Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) *  A Képviselő-testület Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 10.977.295.046,- Ft-ban, azaz tízmilliárd-kilencszázhetvenhétmillió-kétszázkilencvenötezer-negyvenhat forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 6.882.285.032,- Ft, azaz hatmilliárd-nyolcszáznyolcvankettőmillió-kettőszáznyolcvanötezer-harminckettő forint

önként vállalt feladatok kiadásai: 4.076.578.255,- Ft, azaz négymilliárd-hetvenhatmillió-ötszázhetvennyolcezer-kettőszázötvenöt forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 18.431.759,-Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázharmincegyezer-hétszázötvenkilenc forint

b) bevételi főösszegét: 8.288.533.059,- Ft-ban, azaz nyolcmilliárd-kettőszáznyolcvannyolcmillió-ötszázharmincháromezer-ötvenkilenc forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 5.081.428.838,- Ft, azaz ötmilliárd-nyolcvanegymillió-négyszázhuszonnyolcezer-nyolcszázharmincnyolc forint

önként vállalt feladatok bevételei: 3.188.672.463,- Ft, azaz hárommilliárd-száznyolcvannyolcmillió-hatszázhetvenkettőezer-négyszázhatvanhárom forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 18.431.759,-Ft, azaz tizennyolcmillió-négyszázharmincegyezer-hétszázötvenkilenc forint

c) hiányát: 2.688.761.986,- Ft, azaz kettőmilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhatvanegyezer-kilencszáznyolcvanhat forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 1/a. sz. melléklete, a működési és felhalmozási egyensúlyt a rendelet 1/b. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézményműködtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből származó kiadási, és bevételi előirányzata 9.753.600 Ft, azaz kilencmillió-hétszázötvenháromezer-hatszáz forint. A vállalkozási tevékenységhez irányítószervi finanszírozási támogatás nem nyújtható.

A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja alapján 2017. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével nem számol.

(2) *  A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának valamint az államkötvény formájában befektetett forrás 2.526.761.986,- Ft, azaz kettőmilliárd-ötszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanegyezer-kilencszáznyolcvanhat forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 1.675.728.272,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázhetvenötmillió-hétszázhuszonnyolcezer-kettőszázhetvenkettő forint,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány 851.033.714,- Ft, azaz nyolcszázötvenegymillió-harmincháromezer-hétszáztizennégy forint.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési hiány finanszírozására kölcsönkeret igénybevételt 162.000.000 Ft-ban, azaz százhatvankettőmillió forintban határoz meg a 2018. évi költségvetési rendeletben, a Kormány 1948/2017. (XII.12.) Korm. határozata alapján, az OTP Bank Nyrt.-vel, „kölcsönszerződés, célhitel igénybevételéhez” nevű, 2017. december 19-én aláírt szerződése alapján.

(4) A költségvetési rendelet módosítása esetén a Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátást a 2018. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat összevont mérlegét - 1/a. számú melléklet, működési és felhalmozási egyenlegekkel 1/b. számú melléklet, külön bemutatva az Önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatokat;

b) a II. fejezet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását - 2-11. számú mellékletek;

c) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését - 11. számú melléklet;

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként - 11. számú melléklet;

e) az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként - 15. számú melléklet;

f) közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) - 16. számú melléklet;

g) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit - 19. számú melléklet;

h) a többéves kihatással járó döntéseket évenként és összesítve - 20. számú melléklet;

i) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást - 21. számú melléklet;

j) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - 22. számú melléklet;

k) az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait - 23. számú melléklet.

(2) A tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások tartalmát a költségvetési rendelet részét képező mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület elrendeli a több éves kihatással járó döntésekről, valamint a közvetett támogatásokról készített kimutatás szöveges indoklással történő alátámasztását.

A 2018. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek

aa) intézményi saját bevételek

ab) helyi adók, különösen a szociális feladatok finanszírozására az iparűzési adó bevétele

ac) állami támogatások

ad) átengedett központi adók és helyi adók

ae) támogatásértékű működési bevételek

af) működésre átvett államháztartáson kívüli bevételek

ag) egyéb bevételek

ah) sajátos működési bevételek

b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek

ba) felhalmozási bevételek

bb) támogatásértékű felhalmozási bevételek

bc) felhalmozásra átvett államháztartáson kívüli bevételek

bd) egyéb bevételek

be) beruházási célú hitel

bf) helyi adók működési célú felhasználás után fennmaradó rész

bg) felhalmozási célú állami támogatások

c) Hitelműveletekkel kapcsolatos kifizetésekre fordítható bevételek

ca) tőke és felhalmozási bevételek

cb) helyi adóbevételek működési célú felhasználás után fennmaradó rész

(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 2. számú melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit a 3. számú melléklet, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4./a számú melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4./b számú melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont kormányzati funkciók szerinti működési bevételeit az 5. számú melléklet, az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási és felújítási bevételét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 2018. évi állami hozzájárulás, a kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

