Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés egységes pénzalapjának 2023. évi teljesített

a) bevételét 35.177.521.497,- Ft-tal,

b) kiadását 34.262.294.714,- Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá. Az összevont mérleg alapján a működési és fejlesztési egyenleget a Képviselő-testület a 2. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei címrendjét a teljesítés alapján jelen rendelet 17. melléklete alapján állapítja meg. A bevételen belül a lekötött bankbetétetek megszüntetésének göngyölített egyenlege 21.000.000.000 Ft, a kiadáson belül az elhelyezett lekötött bankbetétek göngyölített egyenlege 22.500.000.000 Ft, 2023. december 31-én a rövid lejáratú lekötött bankbetét állománya 3.000.000.000 Ft.

3. § (1) A működési bevételeket:

a) a költségvetés végrehajtásának 2023. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 3. mellékletben,

b) elkülönítetten az Önkormányzat működési bevételeit a 4. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit az 5. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 6. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 7. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A működési kiadásokat:

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 9. mellékletben,

b) elkülönítetten az Önkormányzat működési kiadásait a 10. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 12. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 13. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2023. december 31-én 425 fő-ben – ebből 9 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma – állapítja meg a rendelet 18. mellékletében.

(4) Az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési célú állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) 2023. évi bérintézkedések elszámolása alapján –1.566.170,- Ft,

ab) óvodai nevelés vonatkozásában keletkezett visszafizetési kötelezettség, mely a pedagógus végzettséggel nem rendelkezők átlagbér támogatásának elszámolásához kapcsolódik –6.311.205,- Ft

ac) szociális étkezés –1.217.850,- Ft

ad) szociális gondoskodás –4.214.560,- Ft

ae) időskorúak nappali intézményi ellátása –847.880,- Ft

af) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása –577.930,- Ft

ag) demens személyek nappali intézményi ellátása –912.400,- Ft

ah) intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása +3.213.357,- Ft

ai) szünidei étkeztetés +5.700,- Ft

Összesen: –12.428.938,- Ft

b) a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás finanszírozását érintően Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak a fizetési kötelezettségét Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé 7.770.620,- Ft összegben állapítja meg, mely visszafizetési kötelezettséget jelen rendelet hatályba lépését követően 60 napon belül az állami támogatás vonatkozásában teljesít.

(6) A felhalmozási célú állami támogatások elszámolására vonatkozón nem állapít meg a Képviselő-testület sem járó, sem visszafizetendő támogatást a rendelet 15. melléklete alapján.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2023. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 14. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. § Az Önkormányzat 2023. évi kölcsönállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a rendelet 21. melléklete és 22. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményhez kapcsolódó, a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatában nyilvántartásba nem vett pozitív maradványkülönbözet nyilvántartásba vétele az adott intézmény önkormányzati finanszírozást csökkenti, amennyiben az intézmény 2023. évi költségvetésének teljesítését nem veszélyezteti. A Futura Szolgáltató Központ eredeti előirányzat formájában nyilvántartásba nem vett maradványa a fenntartó, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat „működési és fejlesztési” célú céltartaléka javára kerül jóváírásra, kivéve a vállalkozási tevékenységből származó maradvány.

(3) A 2023. április 1-jével beolvadással megszűnő intézménynek – Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet – maradványa 2023-ban nem volt.

(4) A Futura Szolgáltató Központ költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó 2023. évi maradványa 153.500,- Ft. A költségvetési szerv befizetési kötelezettsége az Önkormányzat felé – 9% – 13.815,- Ft, melyet 2023. május 31-ig köteles megfizetni az Intézmény az Önkormányzatnak.

(5) A Képviselő-testület elrendeli Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata beszámolójában kimutatott 2023. évi tényleges maradvány, valamint a 2024. évi költségvetésben megtervezett és jóváhagyott maradványfelhasználás közötti különbözet nyilvántartásba vételét, valamint az intézményi maradványkülönbözetet az adott intézmény működésére lehet használni, kivéve a Futura Szolgáltató Központ esetén, melyet a (2) bekezdés alapján kell felhasználni.

9. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2022. évi maradványának felhasználást a 3–7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint, egyszerűsített vagyonmérlegét a 25. melléklet szerint állapítja meg az Önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti vagyonával együtt.

12. § Az önkormányzati alapítású gazdasági társaságokra vonatkozó, egyszerűsített gazdasági információkat a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredménykimutatását a 26. melléklet szerint, egyszerűsített eredménykimutatást a 27. melléklet szerint állapítja meg.

14. § * 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
címzetes főjegyző

1–28. melléklet a 10/2024. (V. 24.) önkormányzati rendelethez