Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 21/2021. (VI. 3.) rendelete

a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” díj adományozásának szabályaitól a veszélyhelyzet idején való eltérésről

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) megszűnéséig a „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Tanulója” díj adományozásának szabályairól szóló 44/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályait az e §-ban foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

(2) Amennyiben az adott verseny országos döntője a veszélyhelyzet miatt elhalasztásra került vagy nem kerül megrendezésre, a Rendelet 2. § d) és e) pontjaiban foglaltaktól eltérően a díj annak a Mosonmagyaróvár város valamely köznevelési intézményében tanulónak is adható, aki

a) a köznevelésért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek körében legalább egy verseny tekintetében és/vagy a Rendelet 1. mellékletében felsorolt országos versenyek tekintetében az adott verseny országos döntőjébe bejutott vagy

b) a szakképzésért felelős miniszter által közzétett, a 2020/2021. tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre szóló felhívásban foglaltak szerint tanul, és ennek megfelelően vesz részt a versenyen, amennyiben valamely versenytevékenység vagy annak önálló feladatrésze esetén eléri a megszerezhető pontok legalább 60%-át.

(3) Abban az esetben, ha a tanulmányi versenyfelhívásban a verseny szervezője - különösen az országos döntő időpontjára, helyezés megállapítására, eredményhirdetés elmaradására vonatkozó - módosító rendelkezést tett, a díjazottak személyére tett jelölés módosítható/visszavonható. A versenyszervező módosításról szóló értesítését vagy a módosítást a jelöléshez csatolni kell.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet megszűnésének napján hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére