Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2019. (XI. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke, tagja, valamint a tanácsnok tiszteletdíjának megállapításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaira (továbbiakban: képviselő), az állandó bizottság elnökére, a bizottság tagjára és nem képviselő tagjára, valamint a tanácsnokra terjed ki.

2. § A képviselőket, az állandó bizottságok elnökeit és tagjait, valamint a tanácsnokot havonta tiszteletdíj illeti meg.

3. § (1) A képviselő tiszteletdíja

a) képviselői alapdíj bruttó 84 000 Ft/hó;

b) állandó bizottsági tagság esetén bruttó 120 000 Ft/hó;

c) több állandó bizottsági tagság esetén bruttó 144 000 Ft/hó;

d) bizottság elnöke esetén bruttó 156 000 Ft/hó;

e) tanácsnoki megbízatás létrehozása esetén bruttó 192 000 Ft/hó.

(2) A képviselő tiszteletdíja csak egy jogcím alapján folyósítható.

(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja bruttó 48 000 Ft/hó.

4. § A tiszteletdíjat utólag minden hónap 10. napjáig kell folyósítani a képviselő, illetve a bizottsági tag által megjelölt bankszámlára.

5. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 13. napjától visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző