáról és rendjének fenntartásáról gondoskodni.

9. § (1) A sírgondozási munkák elvégzésével - amennyiben azt nem maguk végzik - a hozzátartozók a temető kezelőjét bízhatják meg. Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozóknak a temető kezelőjéhez kell bejelenteni.

(2) A helyi védett sírok, a díszsírhelyek, a hadisírok, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása - az önkormányzat költségére - a temető kezelőjének a feladata.

(3) A sírboltok és a főutak mellett lévő sírok mellett ülőpad, fa, örökzöld a kezelő előzetes engedélyével helyezhető el.

(4) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad.

(5) A sírokon síremlékeket szilárd alapra kell felállítani.

(6) A sírdomb magassága 50 cm lehet. A sírokra olyan növényzet ültethető, amely terjedelménél fogva a sír körüli utakon a közlekedést nem gátolja.

(7) Fák és 2 méter magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet.

(8) A temető általános rendje érdekében a temető kezelője jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírok birtokosát felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. Ismételt eredménytelen felhívás esetén 6 hónap elteltével a kötelezettekkel szemben szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

V. fejezet

A köztemető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása

10. § (1) Amennyiben a sírhelytáblának, urnasírhelynek kijelölt terület megtelt, a temető kezelője köteles Mosonmagyaróvár város jegyzőjét tájékoztatni. A lezárt sírhelytáblák, illetve sírhelyek, urnafülkék részére kijelölt területnek az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte utáni kiürítését az önkormányzat rendeli el.

(2) A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, továbbiakban pedig két havonként történjen. A hirdetményt a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, temető őrházon, ravatalozón és az érintett temetőrésznél kell kifüggeszteni.

(3) A kiürítés esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait és síremlékeit - a szabályszerű díjak megfizetése mellett - a rendelkezésre álló temetőhelyekre 6 hónap alatt áthelyezhetik (exhumálhatják).

(4) A határidő eltelte után a temető kezelője végrehajtja a sírhelytábla, valamint az urnasírhelyeknek, urnafülkéknek kijelölt terület kiürítését és gondoskodik a maradványok, hamvak közös sírba helyezéséről - nyilvántartás vezetése mellett.

(5) A nem gondozott, omladozó állapotban lévő sírboltokból a 60 évi elévülési idő elteltével a tetemmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyein lévő összes építőanyagok, síremlékek és maga a sírbolt felett a temetők fenntartói, illetve kezelői szabadon rendelkezhetnek, amennyiben a karbantartásra vonatkozó előzetes felhívás eredményre nem vezet.

(6) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik.

VI. fejezet

A temetők rendjének szabályozása

11. § (1) A temetők nyitvatartási rendje: április 1. és november 5. közötti időben 7.00 - 20.00 óráig, az év többi időszakában 7.30 órától 17.00 óráig.

(2) 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a temetőkben nem tartózkodhat.

(3) A temetőkben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(4) A temetőkbe állatot bevinni, beengedni tilos.

(5) A sírokra ültetett növényzetet és a temetőkbe bevitt virágokat kivinni nem lehet.

(6) A temetők területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, bárhova elvinni tilos.

(7) A temetőkben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával lehet. Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.

(8) A már kiállított síremléket és a sír egyéb tartozékait a temetőkből - még javítás céljára is - csak a temető kezelőjének engedélyével lehet elszállítani.

(9) A temetőkbe - halottas kocsi kivételével - közúti járművel (különösen: járművel, kerékpárral) behajtani tilos. Idősek, mozgáskorlátozottak részére a temető kezelője engedélyezheti a közúti járművel való szállítást a temető területére. A temető kezelője eseti jelleggel a sír végleges kialakítása, fenntartása céljából a hozzátartozó részére engedélyezheti a közúti járművel történő behajtást.

(10) A temető kezelője köteles a szemétgyűjtőhely kijelöléséről gondoskodni, közcélú területeket és a növényzetet ápolni, a közterületeket kezelni és felújítani.

(11) A temető kezelője köteles gondoskodni a temetők kerítésének épségéről.

VII. fejezet

Az új köztemetőre vonatkozó külön szabályok

12. § (1) A temető területét római számmal jelölt parcellákra kell felosztani és táblával kell jelölni.

(2) Az egyes parcellákban az alábbi temetési helyek alakíthatók ki:

a) Hagyományos, hantos egyes sírhely: VII/E, VIII/E parcellák

b) Hagyományos, hantos kettős sírhely: V/D, VI/D, VII/D, VII/D parcellák

c) Urna elhelyezés földbe: IX parcella

d) Urna elhelyezés fülkébe: A, B, C, D, E, F, G, H

e) Szociális, hant nélküli urnás sírhely: XV/U parcella

f) Szociális, hant nélküli koporsós sírhely: XV/K parcella

g) Díszsírhely a III. sz. központi emlékhelyet is magában foglaló, félköríves parcella

(3) Az új köztemető parcella-felosztási térképét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Azok a hozzátartozók, akik közös (családi) sírhelyet kívánnak létesíteni a Feketeerdei úti új köztemetőben és az Óvári vagy a Mosoni temetőben eltemetett hozzátartozókat is ott kívánják elhelyezni, exhumálással helyezhetik át és az ezért megvásárolt sírhely díjából 50%-os engedményre jogosultak.

Az Óvári köztemetőre vonatkozó különleges szabályok

13. § (1) Az óvári temetőben koporsós temetkezés 2025. december 31-ig engedélyezett.

(2) Az Óvári köztemető területén lévő történelmi vagy várostörténeti szempontból fontos síremlékeket, meg kell őrizni. Ezek megóvásáról, fenntartásáról, gondozásáról a temető tulajdonosa köteles gondoskodni oly módon, hogy az értékesebb és megőrzendő sírköveket, melynek tulajdonosa nincs, vagy arról a tulajdonos a felhívást követő 6 hónapon belül nem rendelkezik, az új köztemetőben - kifejezetten erre kijelölt helyen és módon - a temető fenntartója helyezi el.

(3) Az Óvári köztemetőben lévő katonai sírok ápolására, gondozására, kezelésére az erre vonatkozó Genfi Egyezmény szabályait kell alkalmazni.

VIII. fejezet

Temetkezési helyek díjai

14. § Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A temetkezéssel kapcsolatos díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

15. § (1) A sírhelyek megváltása a betemetéstől számított 25 év (porladási idő), az újraváltásokat azonban lehet rövidebb időszakra is - 5, 10, 15, 20 évre - igényelni azzal, hogy ilyenkor időarányosan kell megfizetni a megváltás díját.

(2) A rendelet

a) 2. melléklete az új köztemető temető

b) 3. melléklete az óvári temető

c) 4. melléklete a mosoni temető

parcellakiosztását tartalmazza.

IX. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2016. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Az Óvári köztemetőben lévő temetkezési helyek díjai, újraváltási díjai egyes sírhelyek 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan:

1. Öregtemető (történelmi) 22.500.- Ft
2. I/A-I/B. parcella 15.000.- Ft
3. II/A-II/B. parcella 15.000.- Ft
4. III-IV. parcella 15.000.- Ft
5. V-VI-VII-VIII-IX-X/F. parcella 9.000.- Ft
6. XI-XII-XIII-XIV. parcella 9.000.- Ft
7. XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-
8. XX-XXI-XXII. parcella 9.000.- Ft

9. A kettes sírhelyek ára 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan az egyes sírhelyek árának 200%-a a megfelelő parcella szerint.

10. A gyereksírhelyek és az urnasírhelyek ára 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan az egyes sírhelyek árának 50%-a a megfelelő parcella szerint.

11. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 10.000,- Ft.

12. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130.000,- Ft

II. A Mosoni temető egyes sírhely díjai 25 éves megváltási időtartamra:

1. I-II-III. parcella 15.000.- Ft
2. IV-V-VI. parcella 15.000.- Ft
3. VII-VIII-IX-X-XI-XII. parcella 9.000.- Ft
4. XIII-XIV. parcella 9.000.- Ft
5. XV-XVI. parcella 9.000.- Ft
6. XVII. parcella 13.000.- Ft
7. XVIII. parcella-Urnahely (földbe) 12.000.- Ft
8. XIX. parcella dupla sírhelyek 2 x 9.000.- Ft
9. XVII. parcella Kripta 130.000,- Ft

10. A kettes sírhelyek ára 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan az egyes sírhelyek árának 200%-a a megfelelő parcella szerint.

11. A gyereksírhelyek és az urnasírhelyek ára 25 éves megváltási időtartamra vonatkozóan az egyes sírhelyek árának 50%-a a megfelelő parcella szerint.

12. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 10.000,- Ft.

13. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130.000,- Ft

III. A Feketeerdei úti köztemetőben egyes sírhely díjai 25 éves megváltási időtartamra:

1. Hagyományos hantos egyes sírhely 12.000,- Ft.
(II/A, IV/A, VII/A, VIII/A. parcella)
2. Hagyományos hantos kettős sírhely
(IV/B, VII/B, VIII/B., V/A., VI/A.,
V/B., VI/B. parcella) 2 x 12.000,-Ft.
3. Gyermeksírhelyek
(XV/A. parcella) 6.000,-Ft
4. Urna elhelyezés földbe
II/B IX. parcella 12.000,- Ft

5. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 8000 Ft.

6. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130 000 Ft

IV. Mindhárom temetőre vonatkozó költségek díjtételei:

1. Létesítmény igénybevételi díj: 34.000.- Ft/alkalom

(a díj tartalmazza a ravatalozók használatát, a bennük lévő berendezésekkel együtt, továbbá a karbantartás és üzemeltetés egyéb költségeit)

2. Szombat, vasárnap, egyházi-és állami ünnepekkor csak üzemeltető külön engedélyével végezhető temetési szertartás, ennek díja a fenti összeg 10%-val növelt összege.

3. Halottvizsgálati bizonyítvány beszerzésének díja (amennyiben ezen kötelezettségének a temetkezési szolgáltató nem tesz eleget) 3.000.- Ft/alkalom

4. Elhunyt hűtési díja: 8.000.- Ft/alkalom

5. Elhunyt öltöztetési díja: 7.000.- Ft/alkalom

6. Az üzemeltető rendelkezésre állási díja bejelentett időponttól eltérő időpont esetén, munkaidőn kívüli időpontokban, illetve munkaszüneti napokon 2.500 Ft/ alkalom.

7. A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulási díja 1300 Ft/nap.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

2. melléklet a 24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 24/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére