Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Az Önkormányzat

1. § (1) Az önkormányzat elnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).

(2) A képviselő-testület elnevezése: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület).

(3) Az Önkormányzat székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 11.

(4) Az Önkormányzat hivatalos internetes honlapja: www.mosonmagyarovar.hu

2. § (1) Az Önkormányzat jelképei:

a) a város címere,

b) a város zászlaja,

c) a város logoja,

d) a város szárazbélyegzője és

e) a polgármesteri díszlánc.

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott jelképek leírását és használati módját külön rendelet szabályozza.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti város címerével ellátott szárazbélyegző az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, továbbá szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az Önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek, emléklapok hitelesítésekor használható. Az Önkormányzat hivatalos szárazbélyegzője hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(4) Az (1) bekezdés e) pontjában rögzített polgármesteri díszlánc 925 ezrelék ékszerminőségű ezüst anyagból készült nyakba akasztható, 108 cm hosszúságú, 472,8 gramm súlyú, fényes-matt-antikolt felületekből, mindösszesen 23 elemből álló lánc. A Mosonmagyaróvár címerével díszített eredeti medálrész fényes-matt-antikolt felülete nikkel és 925 ezrelék ezüst bevonatú, levehető a láncról.

(5) A (4) bekezdésben részletesen körülírt polgármesteri díszlánc használatára kizárólag a polgármester jogosult. A polgármester a polgármesteri díszláncot az ünnepi képviselő-testületi ülésen és a „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” kitüntető érem és díj átadásakor kötelező jelleggel viseli, továbbá a város kiemelkedő ünnepségein, a képviselő-testület vagy a polgármester által adományozható egyéb díjak és elismerések átadásakor, valamint belföldi vagy külföldi protokolláris meghívásra a meghívó kiemelkedő ünnepségein viselheti.

3. § A képviselő-testület a városi gyásznappá nyilvánított október 26-án minden évben kegyeleti megemlékezést tart az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak emlékére.

II. Fejezet

A képviselő-testület feladat- és hatásköre

4. § (1) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet és szerveit illetik meg.

(2) A képviselő-testület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulás.

(3) Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatalmazására bizottsága, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat.

(4) A képviselő-testület és szervei ellátják a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §-a szerinti feladatokat, gyakorolják a feladatellátáshoz kapcsolódó hatáskört.

(5) Az Önkormányzat által ellátandó, a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket az 1. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület bizottságainak feladat- és hatásköreinek jegyzékét a 2. melléklet, a tanácsnok feladat- és hatásköreinek jegyzékét a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A képviselő-testület

1. A képviselő-testület működése

5. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 15 fő.

(2) A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék, az egyéni választókerületi területi beosztást e rendelet 2. függeléke tartalmazza.

2. A képviselő-testület alakuló ülése

6. § (1) A képviselő-testület alakuló ülésének összehívására, vezetésére a Mötv. 43. §-ának rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A polgármester felkérésére a Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatást ad a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők választásának eredményéről.

(3) A képviselők a képviselő-testület alakuló ülésén, időközi választás esetén a megválasztást követő ülésen a képviselő-testület előtt esküt tesznek. A polgármester megválasztását követően a képviselő-testület előtt tesz esküt. Az eskütevők az eskütételről okmányt írnak alá.

(4) A képviselő-testület a polgármester illetményét és a polgármestert illető költségtérítést összegszerűen állapítja meg.

(5) Az időközi választáson megválasztott polgármester, illetve az így megválasztott, valamint a kompenzációs listáról üresedés miatt kijelölt képviselő esetében a (2)–(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket értelemszerűen kell alkalmazni.

3. Az alpolgármester megválasztása

7. § (1) A képviselő-testület a Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére.

(2) Ha az alpolgármester választás során a jelölt nem kapja meg a megválasztáshoz szükséges szavazatot, a soron következő ülésen ismételten szavazást kell tartani. Ezt az eljárást addig kell folytatni, amíg a tisztség betöltésre nem kerül.

(3) A képviselő-testület összegszerűen megállapítja a megválasztott alpolgármester tiszteletdíját és az alpolgármestert illető költségtérítést. Az alpolgármester tiszteletdíjáról vagy annak meghatározott részéről a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.

(4) Az alpolgármesteri megbízatás megszűnése esetén az új alpolgármester megválasztására a (1)–(3) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

4. A bizottságok elnökei, tagjai és a tanácsnok megválasztása

8. § (1) A képviselő-testület legkésőbb az alakuló ülést követő ülésén – a polgármester előterjesztése alapján – megválasztja az állandó bizottságok elnökeit, továbbá képviselő és nem képviselő tagjait, valamint – a polgármester vagy bármely képviselő javaslatára – a képviselők közül a tanácsnokot választhat.

(2) A bizottságok nem képviselő tagjai a képviselő-testület előtt leteszik az esküt.

(3) A bizottsági elnöki tisztség, tagság, illetve tanácsnoki tisztség megszűnése esetén az új bizottsági elnök, tag, illetve tanácsnok megválasztására az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.

5. Az önkormányzati képviselők jogállása

9. § (1) A képviselő jogait és kötelezettségeit a Mötv. 32. §-a határozza meg.

(2) A képviselő munkája során a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kijelölt helyiségeit használhatja, eszközeit díjmentesen igénybe veheti, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének munkatársától ügyviteli közreműködést igényelhet.

(3) A képviselő

a) olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre,

b) tevékenyen részt vesz a képviselő-testület, valamint azon bizottság munkájában, amelynek tagja,

c) bejelenti a bizottság elnökének, ha annak a bizottságnak az ülésén, melynek tagja, akadályoztatása miatt nem tud részt venni,

d) bejelenti a polgármesternek, ha valamely megbízatása teljesítésében akadályoztatva van,

e) bejelenti a személyes érintettségét a döntéshozatalnál, valamint

f) vagyonnyilatkozatot tesz.

(4) A (3) bekezdés e) pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén az ülés vezetője – ha tudomással bír róla – felhívja a képviselőt arra, hogy jelentse be személyes érintettségét.

(5) Ha a képviselő úgy nyilatkozik, hogy ő személyesen nem érintett az ügyben, de a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a képviselő személyes érintettsége fennáll, a képviselő kizárásáról a polgármester javaslatára a képviselő-testület dönt. Ha a képviselő-testület kizárja a képviselőt, a képviselő az adott ügyben nem szavazhat, de a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek számít.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben a képviselő-testület dönt a 10. § (4) bekezdésében meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásáról. A szankció ismételten is kiszabható.

(7) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja köteles a tudomására jutott állami, szolgálati és üzleti titkot, valamint a személyiségi jogot érintő információt megőrizni. A titoktartási kötelezettség megbízatásának lejárta után is fennáll.

10. § (1) A képviselőt külön rendeletben meghatározott tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő-testület tagjának a képviselő-testületi ülésről való távolmaradását, a bizottsági tagnak pedig a bizottsági ülésekről való távolmaradását – igazolás céljából – a polgármesternek előzetesen be kell jelentenie. A távolmaradás előzetes bejelentése mentesít a távolmaradás tiszteletdíj csökkentéssel járó hátrányos jogkövetkezményei alól.

(3) A polgármester havonta ellenőrzi a képviselők, illetve bizottsági tagok részvételét az üléseken.

(4) A tárgyhónapra vonatkozó tiszteletdíjat 12,5%-kal csökkenteni kell, amennyiben a képviselő, illetve a bizottság tagja a tárgyhónapban egy alkalommal igazolatlanul maradt távol a képviselő-testület, illetve a bizottság üléséről.

(5) A tárgyhónapra vonatkozó tiszteletdíjat 25%-kal kell csökkenteni, amennyiben a képviselő, illetve a bizottság tagja a tárgyhónapban több alkalommal is igazolatlanul távolmaradt a képviselő-testület, illetve a bizottság üléséről.

(6) Ha a képviselő, illetve a bizottság tagja egy naptári éven belül a képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések több mint 25%-áról, de legfeljebb 40%-áról igazolatlanul maradt távol, a tárgyévet követő naptári év első 6 hónapja során a tiszteletdíját 25%-kal kell csökkenteni.

(7) Ha a képviselő, illetve a bizottság tagja egy naptári éven belül a képviselő-testületi, illetve bizottsági ülések több mint 40%-áról igazolatlanul maradt távol, a tárgyévet követő naptári év 12 hónapja során a tiszteletdíját 25%-kal kell csökkenteni.

(8) A (4)–(7) bekezdések alkalmazása során a képviselő, illetve a bizottsági tag tiszteletdíját összesen legfeljebb annak 25%-ával lehet csökkenteni.

6. A képviselőcsoportok

11. § (1) A képviselő-testületben képviselettel rendelkező ugyanazon párthoz, illetve társadalmi szervezethez (a továbbiakban együtt: szervezet) tartozó képviselők képviselő-testületi tevékenységük összehangolására képviselőcsoportot hozhatnak létre. Képviselőcsoportot legalább két képviselő alakíthat.

(2) A képviselőcsoport megalakulását, megszűnését, továbbá annak összetételében bekövetkezett változást a polgármester útján írásban kell a képviselő-testületnek bejelenteni. A képviselőcsoport megalakulására vonatkozó bejelentésnek tartalmaznia kell a képviselőcsoport elnevezését, a képviselőcsoport névsorát, vezetőjének és az esetleges egyéb tisztségviselőinek nevét.

(3) Egy szervezethez tartozó képviselők egy képviselőcsoportot hozhatnak létre. A képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet tagja. Ugyanazon szervezethez tartozónak azt kell tekinteni, aki:

a) a szervezet tagja,

b) a szervezet támogatásával indult a helyi önkormányzati képviselők választásán,

c) olyan, más képviselőcsoportból kilépett vagy kizárt személy, akit a képviselőcsoport befogad,

d) még nem volt képviselőcsoport tagja és valamelyik képviselőcsoportba be kíván lépni.

(4) A képviselő a képviselőcsoportból kiléphet. A képviselőcsoport a tagját kizárhatja. A kilépett vagy kizárt képviselőt függetlennek kell tekinteni; az így függetlenné vált képviselő a kilépését vagy kizárását követő hat hónap elteltével bármely képviselőcsoporthoz csatlakozhat, amely őt befogadja.

(5) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma két fő alá csökken, vagy ha a képviselőcsoport ezt határozatában kimondja. A képviselőcsoport volt vezetője a megszűnés tényét köteles haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül bejelenteni a polgármesternek, aki arról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. E határidő elmulasztása esetén a polgármester a képviselőcsoport megszűnését hivatalból megállapíthatja.

(6) A képviselőcsoport vezetője vagy általa a képviselőcsoportból megbízott tag képviseli a képviselőcsoportot, összefogja a tagok testületi tevékenységét, a képviselő-testületi előterjesztésekkel kapcsolatosan egységes álláspont kialakítására törekszik.

(7) A képviselő-testület ülésein a képviselőcsoport vezetője egy alkalommal tanácskozási szünetet kérhet. A javaslat alapján legalább öt, de legfeljebb tizenöt perces szünetet kell elrendelni.

IV. Fejezet

A vagyonnyilatkozatok és az összeférhetetlenségi, méltatlansági és fegyelmi eljárás

12. § A polgármesteri, képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének, ellenőrzésének szabályait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

13. § (1) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előkészíti – a polgármester kivételével – a képviselő-testület hatáskörébe tartozó összeférhetetlenségi, méltatlansági és fegyelmi ügyeket.

(2) Az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél.

(3) A polgármester átadja az (1) bekezdésben megjelölt bizottságnak a kezdeményezést, a vizsgálatot lefolytatja, és előterjesztést készít a képviselő-testület következő ülésére. A bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

V. Fejezet

A képviselő-testület ülésén megtárgyalható indítványok

7. Az előterjesztés

14. § (1) *  A képviselő-testület munkáját a meghívóban feltüntetett és azzal együtt – a képviselő-testület elektronikus intranetes felületén történő közzététellel, kivételesen indokolt esetben papíralapon – kézbesített, kiosztott előterjesztések alapján végzi. Az előterjesztések tartalmi és formai követelményeit e rendelet 6. melléklete állapítja meg. A képviselő-testületi előterjesztés információs oldalát e rendelet 3. függeléke tartalmazza.

(2) Napirendi pont előterjesztője – a rendeletalkotásra vonatkozó előterjesztések kivételével – lehet:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület tagja,

c) a képviselő-testület bizottságának elnöke,

d) a jegyző,

e) a települési nemzetiségi önkormányzat elnöke,

f) a bejelentett képviselőcsoport vezetője,

g) a képviselő-testület által felkért szervezet vezetője,

h) az önkormányzat intézményének vezetője,

i) az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetője,

j) a Polgármesteri Hivatal előterjesztéssel érintett szervezeti egységének vezetője.

(3) Amennyiben a benyújtott előterjesztés véleményezése bizottság hatáskörébe tartozik, az előterjesztés – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az érintett bizottság véleményével együtt terjeszthető a képviselő-testület elé.

(4) Ha az illetékes bizottság (3) bekezdés szerinti véleménye nem áll a rendelkezésre, a képviselő-testület bármely tagja javasolhatja az előterjesztés – bizottsági állásfoglalás nélküli – megtárgyalását. A javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(5) Bármely képviselő kezdeményezheti a polgármesternél benyújtva az általa elkészített írásos előterjesztés napirendre vételét. A polgármester a benyújtástól számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezőt az előterjesztés képviselő-testületi, illetve bizottsági tárgyalásra való

a) alkalmatlanságáról, megjelölve a formai, a tartalmi hibát vagy a jegyző törvényességi észrevételét, vagy

b) alkalmasságáról és arról, hogy melyik ülésre javasolja napirendre venni az előterjesztést, mely nem lehet későbbi, mint a tájékoztató megküldése utáni soron következő képviselő-ülés, illetve bizottsági ülés.

(6) Az (5) bekezdés szerinti előterjesztés bizottsági tárgyalásra való megküldéséről a polgármester gondoskodik, melynek során jogosult a nem általa tett előterjesztéssel kapcsolatban észrevételeit írásban az előterjesztéshez csatolni.

8. A sürgősségi indítvány

15. § (1) Írásban sürgősségi indítványt nyújthat be a polgármester és bármely képviselő.

(2) Sürgősségi indítványt legkésőbb az ülés megkezdése előtt négy órával – amennyiben az ülés a délelőtti órákban kezdődik, az ülés megelőző munkanapon 14 óráig, hétfői ülés esetén pénteken 10 óráig – a sürgősség tényének indokolásával, írásban lehet benyújtani a polgármesternek.

(3) A polgármester visszautasítja azt a sürgősségi indítványt, amit az (1)–(2) bekezdésben előírtak figyelmen kívül hagyásával nyújtottak be. A visszautasításról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(4) *  Az ülést megelőző munkanapon 14 óráig – hétfői ülés esetén pénteken 10 óráig – beérkezett sürgősségi indítványt a képviselő-testület elektronikus intranetes felületén való közzététellel, az ülést megelőző munkanapon 14 óra – hétfői ülés esetén pénteken 10 óra – után, de legkésőbb az ülés megkezdése előtt négy órával benyújtott sürgősségi indítványt az ülésen történő papíralapú kiosztással kell a képviselők rendelkezésére bocsátani.

9. A módosító indítvány

16. § (1) A képviselő-testület napirendjén szereplő előterjesztéshez, illetve sürgősségi indítványhoz módosító vagy kiegészítő indítványt (továbbiakban együtt: módosító indítvány) nyújthat be a polgármester, a képviselő, a bizottság, a képviselőcsoport vezetője, a jegyző és a napirendi pont előterjesztője.

(2) A módosító indítvány – a (3) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve – az adott napirendi pontot érintő szavazás megkezdéséig szóban is megfogalmazható.

(3) Rendelet-tervezettel kapcsolatos érdemi módosító indítvány csak írásban tehető. A költségvetési rendelethez módosító indítványt, illetve egyéb rendelethez költségkihatással járó módosító indítványt írásban, legkésőbb az ülés előtt három nappal lehet benyújtani a polgármesternél.

(4) Bármely napirendi ponthoz költségkihatással járó módosító indítványt csak a költségvetési forrás megjelölésével lehet előterjeszteni.

(5) A polgármester visszautasítja azt a módosító indítványt, amit az (1)–(4) bekezdésekben előírtak figyelmen kívül hagyásával nyújtottak be. A visszautasításról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

10. A felvilágosítás, felszólalás

17. § (1) Az önkormányzati képviselő felvilágosítás kérése céljából kérdést nyújthat be a polgármesterhez, alpolgármesterhez, bizottság elnökéhez illetve a jegyzőhöz, a megkérdezett feladatkörébe tartozó bármely önkormányzati ügyet illetően.

(2) A képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben a polgármester, illetve a képviselő ülésenként egy alkalommal felszólalással élhet.

(3) A felvilágosítás kérést, felszólalást legkésőbb az ülés megkezdése előtt négy órával – amennyiben az ülés a délelőtti órákban kezdődik, az ülést megelőző munkanapon 14 óráig, hétfői ülés esetén pénteken 10 óráig – a polgármesterhez írásban kell benyújtani, a pontos téma megjelölésével.

(4) A polgármester a felvilágosítás kérést haladéktalanul továbbítja a címzettnek, vagy visszautasítja azt a kérdést és felszólalást amit nem az (1)–(2) bekezdésben előírtak szerint nyújtottak be. A visszautasításról a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

(5) *  A felvilágosítás kérés (kérdés/ek), felszólalás ismertetésére öt perc áll rendelkezésre. Ha a felvilágosítás kérés, felszólalás a képviselő-testület valamely tagját személyében érinti, az érintett legfeljebb két percben válaszolhat a felszólalónak. A felvilágosítás kérés, felszólalás esetében vita nem nyitható, határozat nem hozható.

(6) A felvilágosítás kérés, felszólalás esetében a képviselőnek viszontválaszra nincs joga és a képviselő-testület a válasz elfogadásáról nem határoz.

(7) A kérdésre-, a felvilágosítás kérésre vonatkozó érdemi választ az ülésen – vagy legkésőbb 30 napon belül írásban – kell megadni.

(8) A képviselő a kérdést és felvilágosítás kérést visszavonhatja. Ha a képviselő a kérdés, felvilágosítás kérés elhangzásának a napirend szerint várható időpontjában nincs jelen, és távolmaradását előzetesen indokolva nem mentette ki, a kérdést, felvilágosítás kérést visszavontnak kell tekinteni. Kimentés esetén a kérdés, felvilágosítás kérés feltevésére a polgármester új időpontot tűz ki.

VI. Fejezet

A képviselő-testület ülése

11. A munkaterv

18. § (1) *  A képviselő-testület évente legalább hat alkalommal ülésezik, ezen kívül szükség szerint rendkívüli ülést tart.

(2) A képviselő-testület rendes üléseit éves munkaterv alapján tartja, amelyet a tárgyévet megelőző utolsó testületi ülésen állapít meg.

(3) A polgármester a jegyző útján gondoskodik a munkaterv tervezetének elkészítéséről. Ennek során javaslatot kell kérni:

a) a képviselő-testület tagjaitól,

b) a közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetőitől,

c) valamennyi mosonmagyaróvári települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületétől az elnökön keresztül,

d) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetőitől,

e) az önkormányzati tanácsadótól,

f) mindazoktól, akik tanácskozási joggal vehetnek részt a testületi üléseken.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a képviselő-testület bizottságai is fogalmazhatnak meg javaslatokat a képviselő-testület éves munkatervére vonatkozóan.

(5) A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállításánál nem vették figyelembe.

19. § (1) A munkaterv tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A munkaterv tartalmazza:

a) a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét,

b) az általános közmeghallgatás tervezett időpontját,

c) az egyes napirendi pontoknál a közmeghallgatás, a lakossági fórum, valamint jogszabály által előírt kötelező egyeztetés szükségességét,

d) az előterjesztő, illetve az előkészítésben részt vevő szerv, vagy személy megnevezését,

e) a napirendi pontot megtárgyaló bizottság megnevezését,

f) az előterjesztések leadásának határidejét.

(3) A munkatervet az önkormányzati rendeletekre vonatkozó szabályok szerint közzé kell tenni.

12. A képviselő-testületi ülés összehívása

20. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze.

(2) Az ülést annak időpontja előtt legalább négy nappal kiküldött meghívóval kell összehívni, amely tartalmazza:

a) az ülés helyét és kezdési időpontját,

b) a javasolt napirendi pontokat,

c) a napirendi pontok előterjesztőit.

(3) A meghívóhoz mellékelni kell az előterjesztéseket és az egyéb írásos indítványokat, amelyeket – amennyiben nyilvánosak – a kiküldésükkel egyidejűleg az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

(4) A közmeghallgatást igénylő napirendi pontot tárgyaló ülés időpontját és helyét legalább tizenöt nappal az ülés előtt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az Önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott személy bármely képviselő vagy bizottság javaslatára, illetve saját elhatározásából rendkívüli ülést hívhat össze.

(6) A polgármester tizenöt napon belüli időpontra köteles rendkívüli ülést összehívni a képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének indítványára.

(7) A rendkívüli ülés összehívására szóló meghívóban meg kell jelölni a rendkívüli ülés összehívásának indokát, időpontját, helyszínét és napirendjét. A rendkívüli ülés összehívása során a (2) bekezdés szerinti határidő és a (3) bekezdésben szabályozottak alkalmazásától el lehet tekinteni.

(8) Rendkívüli ülésen csak a meghívóban szereplő napirendi pont tárgyalható.

21. § (1) A képviselő-testület ülése nyilvános.

(2) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni az egyes napirendi pontok előterjesztőit és mindazokat, akiknek meghívását az adott napirendi pontra vonatkozólag jogszabály kötelezővé teszi.

(3) A képviselő-testület nyilvános üléseire – a rendkívüli ülések kivételével – meg kell hívni e rendelet 7. mellékletében felsorolt szervezetek képviselőit, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

(4) A (2)–(3) bekezdésben, továbbá a 49. § (2) bekezdésében meghatározott meghívottaknak csak a meghívót, valamint az őket közvetlenül érintő írásos előterjesztéseket, illetve indítványokat kell megküldeni.

13. A képviselő-testületi ülés vezetése

22. § (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, illetve felkérése vagy akadályoztatása esetén az alpolgármester vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, a tartós akadályoztatásuk esetén az ülést a korelnök vezeti (a továbbiakban együtt: levezető elnök).

(2) A levezető elnök:

a) megnyitja a képviselő testület ülését,

b) megállapítja, hogy az ülést e rendelet szabályai szerint hívták-e össze,

c) megállapítja az ülés határozatképességét,

d) *  tájékoztatja a képviselő-testületet a beérkezett sürgősségi indítványokról, kérdésekről,

e) javaslatot tesz az ülés napirendjére.

(3) Ha a levezető elnök a határozatképesség hiányát állapítja meg, legfeljebb két alkalommal legfeljebb tizenöt percre az ülést felfüggesztheti. Ha az ülés ezt követően is határozatképtelen, a levezető elnök az ülést bezárja.

(4) Késedelmesen kiküldött előterjesztés esetén az előterjesztésért felelős a késedelmet szóban indokolni köteles.

(5) Ha sürgősségi indítvány érkezett, a levezető elnök ismerteti az indítványt és szükség esetén alkalmat ad az indítványozónak a sürgősség tényének megindokolására. A sürgősségi indítvány napirendre vételéről, illetve tárgyalási sorrendjéről a képviselő-testület ezt követően dönt. Ha a sürgősségi indítvány tárgyában átruházott hatáskörben bizottság jogosult dönteni, a képviselő-testületnek a sürgősség elismerésével egyidejűleg döntenie kell arról is, hogy magához vonja-e az ügyet. Ha a képviselő-testület nem ismeri el az indítvány sürgősségét, úgy az ügyet a legközelebbi képviselő-testületi ülésen kell megtárgyalni egyszerű napirendi pontként, az előterjesztésekre vonatkozó szabályok alkalmazásával.

(6) * 

(7) A polgármester szükség esetén tájékoztatás ad az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági határozatokról.

(8) Az ülés napirendjéről és az egyes napirendi pontok tárgyalásának sorrendjéről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(9) A képviselő-testület ülésén a napirendi pont feletti vitának és a döntés meghozatalának elhalasztását egy alkalommal bármelyik bejelentett képviselőcsoport vezetője, illetve képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő kezdeményezheti. E javaslatról a képviselő testület vita nélkül határoz. Ha a képviselő-testület a vita, illetve döntés elhalasztását határozza el, a napirendi pontot nem lehet felvenni a napirendre, illetve le kell venni a napirendről.

(10) *  A levezető elnök – az előterjesztéssel kapcsolatban kialakított bizottsági álláspont ismertetését követően – minden egyes előterjesztés felett külön-külön nyit vitát. A képviselő-testület bármely tagja kezdeményezheti az összefüggő napirendi pontok együttes tárgyalását, amiről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(11) A polgármester soron kívül megadja a szót a jegyzőnek, amennyiben törvényességet érintő észrevételt kíván tenni.

(12) A napirendi pontok tárgyalása során bármely képviselő, legfeljebb egy percben az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalt napirendi pontot érdemben nem érintő, döntést igénylő eljárási kérdésre vonatkozó javaslatot (a továbbiakban: ügyrendi javaslat) tehet. Az ügyrendi javaslat előterjesztőjének a levezető elnök soron kívül szót ad, és az ügyrendi javaslatot annak megtételét követően vita nélkül megszavaztatja.

14. A képviselő-testületi ülés rendjének fenntartása

23. § (1) A levezető elnök gondoskodik a tanácskozás rendjének a fenntartásáról, ennek során:

a) gondoskodik a képviselők jogainak biztosításáról,

b) megadja a szót a tanácskozási joggal rendelkező meghívottaknak,

c) megadhatja a szót a nyilvános testületi ülésen megjelent érdeklődő polgár részére,

d) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt napirendi ponttól, valamint a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik,

e) megvonja a szót attól a hozzászólótól, akinél a figyelmeztetés nem vezetett eredményre, továbbá aki a számára előírt időkorlátot túllépi,

f) rendre utasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít,

g) ismétlődő rendzavarás esetén a terem elhagyására kötelezi a rendbontót,

h) ismételt és súlyos rendbontás esetén a rendbontó eltávolításához a rendőrség segítségét veszi igénybe.

(2) Az (1) bekezdés g) és h) pontjában felsorolt intézkedések a képviselő-testület tagjával és a jegyzővel szemben nem alkalmazhatók.

(3) A tanácskozási joggal rendelkező meghívottak az egyes napirendi pontok tárgyalása során egy alkalommal legfeljebb két perces hozzászólásra jelentkezhetnek, illetve a hozzájuk intézett kérdésekre legfeljebb két percben válaszolhatnak. A levezető elnök a nyilvános testületi ülésen megjelent – tanácskozási joggal nem rendelkező – polgárok részére legfeljebb két perces hozzászólási lehetőséget adhat.

(4) A nyilvános ülésen megjelent polgárok a részükre kijelölt helyet foglalhatják el. A tanácskozás rendjének megzavarása esetén a polgármester rendre utasíthatja a megjelenteket. Ismétlődő rendzavarás esetén az érintetteket a terem elhagyására kötelezheti és erre az időre az ülést felfüggesztheti.

15. Az előterjesztés és a sürgősségi indítvány tárgyalásának általános szabályai

24. § (1) A napirendi pont feletti vita megnyitása előtt az előterjesztő az előterjesztést, illetve sürgősségi indítványt öt percben, szóban kiegészítheti.

(2) A vita megnyitása előtt az előterjesztést megtárgyaló bizottság elnöke legfeljebb öt percben ismerteti a bizottság véleményét.

(3) A napirendi pont felett a vitát a levezető elnök nyitja meg. A vita megnyitását követően a képviselők a jelentkezés sorrendjében kapnak szót.

(4) A vita során minden képviselőnek három felszólalási lehetősége van. Az első hozzászólás legfeljebb öt perc, a második legfeljebb három perc, míg a harmadik legfeljebb két perc lehet. Az első és a második hozzászólás idejét a képviselő kérésére össze kell vonni.

(5) Az éves költségvetésre, zárszámadásra, valamint a gazdasági programra vonatkozó előterjesztések esetén a (4) bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók.

(6) A vita lezárására, vagy a hozzászólások időtartamának korlátozására a képviselő-testület bármely tagja javaslatot tehet, amely felett a képviselő-testület – minősített többséggel – vita nélkül határoz.

16. Az egyhangú bizottsági támogatást élvező előterjesztések vitájára vonatkozó különös szabályok

25. § (1) Amennyiben az előterjesztésben foglalt javaslatról az azt – mint feladatkörébe tartozót – megtárgyaló bizottság a testületi ülést megelőzően egyhangúlag hozott döntést, az előterjesztés felett a levezető elnök nem nyit vitát. A napirendi pont általános szabályok szerinti tárgyalására azonban bármelyik képviselő javaslatot tehet. E javaslatról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

(2) Vita nélküli tárgyalás esetén képviselőcsoportonként egy képviselő, illetve képviselőcsoporthoz nem tartozó képviselő legfeljebb két percben fejtheti ki véleményét.

17. A szavazás rendje

26. § (1) A polgármester először a vitában elhangzott módosító indítványokat – az elhangzás sorrendjében –, majd az eredeti indítványban szereplő, megszavazott módosításokkal kiegészített javaslatot bocsátja szavazásra. Ha az indítványban több döntési variáció is szerepel és az előbb szavazásra bocsátott megkapja az elfogadáshoz szükséges többséget, a további variációkat már nem kell szavazásra bocsátani.

(2) A képviselő-testület határozatait általában egyszerű többséggel hozza.

(3) A törvényben meghatározott eseteken túl minősített többség szükséges:

a) önkormányzati vagyon értékesítéséhez,

b) hatáskör átruházáshoz,

c) kitüntetések, díszpolgári cím adományozásához,

d) hitelfelvételhez és kötvénykibocsátáshoz,

e) sürgősségi indítvány napirendre vételéhez,

f) a 24. § (6) bekezdése szerinti döntés meghozatalához.

27. § (1) A képviselő-testület a döntéseit – a törvényben és a (2) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve – nyílt szavazással hozza.

(2) Azokban az ügyekben, melyekben ezt a törvény lehetővé teszi, bármely képviselő indítványozhatja titkos szavazás tartását. E javaslatról a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) Titkos szavazás esetén a képviselő-testület tagjai közül szavazatszámláló bizottságot választ, amely elnökből és két tagból áll. A szavazás borítékba helyezett, lebélyegzett szavazólapon, urna igénybevételével történik.

(4) A titkos szavazás során érvénytelen szavazatnak számít, ha a szavazó az urnába dobott szavazólapot nem töltötte ki, illetve ha a szavazó szándékát a szavazólapról nem lehet megállapítani.

(5) A szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a képviselő-testülettel.

(6) Ha több titkos szavazást igénylő előterjesztés szerepel a napirenden, a szavazások a levezető elnök döntése alapján összevontan, egyidejűleg is lebonyolíthatók.

28. § (1) A szavazás – a név szerinti és a titkos szavazás kivételével – szavazógéppel vagy kézfelemeléssel történik.

(2) Szavazógéppel történő szavazás során a képviselők kizárólag saját szavazógépüket használhatják.

(3) A szavazatok képviselőnkénti megoszlása a titkos szavazás kivételével visszakereshető és arról információ szolgáltatható.

(4) Ha a képviselő jelzi, hogy az adott napirendi pont vonatkozásában nem kíván részt venni a szavazásban és a szavazógépét kikapcsolja, de a termet nem hagyja el, a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek, az adott napirendi pontra vonatkozó szavazás szempontjából azonban jelen nem lévőnek kell tekinteni.

(5) Jogszabályban meghatározott esetekben, továbbá az éves költségvetés elfogadásával, a helyi adók megállapításával, a településrendezési terv jóváhagyásával, önkormányzati vagyonnal, hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással, intézményalapítással és megszüntetéssel, hatósági ármegállapítással összefüggő kérdésekben bármely képviselő javaslatára név szerinti szavazást kell elrendelni.

(6) Név szerinti szavazás esetén a képviselők nevük elhangzása után csak „igen”-nel, vagy „nem”-mel szavazhatnak.

(7) A szavazást követően a levezető elnök a szavazás eredményét megállapítja és a határozatot kihirdeti.

(8) Ha a nyílt szavazás eredménye felől kétség merül fel, a képviselő-testület a polgármester, illetve bármely képviselő ügyrendi javaslatára dönthet úgy, hogy a szavazást meg kell ismételni. A szavazás megismétlésére csak a következő napirendi pont tárgyalásának megkezdéséig – egy alkalommal – van mód.

VII. Fejezet

A zárt ülésre, a közmeghallgatásra és a lakossági fórumra vonatkozó különös szabályok

18. Zárt ülés

29. § (1) A képviselő-testület zárt ülést tart a Mötv. 46. § (2) bekezdés a), b) pontjában foglalt esetekben, valamint zárt ülést rendelhet el a Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben.

(2) A zárt ülésen elhangzottakról tájékoztatást csak a polgármester vagy a képviselő-testület által erre felhatalmazott személy adhat.

(3) Zárt ülésen hozott határozatot a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

19. A közmeghallgatás

30. § (1) A képviselő-testület évente egyszer – a munkatervben meghatározott időpontban – közmeghallgatást tart, amelynek helyéről és időpontjáról a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell.

(2) A közmeghallgatást a polgármester vezeti, a polgármester a hozzászólások időtartamát korlátozhatja.

(3) A közmeghallgatás során a polgármester beszámol a város gazdasági helyzetéről, ezt követően pedig az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdéseket és javaslatokat intézhetnek a képviselő-testület tagjaihoz.

(4) Amennyiben a közmeghallgatáson a bejelentő által megszólítani kívánt képviselő nincs jelen, a bejelentő kérdését, illetve javaslatát – a válaszadásra kötelezett megjelölésével – írásban nyújthatja be a polgármesternél. A polgármester köteles ennek tényéről az érintett képviselőt haladéktalanul tájékoztatni, aki a választ a közmeghallgatás napjától számított tizenöt napon belül megadja és arról a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

(5) A közmeghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni.

20. Lakossági fórum

31. § (1) A lakossági fórumok a lakosság, illetve a társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását és a legfontosabb döntések előkészítésbe való bevonását szolgálják.

(2) *  Lakossági fórumot kell tartani:

a) településfejlesztési, településrendezési és településképi ügyekben, külön jogszabály szerint

b) emlékmű állítás előkészítése során.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl lakossági fórum tartását kezdeményezheti annak tárgyának megjelölésével:

a) a polgármester,

b) bármely önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága.

(4) A lakossági fórumot a polgármester vagy az által megbízott személy vezeti. A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, melynek vezetéséről a jegyző gondoskodik.

(5) A (3) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a lakossági fórum megrendezéséről a képviselő-testület dönt.

VIII. Fejezet

A képviselő-testület döntései és a jegyzőkönyv

21. A határozat

32. § (1) A képviselő-testület határozatainak megjelölése – az alábbi sorrendben –

a) évente elölről kezdődő számozással a határozat sorszámát arab számmal,

b) a „/” jelet,

c) a határozat meghozatalának évét,

d) zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal és

e) a „Kt. határozat” kifejezést foglalja magában.

(2) Ha a határozat jellege megkívánja, a határozatnak tartalmaznia kell a végrehajtásáért felelős személy megnevezését és a végrehajtásra szabott határidő, illetve határnap megjelölését.

22. A rendelet

33. § (1) Önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezhet a polgármesternél, illetve a jegyzőnél:

a) az önkormányzati képviselő,

b) a polgármester,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a jegyző,

e) a települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,

f) a bejelentett képviselőcsoport,

g) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetője.

(2) A rendeletet a tárgykörrel érintett állandó bizottságnak előzetesen véleményezni kell. Az előkészítést a jegyző koordinálja.

(3) Az önkormányzati rendelet két fordulóban is tárgyalható.

(4) Kétfordulós tárgyalás esetén az első forduló során a képviselő-testület határozati formában javaslatokat, indítványokat fogalmaz meg, amelyeket az előterjesztő a második fordulóra elkészített rendelet-tervezetbe köteles beépíteni.

34. § (1) A rendelet-tervezetet a polgármester, illetve a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) Az önkormányzat rendeleteinek tervezetét indokolással együtt kell előterjeszteni, melyben ki kell térni a felvett, de a tervezetben nem szereplő kisebbségi javaslatokra is.

35. § (1) A képviselő-testület rendeletei évente elölről kezdődő sorszámmal vannak dátumozva.

(2) Az önkormányzati rendelet megjelölése – az alábbi sorrendben –

a) „MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK” fordulatát, mint az önkormányzati rendelet megalkotójának megjelölését,

b) a rendelet sorszámát arab számmal,

c) a „/” jelet,

d) a rendelet kihirdetésének évét,

e) zárójelben a rendelet kihirdetésének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az „önkormányzati rendelete” kifejezést és

g) a rendelet címét „-ról, -ről” raggal foglalja magában.

(3) A rendeletet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kifüggesztésről a jegyző gondoskodik. A hirdetményt legalább tizenöt napra kell kifüggeszteni, és azon fel kell tüntetni a kifüggesztés és a levétel napját. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napjával azonos.

(4) Az önkormányzati rendeleteket meg kell küldeni a kormányhivatalnak, a városi könyvtárnak, továbbá mindazoknak a szervezeteknek, amelyek a rendeletek rendelkezéseinek betartásában, végrehajtásában érdekeltek, illetve abban közvetlenül érintettek.

(5) Az önkormányzati rendeleteket az Önkormányzat honlapján is közzé kell tenni.

23. A jegyzőkönyv

36. § (1) A képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott rendeleteket, az írásban benyújtott hozzászólásokat, valamint a jelenléti íveket.

(2) A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell napirendi pontonként a vitában elhangzott kérdésekre adott válaszok és a hozzászólások lényegét, a módosító indítványokat és a határozatokat.

(3) Amennyiben a határozatra vonatkozóan valamely jogszabály alakszerűségi követelményeket – különösen jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívást, indokolást, jogszabályi helyre való utalást – támaszt, a jegyzőkönyvben elegendő csupán a határozat rendelkező részét szerepeltetni, azonban a határozat végrehajtásért felelős személynek gondoskodnia kell a határozat alakszerű formában történő kiadmányozásáról. A határozat esetleges indokolásának lényegét a képviselő-testülettel még a határozat meghozatala előtt ismertetni kell.

(4) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a szavazás eredményét és a szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak aláírását. A titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet csatolni kell a testületi ülésről készült jegyzőkönyvhöz, amelyben szintén fel kell tüntetni a választás eredményét.

(5) A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyvek megőrzéséről és évenkénti beköttetéséről.

(6) A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyv a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

(7) A jegyzőkönyvet a jegyző az ülést követő tizenöt napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül köteles megküldeni a kormányhivatalnak.

IX. Fejezet

A képviselő-testület bizottságai

24. A képviselő-testület állandó bizottságai

37. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

(a költségvetési-, zárszámadási-, hitelkérdésekkel kapcsolatos feladatokra, a képviselő-testület és hivatalának működésével, a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi ügyekkel kapcsolatos előkészítő, egyeztető feladatokra, a képviselők összeférhetetlenségével, méltatlanságával kapcsolatos eljárásra, a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, vizsgálatára és ellenőrzésére)

b) Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

(oktatási, ifjúsági, közművelődési, közgyűjteményi, tudományos és sport feladatokra, valamint a civil szervezetekkel való kapcsolattartásra, szervezési, általános igazgatási és közbiztonsági feladatokra)

c) Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

(városfejlesztési, településrendezési, környezetvédelmi, kommunális, városfenntartási és üzemeltetési, valamint közútkezelői feladatokra, az önkormányzati vagyon hasznosításával, működtetésével, az Önkormányzat gazdasági társaságaival kapcsolatos alapítói, illetve tulajdonosi jogok gyakorlására vonatkozó döntések előkészítésére)

d) Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

(szociális ellátással, esélyegyenlőséggel és az egészségüggyel kapcsolatos feladatokra).

(2) Ha az önkormányzat egyéb rendeleteiben a Pénzügyi Bizottság elnevezés szerepel, azon a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot, ha az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság vagy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elvevezés szerepel, azon a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságot, ha a Gazdasági Bizottság vagy Tulajdonosi és Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Európai Integrációs Bizottság elnevezés szerepel, azon a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságot, ha Szociális és Egészségügyi Bizottság elnevezés szerepel, azon a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságot, valamint ahol az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság elnevezés szerepel, ott – feladatkörtől függően – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot vagy a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságot kell érteni.

25. Az állandó bizottságok összetétele

38. § (1) A bizottsági elnök akadályoztatásának esetére a bizottság – képviselő tagjai közül – elnökhelyettest választ.

(2) A képviselő-testület állandó bizottságai a megválasztott elnökből, 4 képviselő és 4 nem képviselő bizottsági tagból állnak.

26. Az állandó bizottságok működése

39. § A bizottságok általános ügyrendjét e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

27. Eseti bizottság

40. § (1) A képviselő-testület – az állandó bizottságokon túl – bármely kérdés megvizsgálására, továbbá a bizottságot létrehozó határozatban megjelölt ügyeknek a határozatban megállapított ideig történő intézésére eseti bizottságot alakíthat.

(2) Az eseti bizottság feladatát, elnevezését, tagjainak számát és megbízatásának terjedelmét a képviselő-testület az eseti bizottság felállításakor határozza meg.

(3) Az eseti bizottság működésének szabályaira – a képviselő-testület vagy az eseti bizottság eltérő rendelkezése hiányában – az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

28. A tanácsnokok

41. § A képviselő-testület a közbiztonsági feladatok felügyeletére tanácsnokot választhat.

X. fejezet

Kapcsolattartás

29. Polgármesteri és képviselői fogadóórák

42. § (1) A polgármester vagy az alpolgármester havonta 1–1 alkalommal fogadóórát tart a meghirdetett helyen és időben. A polgármester vagy az alpolgármester akadályoztatása esetén ügyfélfogadásra a fenti időpontban a Polgármesteri Hivatalban kerül sor.

(2) A képviselő testület tagjai választókerületi lakossági fórumot rendezhetnek, illetőleg fogadóórát tarthatnak, ennek időpontjáról a lakosságot a Polgármesteri Hivatal útján kell tájékoztatni.

30. Kapcsolat a települési nemzetiségi önkormányzatokkal

43. § (1) Mosonmagyaróváron a következő nemzetiségi önkormányzatok működnek:

a) Mosonmagyaróvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat,

b) Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat,

c) Mosonmagyaróvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat és

d) Mosonmagyaróvári Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat.

(2) A nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési rendjét – törvény keretei között – saját hatáskörben állapítja meg.

(3) A nemzetiségi önkormányzat részére az Önkormányzat által támogatásként rendelkezésre bocsátott pénzügyi forrás mértékét a mindenkori költségvetési rendelet határozza meg.

44. § (1) A nemzetiségi önkormányzat munkáját a Polgármesteri Hivatal e rendeletben, a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában, valamint a települési és a nemzetiségi önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodásban szabályozottak szerint segíti.

(2) A települési önkormányzat hivatala útján a város területén működő települési nemzetiségi önkormányzat számára

a) a testületi működéshez és az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a testületi működést kiszolgáló, tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt ingyenes helyiséghasználatot biztosít, amelynek feltételeit a felek írásban rögzítik, valamint

b) a nemzetiségi önkormányzat testületi működéséhez kapcsolódó postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási, nyilvántartási és iratkezelési feladatok ellátását adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak foglalkoztatásával biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.

(3) Az önkormányzati működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása érdekében a települési önkormányzat hivatala ellátja:

a) a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, a testületi ülések jegyzőkönyveinek előkészítése, postázása),

b) testületi döntések és tisztségviselők döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok, a döntéshozatalhoz szükséges nyilvántartási, sokszorosítási és postázási feladatokat,

c) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatokat,

d) szükség esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott feladatellátáshoz kapcsolódó költségeket – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata kivételével – a helyi önkormányzat viseli.

(5) A gazdasági-pénzügyi feladatok ellátása az erre vonatkozó megállapodásban rögzítettek szerint történik. A megállapodás tartalmazza különösen a költségvetéssel kapcsolatos együttműködés, a számlakezelés, a pénzforgalom és számviteli nyilvántartások rendjét, a felelősségvállalás mértékét.

45. § (1) A jegyző vagy az általa megbízott személy részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

(2) A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökei tanácskozási joggal vehetnek részt a képviselő-testület ülésein, továbbá minden olyan bizottsági napirendi pont tárgyalásánál, amely az adott nemzetiséghez tartozó lakosságot ilyen minőségben érinti. A települési nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek értesítéséről a polgármester, illetve a bizottság elnöke gondoskodik.

(3) A települési nemzetiségi önkormányzat egyetértése szükséges a képviselő-testület alábbi döntéseihez:

a) nemzetiségi oktatást folytató iskola igazgatójának kinevezéséhez, felmentéséhez,

b) nemzetiségi oktatással kapcsolatos döntés meghozatalához,

c) olyan önkormányzati rendelet megalkotásához, amely az adott nemzetiséghez tartozó lakosságot e minőségében érinti.

(4) A képviselő-testület éves munkatervét és a települési nemzetiségi önkormányzat éves munkatervét valamennyi települési és nemzetiségi képviselő rendelkezésére kell bocsátani.

31. Társadalmi szervezetekkel való együttműködés

46. § Az Önkormányzat együttműködik a lakosság önszerveződő közösségeivel, a városban működő társadalmi szervezetekkel. A rendszeres együttműködés érdekében a tevékenységi körüknek megfelelően tanácskozási jogot biztosít részükre. A képviselő-testületi ülésre tanácskozási joggal meghívandók körét a 23. § (2) bekezdésében hivatkozott melléklet tartalmazza.

XI. Fejezet

A polgármester, a jegyző, aljegyző és a Polgármesteri Hivatal

32. A polgármester

47. § (1) A polgármester a képviselő-testület elnöke, felelős az Önkormányzat egészének működéséért.

(2) A polgármester részletes feladat- és hatásköreit a jogszabályok, a képviselő-testület döntései és a 48. §-ban megjelölt jogosítványok határozzák meg.

(3) A polgármester az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljár és dönt valamennyi közbeszerzési ügyben.

(4) Az éves közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) a Bírálóbizottság javaslatára a Polgármester hagyja jóvá.

48. § (1) A polgármester – a Mötv. 42. §-ában meghatározott ügyek kivételével – döntést hozhat a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan a képviselő-testület hatáskörébe tartozó következő ügyekben:

a) a költségvetésben szereplő kiadási jogcímek előirányzatai feletti rendelkezés a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben megjelölt összeghatárig,

b) az Önkormányzat nevében kötendő a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó együttműködési vagy bármilyen más megállapodás, szerződés, két- vagy többoldalú nyilatkozat megkötése, aláírása,

c) az Önkormányzat vagy a képviselő-testület nevében a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe nem tartozó bármilyen döntés meghozatala, valamennyi szükséges eljárási cselekmény elvégzése, intézkedés, egyoldalú nyilatkozat megtétele, vélemény, egyetértés, állásfoglalás megadása, döntés meghozatala, igazolás kiadása,

d) az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásához kapcsolódó pályázatok támogató nyilatkozata és a szükséges eljárási cselekmények megtétele,

e) a helyi földbizottság állásfoglalása elleni kifogás elbírálása.

(2) A polgármester a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) *  A Képviselő-testület polgármesterre átruházott feladat- és hatásköreinek felsorolását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

33. Az alpolgármester

49. § (1) A képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

(2) Az alpolgármester a polgármester irányításával látja el feladatait, hivatali munkarendjét a polgármester határozza meg.

(3) A polgármester távollétében írásbeli felhatalmazása alapján, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármestert a polgármester jogosultságai illetik meg.

34. Önkormányzati tanácsadó

50. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban egy önkormányzati tanácsadói munkakört hoz létre. Az önkormányzati tanácsadó felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(2) Az önkormányzati tanácsadó feladatait a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény rendelkezéseivel összhangban a munkaköri leírás tartalmazza, amelyet a polgármester ad ki.

(3) Az önkormányzati tanácsadó kinevezése a polgármester megbízatásának idejére szól.

35. A jegyző

51. § (1) A jegyző ellátja a Mötv. 81. § (3) bekezdésében meghatározott feladatokat, a képviselő-testülettel, bizottságokkal és az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatai pedig az alábbiak:

a) vezeti a Polgármesteri Hivatalt, a polgármester irányításával előkészíti annak szervezeti és működési szabályzatát, elkészíti a dolgozók munkaköri leírásait és gondoskodik azok folyamatos karbantartásáról,

b) tájékoztatást ad a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról,

c) rendszeresen tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő-testületnek, a bizottságoknak a munkájukat érintő jogszabályokról és azok változásairól,

d) a polgármester irányításával előkészíti a képviselő-testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

e) a képviselő-testület és a bizottságok ülésein gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről és a szavazatok összeszámlálásáról,

f) tájékoztatja a képviselő-testületet a Polgármesteri Hivatal munkájáról, az ügyintézésről,

g) gondoskodik az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről és végrehajtásáról,

h) szervezi a lakossági fórumokat,

i) gondoskodik a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről.

(2) A jegyző részletes feladat- és hatásköreit a jogszabályok és a képviselő-testület döntései határozzák meg.

(3) A jegyző köteles jelezni, amennyiben a képviselő-testület és szervei működése, döntése során jogszabálysértést észlel.

36. Az aljegyző

52. § (1) A polgármester a jegyző javaslatára, a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint aljegyzőt nevez ki a jegyző helyettesítésére, illetve az általa meghatározott feladatok ellátására.

(2) A jegyzőt – távolléte vagy akadályoztatása esetén – teljes jogkörrel az aljegyző helyettesíti.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatok ellátásával a polgármester a Polgármesteri Hivatalnak, a jegyzői tisztség betöltéséhez szükséges, törvényben meghatározott képesítési és egyéb előírásoknak megfelelő köztisztviselőjét, az Igazgatási Osztály vezetőjét bízza meg.

37. A Polgármesteri Hivatal

53. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal elnevezéssel polgármesteri hivatalt hoz létre.

(2) A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését, főbb feladatait, működésének részletes szabályait, valamint az ügyfélfogadás rendjét a Polgármesteri Hivatal – képviselő-testület által jóváhagyott – szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

XII. Fejezet

Az Önkormányzat vagyona

54. § Az Önkormányzat vagyonának csoportosítását és a vagyonnal való rendelkezéssel kapcsolatos előírásokat külön rendelet tartalmazza.

XIII. Fejezet

Záró rendelkezések

55. § (1) Ez a rendelet 2019. november 23-án lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata alaptevékenységéhez kapcsolódó kormányzati funkciók


(a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet alapján)

1. Alaptevékenységi besorolás:

Államháztartási szakágazat 841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

2. Kormányzati funkció:

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013320 Köztemető fenntartás- és működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
031060 Bűnmegelőzés
031070 Baleset-megelőzés
041231 * 
041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
045120 Út, autópálya építése
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás
045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása
047310 Turizmus igazgatása és támogatása
051010 Hulladékgazdálkodás igazgatása
052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása
061020 Lakóépület építése
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
076062 Település-egészségügyi feladatok
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
082044 Könyvtári szolgáltatások
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
098010 Oktatás igazgatása
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

2. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

1. Az állandó bizottságok általános feladat- és hatásköre

1.1. A bizottság az előkészítésben részt vesz, előzetesen állást foglal és véleményezi:

1.1.1. a költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet,

1.1.2. éves költségvetési koncepciót

1.1.3. a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket,

1.1.4. az önkormányzat választási ciklusra szóló programjának tervezetét,

1.1.5. a bizottság feladatkörét érintő önkormányzati rendelet-tervezeteket, határozat-tervezeteket.

1.2. A bizottság dönt:

1.2.1. munkatervének megállapításában,

1.2.2. a képviselő-testület által átruházott jogkörökben.

1.3. A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását a végrehajtásért felelős személyek beszámoltatása útján.

1.4. A bizottság kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.

2. Az egyes állandó bizottságok feladat- és hatásköre

2.1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

2.1.1. Nyilvántartja, vizsgálja és ellenőrzi a polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát.

2.1.2. Előkészíti az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségével, méltatlanságával kapcsolatos eljárásokat és a fegyelmi ügyeket.

2.1.3. Előzetesen állást foglal és véleményezi a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi döntéseket:

2.1.3.1. költségvetés megállapítása, módosítása,

2.1.3.2. költségvetési koncepció megállapítása

2.1.3.3. éves beszámoló tervezete,

2.1.3.4. adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások,

2.1.3.5. az egyes pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalások,

2.1.3.6. helyi adó megállapítása, módosítása,

2.1.3.7. költségvetési bevételek – ezen belül kiemelten saját bevételek – alakulása,

2.1.3.8. vagyonváltozás alakulása,

2.1.3.9. az önkormányzat és a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának megállapítása, módosítása, kiegészítése,

2.1.3.10. a polgármesteri hivatal létszám-meghatározása

2.1.3.11. a képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek összeférhetetlenségi, méltatlansági és fegyelmi ügyei,

2.1.3.12. a képviselők, a polgármester javadalmazására, egyéb juttatásokra vonatkozó előterjesztések,

2.1.3.13. a polgármester szabadság ütemezésének és a szabadság igénybevételéről szóló beszámoló jóváhagyása,

2.1.3.14. hozzájárulás, hogy a polgármester felügyelő bizottság, igazgatótanács tagja, gazdasági társaság vezető tisztségviselője, szövetkezet tisztségviselője, civil szervezet kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője legyen,

2.1.3.15. a polgármesteri hivatal beszámolója,

2.1.3.16. Közbeszerzési Szabályzat véleményezése,

2.1.3.17. Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló beszámolójának véleményezése,

2.1.3.18. előirányzat-módosításról és átcsoportosításról az éves költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig,

2.1.3.19. „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Köztisztviselője” díj odaítélése tekintetében elbírálja a díjazásra irányuló előterjesztéseket és javaslatot tesz a Képviselő-testület elé terjesztendő személyről,

2.1.3.20. belső ellenőrök tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadásáról,

2.1.3.21. minden olyan önkormányzati rendelet-tervezetet és határozat tervezetet, mely tárgykörénél fogva nem sorolható további bizottság feladatkörébe sem.

2.1.4. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.1.4.1. az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről 1.000.000 Ft – 5.000.000 Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig,

2.1.4.2. az államháztartáson kívüli forrás költségvetési szerv részére történő átvételéről 100.000 Ft – 5.000.000 Ft többlet pénzügyi kötelezettségvállalási értékhatárig,

2.1.4.3. az önkormányzatra, illetve intézményeire vonatkozó éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról,

2.1.4.4. belső ellenőrök tevékenységéről szóló féléves beszámoló elfogadásáról,

2.1.4.5. korlátozási kártalanítás fizetéséről az önkormányzat által elrendelt telekalakítási, illetőleg építési tilalommal terhelt ingatlanok tulajdonosai részére,

2.1.4.6. a behajthatatlan követelések megállapításában és számviteli leírásának engedélyezésében a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig,

2.1.4.7. a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybeléptetése, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul,

2.1.4.8. Települési Értéktár Bizottság működési szabályzatának elfogadásáról,

2.1.4.9. az önkormányzati intézmények munkamegosztási megállapodásainak jóváhagyásáról,

2.1.4.10. a továbbutalandó, államháztartáson kívülről származó támogatások átvételéről.

2.1.5. Ellenőrzi:

2.1.5.1. a költségvetés tervezését és végrehajtását,

2.1.5.2. az önkormányzatnál és intézményeinél – a polgármesteri hivatal belső ellenőrei igénybevételével – a pénzügyi és számviteli szabályok megtartását, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülését.

2.2. Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

2.2.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.2.1.1. önkormányzati köznevelési, közművelődési és sportintézmények alapítása, átszervezése vagy megszüntetése, az intézmények névváltoztatásáról, elnevezéséről,

2.2.1.2. a köznevelést, közművelődést, sportot és civilkapcsolatokat érintő pénzügyi, gazdasági, vagyonjogi előterjesztések, az intézmények költségvetésének jóváhagyása,

2.2.1.3. Flesch Károly Nonprofit Kft. vonatkozásában

2.2.1.3.1. üzleti terv,

2.2.1.3.2. üzletrész átruházása, törzstőke emelése, leszállítása; önkormányzati vagyon apportálása,

2.2.1.3.3. mindazon ügyekben, melyek az alapító (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartoznak,

2.2.1.3.4. tulajdonosi döntések,

2.2.1.3.5. a könyvtári divízió költségvetéséről és éves működéséről szóló beszámoló pénzügyi és szakmai vonatkozásában egyaránt,

2.2.1.4. az önkormányzat fenntartásában működő köznevelési, közművelődési és magasabb vezetői álláspályázatának feltételei és kiírása, az önkormányzati köznevelési, közművelődési és vezetőinek kinevezésére irányuló javaslatok,

2.2.1.5. a város köznevelési helyzetét érintő programok, koncepciók jóváhagyása,

2.2.1.6. az önkormányzati köznevelési intézményekben kérhető költségtérítés és tandíj megállapításának szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit tartalmazó előterjesztések,

2.2.1.7. az önkormányzati óvoda működési körzetének megállapítása,

2.2.1.8. a kötelező önkormányzati feladat átvállalására vonatkozó köznevelési megállapodás megkötésével kapcsolatos ügyek,

2.2.1.9. a város közművelődési és sport helyzetéről szóló beszámolók, programok koncepciók, a város verseny-, diák- és szabadidősportjának helyzete,

2.2.1.10. közterületen elhelyezésre kerülő művészeti alkotások előzetes tervei, vázlatai,

2.2.1.11. a közterület elnevezéssel kapcsolatos előterjesztések

2.2.1.12. a városban építésre kerülő új közművelődési és sportlétesítmények előzetes tervei, elhelyezése,

2.2.1.13. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésében, amennyiben a megelőző oktatási-nevelési évhez viszonyítva alkalmazotti létszámcsökkentéssel vagy létszámnövekedéssel jár,

2.2.1.14. helyi népszavazásra vonatkozó előterjesztések,

2.2.1.15. önkormányzati kitüntetések, díjak odaítélésére vonatkozó javaslat, amennyiben az nem tartozik más bizottság hatáskörébe,

2.2.1.16. Mosonmagyaróvár város címerének, körpecsétjének, zászlójának, lobogójának és logójának meghatározása, valamint Mosonmagyaróvár város neve, címere, zászlaja, lobogója és logója jogszerű használatának szabályozása,

2.2.1.17. a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás,

2.2.1.18. más önkormányzatokkal való együttműködési megállapodásokra, igazgatási társulásokra vonatkozó előterjesztések, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,

2.2.1.19. civil szervezeteket érintő kérdések,

2.2.1.20. Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet magasabb vezetői álláspályázatának feltételei és kiírása, vezetői kinevezésére irányuló javaslatok,

2.2.1.21. bűnmegelőzésre, a város közrendjére, közbiztonságára vonatkozó előterjesztések, különösen:

2.2.1.21.1. közös bűnmegelőzési és közbiztonsági feladatok ellátására a Rendőrkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodás, illetve éves működésével kapcsolatos beszámoló,

2.2.1.21.2. Kis-Duna Polgárőr Egyesület tevékenységével, működésével kapcsolatos beszámoló,

2.2.1.21.3. a város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetével kapcsolatos beszámoló,

2.2.1.21.4. Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet tevékenységéről szóló beszámoló,

2.2.1.21.5. Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése,

2.2.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.2.2.1. a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének, valamint a pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybeléptetése, amelyekből a fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség hárul,

2.2.2.2. az önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó iskolák köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározandó felvételi körzetének véleményezése,

2.2.2.3. iskolaszékbe, intézményi tanácsba delegált személy jelöléséről,

2.2.2.4. Hansági Múzeum szervezeti és működési szabályzatáról, munkatervének jóváhagyásáról,

2.2.2.5. Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet szervezeti és működési szabályzatáról,

2.2.2.6. önkormányzati óvodák és általános iskolák szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos ügyekben,

2.2.2.7. helyi általános iskolások Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételének elvi támogatása,

2.2.2.8. az önkormányzati köznevelési, közművelődési és sport intézmények dolgozóinak szakmai kitüntetésre felterjesztéséről,

2.2.2.9. az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésében, amennyiben a megelőző oktatási-nevelési évhez viszonyítva nem jár alkalmazotti létszámcsökkentéssel, vagy létszámnövekedéssel,

2.2.2.10. óvodák munkatervének elfogadásáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról,

2.2.2.11. az óvoda pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékeléséről,

2.2.2.12. az önkormányzati óvodai beiratkozás időpontjáról és annak kihirdetéséről,

2.2.2.13. az óvodák középtávú, öt évre szóló pedagógus továbbképzési programjának elfogadásáról és az előző továbbképzési év értékeléséről szóló beszámoló elfogadásáról,

2.2.2.14. a nemzetiségi nyelven folyó nevelés iránti igény felmérésével kapcsolatban,

2.2.2.15. költségvetésben biztosított keretösszeg felosztásáról a helyi médiumok között, valamint a médiumokkal kötendő szerződés tartalmáról,

2.2.2.16. sportkoncepció felülvizsgálata, karbantartása során a kiemelt sportágak meghatározásáról,

2.2.2.17. a Közművelődési, a Sport, valamint a Köznevelési Alap tekintetében a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg felosztásáról (pályázatok elbírálása), elszámolások jóváhagyásáról és a pályázók egyedi kérelmeinek elbírálásáról, annak a keretösszegnek a meghatározásáról, melyig az önkormányzat fenntartásában álló intézmények pályázatot nyújthatnak be közösségépítő programok megvalósítására, pályázati kiírás ismételt közzétételéről,

2.2.2.18. a Pályázati díj 1% felosztásáról (pályázatok elbírálása), elszámolások jóváhagyásáról és a pályázók egyedi kérelmeinek elbírálásáról,

2.2.2.19. a Flesch Károly Nonprofit Kft. – mint kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság – esetében

2.2.2.19.1. azon alapítói hatás- és feladatkörökben, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe,

2.2.2.19.2. az Önkormányzat és a Flesch Károly Nonprofit Kft. közötti feladat-ellátási tervről és a megkötendő megállapodásról,

2.2.2.20. választókerületi keret működési támogatásra történő felhasználásáról, elszámolások jóváhagyásáról és a pályázók egyedi kérelmeinek elbírálásáról,

2.2.2.21. a „Mosonmagyaróvár és a Rotary Club Mosonmagyaróvár Tanulmányi Támogatás” biztosítására megkötendő együttműködési megállapodásról és a pályázati felhívásáról; a pályázatok elbírálásáról,

2.2.2.22. engedélyezi az óvodai csoportra megállapított maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal történő emelését,

2.2.2.23. az éves költségvetésben a képviselő-csoportok részére biztosított keret felosztásáról,

2.2.2.24. az éves költségvetésben a Közbiztonsági Alapra biztosított keret elosztásáról,

2.2.2.25. a sportcsarnokban (Aréna) megszervezésre kerülő városi, térségi vagy országos jelentőségű – különösen sport, kulturális és közművelődési célú – rendezvények lebonyolítása érdekében létrehozott „eseti támogatási keret” pályázati feltételeiről, felosztásáról (pályázatok elbírálása), elszámolások jóváhagyásáról és a pályázók egyedi kérelmeinek elbírálásáról,

2.2.2.26. Mosonmagyaróvári Mecénás Díj odaítéléséről,

2.2.2.27. a helyi civil szervezetekkel megkötendő együttműködési, illetve közfeladatellátási szerződés jóváhagyása.

2.2.3. Biztosítja a nemzetiségek jogainak érvényesítését, kapcsolattartás útján figyelemmel kíséri e csoportok életkörülményeit.

2.3. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

2.3.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.3.1.1. önkormányzati kitüntetések, díjak – „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Egészségügyi Dolgozója” díj, „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Szociális Dolgozója” díj, „Önkéntes Szociális Munkáért” elismerő oklevél – odaítélésére vonatkozó javaslatok,

2.3.1.2. térségi társulás tagjaként a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények alapítása, megszüntetése, illetve szervezeti átalakításával kapcsolatos intézkedések,

2.3.1.3. térségi társulás tagjaként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó intézmények alapítása, megszüntetése, illetve szervezeti átalakításával kapcsolatos intézkedések,

2.3.1.4. tájékoztató a munkaerő piaci helyzet alakulásáról,

2.3.1.5. Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye intézményvezetői álláspályázatának feltételei és kiírása,

2.3.1.6. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működéséről, feladat ellátásáról és gazdálkodásáról szóló éves beszámoló,

2.3.1.7. Családok Átmeneti Otthonának tevékenységéről szóló beszámoló,

2.3.1.8. évente egy alkalommal véleményezi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató szakmai eredményességét, szakmai program végrehajtását, a gazdálkodás szabályszerűségét és hatékonyságát,

2.3.1.9. a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények intézményi térítési díj megállapításával kapcsolatos rendelet felülvizsgálata,

2.3.1.10. az önkormányzat tulajdonában levő egészségügyi alapellátást biztosító intézmény létesítése, átszervezése és megszüntetése,

2.3.1.11. az egészségügyi alapellátáson belül a területi ellátási kötelezettség biztosításához szükséges háziorvosi, fogorvosi körzetek betöltésére kiírt pályázat, a pályázati döntés előzetes véleményezése

2.3.1.12. az elidegenítéssel történő praxisjog megszerzéséhez szükséges önkormányzati nyilatkozat megtételéről,

2.3.1.13. a pszichiátriai- és szenvedélybetegek nappali ellátásáról szóló ellátási szerződésről, illetve az ellátási szerződés szerinti feladat végrehajtásáról szóló beszámolóról,

2.3.1.14. az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében megkötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása, módosítása,

2.3.1.15. a város egészségügyi, közegészségügyi helyzetéről szóló koncepció, éves beszámoló, program véleményezése,

2.3.1.16. az egészségügyi alapellátás működéséről szóló éves beszámolóról,

2.3.1.17. az egészségügyi alapellátás területi tagozódása, az alapellátási körzethatárok megállapítása,

2.3.1.18. a város területén működő alapellátási ügyelet (háziorvosi, fogorvosi) szervezéséről,

2.3.1.19. Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. vonatkozásában

2.3.1.19.1. üzletrész átruházása, törzstőke emelése, leszállítása; önkormányzati vagyon apportálása,

2.3.1.19.2. mindazon ügyekben, melyek az alapító (taggyűlés) kizárólagos hatáskörébe tartoznak,

2.3.1.19.3. tulajdonosi döntések,

2.3.1.20. a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás működésével kapcsolatos előterjesztések; a társulási megállapodás módosítása,

2.3.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.3.2.1. a költségvetési rendeletben meghatározott keret erejéig a területét érintő pályázatok benyújtásáról, elbírálásáról,

2.3.2.2. a szociális törvény 17. § (5) bekezdésében meghatározott méltányossági jog gyakorlásakor a jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítése

2.3.2.3. az Egészségvédelmi Alap tekintetében a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg felosztásáról (pályázatok elbírálása), elszámolások jóváhagyásáról és a pályázók egyedi kérelmeinek elbírálásáról,

2.3.2.4. az ágazaton belüli szakfeladatok közötti átcsoportosításról – a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint – a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság jóváhagyásával, kivéve az intézmények közötti átcsoportosítást,

2.3.2.5. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásáról,

2.3.2.6. a szociális és egészségügyi ellátás területén dolgozók szakmai kitüntetésre felterjesztéséről,

2.3.2.7. Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési szabályzatának, munkatervének és szakmai programjának elfogadásáról,

2.3.2.8. a bölcsődei beiratkozás időpontjáról és annak kihirdetéséről,

2.3.2.9. a Kábítószer Egyeztető Fórum éves beszámolójáról,

2.3.2.10. a Vöröskereszt területi szervének beszámolójáról,

2.3.2.11. a Szociális Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. – mint egyszemélyes, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság – esetében azon alapítói hatás- és feladatkörökben, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe,

2.3.2.12. lakásgazdálkodással kapcsolatos, lakásrendeletben részletezett esetekben,

2.3.2.13. „Mosonmagyaróvár Város Címzetes Főorvosa” használatát tanúsító díszoklevél átadásáról,

2.3.2.14. az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásaival kapcsolatos, az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásairól szóló önkormányzati rendeletben részletezett esetekben.

