Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

a Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (6) Az oldalkert legkisebb mérete - amennyiben a szabályozási terv másként nem jelöli - oldalhatáros beépítési mód esetén a megengedett épületmagasság mértéke, szabadonálló és ikres beépítési mód esetén a megengedett épületmagasság fele, de minimum 3,00 m.”

2. § (1) A Rendelet 4/D. jelű rajzi mellékletét képező „Beépítettségi előírások tervlapja” e rendelet 1. mellékletét képező tervlap szerint módosul.

(2) A Rendelet 4/E. jelű rajzi mellékletét képező „Épületmagassági előírások tervlapja” e rendelet 2. mellékletét képező tervlap szerint módosul.

(3) A Rendelet 12. jelű rajzi mellékletét képező „Szabályozási tervlapok” e rendelet 3. mellékletét képező tervlapok szerint módosul.

3. § E rendelet 2018. július 28. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 16/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

4/D. jelű rajzi melléklet „Beépítettségi előírások tervlapja”

2. melléklet a 16/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

4/E. jelű rajzi melléklet „Épületmagassági előírások tervlapja”

3. melléklet a 16/2018. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

12. jelű rajzi melléklet - Szabályozási tervlapok


  Vissza az oldal tetejére