Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

az átláthatóságról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetéséből nyújtott ingyenes támogatásban részesülő jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (a továbbiakban: szervezetek) meghatározza az átláthatóság követelményeit, valamint annak igazolási módját, továbbá rögzítse a kiadási előirányzatok terhére kötött visszterhes szerződések esetében a magasabb szintű jogszabályokban foglalt átláthatósági követelmények igazolási módját.

(2) A rendelet továbbá meghatározza

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civiltv.) szerinti civil szervezet által, önkormányzati támogatás igényléséhez szükséges, a Civiltv. 75. §-ban foglaltak igazolásának formáját,

b) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében foglaltakra vonatkozó nyilatkozat formáját, valamint

c) a támogatási szerződések keretében alkalmazandó elszámoló lap tartalmát és formáját.

A rendelet hatálya

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed azon szervezetekre, melyek az Önkormányzat költségvetéséből ingyenes támogatásban részesülnek, továbbá amelyek az államháztartásra vonatkozó jogszabályok értelmében az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével kötött visszterhes szerződéshez, adott megbízáshoz, megrendeléshez, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalást tartalmazó iratban, vagy ahhoz kapcsolódóan átláthatóságukat igazolni kötelesek.

(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá

a) a Civiltv. szerinti civil szervezetekre,

b) a rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint nyilatkozattételre kötelezettekre, valamint

c) a magánszemélyekre.

Átláthatósági nyilatkozat

3. § (1) *  A rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti szervezet az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével kötött szerződése keretében a szervezet átláthatóságának igazolására, a 3. § (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározott kivételekkel, a jogállásának megfelelő, e rendelet 1., 2. vagy 3. melléklete szerinti nyilatkozatot köteles kitölteni.

(2) Az Önkormányzat az ingyenes támogatási szerződések esetében a vele szerződő fél átláthatóságának ellenőrzése érdekében, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló törvényben a visszterhes szerződésekre meghatározott szabályok szerint jogosult a szervezetek átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni.

(3) A szervezet képviselője az Önkormányzattal kötött ingyenes szerződése esetén is köteles haladéktalanul tájékoztatni az Önkormányzatot az átláthatósági nyilatkozatban foglaltak változása esetén. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött ingyenes szerződést az Önkormányzat felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

(4) *  Ha a beszerzés egyedi értéke nem éri el az előzetes írásbeliséghez nem kötött kötelezettségvállalás értékét, akkor az átláthatósági nyilatkozat beszerzése mellőzhető.

(5) *  Az 5.000.000. Ft-ot el nem érő beszerzés és támogatás esetében a visszterhes kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak kell tartalmaznia a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles tájékoztatni a kötelezettségvállalót. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

(6) *  Az 5.000.000 Ft vagy a feletti beszerzés, támogatás esetén, valamint a kötelezettségvállaló egyedi mérlegelése alapján a szervezet jogállásának megfelelő melléklet kitöltése kötelező.

Civil szervezetek nyilatkozattételi kötelezettsége

4. § A Civiltv. szerinti civil szervezet az Önkormányzathoz benyújtott támogatási kérelméhez a rendelet 4. melléklete szerinti nyilatkozattal igazolhatja, hogy a Civiltv. 75. §-ban említett beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

Nyilatkozat összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy annak hiányáról

5. § Az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével kötött támogatási szerződésekhez az arra kötelezettek a Knyt. 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (1) bekezdésében foglaltak igazolásához a rendelet 5. melléklete szerinti nyilatkozatot kötelesek használni.

Támogatások elszámolása

6. § A rendelet hatálya alá tartozó szervezetek és magánszemélyek, az Önkormányzattal vagy annak költségvetési szervével kötött támogatási szerződése alapján folyósított támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerinti formanyomtatványon kötelesek elszámolni.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (3) bekezdés, valamint a rendelet 7-8. mellékletei 2018. január 2-án hatályukat vesztik.

(3) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a .... /20 ügyiratszámú szerződéshez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
törvény erejénél fogva átlátható szervezetek részére

Nyilatkozattevő:

Név: .........................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................

Cégjegyzékszám:...........................................................................................

Adószám: ....................................................................................................

Képviseletében eljár: ......................................................................................

Alulírott ................ , mint a ...................(nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA ÁTLÁTHATÓ SZERVEZETEK

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

(a megfelelő aláhúzandó)

- az állam,

- költségvetési szerv,

- köztestület,

- helyi önkormányzat,

- nemzetiségi önkormányzat,

- társulás,

- egyházi jogi személy,

- olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,

- nemzetközi szervezet,

- külföldi állam,

- külföldi helyhatóság,

- külföldi állami vagy helyhatósági szerv,

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: .......................... (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság.

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen ingyenes vagy visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ban, valamint az átláthatóságról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni;

- amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli;

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. ..........................

.............................
Cégszerű aláírás

2. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a .... /20 ügyiratszámú szerződéshez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
civil szervezet vagy vízitársulat részére

Nyilatkozattevő:

Név: .........................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................

Cégjegyzékszám:...........................................................................................

Adószám: ....................................................................................................

Képviseletében eljár: ......................................................................................

Alulírott ................ , mint a ................... (nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt szervezet (a megfelelő aláhúzandó)

- civil szervezet vagy

- vízitársulat

átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont c) alpont szerint az általam képviselt szervezet

III/1. vezető tisztségviselői megismerhetők,

az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői:

Vezető tisztségviselő Adószám/adóazonosító

III/2. az általam képviselt szervezet, valamint ezek tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25% -ot meghaladó részesedéssel,

Az általam képviselt szervezet, valamint a III/1. pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi szervezet(ek)ben rendelkeznek 25% -ot meghaladó részesedéssel:

Vezető tisztségviselő Szervezet neve Adószám Részesedés mértéke

Ezek a szervezet(ek) átlátható(ak), azaz:

- III./2.1. tulajdonosi szerkezetük, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosuk megismerhető, amelyről az alábbiak szerint nyilatkozom (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

- III/2.2. Ezen szervezet(ek) adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:

□ Magyarország

□ egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

(a megfelelőt kérjük aláhúzni, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- III/2.3. Ezen szervezet(ek) ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Ezen szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

(A megfelelő aláhúzandó!)

Amennyiben ezen szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév A szervezet megnevezése A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

- III/2.4. Ezen szervezetben (azaz azon szervezetben, amelyben az általam képviselt szervezetnek, valamint annak vezető tisztségviselőinek 25%-ot meghaladó részesedéssel rendelkeznek) közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átlátható, azaz:

Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezekre vezető tisztségviselői 25%-os meghaladó részesedéssel rendelkeznek:

Gazdálkodó szervezet neve Adószám Részesedés mértéke % - ban Adóilletősége Tényleges tulajdonos(ok) Tényleges tulajdonosok adószáma
Adóév Gazdálkodó szervezet neve, székhelye A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

III./3. az állam, amelyben az általam képviselt szervezet székhelye van:

- az Európai Unió valamely tagállama:

□ Magyarország

□ egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..............., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ............., vagy

- olyan tagállam vagy olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: ...................

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni.)

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen ingyenes vagy visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ban, valamint az átláthatóságról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni;

- amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli;

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. ..........................

.............................
Cégszerű aláírás

3. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Melléklet a .... /20 ügyiratszámú szerződéshez

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
gazdálkodó szervezet részére

Nyilatkozattevő:

Név: .........................................................................................................

Székhely: ....................................................................................................

Cégjegyzékszám:...........................................................................................

Adószám: ....................................................................................................

Képviseletében eljár: ......................................................................................

Alulírott ................ , mint a ................... (nyilatkozatot tevő szervezet) képviseletére jogosult a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján felelősségem tudatában az alábbi

átláthatósági nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül, azaz az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpont szerint olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

II/1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető.

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

II/2. az állam, amelyben az általam képviselt gazdálkodó szervezet adóilletőséggel rendelkezik: (a megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

- az Európai Unió valamely tagállama:

□ Magyarország

□ egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

II/3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak:

Nyilatkozat az ellenőrzött külföldi társasági minősítésről:

Az általam képviselt szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság;

vagy

Az általam képviselt szervezet nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

(A megfelelő aláhúzandó!)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében, az alábbiak szerint:

Adóév Gazdálkodó szervezet neve, székhelye A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

II/4. az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a II/1., II/2. és II/3. pont szerinti feltételek fennállnak.

