Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2017. évi teljesített

a) bevételét 9.402.472.415 Ft-tal,

b) kiadását 7.365.864.621 Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) a költségvetés végrehajtásának 2017. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 5. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 10. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2017. december 31-én 445 főben - ebből 10 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 15. mellékletében.

(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) óvodai nevelési feladatok ellátása - 1.800.114 Ft
ab) gyermekétkeztetés támogatása - 848.640 Ft
ac) szünidei gyermekétkeztetés támogatása + 18.240 Ft
ad) bölcsődei ellátás +2.742.255 Ft
ae) szociális étkeztetés - 60.896 Ft
af) házi segítségnyújtás - 2.184.000 Ft
ag) időskorúak nappali intézményi ellátása + 163.500 Ft
ah) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása + 330.000 Ft
Összesen: - 1.639.655 Ft

b) a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás finanszírozását követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának járó 111.741 Ft-ot,

összegben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2017. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi hitelállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 18. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az intézményen belüli pozitív maradványkülönbözet által biztosított forrással az intézmény eredeti előirányzatban meghatározott, önkormányzati finanszírozást csökkenti. Az intézményen belüli negatív maradványkülönbözet az intézmény eredeti előirányzatában meghatározott dologi kiadások csökkentésére kell fordítani.

(3) A Képviselő-testület elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a beszámolójában kimutatott 2017. évi tárgyévi maradvány, valamint a 2018. évi költségvetésben tervezett a Képviselő-testület által eredeti előirányzat formájában jóváhagyott maradvány különbözetét nyilvántartásba vegye, a maradványkülönbözetet az állampapír formájában lekötött forrással szemben rendezze.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2016. évi maradvány felhasználást a 2-6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 22. melléklet állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a könyvvizsgálat tárgyát képező, 2017. évi egyszerűsített beszámolóját a 21. mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, a 23. mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint állapítja meg.

15. § (1) Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-24. melléklet a 13/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelethez