Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a (2) bekezdésben foglaltak kivételével kiterjed mindazon természetes és jogi személyre, amely Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén kedvtelésből tartott állatot tart, felügyel, gondoz.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a kutatási - kísérleti célra szolgáló, valamint a tudományos ismeretterjesztés és az oktatási demonstráció céljából tartott állatokra,

b) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatokat ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra,

c) a természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó állatokra,

d) az állatkiállításokra,

e) a kedvtelésből tartott állatok kereskedésére,

f) az állatpanziókra, állatmenhelyekre,

g) a cirkuszi menazsériára,

h) állatorvosi rendelőkre,

i) a vágóhidra,

j) a gyepmesteri telepre,

k) a méhészetekre,

l) a társasházakra és a lakásszövetkezetekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

Külterület közterülete: Mosonmagyaróvár helyi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben ekként meghatározott terület.

3. Az állattartás szabályai

3. § Nem tartható kedvtelésből tartott állat közterületen.

4. § Ebet külterület közterületén póráz nélkül vezetni tilos.

5. § Évente május 15-től szeptember 15-ig a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló kormányrendelet alapján fürdési célt szolgáló területre - a mentő-, jelző-, vakvezető, rokkantsegítő, terápiás eb kivételével - állatot bevinni tilos.

6. § Köztéri szökőkutakban kedvtelésből tartott állatot itatni tilos.

4. Ebek futtatására kijelölt terület

7. § (1) Ebet póráz nélkül futtatni, edzeni kizárólag az e célra kijelölt területen (a továbbiakban: eb futtatására kijelölt terület) lehet.

(2) Az eb futtatására kijelölt területet jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az eb futtatására kijelölt területet táblával kell megjelölni.

(4) Az eb futtatására kijelölt terület házirendjét e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(5) A házirendet az üzemeltető köteles az eb futtatására kijelölt területen jól látható helyen kifüggesztetni.

5. Az állati tetemek ártalmatlanítása, a gyepmesteri feladatok ellátása

8. § (1) Az elhullott, kedvtelésből tartott állat teteme az állattartó ingatlanán elföldelhető a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról szóló miniszteri rendeletben foglalt előírások betartása mellett.

(2) Amennyiben nincs az elföldelésre alkalmas ingatlan, vagy az elföldelést jogszabály kizárja, az állattartó köteles az állati tetem megsemmisítéséről a hatályos jogi szabályozás szerint gondoskodni.

(3) Amennyiben az állattartó ingatlanán nincs lehetőség az állat elföldelésére, úgy az állat tetemét - kérésre - térítési díj ellenében a gyepmesteri feladatokat ellátó Városüzemeltető és Fenntartó Kft. (a továbbiakban: gyepmester) elszállítja.

9. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a közigazgatási területén a felügyelet nélkül hagyott, valamint a közterületen szabadon engedett, kóbor állatok befogásával kapcsolatos feladatok elvégzéséről a gyepmesteren keresztül gondoskodik.

6. Ebrendészeti hozzájárulás

10. § A Képviselő-testület Mosonmagyaróvár város közigazgatási területére ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.

7. Eljárási szabályok

11. § (1) Aki az e rendeletben foglalt kötelezettségeket megszegi, az a közösségi együttélés szabályaiba ütköző magatartást valósít meg, és vele szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet szerint kell eljárni.

(2) Az e rendeletben meghatározott ügyekben átruházott hatáskörben a jegyző jár el.

8. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2017. május 15. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 7. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete 2017. szeptember 15. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 19/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

HÁZIREND

1. Az eb futtatására kijelölt terület kizárólag a meghirdetett nyitvatartási időben látogatható.

2. Az eb futtatására kijelölt területre kizárólag veszettség ellen beoltott, féregtelenített ebbel lehet belépni.

3. Az eb futtatására kijelölt területre fertőző betegségben szenvedő, sérült ebet bevinni tilos.

4. Az eb futtatására kijelölt területre ebeken kívül más állatot bevinni tilos.

5. A járási állat-egészségügyi hatóság által veszélyesnek nyilvánított ebbel az eb futtatására kijelölt területre belépni tilos.

6. Egy személlyel maximum három eb tartózkodhat az eb futtatására kijelölt területen.

7. Az eb futtatására kijelölt területen tartózkodó személy a felügyelete alá tartozó eb által okozott minden kárért felelősséggel tartozik.

8. Az eb futtatására kijelölt területen mindenki saját felelősségére tartózkodhat.

9. A 14 éves kor alatti gyermek csak nagykorú felügyelete mellett tartózkodhat az eb futtatására kijelölt területen.

10. Alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt az eb futtatására kijelölt területen tartózkodni tilos.

11. Az eb által okozott szennyeződést az eb felügyeletét ellátó személy köteles feltakarítani.

12. Szemetelni az eb futtatására kijelölt terület egész területén tilos.

13. Az eb futtatására kijelölt területre történő belépéssel mindenki elfogadja annak szabályait.

14. A szabályok be nem tartása a közösségi együttélés szabályai megsértésének minősül, ami a vonatkozó jogszabály alapján szankcionálható, valamint az eb futtatására kijelölt területről történő azonnali kitiltást vonhat maga után.