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megjelölése (név, székhely)

(Ezen pontban a gazdálkodó szervezet nem természetes személy tulajdonosairól kell nyilatkozni. Minden olyan szervezet esetében, amely akárcsak közvetve, de több mint 25%-os tulajdonnal, szavazati joggal vagy befolyással bír, függetlenül attól, hogy a tulajdonosi szerkezet melyik fokán található, nyilatkozni kell.)

1. ..........................................

2. ..........................................

3. ..........................................

Nyilatkozat az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% -os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet átláthatóságáról

II/4.1. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek tényleges tulajdonosai (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges kitölteni):

Nyilatkozat tényleges tulajdonosokról:

Név Lakcím Adószám/
adóazonosító jel
Tulajdoni hányad Befolyás és szavazati jog mértéke

II/4.2. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek adóilletékessége (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges az adóilletőséget megjelölni):

- az Európai Unió valamely tagállama:

□ Magyarország

□ egyéb: .............................., vagy

- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam: ..................., vagy

- a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama: ........................, vagy

- olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van: .......................

(A megfelelő aláhúzandó, illetve amennyiben nem Magyarország, kérjük az országot megnevezni)

II/4.3. Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek ellenőrzött külföldi társasági minősítése (több érintett gazdálkodó szervezet esetében szervezetenként szükséges megjelölni):

Magyarországi székhellyel rendelkezik, így nem ellenőrzött külföldi társaság.

vagy

Nem rendelkezik magyarországi székhellyel.

(A megfelelő aláhúzandó! Amennyiben a nyilatkozattevő által képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25% - os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet nem magyarországi székhelyű, úgy felmerül annak kérdése, hogy ellenőrzött külföldi társaságnak minősül-e, ezért szükséges az ellenőrzött külföldi társaságnak minősítéssel kapcsolatos következő rész kitöltése.)

Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában meghatározott feltételek figyelembe vételével

nem minősül a társasági és az osztalékadóról szóló törvény szerinti meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak

vagy

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak minősül.

(A megfelelő aláhúzandó!)

Amennyiben az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet külföldi személy, illetve az üzletvezetés helye alapján külföldi illetékességű (a továbbiakban együtt: külföldi társaság), de székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, nyilatkozom az adott államban a valódi gazdasági jelenlét tekintetében„ az alábbiak szerint:

Adóév Az általam képviselt gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet A külföldi társaság és adott államban lévő kapcsolt vállalkozási által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevételének aránya az összes bevételhez képest

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a vonatkozó jogszabályokat megismertem, amelyek alapján az általam képviselt szervezet átlátható szervezetnek minősül.

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy

- kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen ingyenes vagy visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 55. §-ban, valamint az átláthatóságról szóló .../2017. (...) önkormányzati rendelet 3. §-ban foglaltak szerint a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő adatokat kezelni;

- amennyiben az ellenőrzés során olyan információ merül fel, amely megkérdőjelezi az átláthatóságot, a teljes bizonyítási teher a nyilatkozót terheli;

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött szerződést a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a kötelezettségvállaló önkormányzat vagy költségvetési szerv részére, vagy amennyiben az általam képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem.

Kelt. ..........................

.............................
Cégszerű aláírás

4. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .............................., mint ........................................... képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy civil szervezetünk a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § szerint ............................... letétbe /közzé* tette.

Ezen nyilatkozatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához benyújtott 201.... évi támogatási igényünkhöz adtam ki.

Mosonmagyaróvár, 201. ............................

..................................................
aláírás

* megfelelő rész aláhúzandó!

5. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/ kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

_______________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a Knyt.

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

A Knyt. irányadó rendelkezései:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

6. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Elszámoló lap

(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma: ........................

Támogatott neve: A támogatás összege:

.......................................................... ...........................................Ft

.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

.........................................................

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

.........................................................

.........................................................

A támogatott program pontos ideje,

időtartama: ...........................................

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése

Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)

A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)

számla értéke
(Ft)

végösszeg:

Az elszámolás kelte:.....................

................................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal
felruházott képviselőjének aláírása

7-8. melléklet a 32/2017. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez *