Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. június 18. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 32/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelethez *