Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) *  A Képviselő-testület Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 10.727.032.827,- Ft-ban, azaz tízmilliárd-hétszázhuszonhétmillió-harminckétezer-nyolcszázhuszonhét forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 7.192.713.039,- Ft, azaz hétmilliárd-százkilencvenkétmillió-hétszáztizenháromezer-harminckilenc forint

önként vállalt feladatok kiadásai: 3.522.846.314,- Ft, azaz hárommilliárd-ötszázhuszonkétmillió-nyolcszáznegyvenhatezer-háromszáztizennégy forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 11.473.474,-Ft, azaz tizenegymillió-négyszázhetvenháromezer-négyszázhetvennégy forint

b) bevételi főösszegét: 7.889.342.000,- Ft-ban, azaz hétmilliárd-nyolcszáznyolcvankilencmillió-háromszáznegyvenkettőezer forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 6.078.497.719,- Ft, azaz hatmilliárd-hetvennyolcmillió-négyszázkilencvenhétezer-hétszáztizenkilenc forint

önként vállalt feladatok bevételei: 1.799.370.807,- Ft, azaz egymilliárd-hétszázkilencvenkilencmillió-háromszázhetvenezer-nyolcszázhét forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 11.473.474,-Ft, azaz tizenegymillió-négyszázhetvenháromezer-négyszázhetvennégy forint

c) hiányát: 2.837.690.827,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázharminchétmillió-hatszázkilencvenezer-nyolcszázhuszonhét forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 1/a. melléklete, a működési és felhalmozási egyensúlyt a rendelet 1/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből származó kiadási és bevételi eredeti előirányzatot nem tervezett. A vállalkozási tevékenységhez irányítószervi finanszírozási támogatás nem nyújtható.

A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § alapján 2020. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével nem számol.

(2) *  A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának valamint az államkötvény formájában befektetett forrás 2.837.690.827,- Ft, azaz kettőmilliárd-nyolcszázharminchétmillió-hatszázkilencvenezer-nyolcszázhuszonhét forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 373.155.940,- Ft, azaz háromszázhetvenhárommillió-százötvenötezer-kilencszáznegyven forint,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány, és értékpapír beváltás előirányzata 2.464.534.887,- Ft, azaz kettőmilliárd-négyszázhatvannégymillió-ötszázharmincnégyezer-nyolcszáznyolcvanhét forint.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési hiány finanszírozására kölcsön-, hitel felvételt nem tervezett be.

(4) A költségvetési rendelet módosítása esetén a Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátást a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat összevont mérlegét - 1/a. melléklet, működési és felhalmozási egyenlegekkel 1/b. melléklet, külön bemutatva az Önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatokat;

b) a II. fejezet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását - 2-11. mellékletek;

c) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését - 11. melléklet;

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként - 11. melléklet;

e) az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként - 15. melléklet;

f) közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) - 16. melléklet;

g) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit - 19. melléklet;

h) a többéves kihatással járó döntéseket évenként és összesítve - 20. melléklet;

i) az EU-s és egyéb támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást - 21. melléklet;

j) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - 22. melléklet;

k) az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait - 23. melléklet.

(2) A tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások tartalmát a költségvetési rendelet részét képező mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület elrendeli a több éves kihatással járó döntésekről, valamint a közvetett támogatásokról készített kimutatás szöveges indoklással történő alátámasztását.

A 2020. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek

aa) intézményi saját bevételek

ab) helyi adók, különösen a szociális feladatok finanszírozására az iparűzési adó bevétele

ac) állami támogatások

ad) átengedett központi adók és helyi adók

ae) támogatásértékű működési bevételek

af) működésre átvett államháztartáson kívüli bevételek

ag) egyéb bevételek

ah) sajátos működési bevételek

b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek

ba) felhalmozási bevételek

bb) támogatásértékű felhalmozási bevételek

bc) felhalmozásra átvett államháztartáson kívüli bevételek

bd) egyéb bevételek

be) beruházási célú hitel

bf) helyi adók működési célú felhasználás után fennmaradó rész

bg) felhalmozási célú állami támogatások

c) Hitelműveletekkel kapcsolatos kifizetésekre fordítható bevételek

ca) tőke és felhalmozási bevételek

cb) helyi adóbevételek működési célú felhasználás után fennmaradó rész

(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 2. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4./a melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4./b melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont kormányzati funkciók szerinti működési bevételeit az 5. melléklet, az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási és felújítási bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2020. évi állami hozzájárulás, a kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az Áht.-ban meghatározott előirányzatok szerint a 7-11. mellékletek tartalmazzák, összesítve az intézményenkénti, valamint a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként felsorolva az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

a) személyi juttatások

b) járulékok

c) dologi kiadások

d) ellátottak pénzbeli juttatása

e) támogatásértékű működési kiadás

f) működésre átadás államháztartáson kívülre

g) tervezett tartalék

h) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva

i) támogatásértékű felhalmozási kiadások

j) felhalmozásra átadás államháztartáson kívülre

k) egyéb felhalmozási kiadások.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszámkeretét 453 főben, az Önkormányzatnál valamint az általa fenntartott intézmények vonatkozásában, a foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 8 főben állapítja meg jelen rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint. A Képviselő-testület 2020. március 1-jétől az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi létszámkeretét 446 főben, az Önkormányzatnál valamint az általa fenntartott intézmények vonatkozásában, a foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 8 főben állapítja meg jelen rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 58.500,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - vonatkozásában 2020. évben az intézményben foglalkoztatott (Kjt., Mt.) munkavállalók rendszeres havi munkabérét kiegészíti a munkavállaló 2019. december 31-ei bruttó bérének 8%-ával, amennyiben a munkavállalónak 2020. január 1-jén a rendszeres bruttó személyi juttatása nem érte el központi jogszabály(ok) alapján a munkavállaló 2019. december 31-ei bruttó bérszintjének 108%-os mértékét.

(5) A Képviselő-testület az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet költségvetésében „munkaerőmegtartó képesség növelése” érdekében bérkeretet képez a költségvetési év során, az Intézménynél keletkező bér- és működési maradvány terhére. A bérkeret 2020. évi összege 12.300e Ft, mely tartalmazza a járulék összegét is. Az év közben megképzett bérkeret terhére az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyásával maximum évi további 8% bérfejlesztés biztosítható az intézményi munkavállaló részére munkáltatói döntés alapján.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi költségvetésében egyszer kétheti bérkiegészítés-keretet határoz meg, valamint egyszer kétheti bruttó bér összegének megfelelő jutalomkeretet határoz meg a foglalkoztatottak javára.

(7) Az egyszer kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény, vagy szervezet foglalkoztatási jogviszonyában áll. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult.

(8) Az egyszer kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom foglalkoztatottanként meghatározott összege, illetve a kifizetés ütemezése az intézményvezető javaslata alapján a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre, figyelembe véve az intézmény költségvetésében az éves megtakarítás összegét. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati Rendészet valamint az Önkormányzat munkavállalói vonatkozásában a Polgármester ettől eltérhet, figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének javaslatát.

(9) Az intézményeknél tervezett 2%-os keresetkiegészítés előirányzata az adott intézmény kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom forrásaként, annak keretösszegébe kerül beszámításra.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára havi bruttó 1.000 Ft/fő számlafenntartási hozzájárulást állapít meg 2020. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési év november havában történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a számlafenntartási hozzájárulásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a számlafenntartási hozzájárulás időarányos részét.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - 2020. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára évi nettó 135.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást állapít meg Széchényi Pihenő Kártya formájában 2020. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési évben két alakalommal - április és november hónapban - történik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét.

(12) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal, valamint Önkormányzati Rendészet foglalkoztatottjai javára évi bruttó 292.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást állapít meg, Széchenyi Pihenő Kártya formájában 2020. január 1. napjától, melynek számfejtési és kifizetési módjáról a költségvetési szerv vezetője a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint rendelkezik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét. Az egyéb béren kívüli juttatást terhelő járulékokat a juttatásban részesülő foglalkoztatott viseli.

(13) Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló egyéb béren kívüli juttatásai nem kerülnek kifizetésre, amennyiben nem éri el a bruttó 1000 Ft-ot.

(14) *  A költségvetésben a lakóépületek 2020. évben induló felújításának támogatására 15.000.000,- Ft., védett épületek felújításának támogatására 5.400.000,- Ft. kiadás került betervezésre.

(15) A működési kiadások előirányzatát intézményenként a 7. melléklet, az Önkormányzat működési kiadásait a 8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9./a melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9./b melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont működési kiadásait kormányzati funkciók alapján a 10. melléklet tartalmazza.

(16) *  A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz-átadási feladatok előirányzatát 4.017.460.207,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(17) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(18) A költségvetési tervben megjelenő ösztönző juttatások kifizetése, illetve a polgármesteri és választókerületek részére meghatározott keret felosztása csak akkor teljesíthető, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(19) Az útépítési alapról szóló rendeletben meghatározott esetben az útépítési beruházás várható teljes bekerülési összegének számításakor a 2020. évben figyelembe veendő összeg a következő:

a) Mart aszfalt: 90050 Ft/m2,

b) Járda építés: 10.350 Ft/m2,

c) Marás- aszfaltozás: 12.000 Ft/m2,

Útépítés: 31.190 Ft/m2.

(20) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

2. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,

3. kiküldetési kiadások,

4. reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

5. kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,

6. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

7. közfoglalkoztatottak juttatásai,

8. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

9. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján, a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

10. bérlet, munkába járás költségtérítése,

11. fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)

12. szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 50.000,- Ft-ig,

13. nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

14. valuta váltása,

15. téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig,

16. támogatási szerződések esetén, amennyiben a támogatott nem bejegyzett szervezet, és bankszámlával nem rendelkezik, a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 20. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre adóelengedés jogcímén 840.075 Ft. összegszerű, adókedvezmény jogcímén 2.474.716 Ft közvetett támogatást tervez. Ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást a Képviselő-testület nem tervez. Közvetett támogatás keletkezik az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a mosonmagyaróvári állandó lakcímmel rendelkező bölcsődei- és óvodai ellátottak részére az étkezést ingyenessé teszi. A bölcsődei- és óvodai étkeztetést biztosító intézmény részére az Önkormányzat az ellátottak által ténylegesen igénybe vett adagok alapján havi elszámolás szerint biztosítja a jelen bekezdés alkalmazása során kieső térítési díjbevételt, figyelembe véve az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletet. Az elszámolás elkészítése a bölcsődei étkeztetést biztosító intézmény vezetőjének, óvodai étkeztetés esetén az étkeztetést ellátó költségvetési szerv vezetőjének a feladata, mely elszámolás a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell a jegyzőnek megküldeni. A jegyző gondoskodik az intézményi finanszírozás biztosításáról a polgármester elrendelése alapján.

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított, idősek számára biztosított alapszolgáltatási ellátást igénybe vevők személyi térítési díját megtéríti az ellátottak helyett a következő feltételek együttes teljesülése esetén: az ellátott

a) a mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által, idősek számára biztosított alapszolgáltatás igénybe vevője,

b) Mosonmagyaróváron állandó lakóhellyel rendelkezik,

c) betöltötte a 90. életévét és

d) tartási vagy öröklési szerződést nem kötött.

A személyi térítési díj átvállalása a 90. életév betöltését követő hónaptól történik.

9. § *  A költségvetésben felhasználható általános és céltartalék előirányzata 472.135.422,- Ft, az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) az intézményeknél felmerülő jubileumi jutalmakra és felmentési bérekre felhasználható előirányzat 24.165.693,- Ft,

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott sajátos nevelési igényű valamint a beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési költségére felhasználható előirányzat 14.000.000,- Ft,

c) a költségvetési rendeletben előre meg nem határozott, „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék” 218.300.000,- Ft,

d) előre nem látható feladatok teljesítésére 215.669.729,- Ft általános tartalék áll rendelkezésre. Az általános tartalék biztosítja a szükséges előirányzatot a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben elrendelt járványügyi készültség során teendő intézkedések finanszírozására.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó óvodák, múzeum és könyvtár intézmények karbantartási feladataira az Önkormányzat költségvetésében bruttó 19.050.000,- Ft karbantartási költségalapot határoz meg a dologi kiadások között. A karbantartási költségalap felhasználása a költségvetési szervek feladatellátásához, működtetéséhez kapcsolódó, olyan kiadások fedezetére irányozható elő, melyek forrása az intézményi költségvetésben nem került meghatározásra. A céltartalékra vonatkozó igényt az adott intézmény vezetője nyújtja be a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Az igény jóváhagyása, karbantartási alapból való finanszírozásának elrendelése a polgármester hatásköre.

III. fejezet

A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása

11. § (1) A Képviselő-testület 2020. évre a 13. mellékletben felsorolt önkormányzati alapokat részletezi

a) Közművelődési Alap

b) Sport Alap

c) Egészségvédelmi Alap

d) Köznevelési Alap

e) Környezetvédelmi Alap

(2) *  Az (1) bekezdés a)-d) pontok szerinti önkormányzati alapokra a pályázatok beérkezési határideje 2020. július 13. (hétfő) 12.00 óra. A költségvetési évben ezt megelőzően a (1) bekezdés a)-d) pontok szerinti önkormányzati alapokra benyújtott pályázati eljárás eredménytelen.

(3) A pályázaton elnyert támogatásokat utólag, elszámolást követően utalja át az Önkormányzat a megadott számlákra.

(4) *  A költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri és alpolgármesteri támogatási keret összegének felhasználására

a) a keretösszeg kétharmad részére a polgármester,

b) a keretösszeg egyharmad részére az alpolgármester

jogosult kötelezettséget vállalni.

IV. fejezet

A költségvetés címrendje

12. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2020. évre a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § *  (1) A Képviselő-testület a 2020. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 17. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

(2) *  A Képviselő-testület a veszélyhelyzet ideje alatt elrendeli azon fejlesztések, beruházások, támogatási célú pénzeszköz átadások - kivéve helyi útépítési alap felhasználása - végrehajtásának felfüggesztését, melyek nem veszélyelhárítást szolgálnak, nem kapcsolódnak közbeszerzési eljáráshoz vagy pályázati támogatási szerződés teljesítéséhez. Ezen előirányzatok zárolásának veszélyhelyzet időszakában való feloldásáról a Polgármester szükség szerint dönt.

(3) A veszélyhelyzet időszakában az Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények esetén a kötelező működési célú feladatok ellátására vonatkozóan teljesíthető kiadás.

Előirányzat-módosítás

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az Önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtandó előirányzat-módosítási javaslatról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, háromnegyed éves, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosításról szóló tájékoztatóban mutatja be a végrehajtott előirányzat-változásokat. A többletbevételt a költségvetési szerv a polgármester véleményezését követően használhatja fel.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosítás szóló előterjesztés tárgyalásáig december 31. hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

15. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat-átcsoportosításra a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzését követően.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való átcsoportosítás,

b) céltartalékból való felhasználás jelen rendeletben nem szabályozott esetekben,

c) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások esetén.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra tételenként 5 millió Ft értékhatárig, költségvetési szerven belül, és költségvetési szervek között. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.

(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, a karbantartási költségalap elkülönített előirányzatának, a sajátos nevelési igényű- és beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési ellátásra elkülönített tartaléknak, a teljesítmény szerinti átcsoportosítására - az elfogadott költségvetési rendelet szerint - értékhatártól függetlenül.

(5) „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék” terhére a szükséges előirányzat átcsoportosításról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes állásfoglalása és véleményezése alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. A bizottságok az állásfoglalásról és döntéséről tájékoztatják a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen.

(6) A tárgyév utolsó költségvetési rendeletmódosítását megelőző intézkedésként a polgármester átruházott hatáskörben jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekből a hiány összegének csökkentésére.

(7) A Lakásalap és a Koordinált Városfejlesztési feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat-módosításkor, valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.

(8) *  A polgármester az elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt jogosult polgármesteri hatáskörben - a veszélyhelyzet során teendő intézkedések vonatkozásában - beszámolási kötelezettség mellett átcsoportosítani és felhasználni jelen rendelet 9. § d) pontjában meghatározott általános tartalékot.

A veszélyhelyzetben az általános tartalék felhasználásáról a polgármester a veszélyhelyzet megszűnését követően, de legkésőbb az éves beszámoló keretében tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek.

(9) *  Az elrendelt veszélyhelyzet miatt a Rendelet 9. § c) pontjában megjelölt Fejlesztési célra elkülönített céltartalékot a Képviselő-testület zárolja. A céltartalékra kötelezettség kizárólag közbeszerzési eljárásban, pályázati eljárásban vállalt kötelezettség teljesítésére vállalható. A céltartalék zárolásának feloldásáról a Képviselő-testület szükség szerint dönt.

Finanszírozás

16. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást a városi kincstáron keresztül heti egy alkalommal biztosítja a pénzügyi ellenjegyző által jóváhagyott írásbeli kérelem alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vezetőjének jelzése alapján, polgármesteri jóváhagyással kivételes esetben heti többszöri finanszírozás is engedélyezhető.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

17. § (1) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad maradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.

Követelés elengedés

18. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja szerint behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a rendelet szerint engedélyezhető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, behajthatatlan követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el az 500.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(4) A (2)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kisösszegű-, illetve behajthatatlannak minősített követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kisösszegű követelések, valamint behajthatatlannak minősített követelések elengedése tárgyában hozott döntéséről a bizottság elnöke a soron követő képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást.

VI. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

19. § E rendelet 2020. február 14. napján lép hatályba.

20. § *  A veszélyhelyzet időszakát követően a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetési rendeletet felülvizsgálja.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

Melléklet az 1/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére