Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2016. évi teljesített

bevételét 10.694.037.478 Ft-tal,

azaz tízmilliárd-hatszánkilencvennégymillió-harmichétezer-négyszázhetvennyolc forinttal

kiadását 9.222.843.731 Ft-tal

azaz kilencmilliárd-kettőszázhuszonkettőmillió-nyolcszáznegyvenháromezer-hétszázharmincegy forinttal

az 1/a. és 1/b. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés végrehajtásának 2016. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/a. melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4/b. melléklet, az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 5. melléklet állapítja meg. A működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9/a. melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9/b. melléklet, az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 10. melléklet állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2016. december 31-én 445 főben - ebből 15 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 15. melléklete alapján.

(3) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. melléklet szerint állapítja meg. A többlettámogatás miatti visszafizetési kötelezettség, nettósított módon, az elszámolás alapján az Önkormányzatnak nem keletkezett. Az állami támogatások elszámolás tartalmazza az Önkormányzat nettó finanszírozásában megjelenő, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek állami támogatásának elszámolását is. Az elszámolás alapján az Önkormányzat részére járó támogatás az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében megjelenő bevétel.

Az Önkormányzat által az elszámolás alapján járó, a Magyar Államkincstár részéről jóváhagyás után utalandó támogatás:

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) óvodai nevelési feladatok ellátása +1.142.800 Ft
ab) gyermekétkeztetés támogatása + 83.595 Ft
ac) bölcsődei ellátás + 664.245 Ft
ad) szociális étkeztetés + 243.584 Ft
ae) házi segítségnyújtás + 188.500 Ft
af) időskorúak nappali intézményi ellátása - 163.500 Ft
ag) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - 550.000 Ft
ah) hajléktalanok átmeneti ellátása + 515.185 Ft
Összesen: +2.124.409 Ft

b) a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások, a Lurkóvár Óvoda kapacitásbővítését célzó beruházások elszámolása során, 8.225 Ft támogatás visszafizetése került meghatározásra, mely az elszámolást követően nyolc napon belül, 2017. évben megfizetésre került a Magyar Államkincstár felé.

(4) A Mosonmagyaróvár Térségi Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi állami támogatásának elszámolásából eredő többlettámogatást Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Önkormányzat 2016. évről szóló beszámolójának Magyar Államkincstár által történő pénzügyi jóváhagyását követő nyolc napon belül rendezi a Társulás felé. Az elszámolás alapján a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás részére járó 2016. évi állami támogatás 233.769,- Ft, azaz kettőszázharmincháromezer-hétszázhatvankilenc forint.

3. § A költségvetés végrehajtásának 2016. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi hitelállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 17. melléklete alapján határozza meg.

7. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2015. évi pénzmaradvány felhasználást a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a fel nem használt önkormányzati támogatás miatt a 2016. évi beszámoló végrehajtását követően nem von el forrást az irányítása alá tartozó költségvetési szervektől. A beszámoló 19. mellékletében meghatározott maradványok az intézmények 2017. évi költségvetésén átvezetésre kerülnek, nyilvántartásba vétele a zárszámadási rendelet hatályba lépését követően, tárgyhónapot követő hó 20-ig megtörténik. A maradvány által biztosított forrás az intézmény eredeti előirányzatban meghatározott, önkormányzati finanszírozását csökkenti.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a beszámolójában kimutatott 2016. évi tárgyévi maradvány, valamint a 2017. évi költségvetésben tervezett a Képviselő-testület által eredeti előirányzat formájában jóváhagyott maradvány különbözetét nyilvántartásba vegye, és a többlet maradvány összegével az általános tartalék előirányzatát emelje.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

11. § Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 37.053.949.057,- Ft-ban, azaz harminchétmilliárd-ötvenhárommillió-kilencszáznegyvenkilencezer-ötvenhét forintban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza - a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt 322.244.026,- Ft-ban, azaz háromszázhuszonkettőmillió-kettőszáznegyvennégyezer-huszonhat forintban állapítja meg.

13. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálat tárgyát képező, 2016. évi egyszerűsített beszámolóját a 22. mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, a 24. mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint fogadja el.

14. § Az Önkormányzat 2016. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási maradvánnyal nem rendelkezik.

15. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

16. § (1) Ez a rendelet 2017. április 30. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-24. melléklet a 17/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez