Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 13/2021. (IV. 8.) rendelete

a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet közterület-használati díjra vonatkozó szabályától a veszélyhelyzetre tekintettel való eltérésről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § (1) A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel a közterület használatáról szóló 18/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Rendelet 18. § (1) bekezdésében, valamint az 1. melléklet I/7. pontjában foglaltaktól eltérően nem kell közterület-használati díjat fizetni a vendéglátó-ipari előkert, kerthelyiség, terasz kialakítása céljából történő közterület-használat esetén.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. július 1. napján hatályát veszti.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2021. április 1. napjától alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére