Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület használatáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja a közterületek használatának városképi, városrendezési, kereskedelmi, közegészségügyi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági szempontok figyelembevételével történő szabályozása.

(2) A rendelet hatálya kiterjed:

a) *  Mosonmagyaróvár közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletekre - ide nem értve a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése céljából történő terület használatot -,

b) *  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában, vagy kezelésében lévő közlekedési - ide nem értve a fizető parkolókat -, közpark és erdő rendeltetésű vagy ilyen célra használt területekre, valamint az álló- és folyóvizek partjaira,

c) az Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi személyre, aki vagy amely a város közigazgatási területén e rendeletben foglaltak szerint közterületet használ, a közterület területén, az alatt vagy felett építményt vagy létesítményt kíván elhelyezni.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. a közterület rendeltetése:

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda, stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidő eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) a közművek elhelyezésének,

f) a zöldfelületek kialakításának biztosítása.

Fentieken túl a közterület rendeltetését a hatáskör gyakorlója egyedi kérelem elbírálása esetén állapíthatja meg.

1a. *  Árukirakodás: a saját üzletben árusított áru közterületen történő elhelyezése, mely nem kizárólag az árukínálat bemutatására vagy értékesítésének előmozdítására, hanem az árusításra is szolgál.

2. építési munkával kapcsolatos létesítmények, berendezések: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai, valamint építmények és törmelékek, építési anyagok elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához igénybe vett eszközök;

3. filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgető műsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort;

4. közhasználatra átadott rész: az épület vagy ingatlan olyan területe, amelyet a lakosság korlátozás nélkül szabadon használ vagy használhat, a terület a tényleges használattal válik közterületté;

5. mozgó adománygyűjtés: az adománygyűjtő személy vagy az adományszervező által közterületen az adományozásra történő személyes felhívással végzett, forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott vagy az általa meghatalmazottak alapcéljának vagy közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;

6. szeszes ital: gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, ezek felhasználásával készült termék, valamint az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital;

7. üzlet: a helyileg körülhatárolt, tartós használatra készült, rendszeresen (állandó, vagy ideiglenes jelleggel) nyilvántartott értékesítő hely, amelynek kereskedelmi célú használatbavételét az építésügyi hatóság engedélyezte;

8. *  üzemképtelen jármű: olyan jármű, amely állapotánál fogva a közúti közlekedésben nem tud részt venni;

9. terasz: terasznak minősül különösen a belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzlethez kapcsolódó, az üzlettől fizikailag elkülönülő vagy az üzlethez épített, vendégek fogadására kialakított terület vagy építmény.

A közterület rendeltetéstől eltérő célú használata

3. § (1) *  Közterületet a 2. § 1. pontjában foglalt közterület funkciótól eltérően csak hatósági döntésben biztosított közterület-használati engedély alapján lehet használni és csak olyan tevékenységekre, amelyekre e rendelet felhatalmazást ad, kivéve a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezése.

(2) *  A területet használni csak végleges közterület-használati engedély (a továbbiakban: közterület-használati engedély), valamint az abban foglalt közterület-használati díj megfizetését igazoló irat birtokában lehetséges. Közterület felbontása érvényes és hatályos közterület-bontási engedély alapján lehetséges.

(3) *  A közterület felbontásával, a közút nem közlekedési célú igénybevételével, útcsatlakozás létesítésével, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § szerinti útkezelői hozzájárulással kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik.

A közterület-használati kérelem

4. § (1) A közterületet rendeltetésétől eltérően használni a közterület-használati engedélyben foglaltak alapján, közterület-használati díj megfizetése ellenében lehet (a továbbiakban: közterület-használat).

(2) Közterület-használati kérelmet a rendelet 4. melléklete, közterület-felbontási kérelmet pedig a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell kezdeményeznie annak, aki a közterületet rendeltetésétől eltérő célra kívánja használni. A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata nevében eljáró Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal).

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét (természetes személy esetén természetes azonosító adatait is) és állandó lakó- vagy telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását (helyszínrajz, rajz, fotó),

d) a közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezését, méretét, feliratát és az elhelyezés módját,

e) mellékletként a szakhatóságok hozzájárulását (szükség esetén).

