Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

„PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díj alapításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

„PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díj alapítása

1. § (1) Mosonmagyaróvár város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) „PRO URBE MOSON-MAGYARÓVÁR” kitüntető érmet és díjat alapít.

(2) Az elismerés formája „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díszoklevél, amellyel díjazás jár.

(3) A „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Az adományozottak köre, adományozás feltételi

2. § (1) „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díj (továbbiakban: kitüntetés) - Mosonmagyaróvár város lakossága nagyrabecsülése és tisztelete jeléül - hazai, illetve külföldi személynek, továbbá társadalmi vagy gazdasági szervezetnek adományozható, az alábbiak elismerése jeléül:

a) Mosonmagyaróvár város társadalmi, gazdasági, egészségügyi, kulturális és sport életének fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő tevékenység, vagy

b) Mosonmagyaróvár város lakosságának életkörülményeit, ellátását jelentősen javító, kiemelkedő munkavégzés, vagy

c) Mosonmagyaróvár várost gazdagító művészeti, kulturális teljesítmény, vagy

d) Mosonmagyaróvár város hírnevét öregbítő kiemelkedő sporttevékenység, vagy

e) Mosonmagyaróvár város érdekében önzetlenül végzett kimagasló értékű munka.

(2) A kitüntetés az arra érdemesnek halála után, posztumusz is adományozható.

Javaslattétel, a javaslatok elbírálása, döntéshozatal

3. § (1) A kitüntetés évente egy - a 2. § (1) bekezdés szerint meghatározott - személy vagy szervezet részére adományozható. A Képviselő-testület kivételesen, kiemelkedő történelmi események évfordulójához kapcsolódóan vagy valamely rendkívüli körülmény által indokolt esetben, további egy díjat adományozhat. Az évforduló száma 25-tel osztható kell, hogy legyen.

(2) A „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díj adományozására javaslatot tehet:

a) legalább 3 helyi önkormányzati képviselő,

b) olyan helyi szervezet, közösség (állami, társadalmi és érdekvédelmi szervezetek), amelyben a tagok létszáma minimum 50 fő, vagy több civil szervezet esetében a tagok létszáma együttesen eléri a 100 főt;

c) legalább 50 helyi választópolgár,

d) a polgármester.

(3) A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését.

(4) A javaslatot minden évben Javaslattételi felhívás közzétételét követően, az abban meghatározott időpontig kell eljuttatni a polgármesterhez.

(5) A Kitüntetés adományozására irányuló indítványt Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága terjeszti a Képviselő-testület elé. A javaslattételhez a bizottság minősített többségű szavazata szükséges.

(6) A Kitüntetés adományozása képviselő-testületi határozattal történik.

(7) Az adományozó határozatban rögzíteni kell

a) a kitüntetett nevét, foglalkozását (hivatali állását), lakcímét;

b) az adományozás jogcímét;

c) a kitüntetés alapjául szolgáló érdemeket;

d) a kitüntetés időpontját.

(8) Az adományozó határozatot postai úton kell eljuttatni a kitüntetettnek.

Az adományozás és az átadás módja

4. § (1) A kitüntetést a polgármester minden évben az augusztus 20-i ünnepség keretében megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen, ünnepélyes keretek között adja át, de a képviselő-testület a kitüntetés átadására egyedi döntéssel ettől eltérő időpontot is megállapíthat.

(2) A kitüntetettnek a polgármester

a) a „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” feliratú bronzérmet;

b) a kitüntetéssel járó díjról szóló értesítőt, valamint

c) a Díszoklevelet adja át.

(3) A Díszoklevél tartalmazza:

a) az adományozó megjelölését;

b) a határozat számát és keltét;

c) az adományozott nevét;

d) az adományozó pecsétjét.

(4) A Díszoklevelet a polgármester és a jegyző írja alá.

(5) A díj mértékét évente az Önkormányzat a költségvetési rendeletében határozza meg. A kitüntetéssel járó díj összegének értékállóságát meg kell őrizni. Évenkénti emeléséről a képviselő-testület az infláció mértékéhez igazítottan a költségvetési rendeletében intézkedik.

5. § (1) Elhalt személy kitüntetése esetén a díszoklevelet, az érmet és a díjat az elhalt képviselőjének, illetve örökösének kell átadni.

(2) A társadalmi vagy gazdasági szervezetnek adományozott kitüntetés átvételére annak képviselője jogosult.

A kitüntetéssel járó jogok

6. § (1) A kitüntetett Mosonmagyaróvár város lakosságának különös tiszteletét és megbecsülését élvezi, ezért jogosult:

a) az önkormányzat ülésein tanácskozási joggal részt venni;

b) az önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségeken és rendezvényeken részt venni;

c) az önkormányzat külön határozata alapján a várost vagy az önkormányzatot delegációban képviselni;

d) az önkormányzat jelvényét viselni;

e) *  halála esetén - a család kívánságának figyelembevételével - díszsírhelyre. A család kérésére az Önkormányzat a díszsírhely biztosítása helyett, az eltemettetéséről gondoskodó személy részére pénzbeli hozzájárulást biztosít a temetési költségekhez, melynek összege megegyezik - az eltemetés idején hatályos - köztemetőkről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott legmagasabb összegű, megváltható sírhely díjával.

(2) A 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjai figyelembe vételével az önkormányzati rendezvényekre a kitüntetettet meg kell hívni.

(3) Amennyiben a kitüntetett valamely jogi személy, úgy a 6. §-ban szerzett jogosultságokat - kivéve az (1) bekezdés d) pontjában foglaltat - a képviselője gyakorolja.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt jogok érvényesítését a polgármester biztosítja.

Nyilvántartás a Kitüntetés adományozásáról

7. § (1) A kitüntetés adományozásáról felvett önkormányzati ülés jegyzőkönyvi kivonatát, a kitüntetett munkásságának leírását és fényképét a Magyar Nemzeti Levéltár helyben működő intézményének, továbbá a Huszár Gál Városi Könyvtárnak át kell adni.

(2) A kitüntetés adományozását díszes kivitelű „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” feliratú Névkönyvben kell nyilvántartani.

(3) A Névkönyvnek tartalmaznia kell:

a) az adományozó határozat számát és keltét;

b) az adományozott nevét, hivatali állását vagy foglalkozását;

c) lakcímét;

d) az adományozott, a polgármester és a jegyző aláírását.

(4) A nyilvántartások vezetése a jegyző feladata.

A Kitüntetés visszavonása

8. § (1) A kitüntetést, valamint az azzal járó jogokat - Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának illetékes bizottságának kezdeményezésére - a képviselő-testület határozattal megvonhatja attól, aki annak viselésére és a közmegbecsülésre méltatlanná vált.

(2) A kitüntetést mérlegelés nélkül vissza kell vonni, ha a cím birtokosát:

a) a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélte,

b) a bíróság közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltotta.

(3) A kitüntetés visszavonásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt, és egyidejűleg a megvonás tényét a Névkönyvbe be kell jegyezni.

(4) A Képviselő-testület határozatáról értesíteni kell:

a) az érdekeltet, illetve elhalálozás esetén közvetlen hozzátartozóját;

b) a 7. § (1) bekezdésében megjelölt intézményeket.

(5) A visszavonással kapcsolatos ügykezelési feladatok ellátása a jegyző feladata.

Záró rendelkezések

9. § (1) Jelen rendelet 2016. július 15. napján lép hatályba és az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 28/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez

„PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem leírása

Az emlékérem 90 mm átmérőjű, kör alakú bronzplakett.

Egyik oldalán a felső körívében „Pro Urbe”, alsó körívében „Mosonmagyaróvár” felirat, középen Mosonmagyaróvár város címere látható; a másik oldalán a városháza, a lucsonyi kápolna, valamint a mosoni templom van, amelyek a város történelmi múltját, s egységét jelképezik.