Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” díj adományozásának szabályairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kiváló tanulmányi, művészi többletteljesítményével iskolája és városunk hírnevét öregbítő mosonmagyaróvári iskolába járó tanulók elismerésére „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” elnevezéssel díjat alapít (a továbbiakban: díj).

A díj adományozásának feltételei

2. § *  A díj Mosonmagyaróvár város valamely köznevelési intézményében tanulónak adható, aki:

a) általános iskolában, gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában (a továbbiakban együtt: iskola) legalább 4,5-es átlagú, szakiskolában legalább 3,5-es átlagú, alapfokú művészeti iskolában 5,0-es átlagú tanulmányi eredményt ért el, és

b) jó vagy példamutató magatartással és szorgalommal tanul, és

c) tanulmányi vagy művészi többletteljesítményével Mosonmagyaróvár város kulturális közéletében szerepet játszott és/vagy városunk hírnevét öregbítette, és

d) a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és támogatott, az Oktatási Hivatal által hivatalosan közzétett tanulmányi versenyek körében legalább egyen országos 1-10. helyezést ért el és/vagy

e) az iskola aktuális tanévre elfogadott munkatervében meghatározott versenyen országos 1-10. helyezést ért el vagy

f) alapfokú művészeti iskola diákja tekintetében legalább négy iskola részvételével megrendezett regionális versenyen 1-3. helyezést vagy Arany/Különdíj minősítést szerzett és/vagy

g) az e rendelet 1. mellékletében felsorolt országos versenyek 1-10. helyezettje.

A javaslattétel és a döntés rendje

3. § (1) *  A díjazottak személyére a köznevelési intézmények vezetői tesznek javaslatot a 2. melléklet szerinti Javaslattételi adatlapon. A 2. § e) pontja alapján történő javaslattétel esetén az iskola által támogatott versenyekre vonatkozó munkaterv kivonatát csatolni kell. A 2. § f) pontja alapján történő javaslattétel esetén a versenyfelhívást csatolni kell. A javaslatokat minden év június 1-jéig a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalba kell benyújtani. Egy iskola több tanulót is jelölhet.

(2) A díjazásra irányuló javaslatokat az oktatási ügyekért felelős bizottság bírálja el és dönt a képviselő-testület elé terjesztendő tanulókról. A díjjal járó jutalmazás módjára és a díjazottak számára a bizottság tesz javaslatot, a díjak odaítéléséről a képviselő-testület dönt.

(3) A díj egy tanuló részére több alkalommal adományozható.

A díj formája és átadása

4. § (1) A díj formája díszoklevél. A díszoklevél tartalmazza

a) az adományozó megjelölését,

b) az adományozott nevét,

c) a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” címet,

d) a kitüntetés rövid indoklását,

e) az adományozó pecsétjét,

f) a polgármester aláírását.

(2) Az intézményvezetői javaslat alapján a tanulót eredményei elérésében leginkább segítő felkészítő tanár emléklapot kap.

(3) Az elismerő díszokleveleket és a felkészítő tanároknak az emléklapokat minden évben ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

Záró rendelkezés

5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez

I. Országos kiírású általános iskolai évfolyamokat érintő versenyek

1. Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny (5-8. évfolyamos tanulók számára)

2. Bolyai anyanyelvi csapatverseny (3-8. évfolyamos tanulók számára)

3. Bolyai természettudományi csapatverseny (3-8. évfolyamos tanulók számára)

4. Bolyai matematika csapatverseny (3-8. évfolyamos tanulók számára)

5. Varga Tamás Matematikaverseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

6. Zrínyi Ilona matematikaverseny (3-8. évfolyamos tanulók számára)

7. Hevesy György országos kémiaverseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

8. Öveges József Kárpát-medencei fizikaverseny (8. évfolyamos tanulók számára)

9. Hermann Ottó országos biológiaverseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

10. Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

11. Kaán Károly országos természet-és környezetismereti verseny (5-6. évfolyamos tanulók számára)

12. Országos technika csapatverseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

13. Sajó Károly kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny (7-8. évfolyamos tanulók számára)

14. Balogh János országos környezet- és egészségvédelmi csapatverseny (6-8. évfolyamos tanulók számára)

15. LÜK (Logika, Ügyesség, Kitartás) Országos Verseny (2-4. évfolyamos tanulók számára)

16. SZIPORKA Országos Matematika Verseny (2-8. évfolyamos tanulók számára)

17. Gárdonyi Országos Logikai Verseny (1-8. évfolyamos tanulók számára)

18. Országos Alapműveleti Matematika Verseny (4-8. évfolyamos tanulók számára)

19. Országos Robotolimpiai Csapatverseny (5-8. évfolyamos tanulók számára)

20. Szivárványhíd Világjáró, Időutazó, Nyelvmester, Olvasó Országos verseny (1-8. évfolyamos tanulók számára)

21. Böngész Országos Levelező Verseny (1-4. évfolyamos tanulók számára)

22. TITOK Arany János Verseny (5-8. évfolyamos tanulók számára)

23. Bendegúz - Gyermek- és Ifjúsági Akadémia - Tudásbajnokság (1-8. évfolyamos tanulók részére)

24. Kalmár László Országos Matematikai Verseny (3-4. évfolyamos tanulók részére)

II. Országos kiírású általános és középiskolai évfolyamokat érintő versenyek

1. Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny a 7-10. évfolyamos tanulók számára

2. Jedlik Ányos fizikaverseny (7-10. évfolyamos tanulók számára)

3. Dr. Árokszállásy Zoltán biológiaverseny (7-12. évfolyamos tanulók számára)

4. LOGO országos számítástechnikai verseny (3-10. évfolyamos tanulók számára)

5. Nemes Tihamér országos informatikaverseny (5-13. évfolyamos tanulók számára) „Tiszán innen - Dunán túl” országos népdaléneklési minősítő verseny a 7-10. évfolyamos tanulók számára - „arany” vagy „kiemelt arany” fokozatú minősítés

6. Erzsébet vetélkedő általános iskolások és középiskolások számára szóbeli döntő

7. Országos történelem verseny (5-12. évfolyamos tanulók részére)

8. Országos földrajz verseny (5-12. évfolyamos tanulók részére)

9. Országos magyar irodalom és/vagy nyelvtani verseny (5-12. évfolyamos tanulók részére)

10. Országos német nyelvi verseny (5-12. évfolyamos tanulók részére)

11. Országos angol nyelvi verseny (5-12. évfolyamos tanulók részére)

12. MOZAIK Komplex Tanulmányi Verseny (1-12. évfolyamos tanulók részére)

13. Országos Szónoklat verseny (7-12. évfolyamos tanulók részére)

14. Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny (2-12. évfolyamos tanulók részre)

III. Országos kiírású középiskolai évfolyamokat érintő versenyek

1. „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny (9-13. évfolyamos tanulók számára) - országos forduló díjazottja

2. Implom József Kárpát-medencei középiskolai helyesírási verseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

3. Savaria országos történelem verseny (9-10. évfolyamos tanulók számára)

4. Arany Dániel matematikaverseny (9-10. évfolyamos tanulók számára)

5. Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny (9-10. évfolyamos tanulók számára)

6. Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny (9-10. évfolyamos tanulók számára)

7. Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny (9-10. évfolyamos tanulók számára)

8. Georgikon Biológia Tanulmányi verseny (11-12. évfolyamos tanulók számára)

9. A Kutató Diákok Országos Szövetsége és a Kutató Diákokért Alapítvány által szervezett Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (A tematikus konferenciák 1-3. helyezettjei, illetve a nemzetközi döntő különdíjas, elsődíjas, illetve nagydíjas előadásai) (9-13. évfolyamos tanulók számára)

10. Hlavay József Országos Környezettudományi és Műszaki Diákkonferencia (9-13. évfolyamos tanulók számára)

11. Fodor József Országos Biológia Verseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

12. Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny

13. Dr. Szentágothai János Országos Biológia Verseny (11-12. évfolyamos tanulók számára)

14. Nemzetközi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

15. A PPKE ITK által meghirdetett Országos Bionika Akadályverseny

16. Szakképző Iskolák Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenye

IV. Szakmai szervezetek által kiírt országos szakmai versenyek

1. A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség által kiírt országos gasztronómiai bajnokság - „Magyar bajnok”

2. Schnitta Sámuel országos szakmai emlékverseny (csapatverseny)

3. MAFOSZ (Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége) által általános és középiskolások számára meghirdetett országos diákpályázat - egyéni versenyben 1-3. helyezett; csoportos versenyben az 1-3. helyezett csapat maximum 5 tagja (akiknek alkotásai az iskola megítélése szerint leginkább elősegítették a sikert)

4. Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi csapatverseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

5. Európa - komplex állampolgári ismeretek verseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

6. „Magyarország az én hazám” honismereti és/vagy „Örökségünk ’48” történelmi és/vagy „Magyarok Európában” állampolgári komplex csapatverseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

7. Országos elsősegély-ismereti verseny (5-12. évfolyamos tanulók számára)

8. Országos középiskolai illemtani csapatverseny (9-13. évfolyamos tanulók számára)

2. melléklet a 44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez * 

JAVASLAT
”MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS KIVÁLÓ TANULÓJA” DÍJRA

1. ISKOLA NEVE: ...........................................................................

2. DÍJRA JELÖLT TANULÓ

NEVE: ...........................................................................

ÉVFOLYAMA: ...........................................................................

LAKCÍME, ELÉRHETŐSÉGE: ...........................................................................

TANULMÁNYI ÁTLAGA: ...........................................................................

MAGATARTÁS, SZORGALOM ÉRTÉKELÉSE: .......................................................

3. DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁNAK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ EREDMÉNY/EK:

A) A tanulmányi verseny megnevezése (rendelet .... § .... pontja):

..........................................................................................................................

B) A rendelet 1. mellékletének II./ 7-11. pontja szerinti versenyek esetében a verseny részletes megnevezése és az intézményvezető szakmai indoklása:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

A tanulmányi versenyen elért eredmény megnevezése:

.........................................................................................................................

..........................................................................................................................

4. A TANULÓT LEGINKÁBB SEGÍTŐ FELKÉSZÍTŐ TANÁR NEVE, ELÉRHETŐSÉGE:

.........................................................................................................................

Kelt,................................

P.H.

.........................................
INTÉZMÉNYVEZETŐ ALÁÍRÁSA

Alulírott (név), mint (gyermek neve) törvényes képviselője kijelentem, hogy az Önkormányzati Kitüntetések c. adatkezelési tájékoztatót megismertem (www.mosonmagyarovar.hu), továbbá az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete /2016. április 17-ei 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet/ (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontja továbbá a 8. cikk alapján nyilatkozom, hogy önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy kiskorú gyermekem fenti adatait, továbbá az arcképéről készült fotót Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal kezelje, a díj odaítélése esetén pedig honlapján (www.mosonmagyarovar.hu), és facebook oldalán közzé tegye.

Kelt:..................................................

.................................................................
szülő/törvényes képviselő