2.3.3. Figyelemmel kíséri és véleményezi az átadott önkormányzati feladatok teljesülését, szerződés szerinti megvalósulását.

2.4. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2.4.1. Előzetesen állást foglal a képviselő-testület határkörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.4.1.1. a városi ipari, kereskedelmi koncepciók, irányelvek, önkormányzati rendelet-tervezetek,

2.4.1.2. a város környezetvédelmével kapcsolatos koncepciók, irányelvek, önkormányzati rendelet-tervezetek,

2.4.1.3. közterületek hasznosítására vagy használatára tett javaslat, rendelet-tervezet,

2.4.1.4. tájvédelmi, városképi, műemlékvédelmi szabályzatok, rendelet-tervezetek,

2.4.1.5. vásárok és piacok használatát szabályozó rendelet-tervezet,

2.4.1.6. városüzemeltetéssel, közútkezeléssel kapcsolatos rendelet-tervezetek,

2.4.1.7. temetők használatát szabályozó rendelet-tervezet,

2.4.1.8. településrendezési tervek készítése, módosítása, településfejlesztési döntés meghozatala,

2.4.1.9. a településfejlesztéssel és a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés körében lefolytatott – különösen az arculati kézikönyv és településképi rendelet elfogadását közvetlenül megelőző – véleményezés során beérkezett vélemények, javaslatok,

2.4.1.10. települések közötti fejlesztési elképzelések,

2.4.1.11. a helyi autóbusz közlekedést érintő szabályozás,

2.4.1.12. hulladékgazdálkodással összefüggő szabályozás,

2.4.1.13. a városüzemeltetési szerződés mellékletét képező éves terv vonatkozásában minden szakfeladatnál,

2.4.1.14. a vagyonkezeléssel és gazdálkodással kapcsolatos koncepciók, irányelvek, önkormányzati rendelet-tervezetek és ezek módosításai,

2.4.1.15. gazdasági társaság alapítása, meglévő társaság üzletrészének, részvényének megvásárlása vagy eladása; törzstőke emelése, leszállítása; önkormányzati vagyon apportálása,

2.4.1.16. mindazon ügyekben, melyek a gazdasági társaságok vonatkozásában közgyűlés, taggyűlés, illetve alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak,

2.4.1.17. működő önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos tulajdonosi döntések,

2.4.1.18. az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok eladására, bérbeadására, egyéb hasznosítására vonatkozó előterjesztések az 5 millió Ft értékhatárt meghaladó ingatlanok esetében,

2.4.1.19. önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységek vállalkozásba adása,

2.4.1.20. önkormányzati vagyon átminősítése; lakásnak nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítése, a nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átminősítése kérdésében,

2.4.1.21. lakásgazdálkodással kapcsolatos gazdasági és vagyonjogi előterjesztések, különösen a lakások és helyiségek értékesítésre történő kijelölése, a lakás célú bérlemény hasznosításának szociális vagy költségelven történő kijelölése,

2.4.1.22. távhőszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

2.4.1.23. „Mosonmagyaróvár Város Környezetvédelméért” díj odaítélése tekintetében elbírálja a díjazásra irányuló előterjesztéseket és javaslatot tesz a Képviselő-testületnek,

2.4.1.24. helyi védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló javaslatok,

2.4.1.25. Futura Szolgáltató Központ magasabb vezetői és gazdasági vezetői álláspályázatának feltételei és kiírása, vezetői kinevezésére irányuló javaslatok,

2.4.1.26. Futura Szolgáltató Központ működésének éves beszámolója,

2.4.1.27. Futura Szolgáltató Központ működtetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció,

2.4.1.28. a Futura Szolgáltató Központ által működtett dunaszigeti gyermektábor működtetésére, fejlesztésére vonatkozó koncepció, valamint a helyi települési önkormányzattal közös működtetése, a fejlesztés lehetőségei.

2.4.2. Átruházott hatáskörben dönt a képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

2.4.2.1. az önkormányzat hatáskörébe tartozó közútkezelői feladatokról, kivéve a közterület felbontásával, a közút nem közlekedési célú igénybevételével, útcsatlakozás létesítésével, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § szerinti útkezelői hozzájárulással kapcsolatos eljárások,

2.4.2.2. a költségvetésben meghatározott városüzemeltetési és fenntartási feladatok ellátásáról, a pénzfelhasználás módjáról, illetve ezek módosításáról,

2.4.2.3. a vízfogyasztás rendjéről, a közműves vízszolgáltatás korlátozására vonatkozó tervről,

2.4.2.4. a helyi közút területén és ahhoz kapcsolódó területen létesített vagy kijelölt várakozóhely díj és pótdíj befizetéséről,

2.4.2.5. a parkolóhelyek üzemeltetőjéhez benyújtott egyedi kérelmek elbírálása,

2.4.2.6. taxiállomások helyének módosítása, további helyek kijelölése,

2.4.2.7. önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységek ellátására kiírandó pályázatok feltételrendszeréről a feladat szerint illetékes bizottsággal együttesen,

2.4.2.8. a pályázati felhívásokra benyújtandó pályázatok jóváhagyása (különös figyelemmel az önkormányzati prioritásokra és a megvalósítandó projektcélokra),

2.4.2.9. az útalap pályázatok elbírálásáról, útalap pályázathoz történő utólagos lakossági csatlakozás jóváhagyásáról, az együttműködésben részt nem vevő személyek körének kiterjesztéséről,

2.4.2.10. a védett épületek támogatási pályázatainak elbírálásáról, benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról, pályázók egyedi kérelmeiről, a támogatás átütemezéséről

2.4.2.11. az éves költségvetésben jóváhagyott városüzemeltető és fenntartó keret szakfeladatonkénti felosztásáról,

2.4.2.12. az önkormányzat hatáskörébe tartozó helyi forgalomszervezési és közlekedési módosításokhoz kapcsolódó tervek, koncepciók és tanulmányok készítéséről,

2.4.2.13. az önkormányzati vagyon hasznosítását vagy működését szolgáló pályázatok feltételrendszeréről az illetékes bizottsággal együttesen,

2.4.2.14. szabályozási terv szerinti telekalakításokról,

2.4.2.15. közterület rendeltetésének megállapításáról és az egyéb célú igénybevétel esetén a közterület használati díj mértékének megállapításáról egyedi kérelem elbírálása során,

2.4.2.16. önkormányzati tulajdonú ingatlant érintő, nem a vagyongazdálkodás körébe tartozó tulajdonosi nyilatkozatok kiadásáról – jelen rendelet 9. mellékletében felsorolt, polgármesteri hatáskörbe átruházott tulajdonosi nyilatkozatok kivételével,

2.4.2.17. egyszemélyes, kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok esetében azon alapítói hatás- és feladatkörökben, amelyek nem tartoznak az alapító kizárólagos hatáskörébe,

2.4.2.18. ANUBISZ Kft. éves üzleti tervének és mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról,

2.4.2.19. Városüzemeltető Kft. szállítói állományának alakulása vonatkozásában összeállított szakmai beszámoló jóváhagyásáról,

2.4.2.20. az önkormányzati tulajdonú értékpapírok kezeléséről,

2.4.2.21. lakóház-felújítási címjegyzékről,

2.4.2.22. helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítása,

2.4.2.23. szennyvíz-csatorna hálózatra történő rákötési kérelmek elbírálásáról, a Környezetvédelmi Alapban kezelt talajterhelési díj felhasználásának módjáról,

2.4.2.24. önkormányzati tulajdonú ingatlant és közterületet érintő tulajdonosi hozzájárulások kiadása hirdető- illetve reklámeszközök kihelyezéséhez,

2.4.2.25. előirányzat-módosításról és átcsoportosításról az éves költségvetési rendeletben meghatározott értékhatárig,

2.4.2.26. a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására vonatkozó pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről és futamidejéről; a fennálló támogatási összeg egyösszegű kifizetéséről, további forrás-kiegészítésről, a támogatás arányának csökkentéséről,

2.4.2.27. vagyongazdálkodással kapcsolatos, vagyonrendeletben részletezett esetekben,

2.4.2.28. a költségvetési szervek önköltségszámítási szabályzatának jóváhagyásáról a jogszabályi vagy rendeleti úton nem szabályozott intézményi működési bevételek meghatározása érdekében,

2.4.2.29. a közterületen elhelyezkedő zöldterületek ingatlantulajdonos általi használatára vonatkozó eljárás lefolytatásáról,

2.4.2.30. Futura Szolgáltató Központ SZMSZ-ének, munkatervének jóváhagyásáról.

2.4.3. Ellenőrzési jogkörében:

2.4.3.1. beszámoltatja a nem kizárólagos önkormányzatú tulajdonú gazdasági társaságok legfőbb szerveiben az önkormányzatot képviselő személyeket a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, az önkormányzati képviselet eredményességéről,

2.4.3.2. a gazdasági társaságokba delegált önkormányzati felügyelő bizottsági tagoktól tájékoztatást kér a vagyongazdálkodás rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben foglalt feladatok ellátásáról.

3. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

A közbiztonsági tanácsnok feladat- és hatásköre

A közbiztonsági tanácsnok feladat- és hatásköre a következő:

1. együttműködik és kapcsolatot tart fenn a járási védelmi bizottság titkárságával, a városi rendőr-kapitánysággal, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a városban működő polgárőr egyesületek vezetőivel,

2. közreműködik a honvédelmi, védelmi-igazgatási, a közrendet, közbiztonságot, valamint a tűzvédelmet, a tűzmegelőzést érintő bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében,

3. véleményezi a városi rendőr-kapitányság vezetőjének, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjének éves beszámolóját,

4. felkérésre részt vesz a város védelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi és közbiztonsági helyzetével foglalkozó, feladatokat meghatározó és értékelő megbeszéléseken,

5. havária helyzetek megelőzése érdekében, illetve bekövetkezése esetén a védekezési és helyreállítási munkák során közreműködik a járási védelmi bizottság, a Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség, valamint a külföldi szervezetek – szlovák, osztrák – tevékenységének segítésében, összehangolásában,

6. * 

4. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak jegyzéke

SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ELLÁTÁSOK
(2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8.; 8a. pont)

rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos feladatok hatósági ügy 1997. évi XXXI. tv. 19. §
szünidei gyermekétkeztetés ellátási szerződés 1997. évi XXXI. tv. 21/C. §
rászoruló gyermekek hétvégi és szünidei ingyenes étkeztetése ellátási szerződés Költségvetési rendelet
nyári napközis táborban résztvevő szociálisan rászoruló gyermekek táboroztatása, étkeztetése ellátási szerződés Költségvetési rendelet
rászoruló gyermekek városi karácsonyi ünnepségének megszervezése, ajándékozás ellátási szerződés Költségvetési rendelet
önkormányzati bérlakások lakbértámogatásával kapcsolatos ügyek hatósági ügy 15/2006. (IV.31.) önkormányzati rendelet
köztemetéssel kapcsolatos feladatok hatósági ügy 1993. évi III. tv. 48. §
Költségvetési rendelet
térítési díjjal kapcsolatos ügyek társulási megállapodás; 1993. évi III. tv. 115. §, önkormányzat szociális rendelete
foglalkoztatást helyettesítő támogatás (közfoglalkoztatás támogatása) hatósági szerződés alapján 1993. évi III. tv. 35. §
települési támogatás hatósági ügy 1993. évi III. tv. 45. §
4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
szociális étkeztetés MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (1) bek. b)
házi segítségnyújtás MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (1) bek. c)
idősek nappali ellátása MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (2) bek. b)
fogyatékosok nappali ellátása MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (2) bek. c)
Idősek Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó) MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (2) bek. d)
támogató szolgáltatás ellátási szerződéssel 1993. évi III. tv. 57. § (1) bek. h)
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 57. § (1) bek. f)
szociális intézményen belüli foglalkoztatás MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 99/B.–99/E. §
ápolást, gondozást nyújtó intézmény MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 57. § (2) bek. a)
szenvedélybetegek és pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés 1993. évi III. tv. 86. § (2) bekezdés c)
családsegítés MTT által fenntartott (KESZI) 1993. évi III. tv. 64. §
Családok Átmeneti Otthona ellátási szerződés 1997. évi XXXI. tv. 94. § (3) c)
gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ működtetése MTT által fenntartott (KESZI) 1997. évi XXXI. tv. 39–49. §
Gyermekek Átmeneti Otthona MTT által fenntartott 1997. évi XXXI. tv. 50. §
Családi Napközi MTT által fenntartott 1997. évi XXXI. tv. 43. §
Mosonmagyaróvári Egyesített Bölcsődék Intézménye, Bölcsődei ellátás intézményfenntartás 1997. évi XXXI. tv. 42. §
speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekotthon működtetése intézményfenntartás 1997. évi XXXI. tv. 42. § (3) bek.

HAJLÉKTALANNÁ VÁLT SZEMÉLYEK ELLÁTÁSA ÉS REHABILITÁCIÓJÁNAK, VALAMINT A HAJLÉKTALANNÁ VÁLÁS MEGELŐZÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA
(2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 10. pont)

Hajléktalanok nappali ellátása MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (2) bek. c)
Hajléktalanok Átmeneti Szállása MTT által fenntartott 1993. évi III. tv. 86. § (2) bek. d)

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD SEGÍTÉSÉT CÉLZÓ SZOLGÁLTATÁSOK
(2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. pont)

háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátás ellátási szerződés 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. a)
fogorvosi alapellátás ellátási szerződés 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. b)
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás ellátási szerződés 2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. c)
védőnői ellátás önkormányzati fenntartású
költségvetési támogatás
2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. d)
Költségvetési rendelet, 2020. évi C. törvény
iskola-egészségügyi ellátás ellátási szerződés
költségvetési támogatás
2015. évi CXXIII. tv. 5. § (1) bek. e)
Költségvetési rendelet, 2020. évi C. törvény
alapellátás körzeteinek kialakítása szervezés 2015. évi CXXIII. tv. 6. §
42/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi szakellátási intézményműködtetési kötelezettségének részeként gondoskodik
1. az önkormányzat tulajdonában, illetve fenntartásában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről,
2. a 2013. április 28-án tulajdonában, illetve fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltató számára megállapított közfinanszírozott szakellátási feladatok ellátásáról,
3. a tulajdonában lévő, közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó közfinanszírozott egészségügyi szakellátási feladatok ellátásáról.
1997. évi CLIV. tv. 152. § (3) bek.
2006. évi CXXXII. tv.
Semmelweis napi ünnepség keretében adományozandó díjak költségvetési támogatás, szervezés 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
alapellátás támogatása költségvetési támogatás Költségvetési rendelet

OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁS SPORT, IFJÚSÁGI ÜGYEK
(2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 6.; 7. és 15. pont)

óvodai nevelés intézményfenntartás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 6. pont
1993. évi LXXIX. tv. 24. §
2011. évi CXC. tv. 2. § (1)–(2) és (4) bek.
2012. évi CLXXXVIII. tv.
Költségvetési rendelet
könyvtári ellátás Flesch Nonprofit Kft. 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont
1997. évi CXL. tv.
Költségvetési rendelet
sport támogatása költségvetési támogatás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont
2004. évi I. törvény 55. §
18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
települési sport hosszú távú fejlesztése, a sportszervezetekkel való együttműködés biztosítása, sportlétesítmények fenntartása költségvetési támogatás, intézményfenntartás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont
2004. évi I. törvény 55. §
18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
diáksport (általános és középiskolai feladatellátáson belül) intézményfenntartás 18/2013. (IV. 26.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek óvodai nevelése intézményfenntartás 2011. évi CXC. tv.
2012. évi CLXXXVIII. tv.
Költségvetési rendelet
SNI nappali rendszerű általános iskolai nevelés-oktatás intézményfenntartás 2011. évi CXC. tv.
2012. évi CLXXXVIII. tv.
Költségvetési rendelet
nemzeti és nemzetiségi nevelés-oktatás intézményműködtetés 1993. évi LXXIX. tv.
2011. évi CXC. tv.
2011. évi CLXXIX. tv.
Költségvetési rendelet
területi múzeum intézményfenntartás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont
1997. évi CXL. tv. 46. §
Költségvetési rendelet

KÖZMŰVELŐDÉSI, KÖZGYŰJTEMÉNYI, KULTURÁLIS FELADATOK
(Kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 7. pont)

közösségi tér biztosítása önkormányzati gazdasági társaság 2011. évi CLXXXIX. tv.
Költségvetési rendelet
közművelődési tevékenység ellátása közművelődési megállapodással önkormányzati gazdasági társaság működése körében 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont
1997. évi CXL. tv. 73–81. §
rendezvények, közösségi programok szervezése önkormányzati gazdasági társaság 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. pont
Költségvetési rendelet
közgyűjtemény kezelése, támogatása
Gyurkovits Gyűjtemény és Emlékszoba,
Levéltár
1997. évi CXL. tv. 38–52. §
Költségvetési rendelet
kedvezményes belépő (múzeumi)
együttműködési megállapodás Költségvetési rendelet
közművelődési, kulturális programok támogatása Közművelődési Alap Költségvetési rendelet
TKB átruházott hatáskörben hozott döntés
nemzetiségi kulturális programok támogatása együttműködési megállapodás TKB átruházott hatáskörben hozott döntés

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI FELADATOK
(2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 1. pont)

településrendezési tervek (település-szerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat) készítése, azok folyamatos karbantartása szerződés településtervezővel 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 1. pont
1997. évi LXXVIII. tv. 9/A.–9/B. § 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5–6. § és 16. §
helyi építészeti örökség védelme nyilvántartás
főépítészi véleményezés
1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (2)–(3) bek., 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
védett épületek felújításának támogatása védett épületek felújításának támogatása pályázati alap támogatásán keresztül 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (2) bek. 42/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
önkormányzati főépítész alkalmazása a településrendezési feladatok előkészítésére főépítész alkalmazása 1997. évi LXXVIII. tv. 6/A. § (3) bek.

KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATOK
(Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pont)

a környezeti állapot figyelemmel kísérése, adatnyilvántartás és
-szolgáltatás teljesítése
adatszolgáltatás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. pont,
1995. évi LIII. tv. 12. § (3) bek., 46. §
környezetvédelmi program kidolgozása, jóváhagyása, az illetékességi terület környezeti állapotának elemzése, értékelése, a lakosság tájékoztatása; a környezetvédelmi programban foglaltak végrehajtása, folyamatos felülvizsgálata, fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, együttműködik társadalmi szervezetekkel képviselő-testületi döntés alapján a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége 1995. évi LIII. tv. 46. §
Kt. határozat
környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése, környezettudatos szemléletformálás, környezeti nevelés Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, civil szervezetek 1995. évi LIII. tv. 54. § (2)
környezetvédelmi alap létrehozása („Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért” Közalapítvány 1995-től) „Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért” Közalapítvány, jegyző 1995. évi LIII. tv. 58. §
talajterhelési díj megállapítás, nyilvántartás 2003. évi LXXXIX. tv.
15/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet
helyi jelentőségű természeti terület védetté nyilvánítása, ill. helyi jelentőségű védett természetű területek fenntartására terv készítése képviselő-testület elfogadja a tervet, nyilvántartás vezetése 1996. évi LIII. tv. 24. § (1) bek. b.; 55. § (1) bek.
helyi jelentőségű védett természeti terület fenntartása, állapotának fejlesztése, őrzése VÜF Kft. szerződés alapján 1996. évi LIII. tv. 62. § (2) bek.
szilárd hulladék szelektív gyűjtésének szervezése MNHÖT, gazdasági társaság szolgáltató 56/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
közterületen elhagyott hulladék elszállítása, hasznosítása, ill. ártalmatlanítása VÜF Kft., gazdasági társaság szolgáltató 2012. évi CLXXXV. tv. 61. § (4) bek.
közterület tisztántartása VÜF Kft. 2012. évi CLXXXV. tv. 61. § (4) bek. és (7) bek., 19/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet
a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésében való közreműködés jegyző, civil szervezetek 1995. évi LIII. tv. 48. §
21/1997. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

KOMMUNÁLIS FELADATOK
TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
(Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 11. pont)
(Köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása 2011. évi CLXXXIX. törvény
(Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pont)

– vízrendezés, vízkárelhárítás VÜF Kft. és AQUA Kft. által 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 11. pont,
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f)
– ár- és belvízvédekezés VÜF Kft. és AQUA Kft. által 1995. évi LVII. tv. 17. § (4) bek.
– árvíz- és belvízelvezetés VÜF Kft. és AQUA Kft. által 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f)
– helyi vízrendezés és vízkárelhárítás VÜF Kft. és AQUA Kft. által 1995. évi LVII. tv. 17. § (4) bek.
1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bek. f)
– csatornázás VÜF Kft. és AQUA Kft. által 1995. évi LVII. tv. 4. § (2) bek.
4/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet
– közvilágítás VÜF Kft. 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont
2007. évi LXXXVI. tv. 34. §
– köztemető fenntartása és üzemeltetése (önkormányzati tulajdonú VÜF Kft. révén)
VÜF Kft.
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont
1999. évi XLIII. tv. 5. § (3) bek.
24/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet
– helyi közutak fenntartása (önkormányzati tulajdonú VÜF Kft. révén)
VÜF Kft.
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont,
1988. évi I. tv. 8. § (1) bek.
– helyi közterületek fenntartása, köztisztaság, településtisztaság biztosítása (önkormányzati tulajdonú VÜF Kft. révén)
VÜF Kft.
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont
18/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet
31/2015. (XI.24.) önkormányzati rendelet
23/2016. (V.30.) önkormányzati rendelet
– települési szilárd hulladékok kezelése
MNHÖT
2012. évi CLXXXV. tv. 33–35. §
23/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet
56/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelet
– települési folyékony hulladékok kezelése AQUA Kft. 2012. évi CLXXXV. tv. 33–35. §
4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet
– víziközmű-szolgáltatás AQUA Kft. 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 21. pont
2011. évi CCIX. tv. 1. § (1) bek. c); 9. § (1) bek.
– közreműködés a helyi energia-szolgáltatásban, távhőszolgáltatás
VÜF Kft.
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 20. pont
2005. évi XVIII. tv. 6. § (1) bek.
– fizető parkoló-hálózat működtetése (önkormányzati tulajdonú VÜF Kft. révén)
VÜF Kft.
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 2. pont
10/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet
– parkolóhely-megváltással parkolóhelyek létesítése
VÜF Kft.
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (11) bek.
10/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet
– helyi közösségi közlekedés biztosítása – helyi tömegközlekedés (megállapodással)
gazdasági társaság szolgáltató által
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 18. pont
2012. évi XLI. tv.
1370/2007/EK rendelet
– helyi útalap pályázat GVB döntése
23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet
– önkormányzati beruházások előkészítése és bonyolítása Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ), beszerzési szabályzat szerint
– panelpályázatok támogatásának előkészítése, bonyolítása GVB döntés
14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelet
– az intézményi kezelésben lévő önkormányzati vagyon állagmegóvása, kárelhárítása önkormányzati vagyont kezelő gazdasági társaságok, vállalkozók, szakcégek költségvetési rendelet
képviselő-testületi határozat
feladat-ellátási megállapodás
vállalkozói szerződés
– pályázatírásban való részvétel Igazgatási szakfeladat keretében – szakmai előkészítés, lebonyolítás Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
– az önkormányzat által vállalt futó projektek szakmai ellenőrzése és koordinálása Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
– a projekt előrehaladásának, a határidők betartásának nyomon követése, szükséges módosítások kezdeményezése Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
– a projekt-előrehaladási jelentések készítésében való részvétel Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
– a pályázatokat érintően a belső/külső ellenőrzések elvégzése, segítése, lebonyolítása Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)
– Városháza felújítási, karbantartási feladatainak szakmai előkészítése, bonyolítása Igazgatási szakfeladat keretében Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

EGYÉB FELADATOK

közterületek elnevezése, a házszámozás megállapítása házszámozás 43/2013. (X. 30.) önkormányzati rendelet
nemzetiségi ügyek, a helyi nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése együttműködési megállapodás 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 16. pont
2011. évi CLXXIX. tv.
Költségvetési rendelet
a lakosság önszerveződő közösségei (társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések, ifjúsági szervezetek) tevékenységének segítése, támogatása, az együttműködés biztosítása együttműködési megállapodás
támogatási szerződés
2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a)
Költségvetési rendelet
városi névhasználat biztosítása
a város címerének, zászlajának, lobogójának, logojának használata
engedélyezési eljárás 29/2001. (IX. 28.) önkormányzati rendelet
9/1991. (IX. 1.) önkormányzati rendelet
helyi kitüntetések, elismerések adományozása
költségvetési támogatás, szervezés 9/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet
44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
vagyongazdálkodás vagyonkezelés szabályozása
feladat-ellátási szerződés
2011. évi CLXXXIX. tv.
2011. évi CXCVI. tv.
27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet
Költségvetési rendelet
vagyonkataszteri nyilvántartás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanvagyon nyilvántartása, adatszolgáltatás 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet
27/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelet

Költségvetési rendelet
helyiséggazdálkodás önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérbe adása, értékesítése
ellátási szerződés
1993. évi LXXVIII. tv.
16/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelet
közbiztonság helyi feladatainak ellátása


együttműködési megállapodással
Közbiztonsági Alap működtetése

együttműködési megállapodás az illetékes rendőr-főkapitánysággal
2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 17. pont
1994. évi XXXIV. tv. 9. § (1) bek. Költségvetési rendelet
Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet Szervezeti és Működési Szabályzat
Egyéb művészeti létesítmény működtetési feladatainak ellátása intézményfenntartás Képviselő-testületi határozat

Rövidítések jegyzéke:

1. GVB Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2. KESZI Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

3. MNHÖT Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

4. MTT Mosonmagyaróvár Térségi Társulás

5. SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat

6. TKB Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

7. VÜF Kft. Városüzemeltető Kft.

8. Flesch Nonprofit Kft. Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

5. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

A képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozat nyilvántartásának, kezelésének és ellenőrzésének szabályai

1. Általános rendelkezések

1.1. A polgármester és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság (a továbbiakban: vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság) látja el.

1.2. A polgármester, az önkormányzati képviselő, a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa, valamint gyermeke vagyonnyilatkozatának egy kitöltött példányát a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke veszi át. Az átvételről igazolást állít ki.

1.3. A polgármester, az önkormányzati képviselő saját, valamint hozzátartozóinak vagyonnyilatkozatát külön-külön borítékban adja át a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnökének.

1.4. A vagyonnyilatkozatot a jogbiztonság érdekében minden oldalon dátummal és aláírással kell ellátni. A vagyonnyilatkozatot a képviselő, a hozzátartozó, kiskorú esetén a törvényes képviselő írja alá.

1.5. A polgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata névvel ellátott nyitott borítékban, a hozzátartozói vagyonnyilatkozat átvétele névvel ellátott, lezárt, az átvételkor a „Polgármesteri Hivatal Mosonmagyaróvár” körbélyegzőjével lepecsételt borítékban történik.

1.6. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat a Polgármesteri Hivatal e célra kijelölt szervezeti egysége látja el.

2. A vagyonnyilatkozat kezelésének szabályai

2.1. A vagyonnyilatkozatot az egyéb iratoktól elkülönítetten kell kezelni, azokat a személyzeti ügyintézőnél erre a célra kijelölt lemezszekrényben kell őrizni.

2.2. A vagyonnyilatkozatokról, a betekintésekről, az ellenőrzési eljárásról nyilvántartást kell vezetni.

2.3. A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat iktatni kell. A vagyonnyilatkozatokat főszámra kell iktatni.

2.4. A vagyonnyilatkozatok nyilvánossága:

2.4.1. a polgármester, önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános, melyet a Polgármesteri Hivatal arra kijelölt helyiségében a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke, vagy valamely tagja jelenlétében bárki megtekinthet,

2.4.2. a hozzátartozói vagyonnyilatkozat nem nyilvános.

2.5. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság felel azért, hogy a vagyonnyilatkozatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrizzék, kezeljék és hogy az azokban foglaltakat – nyilvános vagyonnyilatkozatok kivételével – más ne ismerhesse meg.

3. A vagyonnyilatkozat ellenőrzésével és az eljárással kapcsolatos szabályok

3.1. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnál bárki kezdeményezheti. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás célja a vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság eljárására a képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.2. Eljárás kezdeményezése esetén az eljárás lefolytatásának a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye. Ha az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

3.3. Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetén csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállást (adatot) tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló új tényállítás nélküli – ismételt – kezdeményezést a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.

3.4. Az eljárás kezdeményezéséről a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság elnöke haladéktalanul tájékoztatja az érintett képviselőt, aki (az azonosító adatok beszerzéséhez szükséges ésszerű határidőn belül) bejelenti az azonosító adatokat.

3.5. Az azonosító adatokat csak a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság köteles törölni. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság csak a vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló nyomtatványon szereplő adatkörrel kapcsolatosan kérhet azonosító adatokat.

3.6. A vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az ellenőrzési eljárás eredményéről a képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatja. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos döntés a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

3.7. Ha a vagyonnyilatkozat tételére kötelezett képviselő a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottságnak írásban bejelenti, hogy a közös háztartásban élő házas- vagy élettársával, gyermekével a közös háztartásban élés megszűnt, a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az általa kezelt hozzátartozói vagyonnyilatkozatot haladéktalanul visszaadja az önkormányzati képviselőnek, melyről igazolást kell kiállítani.

3.8. Az önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnésekor a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság a képviselő részére a saját és a hozzátartozói vagyonnyilatkozatokat visszaadja, melyről igazolást kell kiállítani.

6. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az előterjesztések tartalmi és formai követelményei

1. Az előterjesztések előkészítése

1.1. Az előterjesztés előadója felelős:

1.1.1. az előkészítésért,

1.1.2. a szükséges vizsgálatok elvégzésének megszervezéséért,

1.1.3. a képviselő-testületi, bizottsági munkatervben az előterjesztés tárgyára vonatkozó előírások betartásáért,

1.1.4. az érdekeltekkel való egyeztetésért.

1.2. Az anyagi kihatású előterjesztéseket az Aljegyzővel és a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával már az előkészítés időszakában egyeztetni szükséges.

1.3. Ha az előterjesztő nem önkormányzati szerv képviselője, dolgozója, úgy a tárggyal, témával érintett osztályvezető, illetve irodavezető köteles az e rendeletben, illetve a munkatervben előírtak teljesítéséhez a feltételeket biztosítani.

1.4. Az előterjesztés előadója – a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei útján – gondoskodik arról, hogy képviselő-testületi ülésre, illetve bizottsági ülésre az előterjesztés kézbesítésre kész állapotban, az ülést megelőzően legalább 7 nappal a Polgármesteri Hivatal kézbesítéssel megbízott szervezeti egységének rendelkezésére álljon. Ezzel egyidejűleg a tanácskozási joggal meghívandók személyére is javaslatot kell tenni.

2. A rendeletek előkészítése

2.1. Az önkormányzati rendelet tervezetét a jegyző iránymutatásával a Polgármesteri Hivatal illetékes belső szervezeti egysége készíti elő.

2.2. Az illetékes belső szervezeti egység vezetője, illetőleg a tárggyal érintett ügyintézője köteles aktívan közreműködni a rendeletek szakmai megalapozásában, részt venni a bizottsági üléseken, az érdekelt szervekkel való egyeztetéseken, lakossági fórumok lebonyolításában, a kétfordulós tárgyalási mód előkészítésében.

3. Az előterjesztések tartalmi követelményei

3.1. A határozathozatalt nem igénylő, tájékoztató jellegű előterjesztés kivételével az előterjesztésnek két fő részből kell állnia:

3.1.1. az első rész a tárgy ismertetését, az előterjesztés célját tartalmazza,

3.1.2. a második rész a határozati javaslatot (javaslatokat) foglalja magában.

3.2. Az előterjesztés első részének tartalmaznia kell:

3.2.1. a képviselő-testület vagy átruházott hatáskörben a bizottság foglalkozott-e korábban az adott tárgykörrel, és milyen feladatokat határozott meg,

3.2.2. az előterjesztés tárgyára vonatkozó jogi szabályozást, önkormányzati rendelkezéseket,

3.2.3. a tárggyal kapcsolatos értékelést, elemzést és mindazon körülményeket, melyeknek szerepe jelentős a döntésben

3.2.4. az előkészítésben részt vettek álláspontját, az eltérő- vagy különvéleményt.

3.3. Az előterjesztés második részébe kell foglalni a szabatosan, egyértelműen, tömören, lényegre törően, az előterjesztés első részével összhangban megfogalmazott – egy vagy több – határozati javaslatot. Eltérő tartalom esetén a határozati javaslatokat külön-külön kell megfogalmazni.

3.4. A határozati javaslat

3.4.1. a feladatokat indokolás nélkül tartalmazza,

3.4.2. ha a határozat jellege megkívánja, pontonként tartalmazza a határozat végrehajtásáért felelős személy (személyek), vagy szervezet megnevezését, valamint a végrehajtás határidejét – lehetőség szerint – naptári év, hó, nap megjelöléssel,

3.4.3. „folyamatos” jelzésű határidőt csak kivételesen tartalmazhat.

3.5. Egyedi ügyek előterjesztésénél a 3.2. és 3.3. pontok szerinti felosztás elhagyható, amennyiben a döntés minden lényeges elemét a határozati javaslat magában foglalja.

4. Az előterjesztések alaki követelményei

4.1. A képviselő-testületi előterjesztés információs oldala tartalmazza:

4.1.1. felül, elkülönült fejlécben az előterjesztő megnevezését,

4.1.2. középen az „ELŐTERJESZTÉS” feliratot, alatta a képviselő-testületi ülés időpontját,

4.1.3. az információs oldal alsó részén egymás alatt:

4.1.3.1. a tárgy megnevezését,

4.1.3.2. az előterjesztő nevét és előterjesztési jogosultságának jogcímét,

4.1.3.3. mindazon szervek megnevezését, amelyek az előterjesztést megtárgyalták,

4.1.3.4. az előkészítő szervezeti egység nevét és az aláírásra jogosult kézjegyét,

4.1.3.5. az előterjesztést készítő ügyintéző nevét és kézjegyét,

4.1.3.6. arra való utalást, hogy a tárgy pénzügyi fedezetet igényel-e, valamint

4.1.3.7. a jegyző nyilatkozatát a törvényességi kifogás vagy a beterjesztésre alkalmasság tárgyában,

4.1.4. a nem kívánt rész törlésével utalni kell arra, hogy a napirendet nyilvános/zárt ülésen javasolt/szükséges tárgyalni, a határozat és/vagy rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges,

4.1.5. * 

4.2. A képviselő-testületi előterjesztés 4.1. pont szerinti követelményeknek megfelelő információs oldalának mintáját a 3. függelék tartalmazza.

4.3. A képviselő-testületi döntést nem igénylő, bizottsági ülésre készített előterjesztés alakszerű információs oldalt nem tartalmaz. Az előterjesztés alaki követelményei kizárólag a 4.1.3. és 4.1.4. pontokban jelölt informális tartalom megjelenítésére korlátozódnak.

4.4. Az előterjesztést A/4 nagyságban, áttekinthető, tagolt formában, MS Word (MS Excel) alkalmazással, 12 pontos betűméretben, Times New Roman betűtípussal, normál sortávolsággal, sorkizárt formátumban kell elkészíteni. A lap valamennyi szélén 2,5 cm margót szabadon kell hagyni, hogy a szövegrészek a kötés során ne károsodjanak.

7. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Képviselő-testületi, valamint bizottsági ülésre tanácskozási joggal meghívandó társadalmi szervezetek

1. Képviselő-testület ülésére meghívandó szervezetek

1.1. A képviselő-testület a lakosság önszerveződő közösségeivel és a városban működő társadalmi szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és együttműködés céljából a képviselő-testületi üléseken tanácskozási jogot biztosít a lakosság széles körét átfogó és mozgósító szervezetek részére az alábbi tárgyú napirendek tárgyalásakor:

1.1.1. Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület

a város általános és részletes rendezési terveivel, műemlékvédelemmel, zöldterület fenntartással, környezetvédelemmel, emlékműállítással, közterületek, településrészek elnevezésével kapcsolatos előterjesztésekhez

1.1.2. Ipartelepi Lakosok Egyesülete

a város általános és az ipartelepi városrész részletes rendezési terveit, a város költségvetési koncepcióját és költségvetését, az ipartelepi városrész közlekedését, lakáshelyzetét, környezetvédelmét, kulturális életét, sportját, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátását érintő előterjesztésekhez

1.1.3. Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület

a város általános és a mosoni városrész részletes rendezési terveit, a város költségvetési koncepcióját és költségvetését, a mosoni városrész közlekedését, lakáshelyzetét, környezetvédelmét, rehabilitációját, kulturális életét, sportját, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátását érintő előterjesztésekhez

1.1.4. „MAJOROKI KÖR” Egyesület

a város általános és a majoroki városrész részletes rendezési terveit, a város költségvetési koncepcióját és költségvetését, a majoroki városrész közlekedését, lakáshelyzetét, környezetvédelmét, kulturális életét, sportját, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátását érintő előterjesztésekhez

1.1.5. Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület

a város általános és a Magyaróvári belváros részletes rendezési terveit, a város költségvetési koncepcióját és költségvetését, a Magyaróvári belváros közlekedését, lakáshelyzetét, környezetvédelmét, kulturális életét, sportját, kereskedelmét, idegenforgalmát és vendéglátását érintő előterjesztésekhez

1.1.6. Széchenyi Polgári Kör

teljes körű tanácskozási jog

1.1.7. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Mosonmagyaróvári Térségi Elnöke/Szervezet

a város vendéglátásával, kereskedelmével, idegenforgalmával, tevékenységi körükben a helyi adózással, közterület-foglalási díjak megállapításával, vásár- és kiállítási feladatok ellátásával, programjával foglalkozó előterjesztésekhez

1.1.8. Egyházak képviselői

átfogó jellegű szociális és kulturális témákhoz kapcsolódó előterjesztésekhez, egyházi iskolákat érintő előterjesztésekhez

1.1.9. Szigetközi Természetvédelmi Egyesület

a környezetvédelemmel, a zöldfelület gazdálkodással, hulladékkezeléssel, tárolással, vízfolyások kezelésével, közterületek és településrészek elnevezésével foglalkozó előterjesztésekhez

1.1.10. Mosonmagyaróvári Kulturális Egyesület

kulturális koncepciókkal, programokkal kapcsolatos előterjesztésekhez

1.1.11. Nők a Városért Egyesület

teljes körű tanácskozási jog

1.1.12. Mosonmagyaróvári Civil Szövetség

teljes körű tanácskozási jog

1.1.13. Kis-Duna Polgárőr Egyesület

a város közrendjét és közbiztonságát érintő előterjesztésekhez

1.2. A szervezet részére biztosított tanácskozási jogot a szervezet által kiadott, magánokiratba foglalt meghatalmazással vagy közokirattal igazolt képviseleti jogosultsággal egy fő gyakorolhatja. A meghatalmazást, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló okiratot az ülés megkezdése előtt a polgármesternek le kell adni, illetve be kell mutatni.

2. Egyes bizottságok ülésére meghívandó személyek és szervezetek

2.1. Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

2.1.1. Tevékenységi körükben

2.1.1.1. városi szakszervezeti és keresztény érdekképviseleti fórum,

2.1.1.2. igazgatói munkaközösség,

2.1.1.3. óvodavezetői munkaközösség,

2.1.1.4. Győri Tankerületi Központ igazgatója,

2.1.1.5. Győri Szakképzési Centrum kancellárja és főigazgatója

2.1.2. Ifjúságvédelmet érintő ügyekben

2.1.2.1. Városi Rendőrkapitányság,

2.1.2.2. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum,

2.1.2.3. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény,

2.1.2.4. Család- és Gyermekjóléti Központ képviselője

2.1.3. A város éves sportrendezvény tervének kialakítása során

2.1.3.1. a városban működő sportegyesületek elnökei,

2.1.3.2. a sportági szakszövetségek elnökei,

2.1.3.3. sporttanács képviselője

2.1.4. A város közrendjét és közbiztonságát érintő kérdések esetén

2.1.4.1. Városi Rendőrkapitányság,

2.1.4.2. Kis-Duna Polgárőr Egyesület képviselője

2.1.5. A város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetét érintő kérdések esetén Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője

2.2. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

2.2.1. Szociális alapellátással, koncepcióval, feltételrendszerrel kapcsolatos döntések esetén

2.2.1.1. Magyar Vöröskereszt Mosonmagyaróvár Területi Szervezete,

2.2.1.2. Lions Klub,

2.2.1.3. Rotary Club Mosonmagyaróvár,

2.2.1.4. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Mosonmagyaróvári Csoportja,

2.2.1.5. Nagycsaládosok Életfa Egyesülete,

2.2.1.6. Nők a Városért Egyesület,

2.2.1.7. Egyházak,

2.2.1.8. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény,

2.2.1.9. Család- és Gyermekjóléti Központ képviselője

2.2.2. Lakás- és szociális ellátást szabályozó rendelet-tervezetek, koncepciók kialakítása

2.2.2.1. Nők a Városért Egyesület képviselője

2.2.3. Teljes körű tanácskozási jog

2.2.3.1. Mosonmagyaróvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának képviselője

2.3. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

2.3.1. Tájvédelmi, városképi, műemlékvédelmi szabályzatok

2.3.1.1. Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület,

2.3.1.2. Szigetközi Természetvédelmi Egyesület,

2.3.1.3. „Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért” Közalapítvány Kuratóriuma,

2.3.1.4. Szigetköz Turizmusáért Egyesület,

2.3.1.5. Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület képviselője

2.3.2. Helyi közút forgalmi rendjével kapcsolatos szabályzatok

2.3.2.1. Városi Rendőrkapitányság,

2.3.2.2. Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség képviselője

2.3.3. A helyi autóbusz közlekedést érintő ügyekben, a hulladékszállítással összefüggő szabályozás vonatkozásában

2.3.3.1. Ipartelepi Lakosok Egyesülete,

2.3.3.2. Mosoni Polgári Kör Közhasznú Egyesület,

2.3.3.3. Majoroki Kör Egyesület,

2.3.3.4. Belvárosi Üzletkör Klaszter Egyesület képviselője

8. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

A bizottságok általános ügyrendje

1. A bizottság működése

1.1. A bizottság a képviselő-testület üléséhez igazodóan, továbbá szükség szerint tart ülést.

1.2. A bizottsági ülést a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és vezeti. A képviselő-testületi ülést előkészítő bizottsági ülést lehetőség szerint úgy kell összehívni, hogy az a képviselő-testület ülését legalább egy nappal megelőzze.

1.3. A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:

1.3.1. a polgármestert,

1.3.2. az alpolgármestert,

1.3.3. a jegyzőt és megbízottját

1.4. A bizottság ülése nyilvános. A zárt ülésre a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

1.5. A bizottság feladatkörében igényelheti a jegyzőtől a munkájához szükséges jogi és technikai feltételek biztosítását, adatok szolgáltatását.

1.6. A bizottság működése ügyviteli feladatainak ellátásáról a jegyző gondoskodik.

2. A bizottság ülése

2.1. A bizottság tagjainak és a meghívottaknak a bizottság ülésére a meghívót és az előterjesztéseket legkésőbb a bizottsági ülést megelőző harmadik napig meg kell küldeni.

2.2. Rendkívüli esetben a bizottság szóban is összehívható.

2.3. A meghívó tartalmazza:

2.3.1. az ülés helyét és kezdési időpontját,

2.3.2. a javasolt napirendi pontokat.

2.4. Ha a bizottsági ülés nem határozatképes, tizenöt perc szünetet kell elrendelni. Ennek elteltével, ha a bizottság határozatképtelen, az ülést be kell zárni, és két napon belül ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására újra össze kell hívni.

2.5. Az ülés elnöke gondoskodik a bizottsági ülés rendjének fenntartásáról.

2.6. A tárgyalt napirendi pontokat érintő ügyrendi kérdésben bármely bizottsági tag bármikor szót kérhet.

2.7. A bizottsági tagok napirendhez való felszólalására az elnök adja meg a szót a jelentkezésük sorrendjében.

2.8. Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát lezárja. A vita lezárását bármely bizottsági tag javasolhatja, e kérdésben a bizottság vita nélkül, egyszerű többséggel dönt.

3. A bizottság döntéshozatala

3.1. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha a bizottság tagjainak több mint a fele jelen van. A bizottság határozatait általában egyszerű többséggel hozza.

3.2. A bizottság határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.3. A bizottság döntései bizottsági határozatok.

3.4. A bizottság határozatainak megjelölése – az alábbi sorrendben -

3.4.1. évente elölről kezdődő számozással a határozat sorszámát arab számmal,

3.4.2. a „/” jelet,

3.4.3. a határozat meghozatalának évét,

3.4.4. zárójelben a határozat meghozatalának hónapját római számmal és napját arab számmal,

3.4.5. a bizottság nevére utaló rövidítést és

3.4.6. a „határozat” kifejezést foglalja magában.

3.5. A bizottságok nevére utaló rövidítések:

3.5.1. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság: PÜB

3.5.2. Társadalmi Kapcsolatok Bizottság: TKB

3.5.3. Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság: GVB

3.5.4. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság: SZEB

4. A bizottság előterjesztései

4.1. A bizottságnak a képviselő-testület ülésére készített előterjesztést olyan időpontban kell tárgyalnia, hogy a határozatok és rendeletek tervezetei a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint kézbesíthetők legyenek.

4.2. Az előterjesztések előkészítésében a Polgármesteri Hivatal – tárggyal, témával érintett – osztályvezetője, ügyintézője köteles részt venni.

4.3. *  Az előterjesztések, javaslatok bizottsági tagok részére történő elektronikus közzétételéről, kivételesen indokolt esetben papíralapú kiosztásáról a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztálya gondoskodik.

5. A bizottság elnöke

5.1. A bizottságot az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, illetve a bizottság elnökének vagy a bizottságnak a felhatalmazása alapján a bizottság tagja képviseli.

5.2. A bizottság nevében történő aláírást a bizottság elnöke gyakorolja. A bizottság nevében történő nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

5.2.1. a bizottság megnevezését,

5.2.2. az aláírás alapjául szolgáló bizottsági döntést,

5.2.3. a bizottság elnökének, vagy helyettesítőjének aláírását.

5.3. A bizottság elnökének feladatai különösen:

5.3.1. tervezi és szervezi a bizottság tevékenységét,

5.3.2. a bizottság átruházott hatáskörébe tartozó önkormányzati hatósági ügyben dönt az ügyintézési határidő meghosszabbításáról,

5.3.3. gondoskodik a bizottság határozatainak, javaslatainak továbbításáról,

5.3.4. beszámol a képviselő-testületnek a bizottság működéséről,

5.3.5. együttműködik a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, a tanácsnokkal, más bizottságok elnökeivel és a jegyzővel.

5.4. A bizottság elnöke a bizottság soron következő ülésén köteles napirendi pontként a bizottság elé benyújtani a polgármester, az alpolgármester, valamint a jegyző előterjesztéseit.

5.5. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnöki jogkörben jár el.

6. A bizottság jegyzőkönyve

6.1. A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

6.2. A jegyzőkönyv törvényben meghatározott formai és tartalmi kellékekkel rendelkezik.

6.3. A jegyzőkönyv mellékletei:

6.3.1. a meghívó,

6.3.2. a jelenléti ív,

6.3.3. a napirendre vett írásos előterjesztések,

6.3.4. az írásban benyújtott hozzászólások.

6.4. A bizottság jegyzőkönyvét meg kell küldeni a polgármesternek és a jegyzőnek. A jegyzőkönyvet a jegyző a bizottsági ülést követő tizenöt napon belül a Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatója által e célra kialakított informatikai rendszeren keresztül köteles megküldeni a kormányhivatalnak.

6.5. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy – az elnök által kijelölt – tagja írja alá.

7. Több bizottság közös eljárása

7.1. Több bizottság közös eljárása esetén a bizottságok együttes ülést is tarthatnak.

7.2. Az együttes ülésen a szavazást bizottságonként külön kell megtartani.

7.3. A több bizottság feladatkörét érintő ügy napirendre tűzéséről a bizottságok elnökei kötelesek egymást tájékoztatni és lehetőség szerint egymás ülésén a képviseletet biztosítani.

7.4. Két vagy több bizottság között keletkezett feladat- és hatásköri összeütközés esetén a képviselő-testület állásfoglalása az irányadó.

8. A bizottság munkaterve

8.1. A bizottság munkatervet készíthet.

8.2. A bizottság jóváhagyott munkatervét meg kell küldeni a polgármester részére.

8.3. A képviselő-testület az éves munkatervének elfogadásával egyidejűleg jóváhagyja a képviselő-testület bizottságainak tárgyévi munkatervhez kapcsolódó feladatait.

9. melléklet a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Képviselő-testület polgármesterre átruházott feladat- és hatáskörei

A polgármester átruházott hatáskörben dönt a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó alábbi ügyekben:

1. „Polgármesteri Elismerő Oklevél” adományozásáról

2. előirányzat-módosításról és átcsoportosításról az éves költségvetési rendeletben és az államháztartáson kívüli forrás Önkormányzat javára történő átvételéről szóló rendeletben meghatározott értékhatárig,

3. jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális ellátások visszatérítésére kötelezéséről,

4. köztemetéssel összefüggő eljárásokról,

5. rendkívüli méltányosságból települési támogatás megállapításáról,

6. Mosonmagyaróvár Város jelképei – neve, címere, zászlaja (lobogója), logoja, „Virágzó Város” logo –, használatának engedélyezéséről, valamint az engedély visszavonásáról,

7. nettó 500.000 Ft vagyonértékig az üzleti vagyon körébe tartozó ingó vagyon átruházásról, bérbe, ellenérték fejében történő használatba adásáról és feltételeiről,

8. az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon szolgalmi vagy egyéb közérdekű használati jog alapításáról,

9. az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon fennálló szolgalmi, egyéb közérdekű használati joggal vagy az alapján való rendelkezésről, valamint az önkormányzati vagyont érintő hatósági eljárásban az Önkormányzatot megillető jog gyakorlásáról,

10. versenyeztetési eljárásban a pályázati kiírás visszavonásáról, összeférhetetlenségi ügyben önkormányzati kiíró esetén az összeférhetetlenség megállapításáról, megbízza a bizottság tagjait,

11. a város életében meghatározó szerepet játszó, köztiszteletben álló elhunyt polgárai koporsóinak, illetve urnáik elhelyezésére kijelölt sírhelyek felhasználásáról,

12. a közterület felbontásával, a közút nem közlekedési célú igénybevételével, filmforgatás céljából történő közterület-használat, útcsatlakozás létesítésével, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 42/A. § szerinti útkezelői hozzájárulással kapcsolatos eljárás kérelmeiről, közterület-használati díj korlátlan csökkentéséről vagy elengedéséről,

13. helyi védelem alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló javaslat hiányos volta megállapításáról,

14. általános feladatellátási-szerződések részletkérdéseiről,

15. településképi bejelentési eljárás kérelmeiről, településképi kötelezési eljárásban, a településképi követelmények megszegésének jogkövetkezményeiről,

16. településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami főépítészi eljárásban történő lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról, minden, a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos központi jogszabályban és önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésben,

17. a költségelvű bérlakás szakember részére történő bérbeadásáról, és az e tárgyú bérleti jogviszony meghosszabbításáról,

18. a helyi útalap felhasználására irányuló pályázat kiírásáról, a kiírás tartalmáról, a költségvetési forrás ismeretében dönt a terveztetésre javasolt utcákról, a természetes személy pályázó által a szükséges önrész késedelmes, kamatmentes megfizetésének engedélyezéséről, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről, fennálló fizetési kötelezettség más személyre történő átruházásának engedélyezése,

19. a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázati kiírás közzététele,

20. hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátásról,

21. polgármesteri keret keretösszegének felhasználásáról, támogatás összegének a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről, benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról,

22. az önkormányzati biztos megbízási díjának havi összegéről és a költségelszámolás rendjéről,

23. az Önkormányzat javára más személy vagy szervezet tulajdonában lévő vagyonon fennálló jelzálogjog törlésére, átjegyzésére vonatkozó nyilatkozat megtétele,

24. az Önkormányzat intézményeinek karbantartási feladataira létrehozott karbantartási költségalap céltartalékra vonatkozó igény jóváhagyása, a karbantartási alapból való finanszírozásának elrendelése,

25. az önkormányzat tárgyévi beruházási tervének jóváhagyása,

26. az önkormányzat tárgyévi közbeszerzési tervének jóváhagyása,

27. a településrendezési kötelezettségről szóló határozat közlésével egyidejűleg az ingatlanügyi hatóság megkeresése a kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében, illetve a kötelezettség megszűnését követően 15 munkanapon belül a az erről szóló határozat közlésével egyidejűleg a kötelezettség tényének az ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében,

28. a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével szembeni szankcióról, amennyiben a természetes személy, jogi személy Mosonmagyaróvár Város Képviselő-testületének a közterület-használat szabályait megállapító önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint olyan tevékenységet végez, amelyre nem adható közterület-használati engedély, közterületet engedély nélkül vagy az engedélyben foglaltak megsértésével használ, közterületet engedély nélkül vagy az abban foglaltak megsértésével bont fel,

29. a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésével szembeni szankcióról, amennyiben a vállalkozás Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló önkormányzati rendeletében rögzített szabályokat nem tartja be,

30. a Mosonmagyaróvár város területén létesített taxiállomások használatára, valamint a személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító személytaxi-szolgáltatási engedély iránti kérelem első fokon, önkormányzati hatósági jogkörben történő elbírálásáról,

31. a Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 89. (320 hrsz.) I. emelet 7. szám alatti lakás vendéglátás célú hasznosításáról,

32. önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon történő székhely-, telephely-, fióktelep-létesítés esetén a cégeljáráshoz, nyilvántartásba vételi eljáráshoz szükséges tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról,

33. tulajdonosi hozzájárulásról építési tilalom törléséhez,

34. tulajdonosi hozzájárulásról közműépítésekhez,

35. az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról történő lemondásról.

1. függelék a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai

Mosonmagyaróvár város polgármestere: Dr. Árvay István
1. Keszeiné Siklósi Zsuzsanna Mosonmagyaróvár, Tűzliliom u. 47.
2. Szabó Miklós Mosonmagyaróvár, Füzes u. 23.
3. Németh Sándor Mosonmagyaróvár, Határőr u. 9.
4. Dr. Iváncsics János Mosonmagyaróvár, Kismartoni u. 13.
5. Staár Katalin Mosonmagyaróvár, Lőpor u. 20.
6. Nyitrai József Mosonmagyaróvár, Mária Krisztina u. 1.
7. Muráncsik László Mosonmagyaróvár, Ladik u. 10.
8. Pausits István Mosonmagyaróvár, Dunacsúnyi u. 7.
9. Dr. Frauhammer Csaba Mosonmagyaróvár, Molnár u. 4.
10. Kránitz László Mosonmagyaróvár, Dózsa György u. 13.
11. Dr. Jávor Miklós Mosonmagyaróvár, Bartók Béla u. 6.
12. Vida István Mosonmagyaróvár, Nyárfa u. 20.
13. Szabó Balázs Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 13/A. 2.a
14. Élő Károly Mosonmagyaróvár, Kormos I. ltp. 17. 2/a.

2. függelék a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Mosonmagyaróvár egyéni választókerületi beosztása

1. sz. választókerület
Képviselő: Keszeiné Siklósi Zsuzsanna
48-as tér
Ady Endre utca
Bástya utca
Bíró utca
Cserháti Sándor utca
Csermelyciprus utca
Csillagvirág utca
Csók István utca
Csokonai Vitéz Mihály utca
Deák Ferenc tér
Fecske utca
Fekete István utca
utca
Grábner Emil utca
Gyöngyvirág utca
Győrikapu utca
Gyümölcsös utca
Homoktövis utca
Honvéd utca
Hóvirág utca
Ibolya utca
Jókai Mór utca
Kálnoki út 12-től, 15-től végig
Kapucinus utca
Kereszt utca
Kígyó utca
Kolbai Károly utca
Kötélgyártó utca
Kumpf Antal utca
Lakatos utca
Lehel utca
Linhardt György utca
Lotz Károly utca
Lucsony dűlő
Lucsony utca
Magyar utca
Malom szer
Méhbangó utca
Móricz Zsigmond utca
Nőszirom utca
Paál László utca
Palánk utca
Régi vámház tér
Rózsa utca
Soós János utca
Sörház utca
Strand utca
Sugárkankalin utca
Szellőrózsa utca
Szent Imre utca
Szent László tér
Tárnics utca
Templom utca
Tímár utca
Toldi Miklós utca
Torma utca
Tőzike utca
Tündérfátyol utca
Tűzliliom utca
Vár
Vár tér
Várköz
Városház utca
Városkapu tér
Veres Péter utca
2. sz. választókerület
Képviselő: Szabó Miklós
Akadémia tér
Albert Kázmér utca
Attila utca
Balás Árpád utca
Béke utca
Bornemissza Péter utca
Czéh Sándor tér
Csárda köz
Dunacsúnyi utca
Erzsébet királyné út
Feketeerdei út
Fülemüle utca
Füzes utca
Gazdász utca
Gerle utca
Gizella királyné utca
Götz Irén utca
Gyöngyös utca
Hadiárva utca
Hadirokkant utca
Háromtölgy utca
Járfalui utca
Kálnoki út 1–13., 2–10.
Kapitányrét
Károly Róbert út
Könyves Kálmán utca
Liget sor
Lóvári utca
Margaréta utca
Mária Krisztina utca
Mária Terézia utca
Masch Antal tér
Mölczner tanya
Nagy Lajos király út
Oroszvári utca
Pipacs utca
Platán sor
Pozsonyi út
Pulay Gábor utca
Ruff Andor tér
Salamon király utca
Sólyom utca
Sőtér Ágost tér
Szent Ferenc köz
Ujhelyi Imre utca 68-tól, 45-től végig
Ujhelyi Imre utca 2–66., 1–43.
Várallyai György utca
Városmajor utca
Wathay Ferenc út
Wittman Antal park
Wittmann Antal utca
Zeyk Domokos utca
Zita királyné utca
Zöldike utca
Zsigmond király utca
Zsófia királyné utca
3. sz. választókerület
Képviselő: Németh Sándor
Bokréta utca
Boróka köz
Buzogány utca
Dobó Katica utca
Dohy János utca
Fenyőmajor
Fészek utca
Gát utca
Gorkij utca 2–30., 1–25.
Gorkij utca 27-től, 32-től végig
Gyöngyike utca
Hajnalka utca
Háncs utca
Hold utca
Hubertusz utca
Ifjúság utca
Inda utca
Kadocsa Gyula utca
Kalász utca
Kishíd utca
Lajta zsilip
Lajtaszer
Levendula köz
Lilla utca
Lomb utca
Napsugár utca
Nefelejcs utca
Orgona utca
Őz utca
Pacsirta utca
Pázsit utca
Sárvíz utca
Szalai I. tanya
Szekeres Richárd utca
Szily Pál utca
Terv utca
Tölténygyári utca
Tövis utca
Vadszőlő köz
Venyige utca
Zichy Mihály utca
Zsilip utca
4. sz. választókerület
Képviselő: Dr. Iváncsics János
Alkotmány utca
Április utca
Bányász utca
Barátság utca
Bartók Béla utca
Berkenye utca
Boldogasszony utca
Buda utca
Bükk utca
Cseresznyés utca
Diófa utca
Éger utca
Eötvös Lóránd utca
Féltoronyi utca
Gábor Áron utca
Gárdonyi Géza utca
Gesztenye köz
Gyári út
Gyertyán utca
Határőr utca
Huszár Gál utca
Ipartelep
Ivánfi Ede utca
Juhar utca
Királyhidai utca
Kiskapu utca
Kismartoni utca
Klapka György utca
Kossuth Lajos utca 1–41.
Kőris utca
Kötöttárugyári út
Lengyári utca
Lőpor utca
Műselyemgyári út
Nezsideri utca
Nyír utca
Szegfű utca
Szél utca
Szolnoki út
Timföldgyári utca
Tölgy utca
Vitéz utca 1–23., 2–26.
Zurányi utca
5. sz. választókerület
Képviselő: Staár Katalin
Akác utca
Arany János utca
Árpád utca 28-tól, 31-től végig
Árvácska utca
Bauer Rudolf utca
Bem József utca
Benczúr Gyula utca
Damjanich János utca
Ferenczy Károly utca
Fertő sor
Hanság utca
Háromhíd utca
Határ sor
Horgász utca
József major
Kandó Kálmán utca 1–43., 2–42.
Kandó Kálmán utca 44-től, 45-től végig
Kender utca 28-tól, 23-tól végig
Kossuth Lajos utca 43–113.
Kossuth Lajos utca 115–169/B.
Kossuth Lajos utca 38–112.
Krisztina major
Liszt Ferenc utca 32-től, 39-től végig
Liszt Ferenc utca 2–30., 1–37.
Major Pál utca
MÁV 124-es őrház
MÁV 125-ös őrház
MÁV 126-os őrház
Nap utca
Nyárfa utca
Ostermayer utca 46-tól végig
Patkó utca
Rákóczi Ferenc utca 1–43., 2–50.
Rákóczi Ferenc utca 45-től, 52-től végig
Szarvas utca
Szent István király út 47–95.
Szigetföldi utca
Tarcsai utca
Tétényi utca
Tulipán utca
Új utca
Viola utca
Vitéz utca 25-től, 28-tól végig
Wesselényi György utca
Zrínyi Miklós utca
6. sz. választókerület
Képviselő: Nyitrai József
Árpád utca 1–29., 2–26.
Bakó utca
Csaba utca
Csillag utca
Dr. Gyárfás utca
Gulyás Lajos utca
Hunyadi János utca
Károly út 2–50., 1–51.
Károly út 52–66., 53–63.
Kert utca
Kórház utca
Kossuth Lajos utca 2–36.
Manninger János lakótelep
Mátyás király utca
Mély utca
Móra Ferenc utca 15-től végig
Móra Ferenc utca páros
Móra Ferenc lakótelep
Móra Ferenc utca 1-től 13-ig
Sattler János utca
Szent István király út 2–22., 1–45.
Vízpart utca
Vörösmarty Mihály utca
7. sz. választókerület
Képviselő: Muráncsik László
dr. Timaffy László utca
Elza utca
Erkel Ferenc utca
Fácános utca
Flesch Károly utca
Károly út 68-tól végig
Károly út 65-től végig
Kiserdő út
Kormos István lakótelep
Rádió-állomás
Szent István király út 26–40.
Tiszavirág utca
8. sz. választókerület
Képviselő: Pausits István
Áchim András utca
Aranyossziget utca 1–5., 2–12.
Borsika utca
Duna utca
Fatelep köz
Fatelep utca
Fazekas Mihály utca
Káposztáskert utca
Kökény utca
Laktanya utca
Mosonyi Mihály utca
Óvodaköz
Petőfi Sándor utca
Széchenyi István utca páratlan
Széchenyi István utca páros
Szent István király út 46–70.
Szőcs István utca
Tallós Prohászka István utca
9. sz. választókerület
Képviselő: Dr. Frauhammer Csaba
Alsóötház utca
Aranyossziget utca 14–28., 7–27.
Aranyossziget utca 31–59., 34–82.
Eke utca
Enge János utca
Felsőötház utca
Gabona rakpart
Hajós utca
Halász utca
Istvánpuszta
József Attila utca
Kenyérgyári utca
Kertész utca
Kis utca
Kühne Ede tér
Ladik utca
Magtár utca
Malom utca
Mezőföld utca
Molnár utca
Nárcisz utca
Partos utca
Rábl köz
Radnóti Miklós utca
Rév utca
Soproni utca 2–58., 1–59.
Szalaggyári utca
Szent István király út 72–102., 117–145.
Szent István király út 104–150.
Szent István király út 147-től, 152-től végig
utca
Vadvirág utca
Vágóhíd utca
Vilmosrév utca
10. sz. választókerület
Képviselő: Kránitz László
Bereki út
Család sor
Csalogány utca
Dózsa György utca
Egres utca
Egység utca
Erzsébet tér
Fuvaros utca
Fürdő utca
Gálosi Soma utca
Ganz Ábrahám út
Gyep utca
Hadnagy utca
Háromsarok köz
Hársfa utca
Hild János tér
Iskola utca
Jánossomorjai út
Kápolna tér
Kaszás Miklós utca
Kempelen Farkas út
Kender utca 1–21., 2–26.
Királydomb utca
Kisudvar
Kossuth Lajos utca 114–160., 171–205.
Kozlik tanya
Kölcsey Ferenc utca
Krisztinaberek erdészház
Külső Gazdasági Iskola major
Liliom utca
Molnár tanya
Mosonszentjánosi út
Mosonvár utca
Munkácsy Mihály utca
Ostermayer utca 2–44.
Ostermayer utca páratlan
Puskás Tivadar út
Soproni utca 60-tól, 61-től végig
Steurer József utca
Szabadság utca
Szále János utca
Szent István király út 99–115.
Szent-Györgyi Albert út
Táncsics Mihály utca
Tízház utca
Töltés utca
Úttörő utca
Vasutas utca
Virág utca
Zsák utca

3. függelék a 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

Az előterjesztő megnevezése
(fejléc)

..... napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület ........................-i ülésére

Tárgy: ................................................................
(Az előterjesztés címét úgy kell megfogalmazni, hogy abból egyértelműen következtetni lehessen az előterjesztés érdemére, lényegére.)
Előterjesztő: .................................................................
(név és előterjesztési jogosultság jogcíme a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint

Az előterjesztést megtárgyalja:

(Általában az állandó bizottságok)

a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság

b. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

c. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

d. Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

Előkészítő szervezeti egység (név, szignó):
Készítette (ügyintéző neve, szignó):
Pénzügyi fedezetet igényel/nem igényel, igazolás:
Törvényességi szempontból kifogást nem emelek, beterjesztésre alkalmas:
(név)
jegyző

A napirendet nyilvános/zárt ülésen javasolt/szükséges tárgyalni, a határozat és/vagy rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges. (a nem kívánt rész törlendő)