(3a) * 

(4) A közterület-használati kérelemhez csatolni kell:

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást,

b) a közterületen folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység gyakorlására jogosító okirat hivatalos másolatát, adott tevékenység jogszerű végzését igazoló dokumentum, működési engedély, kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolatát,

c) mutatványos tevékenység esetén a berendezés műszaki alkalmasságának tanúsítását.

(5) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.

(6) A közterület-használati engedély nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését, különös tekintettel műemlékvédelmi területek, épületek esetén a műemlékvédelmi hatóság hozzájárulását.

(7) A szakhatóságok hozzájárulását a kérelmező köteles beszerezni.

(8) * 

(9) *  Közterület-használati engedély csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra (maximum egy évre) vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig (közterületen létesített parkoló, terasz, vendéglátó előkert, garázs, pavilon, lépcső fennállásáig) - adható. Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati engedély csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(10) A közterület-használati kérelem elbírálása során figyelembe kell venni:

a) az Önkormányzat hatályos helyi építési szabályzatát, szabályozási tervét,

b) a városképi, műemlékvédelmi, közlekedési, közegészségügyi, kereskedelmi és turisztikai szempontokat.

A közterület-használati engedély alapján történő hasznosítás

5. § (1) Közterület-használati engedély szükséges:

a) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet,

b) árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfés kocsi elhelyezésére,

c) adománygyűjtés céljából,

d) mozgó árusítás és mozgóbolt céljából,

e) a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány és garázs elhelyezésére,

f) építési munkával kapcsolatos létesítményekre, berendezésekre,

g) idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, szolgáltató tevékenységre, árukirakodásra, árusításra (különösen zöldség, gyümölcs, ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység),

h) filmfogatásra,

i) vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására,

j) vendéglátó-ipari tevékenység ellátáshoz szükséges szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására

k) rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából,

l) közterületbe nyúló - a közterületből elfoglalt részére - parkoló kialakítására, használatára

m) * 

n) tüzelő vagy egyéb tárgy (különösen költözködés során bútorok és háztartási felszerelések, konténerek) rakodására és tárolására, ha ez a tevékenység 72 óra időtartamot meghaladja,

o) magánszemély által ideiglenes építési engedéllyel garázs céljára bérelt közterület használatára,

p) egyéb célú igénybevétel - különösen a közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítása - esetén.

(2) Közterület-használati engedély alapján a használatba vevő használati díj megfizetése mellett jogosult a közterület-használati engedélyben megjelölt közterületet az abban megjelölt célra, módon és időtartamban, a rendeltetésétől eltérő célra használni. A közterület rendeltetéstől eltérő használata csak olyan módon történhet, hogy az egyéb közterületek használatát ne zavarja.

(3) A közterület-használó köteles az elfoglalt közterület használata során a közterület fenntartásával, tisztántartásával kapcsolatos feladatokat elvégezni, valamint biztosítani a munkavédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartását, a balesetveszély elkerülését.

(4) *  Közterületen történő parkoló létesítéséhez az Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges. A parkoló terveztetése, engedélyeztetése, kivitelezése és forgalomba helyezése a kérelmező feladata és a kérelmező költségére történik. A közterületen kialakított parkoló a közforgalom elől nem zárható el.

Közterület-felbontási engedéllyel bontható felületek

6. § (1) *  Minden önkormányzati tulajdonú közterület felbontásához - függetlenül annak burkolatától - közterület-felbontási engedély szükséges. A közterület-felbontási engedély tartalmazza a közterület-felbontással érintett terület használati díját is, melynek díjtételeit a 2. melléklet tartalmazza. Amennyiben a közterület-felbontással érintett terület nagysága és annak időtartama alapján a közterület-felbontásért fizetendő díj mértéke nem éri el az 5.000,- Ft összeget, úgy a közterület-felbontásért fizetendő díj, mint minimálisan fizetendő díj mértéke 5.000,- Ft.

(2) Közterületen végzett építési munka céljából közterületet felbontani november 1-je és március 31-e között nem lehet. A közterület felbontási engedélyeket úgy kell kiadni, hogy a munkálatokat az adott év október 31-ig be kell fejezni, a helyreállítást el kell végezni. Ezen tilalom alól a polgármester egyedi felmentést adhat abban az esetben, ha

a) az időjárási körülmények lehetővé teszik a szakszerű helyreállítást,

b) továbbá a felbontás elmaradása igazolhatóan jelentős anyagi veszteséggel járna a kérelmező számára.

(3) Nem kell közterület-felbontási engedélyt kérni, továbbá a (2) bekezdésben foglalt időbeli korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, amikor a közművezeték meghibásodása és annak halaszthatatlan helyreállítása miatt kell a közterületet felbontani. Ez esetben a közművezeték tulajdonosa a meghibásodás miatti felbontást 24 órán belül köteles bejelenteni a közterület kezelőjénél, a bejelentésben meg kell jelölni a helyreállítás időpontját. A továbbiakban a közterület-felbontás helyreállításának szabályai megegyeznek az engedéllyel történő felbontás utáni helyreállítás szabályaival.

(3a) *  Nem adható közterület-bontási engedély annak a kérelmezőnek, akit, illetve amelyet ezen tevékenységtől eltiltottak, az eltiltás ideje alatt.

(4) A közterület-felbontási kérelem tartalmazza:

a) a részletes kiviteli tervet, mely tartalmazza a felbontás módját, a felbontásnál használatos technológiát és alkalmazandó gépeket, a felbontás térbeli és időbeli ütemezését, továbbá a helyreállítás módját, a helyreállításnál alkalmazandó technológiát és anyagokat, azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét.

b) a kérelemben rögzíteni kell a bontásért és helyreállításért felelős személy nevét, szakképesítését, kamarai nyilvántartási számát, valamint a helyreállítás vállalt határidejét.

(5) A közterület-felbontási engedély tartalmazza kérelmező azonosító adatain túl:

a) helyszín megnevezését (utca, házszám, hrsz.),

b) munkavégzés időpontját,

c) helyreállításért felelős cég, személy megnevezését,

d) helyreállítási előírásokat (szilárd útburkolat, járda, kavicsolt földút, parkosított terület, útpadka esetén),

e) *  befizetett letéti díj összegét.

(6) A közterület-helyreállítás befejezésekor be kell nyújtani az Önkormányzat felé a tömörségi és szerkezeti vastagságot igazoló mérési jegyzőkönyveket, az alkalmazott anyagok műbizonylatait, a lefektetett vezeték vagy műtárgy geodéziai bemérését digitális formában. A tömörségi és szerkezeti vastagsági méréseket lokális felbontás esetén, egy helyen, nyomvonalas létesítmény esetén legalább 50 méterenként el kell végezni, a Hivatal által kiválasztott helyeken.

(7) *  A közterület felbontását kérő a helyreállítás szakszerűségének és első osztályú minőségének biztosítása érdekében letéti díjat köteles fizetni. A közterület-felbontási engedély mindaddig nem adható ki, míg a kérelmező a letéti díjat igazoltan meg nem fizette. A letéti díj biztosítja az Önkormányzat által elvégzendő helyreállítás fedezetét arra az esetre, ha a kérelmező nem végzi el a helyreállítást, vagy nem megfelelő minőségben végzi el azt. A letéti díj az Önkormányzat által nyitott letéti számlára kerül és akkor fizethető vissza, ha a kérelmező a helyreállítást határidőben, a kiviteli tervben, a hatályos szabványoknak megfelelően, első osztályú minőségben elvégezte. Amennyiben az Önkormányzat a kérelmező nem határidőben, vagy nem megfelelő minőségben történő helyreállítása miatt saját hatáskörében rendeli meg más vállalkozónál a helyreállítás elvégzését, abban az esetben azt a letéti díjból, számlával igazolhatóan jogosult elvégeztetni. A letéti díj visszafizetésre kerülő összegére kamat nem jár. A letéti díj vagy fennmaradó részének visszafizetésére a közterület-bontás és - helyreállítás befejezését igazoló, a felek által felvett jegyzőkönyv aláírását követően 8 munkanapon belül kerül sor.

(8) Az (5) bekezdés szerinti letéti díj mértékét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok mentesülnek a letéti díj megfizetése alól.

A kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos szabályok

7. § (1) A város kiemelt övezeteiben lakókocsi, büfékocsi nem üzemeltethető közterületen.

(2) Kiemelt övezetben lévő magánterületen lakókocsi, büfékocsi nem üzemeltethető, amennyiben rendelkezik közvetlen közterületi kapcsolattal.

(3) Szervezett kereskedelmi tevékenység esetén kiemelt övezetben - a városkép védelme érdekében - az Önkormányzat által meghatározott és a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. tulajdonában lévő árusító pultokat, sátrakat kell alkalmazni.

(4) A kiemelt övezeteket felsorolását az 1. melléklet II. pontja tartalmazza.

Az építési tevékenységgel kapcsolatos szabályok

8. § (1) A város kiemelt területén építőanyagot, bontott anyagot, törmeléket csak kalodában vagy konténerben szabad tárolni. Ez alól kivételt képeznek a nyomvonalas létesítmények építési munkálatai, azonban ebben az esetben is úgy kell a tárolást végezni, hogy az balesetveszélyt, közveszélyt ne okozzon.

(2) Tilos az igénybevett közterületek burkolatán betont, habarcsot keverni, ragasztóanyagot melegíteni, valamint a burkolat megvédése nélkül gépet üzemeltetni vagy tárolni.

A járművek elhelyezésével, javításával kapcsolatos szabályok

9. § (1) *  Kamion, autóbusz, traktor, munkagép, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, továbbá pótkocsi, utánfutó és lakókocsi közterületen nem tárolható.

(2) *  Tilos közterületen járművek javítása, átalakítása, szerelése a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott műszaki hiba, valamint közút baleset esetét kivéve.

(3) *  Közterületen üzemképtelen jármű- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - nem tárolható. Az üzembentartó vagy a tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles haladéktalanul eltávolítani.

(4) *  Azt a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, közterületen tilos tárolni a KRESZ-ben meghatározott időtartamot meghaladóan.

A közterület filmforgatási célú használata

10. § (1) A mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a közterület-használat szabályairól szóló rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a 10 nap időtartamot, mely indokolt esetben legfeljebb két alkalommal meghosszabbítható.

(3) A hatósági szerződés jóváhagyását átruházott hatáskörben a polgármester látja el.

(4) A közterület-használat naponta 7.00-21.00 óra közötti időtartamra vonatkozhat, különösen indokolt esetben ettől eltérő időtartam is engedélyezhető.

(5) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően legfeljebb 10 munkanapon belül újra biztosítani kell.

(6) Turisztikailag kiemelt területek:

a) Fő utca - Deák Ferenc tér - Cserháti Sándor utca, valamint az általuk, továbbá a - Lajta folyó - Malomi - Lajta ág - Temetői - Lajta ág által határolt terület,

b) Kolbai Károly utca,

c) Kígyó utca,

d) Wittmann Antal park,

e) Erzsébet tér - Kápolna tér,

f) Szent István király utca - Erzsébet tértől a Kühne Ede térig,

g) Rudolf-liget.

(7) A kérelmező a közterület-használati díj megfizetése alól kizárólag abban az esetben mentesíthető, ha a filmalkotás közérdekű célt szolgál. A közérdekű célt a polgármester igazolja a közterület-használatra vonatkozó kérelem benyújtását megelőzően. Közérdekű célnak minősül különösen az Önkormányzat, az Önkormányzat intézménye, az Önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaság, valamint ezek tulajdonában lévő gazdasági társaság által vagy érdekében, továbbá oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

(8) A kérelmező a tevékenysége gyakorlása során köteles tartózkodni a közterület más használóinak szükségtelen zavarásától.

Zöldterületek használata * 

10/A. § *  (1) A lakóingatlanok tulajdonosai részére - maximum 15 éves időtartamra - közterület-használati engedély adható azon park és zöldterület megnevezésű közterületrészek vonatkozásában, amelyek az adott lakóingatlannal szomszédosan helyezkednek el, és bárki által ténylegesen nem vagy csak korlátozottan használhatóak. Ezen esetekben közterület-használati díj nem kerül megállapításra, azonban az ingatlantulajdonosoknak vállalniuk kell ezen területrészek fenntartását, gondozását.

(2) A közterületen elhelyezkedő zöldterületek ingatlantulajdonos általi használatára vonatkozó eljárás lefolytatása az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata alapján illetékes bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik. A Bizottság ezen hatásköre gyakorlása során a közterület-használat feltételeit jelen rendeletben foglaltaktól eltérően is megállapíthatja, a használat feltételeit használati megállapodásban kell rögzíteni.

A köztisztaság megvédésével kapcsolatos szabályok

11. § A köztisztaság érdekében a döntésben pénzügyi óvadék biztosítása írható elő, amelyet köteles a kérelmező a döntést közlését követő 3 napon belül befizetni az Önkormányzat számlájára. Az óvadék összege az érintett közterület köztisztasági rendjének helyreállításához várhatóan szükséges összes költség. Az Önkormányzat a fel nem használt óvadék összegét a közterület-használat megszűnésétől számított 8 napon belül köteles visszautalni.

Közterület-használati engedély nélkül végezhető tevékenységek

12. § Nem kell közterületi-használati engedély:

a) közút vagy járda építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút vagy járda területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt vagy felett elhelyezett nyomvonalas közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) *  utcabútorok (különösen: közterületi hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók, padok) kihelyezéséhez, ide nem értve a reklámhordozókra és reklámok elhelyezésére alkalmas utcabútor, amelyre a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet rendelkezései vonatkoznak,

e) az 1100 l-es vagy annál nagyobb hulladékgyűjtő edények kihelyezéséhez. A kihelyezés vagy a gyűjtőedény helyének meghatározása a közszolgáltatóval történő egyeztetés alapján a polgármester hozzájárulása alapján lehet.

A közterület-használati engedély megtagadásának esetei

13. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

a) zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat,

b) olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

c) a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokkal, kereskedelmi és turisztikai szempontokkal ellentétes.

(2) Közterületen ipari, termelő és gyártó tevékenységet folytatni tilos.

(3) Közterületen veszélyes anyagot elhelyezni, tárolni tilos.

Jogellenes közterület-használat következményei

14. § (1) *  Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon, különösen az abban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére vagy az engedélyben meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a Rendészet felhívására közterület-használati kérelmet benyújtani vagy a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni és kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítani. Amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 5 napon belül nem tesz eleget, jogellenes közterület-használati ügyben eljárást indít a hatóság.

(2) *  Abban az esetben, ha valaki közterületet engedély nélkül használ és egyébként a közterület-használat engedélyezhető lett volna, a felhívástól a jogellenes állapot megszüntetéséig terjedő időszakra a közterület-használati díj határozattal kerül megállapításra.

(3) A Rendészet az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, jelentős közérdekből egyébként indokolt vagy turisztikailag kiemelt területen valósult meg. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet közreműködése

15. § * 

A közterület-használati engedély

16. § (1) A közterület-használati engedéllyel kapcsolatos eljárás a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint jár el.

(2) A közterület-használati engedély megadásakor figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképi, műemlékvédelmi, köztisztasági, közlekedési, a vonatkozó kereskedelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételeket (mint például iparjogosítvány, működési engedély) fennállását is.

(3) Közterület-használati engedély csak akkor adható meg, ha a vonatkozó jogszabályok, szakhatósági előírások és az e rendeletben foglalt feltételek azt lehetővé teszik.

(4) Annak a kérelmezőnek, akinek korábbi közterület-használatért megállapított díjtartozása, vagy az Önkormányzattal szemben bármilyen címen tartozása van, ezen tartozás rendezéséig újabb közterület-használati engedély nem adható.

(5) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át, kivéve az Önkormányzat saját szervezetei, gazdasági társaságai által szervezett rendezvények esetében.

A közterület-használati engedély megszűnése

17. § (1) A kérelmező kérésére a közterület-használati engedély visszavonható.

(2) A közterület-használati engedély időtartamától függően - az adott ügy körülményeit figyelembe véve - az engedély visszavonható az Önkormányzat részéről, ha közterületet eredeti céljára kívánja hasznosítani vagy városi közösségi létesítményt kíván elhelyezni. Ebben az esetben időarányosan vissza kell téríteni a közterület-használati díjat.

(3) Az engedélyt azonnali hatállyal vissza lehet vonni, ha a használója a közterületet nem az engedélyben rögzített célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget.

(4) Ha az engedély visszavonásra kerül, a közterület használója köteles saját költségén az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség a használót építési engedély alapján végzett építési munka esetében csak akkor terheli, ha az az engedélyben külön feltételként elő lett írva.

(5) Ha a közterület-használat a (3) bekezdésben említett módon szűnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet.

A közterület-használati díj

18. § (1) A közterület használatáért e rendelet 1. melléklete szerinti közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a használó, a közterület-használati engedélyben rögzített időtartamra és módon a közterület tényleges használatára, vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.

(2) *  Amennyiben a közterület-használati engedélyben foglalt közterület-használati díj összege nem haladja meg a nettó 200.000,- Ft összeget, úgy azt az ügyfél egy összegben, míg egyéb esetben havonta egyenlő részletekben köteles az engedélyben meghatározott tárgyidőszakra előre megfizetni.

(3) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni.

(4) * 

(5) A közterület-használati díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap és m2 egésznek számít.

(6) A közterület hasznosításából befolyt összegeket elkülönítetten kell kezelni és a közterületek fenntartására kell fordítani.

(7) * 

Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

19. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok által közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó létesítményekért, berendezésekért, közterületi munkálataiért,

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

c) Önkormányzat saját szervezetei (költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében,

d) közterület céljára átadott területek használatának esetében, ha a kérelmező a korábbi tulajdonos,

e) *  1100 l-es vagy annál nagyobb közszolgáltatásba bevont hulladékgyűjtő edények kihelyezése esetén,

f) utcabútorok (közterületi hulladékgyűjtő edények, kerékpártárolók, padok) kihelyezése esetén.

(2) A közterület-használati díj a polgármester döntése alapján korlátlanul csökkenthető vagy akár el is engedhető, ha

a) a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség,

b) a város érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében,

c) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében,

d) különösen indokolt egyéb esetben, egyedi elbírálás alapján,

e) közterületbe nyúló, a közterületből elfoglalt parkoló létesítése céljából.

A rendelet hatályba lépése

20. § (1) A rendelet 2017. június 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

I. A közterület-használat díjtételei

Közterület foglalás célja Közterület foglalás díja
Kiemelt övezet Egyéb terület
1. A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet 1000 Ft/m2/hó 700 Ft/m2/hó
2. Árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfé kocsi elhelyezésére 1500 Ft/m2/hó 800 Ft/m2/hó

3.
Adománygyűjtés céljából 3000 Ft/nap/fő; ha adománygyűjtő pult is szükséges+
50 Ft/m2/nap
1500 Ft/nap/fő; ha adománygyűjtő pult is szükséges +
50 Ft/m2/nap
4. A közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány és garázs elhelyezésére Tiltott 2500 Ft/m2/hó
5. *  Építési munkával kapcsolatos létesítményekre, berendezésekre (állványozás, építőanyagok tárolása) 250 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap
5a *  Hulladék elhelyezése konténerben 72 óra időtartamot meghaladóan 1000 Ft/darab/nap 700 Ft/darab/nap

6.
Idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, mozgóárusításra, szolgáltató tevékenységre, árukirakodásra (pl. zöldség, gyümölcs, ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység) 100 Ft/m2/nap 70 Ft/m2/nap


7.
Vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására kiemelt időszak: 600 Ft/m2/hó
kiemelt időszakon kívül: 300 Ft/m2/hó
kiemelt időszak: 350 Ft/m2/hó
kiemelt időszakon kívül: 175 Ft/m2/hó
8. Vendéglátó-ipari tevékenység ellátáshoz szükséges szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására 2000 Ft/m2/nap 1000 Ft/m2/nap
9.
Rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából 100 Ft/m2/nap 50 Ft/m2/nap
10. *  Közterületen a kérelmező költségére létesített parkoló kialakítására, használatára 250.000 Ft/parkolóhely egyszeri közterület-használati díj a fennállásig
11. * 

12.
Tüzelő vagy egyéb tárgy rakodására és tárolására, ha ez a tevékenység 72 óra időtartamot meghaladja 300 Ft/m2/nap 200 Ft/m2/nap

13.
Magánszemély által létesített garázs céljára bérelt közterület használatára 20.000 Ft/m2 egyszeri megváltási díj a fennállásig

14.
Jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény Egyedi elbírálás alapján, vagy a 19. §-ban foglaltak figyelembevétele alapján

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján nem általános forgalmi adóköteles díjtétel.

* kiemelt időszak: május 1-jétől szeptember 30-ig

** kiemelt időszakon kívül: október 1-jétől április 30-ig

II. Kiemelt övezet

az alábbi utcák, utak, az utak szélétől számított 50-50 m távolságban:

1. Királyhidai út,

2. Szent István király út,

3. Kossuth Lajos út,

4. Pozsonyi út,

5. Fő utca,

6. Gabonarakpart,

7. Hild tér,

8. Kápolna tér,

9. Erzsébet tér,

10. Fő utca - Deák Ferenc tér - Cserháti Sándor utca, valamint az általuk, továbbá a - Lajta folyó - Malomi - Lajta ág - Temetői - Lajta ág által határolt terület,

11. Gulyás L. utca - Károly utca - Mosonyi M. utca - Szent István király út, valamint az általuk határolt területek.

2. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

I. Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjak: II. A közterület-felbontás díjtételei nem közútnak minősülő közterület esetén:
Igénybevételének célja A közterület-foglalási díjszabás mértéke (Ft/m2/nap) Közterület-foglalási tevékenység megnevezése, a közterület igénybevételének célja A közterület-foglalási díjszabás mértéke (Ft/m2/nap)
Főút Mellékút Kiemelt terület Egyéb terület
1. Kulturális rendezvény 5 2 1. Közterület-felbontás aszfalt, beton burkolaton 1400 700
2. Vásár, egyéb 10 5 2. Közterület-felbontás díszkő burkolaton 1000 500
3. Építési munkaterület 25 10 3. Közterület-felbontás egyéb, nem szilárd burkolaton 600 300
4. A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint minimálisan fizetendő díj 5000 5000

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján nem általános forgalmi adóköteles díjtétel.

3. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

A közterület-felbontás esetén irányadó letéti díj mértéke:

1. Nem szilárd burkolat, vagy föld- és zöldfelület esetén 10.000.- Ft/m2
2. Járda és térkő burkolat felbontása esetén 18.000.- Ft/m2
3. Szilárd útburkolat felbontása esetén 28.000.- Ft/m2

4. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI KÉRELEM

1. Kérelmező neve
2. (Természetes személy esetén) születési hely, idő, anyja neve
3. Lakcíme (vagy telephely címe)
4. Az elfoglalni kívánt közterület pontos helye

5. közterületen elhelyezni kívánt tárgy megnevezése, módja (mobil, függesztett, talajhoz rögzített):
6. Nagysága (m2)
7. Helyrajzi száma
8. A kért területfoglalás kezdete
(naptári napokban)
vége
9. Üzlet (vállalkozás) esetén működési engedély szám

Területhasználat módja (a kívánt rész aláhúzandó)
- a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet
- árusító- és egyéb fülke, bódé, pavilon, büfés kocsi elhelyezésére
- adománygyűjtés céljából
- a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshely, indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, iparvágány és garázs elhelyezésére
- rendezvényekhez, kiállításokhoz, vásárokhoz kapcsolódó ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített, valamint a rendezvény helyszínéül szolgáló terület céljából, továbbá a szórakoztató és mutatványos tevékenység céljából
- tüzelő vagy egyéb tárgy rakodására és tárolására, ha ez a tevékenység 72 óra időtartamot meghaladja
- építési munkával kapcsolatos létesítményekre, berendezésekre
- idényjellegű, alkalmi jellegű árusításra, szolgáltató tevékenységre, árukirakodásra (pl. zöldség, gyümölcs, ünnepekhez kapcsolódó árusítás, tevékenység)
- filmforgatásra
- vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítására
- vendéglátó-ipari tevékenység ellátáshoz szükséges szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, áru kirakodására
- közterületbe nyúló - a közterületből elfoglalt részére - parkoló kialakítására, használatára
- üzemképtelen jármű tárolására
- magánszemély által ideiglenes építési engedéllyel garázs céljára bérelt közterület használatára
- jelen mellékletben felsorolt használati célok egyikébe sem sorolható igény
Elhelyezni kívánt tárgyak megnevezése, részletesebb ismertetés (hátoldalon vázlatos helyszínrajz, reklámtábla esetén tábláról készült rajz, vagy fotó csatolandó!)

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdése alapozza meg.

Kijelentem, hogy a Közterület-használati engedély eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Mosonmagyaróvár, 20 .................

................................. ............................................
aláírás jogi személy esetén bélyegző

5. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Közterület-felbontási, valamint közút területének nem közlekedési célú igénybevétele iránti kérelem

Alulírott azon kéréssel fordulok Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz, hogy részemre a mellékelt adatok és dokumentumok alapján a Közterület felbontására/közút területének nem közlekedési célú igénybevételére engedélyt adjon.

1.a) A közterület felbontását kérő/engedélyes
megnevezése:
1.
b) Az engedélyes címe:
2. A bontásért felelős személy megnevezése:
címe, telefonszáma:
3. Érintett közterület
3.a) Helye (pontos cím vagy helyrajzi szám):
Csatolandó a vázlatos helyszínrajz, azon

bejelölve a felbontani kívánt területrész!

3.b) A igénybevétel oka, indokolása:
4. A munkavégzés ideje
*: kezdete
vége
201...
201...
5. A felbontani kívánt felület hosszúság (m), szélesség (m), területméret (m2)
Öntött, vagy hengerelt aszfalt burkolatú pályaszerkezet
Betonburkolat
Térkő burkolat
Gyephézagos burkolat
Kavicsolt földút, földút
Murvafelület v. kőzúzalék
Parkosított terület
Egyéb zöldterület, zöldsáv

6. Az igénybevétel eredményeként a közút területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény vagy más létesítmény tulajdonosa és üzemeltetője, valamint elérhetősége:

........................................................................................................................

7. A kérelemhez csatolandó közműkezelői nyilatkozatok, hozzájárulások, dokumentumok:

a) E-ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt. Nyilvántartási Oszt. Győr, Kandó K. u. 11-13.

b) AQUA Szolgáltató Kft. Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.

c) Magyar Telekom Zrt. Győr, Bajcsy-Zs. u. 46.

d) ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 9027 Győr, Puskás T. u. 39.

e) VÜF Kft. Távhőszolgáltató Üzemegység Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 25.

f) ViDaNet Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10.

g) Tulajdonosi hozzájárulás az önkormányzattól

h) igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajzot, vázlatot, műszaki leírást),

i) a közút érintett szakaszának hossz-, illetve keresztszelvénye, feltüntetve azokon a vízelvezetés megoldását (szükséges,

j) az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás tervét valamennyi építési ütemre vonatkozóan, amely tartalmazza a munkavégzés szüneteltetése idején (munkaidőn kívüli időszak, pihenőnap) érvényes ideiglenes forgalmi rendet is.

k) Közterület-bontást követő helyreállítást végző kivitelezőre vonatkozó nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet önkormányzati rendeletének 4. § (3) bekezdése alapozza meg.

Kijelentem, hogy a Közterület-használati engedély eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

A bontási, ill. helyreállítási munkákat a kiadott engedélyben foglalt feltételekkel, az általam megjelölt határidőre elvégzem. A kivitelezési munkákról a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészetet telefonon a 96/283-430-os számon a tényleges munkakezdés előtti napon és a tényleges befejezés után 24 órán belül értesítem.

*A közterület-felbontási engedélyt a kivitelezés megkezdése előtt minimum 2 héttel korábban kell megkérni.

Mosonmagyaróvár, 20.........................

........................................
A kérelmező olvasható aláírása

6. melléklet a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Függelék a 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez *