Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) létesítésére terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) rögzített eljárása.

2. Hivatali helyiség: a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) anyakönyvvezetői irodája.

3. Hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

4. Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.

5. Többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény létesítése.

3. § (1) Hivatali munkaidőn kívül - az At. 27. § (2) bekezdésében, valamint az At. 39. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével - az anyakönyvi események lebonyolítására engedélyezett idő:

a) szerda: 17:30 és 20:00 óra,

b) péntek: 13:30 és 16:00 óra,

c) szombat: 14:00 és 20:00 óra között.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítése csak az At. 18. § (3) bekezdésében, valamint az At. 32. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése esetén engedélyezhető.

(3) A többletszolgáltatások engedélyezésére irányuló kérelmet az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejűleg, írásban kell benyújtani - az anyakönyvvezető útján - a Hivatal jegyzőjéhez, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon.

4. § (1) Az alapszolgáltatás nyújtása díjmentes.

(2) A többletszolgáltatásért az érintetteknek az 1. mellékletben meghatározott összegű díjat kell fizetniük.

(3) A többletszolgáltatások díját az anyakönyvi esemény megrendezése előtt legalább 15 nappal, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlája javára vagy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzzel kell megfizetni.

(4) Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek a házasságkötés kitűzött időpontja előtt legalább 30 nappal bejelentik, a befizetett díjat 15 napon belül vissza kell utalni vagy fizetni a befizető részére.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott határidő alól, különösen méltánylást érdemlő okból a jegyző felmentést adhat.

5. § A Hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként és személyenként bruttó 5.000,- Ft díjazás illeti meg.

6. § (1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak.

(4) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 20/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak

1. Hivatali munkaidőn túl, hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény díja: 10.000,- Ft

2. Hivatali munkaidőn túl a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott anyakönyvi esemény díja: 20.000,- Ft

3. Hivatali munkaidőn túl, külső helyszínen tartott anyakönyvi esemény díja: 50.000,- Ft

A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.


  Vissza az oldal tetejére