A 2018. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 7-11. számú mellékletek tartalmazzák, összesítve az intézményenkénti, valamint a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként felsorolva az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

a) személyi juttatások

b) járulékok

c) dologi kiadások

d) ellátottak pénzbeli juttatása

e) támogatásértékű működési kiadás

f) működésre átadás államháztartáson kívülre

g) tervezett tartalék

h) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva

i) támogatásértékű felhalmozási kiadások

j) felhalmozásra átadás államháztartáson kívülre

k) egyéb felhalmozási kiadások.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi létszámkeretét 471 főben, az Önkormányzatnál valamint az általa fenntartott intézmények vonatkozásában, a foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 8 főben állapítja meg jelen rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2018. évben 50.000,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - vonatkozásában 2018. évre vonatkozóan, az intézményben foglalkoztatott (Kjt., Mt.) szakképzettséggel rendelkező, szakképzettségének megfelelő munkakört betöltő munkavállalók rendszeres havi munkabérét kiegészíti, amennyiben a munkavállalónak a 2018. január 1-jén a rendszeres bruttó személyi juttatása nem érte el központi jogszabály(ok) alapján, a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérszintjének 110%-os mértékét. A kiegészítés mértéke a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérének 10%-a.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - vonatkozásában 2018. évre vonatkozóan, az intézményben foglalkoztatott (Kjt., Mt.) szakképzettséggel nem rendelkező, vagy nem a szakképzettségének megfelelő munkakört betöltő munkavállalók rendszeres havi munkabérét kiegészíti, amennyiben a munkavállalónak a 2018. január 1-jén a rendszeres bruttó személyi juttatása nem érte el központi jogszabály(ok) alapján, a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérszintjének 108%-os mértékét. A kiegészítés mértéke a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérének 8%-a.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi költségvetésében egyszer kétheti bérkiegészítés-keretet határoz meg, valamint egyszer kétheti bruttó bér összegének megfelelő jutalomkeretet határoz meg a foglalkoztatottak javára.

(7) Az egyszer kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre.

(8) Az egyszer kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom foglalkoztatottanként meghatározott összege, illetve a kifizetés ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre, figyelembe véve az intézmény költségvetésében az éves megtakarítás összegét. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény, vagy szervezet foglalkoztatási jogviszonyában áll.

Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult.

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati Rendészet valamint az Önkormányzat munkavállalói vonatkozásában a Polgármester ettől eltérhet, figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének javaslatát.

(9) Az intézményeknél tervezett 2%-os keresetkiegészítés előirányzata az adott intézmény kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom forrásaként, annak keretösszegébe kerül beszámításra.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2018. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára havi bruttó 1.000 Ft/fő számlafenntartási hozzájárulást állapít meg 2018. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési év november havában történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a számlafenntartási hozzájárulásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a számlafenntartási hozzájárulás időarányos részét.

(11) Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló egyéb béren kívüli juttatása nem kerül kifizetésre, amennyiben nem éri el a br. 1000 Ft-ot.

(12) A költségvetésben a lakóépületek 2018. évben induló felújításának támogatására 15.000.000,- Ft kiadás került betervezésre, védett épületek felújításának támogatására 17.000.000,- Ft kiadás került betervezésre.

(13) A működési kiadások előirányzatát intézményenként a 7. számú melléklet, az Önkormányzat működési kiadásait a 8. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9./a számú melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9./b számú melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont működési kiadásait kormányzati funkciók alapján a 10. számú melléklet tartalmazza.

(14) *  A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz-átadási feladatok előirányzatát 4.870.256.171,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(15) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(16) A költségvetési tervben megjelenő ösztönző juttatások kifizetése, illetve a polgármesteri- és választókerületek részére meghatározott keret felosztása csak akkor teljesíthető, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(17) Az útépítési alapról szóló rendeletben meghatározott esetben az útépítési beruházás várható teljes bekerülési összegének számításakor a 2018. évben figyelembe veendő összeg: 20.900,- Ft/m2.

(18) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

1) készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

2) kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,

3) kiküldetési kiadások,

4) reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

5) kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,

6) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

7) közfoglalkoztatottak juttatásai,

8) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

9) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján, a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

10) bérlet, munkába járás költségtérítése,

11) fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)

12) szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 50.000,- Ft-ig,

13) nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

14) valuta váltása,

15) téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig,

16) támogatási szerződések esetén, amennyiben a támogatott nem bejegyzett szervezet, és bankszámlával nem rendelkezik, a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai eFt-ban

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 20. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület 2018. évre adóelengedés jogcímén 140.485 Ft összegszerű közvetett támogatást tervez, ezen túlmenően adókedvezmény jogcímén 3.390.800 Ft közvetett támogatást tervez. Ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást a Képviselő-testület nem tervez. További közvetett támogatás keletkezik az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből, 2018. évben. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a mosonmagyaróvári állandó lakcímmel rendelkező bölcsődei- és óvodai ellátottak részére az étkezést ingyenessé teszi. A bölcsődei- és óvodai étkeztetést biztosító intézmény részére az Önkormányzat, az ellátottak által ténylegesen igénybe vett adagok alapján, havi elszámolás szerint biztosítja a jelen bekezdés alkalmazása során kieső térítési díjbevételt, figyelembe véve az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletet. Az elszámolás elkészítése a bölcsődei étkeztetést biztosító intézmény vezetőjének, óvodai étkeztetés esetén az étkeztetést ellátó költségvetési szerv vezetőjének a feladata, mely elszámolás a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal jegyzőjének megküldeni. A hivatal jegyzője gondoskodik az intézményi finanszírozás biztosításáról a polgármester elrendelése alapján.

9. § *  A költségvetés általános és céltartaléka 97.994.942,- Ft, az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) az intézményeknél felmerülő jubileumi jutalmakra és felmentési bérekre 11.096.375,- Ft,

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési költségére 4.565.564,- Ft,

c) a költségvetési rendeletben előre meg nem határozott, „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék” 0,- Ft,

d) az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pályázataihoz kapcsolódó, 2019. évre áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 26.902.747,- Ft,

e) előre nem látható feladatok teljesítésére 55.430.256,- Ft általános tartalékot képez.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a mosonmagyaróvári székhelyű egyesületek részére 100.000.000 Ft. összegben biztosít TAO pályázathoz kapcsolódó támogatási keretet, mint saját önerőt. A keret összegének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó óvodák, múzeum és könyvtár intézmények karbantartási feladataira az Önkormányzat költségvetésében 19.050.000,- Ft karbantartási költségalapot határoz meg a dologi kiadások között. A karbantartási költségalap felhasználása a költségvetési szervek feladatellátásához, működtetéséhez kapcsolódó, olyan kiadások fedezétére irányozható elő, melyek forrása az intézményi költségvetésben nem került meghatározásra. A céltartalékra vonatkozó igényt az adott intézmény vezetője nyújtja be a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Az igény jóváhagyása, karbantartási alapból való finanszírozásának elrendelése a polgármester hatásköre.

III. fejezet

A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület 2018. évre a 13. számú mellékletben felsorolt önkormányzati alapokat részletezi

a) Közművelődési Alap

b) Sportalap

c) Egészségvédelmi Alap

d) Köznevelési Alap

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati alapokra a pályázatok beérkezési határideje 2018. március 19. (hétfő) 12.00 óra.

(3) A pályázaton elnyert támogatásokat utólag, elszámolást követően utalja át az Önkormányzat a megadott számlákra.

IV. fejezet

A költségvetés címrendje

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2018. évre a 14. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat-felhasználási ütemterv

14. § A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 17. számú melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az Önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtandó előirányzat-módosítási javaslatról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, háromnegyed éves, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosításról szóló tájékoztatóban mutatja be a végrehajtott előirányzat-változásokat. A többletbevételt a költségvetési szerv a polgármester véleményezését követően használhatja fel.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosítás szóló előterjesztés tárgyalásáig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

16. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül - kivétel a személyi juttatások és a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzata - jogosult az előirányzat-átcsoportosításra a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzését követően. Az elfogadásra kerülő elemi költségvetés kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra az intézmény vezetője nem jogosult.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból,

b) céltartalékból való felhasználás jelen rendeletben nem szabályozott esetekben,

c) „fejlesztési célra elkülönített céltartalék” terhére a nem pályázathoz tartozó önkormányzati beruházásához, felújításhoz, vagy egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átadáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítása,

d) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások esetén.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult előirányzat-átcsoportosításra tételenként 5 millió Ft értékhatárig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.

(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, a karbantartási költségalap elkülönített előirányzatának, a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásra elkülönített tartalékának, a teljesítmény szerinti átcsoportosítására - az elfogadott költségvetési rendelet szerint - értékhatártól függetlenül.

(5) „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék”-ból pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása érdekében a céltartalék terhére a szükséges előirányzat átcsoportosításról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes állásfoglalása és véleményezése alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. A bizottságok az állásfoglalásról és döntéséről tájékoztatják a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen.

(6) A tárgyév utolsó költségvetési rendeletmódosításánál a polgármester átruházott hatáskörben jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekből a hiány összegének csökkentésére.

(7) A Lakásalap és a Koordinált Városfejlesztési feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat-módosításkor, valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.

Finanszírozás

17. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást a városi kincstáron keresztül heti egy alkalommal biztosítja a gazdasági vezető által jóváhagyott írásbeli kérelem alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vezetőjének jelzése alapján, polgármesteri jóváhagyással kivételes esetben heti többszöri finanszírozás is engedélyezhető.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

18. § (1) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad maradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.

Követelés elengedés

19. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontjában definiált behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a rendelet szerint engedélyezhető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, behajthatatlan követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el az 500.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(4) A (2)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kisösszegű-, illetve behajthatatlannak minősített követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kisösszegű követelések, valamint behajthatatlannak minősített követelések elengedése tárgyában hozott döntéséről a bizottság elnöke a soron követő képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást.

VI. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § (1) E rendelet 2018. február 9. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-23. melléklet az 1/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére