Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 26/2020. (VI. 10.) rendelete

a 2020. évi Köznevelési Alapból nyújtandó támogatásokra vonatkozó szabályoktól a veszélyhelyzetre tekintettel való eltérésről

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idején elrendelt központi intézkedésekre való tekintettel a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a 2020. évi Köznevelési Alapból nyújtandó támogatás elnyerése céljából benyújtott pályázatban megjelölt program a veszélyhelyzet idején elrendelt központi intézkedések nyomán elmaradt, a Rendelet 15/A. § (3) és (4) bekezdésének vonatkozó rendelkezéseitől eltérően a megítélt támogatás terhére a pályázatban megjelölt program helyett más, a Rendelet alapján támogatható program költsége - az illetékes bizottság külön döntése nélkül - is elszámolható.

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezései kizárólag a 2020. évi Köznevelési Alapból nyújtandó támogatások elnyerése céljából benyújtott pályázatok esetében alkalmazandóak.

(2) Jelen rendelet hatályát veszti 2021. január 1. napján.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére