Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete

a vegyes fogorvosi körzetek kialakításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzetekre.

A vegyes fogorvosi alapellátás körzetei

2. § (1) A rendelet 1. melléklete a vegyes fogorvosi körzetek utcajegyzékét és a körzetekhez rendelt ellátandó köznevelési intézményeket tartalmazza.

(2) *  Mosonmagyaróvár város 1. számú vegyes fogorvosi körzete Mosonudvar község közigazgatási területével egy vegyes fogorvosi körzetet alkot.

Záró rendelkezések

3. § (1) A rendelet 2017. március 31. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelethez *