Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés egységes pénzalapjának 2022. évi teljesített

a) bevételét 21.726.266.650 Ft-tal,

b) kiadását 19.998.137.627 Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá. Az összevont mérleg alapján, a működési és fejlesztési egyenleget a Képviselő-testület 2. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei címrendjét a teljesítés alapján jelen rendelet 17. melléklete alapján állapítja meg. A bevételen belül a lekötött bankbetétetek megszüntetésének göngyölített egyenlege 8.380.000.000 Ft, a kiadáson belül az elhelyezett lekötött bankbetétek göngyölített egyenlege 9.880.000.000 Ft, 2022. december 31-én a rövid lejáratú lekötött bankbetét állománya 1.500.000.000 Ft.

3. § (1) A működési bevételeket:

a) a költségvetés végrehajtásának 2022. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 3. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 4. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 5. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 6. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 7. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A működési kiadásokat:

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 9. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 10. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 12. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 13. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2022. december 31-én 429 főben – ebből 9 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma – állapítja meg a rendelet 18. mellékletében.

(4) Az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési célú állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) pedagógus végzettséggel nem rendelkező

átlagbér támogatásának elszámolásához –263.200 Ft

ab) szociális étkeztetés +1.193.440 Ft

ac) szociális gondoskodás +495.480 Ft

ad) időskorúak nappali intézményi ellátása –2.369.080 Ft

ae) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása –3.346.880 Ft

af) demens személyek nappali intézményi ellátása –6.595.200 Ft

ag) hajléktalanok átmeneti szállása +683.830 Ft

ah) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása +8.670.000 Ft

ai) bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők,

szaktanácsadók bértámogatása –7.242.000 Ft

aj) intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása +5.006.100 Ft

ak) bérintézkedési támogatásból származó –31.831 Ft

Összesen: –3.799.341 Ft

b) a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás finanszírozását érintően, Mosonmagyaróvár

Térségi Társulásnak a fizetési kötelezettségét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé 9.938.410 Ft összegben állapítja meg. Jelen rendelet hatályba lépését követően, 60 napon belül a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak az állami támogatás vonatkozásában a fizetési kötelezettséget teljesíti.

(6) A felhalmozási célú állami támogatások elszámolására vonatkozón nem állapít meg a Képviselő-testület sem járó, sem visszafizetendő támogatást a rendelet 15. melléklete alapján.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2022. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 14. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. § Az Önkormányzat 2022. évi kölcsönállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a rendelet 21. melléklete és 22. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményhez kapcsolódó, a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatában nyilvántartásba nem vett pozitív maradványkülönbözet nyilvántartásba vétele az adott intézmény önkormányzati finanszírozást csökkenti, amennyiben az intézmény 2023. évi költségvetésének teljesítését nem veszélyezteti.

(3) Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből 2022. évben maradványa nem keletkezett.

(4) A Futura Rendezvény és Élményközpont költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből 2022. évben maradványa 81.137 Ft. A költségvetési szerv befizetési kötelezettsége az Önkormányzat felé – 9% – 7.302 Ft, melyet 2023. május 31-ig köteles megfizetni.

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a beszámolójában kimutatott 2022. évi tényleges maradvány, valamint a 2023. évi költségvetésben megtervezett és jóváhagyott maradványfelhasználás közötti különbözet nyilvántartásba vételét, és a maradványkülönbözet általános tartalékba való helyezését.

9. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2021. évi maradvány felhasználást a 3–7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint, egyszerűsített vagyonmérlegét a 25. melléklet szerint állapítja meg az Önkormányzat 2022. december 31. állapot szerinti vagyonával együtt.

12. § Az Önkormányzati alapítású gazdasági társaságokra vonatkozó, egyszerűsített gazdasági információkat a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 26. melléklet szerint, egyszerűsített eredménykimutatást a 27. melléklet szerint állapítja meg.

14. § * 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

Mellékletek a 15/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez