Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ban kapott felhatalmazás alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló közterületek használatának rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában álló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti közterületekre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, közhasználatra átadott ingatlanokra is, amennyiben ez az Étv. 54. § (7) bekezdésében foglaltak alapján lehetséges.

Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Üzemképtelen jármű:

a) a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely egyébként a közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt,

b) baleset folytán megsérült és elhagyott jármű,

c) a műszaki állapotánál fogva közlekedésre alkalmatlan, roncs vagy sérült jármű.

(2) Jármű tulajdonosa: az: aki a jármű jogszerű megszerzését és származását igazolja, és akit a törzskönyvbe, a forgalmi engedélybe tulajdonosként bejegyeztek.

Általános rendelkezések

3. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához közterület-használati engedély szükséges. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül minden olyan jellegű használat, amely a közterületnek a társadalom által általánosan elfogadott vagy megszokott mindennapos használati funkciójától eltérő használatát eredményezi.

(2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatáért a közterület-használati engedély birtokában a használó használati díjat fizet.

(3) Amennyiben a közterületen folytatni kívánt tevékenységet (ide értve figyelmeztető, és tájékoztató táblák elhelyezését is) jogszabály, valamely hatóság, vagy más szerv engedélyéhez, hozzájárulásához köti, a közterület-használati engedély csak az engedély, hozzájárulás megléte esetén adható meg.

(4) Az engedélyes köteles a használat során az igénybe vett területet, és környezetét tisztán tartani, és gondozni.

A közterület-használati engedély

4. § (1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérni, aki a közterületet rendeltetésétől eltérően használni kívánja. A közterület rendeltetéstől eltérően használatát megkezdeni érvényes közterület használati engedély birtokában lehet.

(2) Ha a közterület ideiglenes jellegű használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a tulajdonos vagy a kivitelező kérheti.

(3) A közterület-használati engedélyt az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletek csatolásával.

(4) *  A közterület-használati engedély iránti kérelem önkormányzati hatósági ügy, a kérelem elbírálásánál az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a közterület rendeltetéstől eltérő igénybevétele a 72 órát és a 10 négyzetmétert nem haladja meg, a használat ingyenes, de bejelentés köteles.

(6) *  A bejelentést az igénybevétel megkezdése előtti munkanapon kell megtenni írásban (elektronikusan). A 72 órás időtartamot meghaladóan közterület rendeltetéstől eltérő használata használati engedély köteles. Az ingyenes használat 30 naptári napon belül ugyanazon területre és ugyanazon személy részéről csak egyszer jelenthető be.

5. § (1) Közterület-használati engedélyt kell előzetesen beszerezni különösen:

a) árusító fülke, árusító asztal, árusító pavilon, büfékocsi ideiglenes közterületi elhelyezéséhez,

b) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, termőföld, valamint építési törmelék konténerben történő közterületi tárolásához (építési törmelék közterületen kizárólag konténerben tárolható),

c) járműről történő mozgóárusításhoz,

d) kiállítás, alkalmi vásár, helyi termelői piac közterületen történő rendezéséhez,

e) vendéglátóipari előkertek, vendéglők, szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevételéhez,

f) cirkuszi (sátoros, illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenység közterületen való végzéséhez,

g) idényjellegű közterületi árusításhoz (pld. zöldség, gyümölcs, fenyőfa stb.),

h) filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevételéhez (kivéve a helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

i) filmforgatáshoz, televíziós felvételhez szükséges közterület igénybevételéhez (kivéve a helyi közérdekű televíziós és filmfelvételeket),

j) üzleti szállítás, rakodás céljára igénybe vett közterület használatához,

k) közműberuházással, közműfelújítással kapcsolatos közterület-használathoz, (építőanyag, munkagép, munkaeszköz, lakó vagy szerszámtároló konténer közterületen történő tárolásához, (kivéve az önkormányzati saját beruházásokat),

l) kerékpártároló közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

m) fizető parkoló közterületi üzemeltetéséhez (kivéve az önkormányzatot),

n) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes használatához,

o) elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos berendezés közterületi elhelyezéséhez,

p) víz és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak elhelyezéséhez,

q) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztárgyak, utcabútorok (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok) közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

r) sport- és kulturális rendezvények céljára igénybe vett közterület használatához (kivéve az önkormányzatot és intézményeit),

s) a kereskedelmi és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek biztosítása, illetve kialakítása céljából igénybevett közterület használatához,

t) köztisztasággal kapcsolatos építmények, a lakosság számára a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, edények, egyéb konténerek közterületi elhelyezéséhez (kivéve az önkormányzatot),

u) ivókút közterületi elhelyezéséért (kivéve az önkormányzatot).

6. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfoglalásához,

b) az úttartozékok, és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához,

d) azonnali hibaelhárítás céljából az elektromos-, a gáz-, a víz- és csatorna hálózat üzemeltetői által végzett munkához,

e) országgyűlési, EU parlamenti és helyi önkormányzati választással, népszavazással kapcsolatos kampánytevékenység végzéséhez.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti tevékenység esetében a közterületen elhelyezni kívánt, 1 m2-nél nagyobb területet elfoglaló tárgy elhelyezését a tevékenység megkezdése előtt 3 nappal be kell jelenteni.

(3) Nem adható közterület-használati engedély különösen:

a) közlekedési területre, csak a közlekedési szakhatóság előzetes hozzájárulásával,

b) helyi rendelettel védetté nyilvánított, műemléki, vagy egyéb szempontból védett területre csak a műemléki, illetve egyéb szakhatóság előzetes hozzájárulásával,

c) tűz és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,

d) az eseti rendezvények kivételével szeszes ital árusítására,

e) szexuális áruk forgalmazására,

f) teher és áruszállításra szolgáló gépjármű, mezőgazdasági vontató, vontató munkagép, pótkocsi, 12 főnél nagyobb befogadóképességű autóbusz közúton, közterületen való tárolására,

g) üzemképtelen, illetve forgalomból ideiglenesen, vagy véglegesen kivont jármű tárolására,

h) a lakosság nyugalmát, a közrendet, a közérdeket, és a közerkölcsöt sértő tevékenység végzésére,

i) környezetszennyező, közbiztonságot veszélyeztető, egészséget károsító tevékenységre,

j) azon kérelmezőnek, akinek egy éven belül, a közterület-használati engedélyét szabálytalan közterület-használat miatt visszavonták, vagy annak, aki a közterület-használati díjat nem fizette meg,

k) a KRESZ előírásait sértő tevékenységre, illetve a közúti közlekedést szabályozó táblák, egyéb közúti jelzések, berendezések 10 méteres körzetében,

l) közterületi zöldfelületen kereskedelmi és szolgáltató tevékenységre, járművek tárolására, a helyben szervezett rendezvények kivételével,

m) kézből történő alkalmi árusítás céljára igénybe vett közterület használatához,

n) épített, vagy előre gyártottan telepített személygépkocsi tárolók elhelyezésére,

p) intézmények megközelítését szolgáló közterületre, illetve az intézmények kapubeállóinak használatára,

o) közterületen göngyöleg tárolására.

7. § (1) A közterület-használati engedély kiadásának jogát a polgármester gyakorolja. A polgármester döntése ellen jogorvoslatnak van helye, amelynek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre.

(2) A közterület-használati engedélyre vonatkozó kérelem elbírálásához csatolni kell:

a) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolvány, őstermelők esetében őstermelői igazolvány, gazdasági társaság esetében létesítő okirat vagy cégbírósági bejegyzésről szóló végzés,

b) A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:

ba) forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv véleménye

bb) közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye

bc) építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy az építési munkálatokkal összefüggő közterület használat esetében a jogerős építési engedély

c) az igényelt területre vonatkozó helyszínrajz,

d) településképi megjelenést érintő esetekben a Főépítész állásfoglalása.

8. § (1) A közterület-használati engedélynek tartalmaznia kell különösen:

a) az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének, telephelyének címét,

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását,

d) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásban foglalt előírásait,

e) díjfizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját,

f) a közterület-használat megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét.

(2) Az anyagok, és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-, tűz- és egészségvédelmi óvórendszabályoknak előírt módon történhet.

(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben:

a) szükség szerint elő kell írni a közterület felől a faluképi követelményeket kielégítő, takaró-védőkerítés létesítését,

b) ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni, és a gyalogközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, elő kell írni, hogy az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni, és azt szükség szerint nappal is megvilágítani, továbbá a közlekedés útjában álló oszlopokat, és ezek alátéteit jól láthatóvá tenni.

(4) Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen, vagy körzetben járműről, vagy más módon történhet-e.

(5) Élelmiszer utcai árusítására közterület-használati engedélyt kiadni csak idény-jelleggel, az adott élelmiszer árusításához jogszabályban előírt feltételek, szakhatósági engedélyek megléte esetén lehet.

9. § (1) A határozatot közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal,

c) élelmiszerárusítás esetében az állami közegészségügyi felügyelővel,

d) közterület felügyelővel,

e) rendezvény esetén a rendőri szervekkel.

(2) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége nyilvántartást vezet.

10. § (1) A közterület-használati engedély kiadható:

a) ideiglenes jelleggel, meghatározott idő elteltéig,

b) megállapított feltétel bekövetkeztéig,

c) visszavonásig.

(2) A határozott időre szóló közterület-használati engedély az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 3 nappal benyújtott kérelemre többször meghosszabbítható.

(3) Az engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárás során az engedélyt kiadó köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabályban előírtakat betartja-e.

(4) A közterület-használati engedély meghosszabbításra a kérelem benyújtására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Közhasználatú zöldterületek használata esetében az engedélyes köteles a növényzet megfelelő védelméről gondoskodni, és a tevékenység befejezését követő 8 napon belül (külön engedéllyel 15 napon belül) az eredeti állapotot helyreállítani.

A közterület-használati díj mértéke, fizetésének módja

11. § (1) A közterület használatért - amennyiben e rendelet eltérő szabályt nem állapít meg - a hatóság közterület-használati díjat állapít meg.

(2) A közterület-használati díjat a 2. számú melléklet szerint kell megállapítani.

(3) A közterület-használati díjat akkor is meg kell fizetni és visszatérítés nem jár, ha a közterületet az engedélyes a közterület-használati engedély kiadását követően nem, vagy csak részlegesen használta.

(4) A közterületi-használati díj megállapításának alapja, módja:

a) a létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál a létesítmény tényleges alapterületét és az ahhoz esetlegesen szükséges csatlakozó terület nagyságát kell minden esetben figyelembe venni,

b) cég-, cím-, és hirdetőtábla, hirdető berendezés, transzparens elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni, a helyi építési szabályzat előírásainak figyelembe vételével,

c) a fizetendő díj szempontjából minden megkezdett nap és négyzetméter egésznek számít.

(5) A közterület-használati díjat a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül, de legkésőbb a használat megkezdésének időpontjáig kell megfizetni.

(6) A közterület-használati díj megfizetésének tényét legkésőbb a befizetésre megszabott határidő lejártának napján igazolni kell az engedélyt kiadó hatóság részére.

(7) * 

Mentesség a közterület-használati díj megfizetése alól

12. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni az alábbi esetekben:

a) elektromos kapcsolószekrény, transzformátor állomás, egyéb elektromos berendezések közterületi elhelyezéséért,

b) víz és csatornázási műveknek, a gázműveknek, valamint a köztisztaságot végző egyéb szerveknek a közérdekű feladataik ellátásával kapcsolatos építmények, tárgyak közterületi elhelyezéséért,

c) szobor, emlékmű, díszkút, vízmedence, szökőkút, alakzatos zászlórúd, egyéb köztárgyak, utcabútorok (padok, figyelmeztető és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb.) közterületi elhelyezéséért,

d) sport- és kulturális rendezvények céljára igénybe vett közterület használatáért,

e) a kereskedelmi és szolgáltató létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármű várakozóhelyek biztosítása, illetve kialakítása céljából igénybevett közterület használatáért,

f) köztisztasággal kapcsolatos építmények, a lakosság számára a közterületre kihelyezett hulladékgyűjtő konténerek, edények, köztisztasággal kapcsolatos egyéb tárgyak közterületi elhelyezéséért,

g) ivókút közterületi elhelyezéséért,

h) üzleti szállítás, rakodás céljára - este 22.00 órától reggel 06.00 óráig - igénybe vett közterület használatáért,

i) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény közterületi elhelyezéséért,

j) az önkormányzat és intézményei, valamint a nemzetiségi önkormányzat közterület használatáért,

k) a fegyveres erőknek, fegyveres testületeknek, rendészeti szerveknek, mentőknek, vízügyi szolgálatoknak a feladatuk ellátásához az általuk igénybe vett közterületek használatáért,

l) a tömegközlekedési szolgáltatást végző vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményeik közterületi elhelyezéséért,

m) a katasztrófavédelmi szerveknek a feladatuk ellátásához szükséges közterületek használatáért,

n) amennyiben a polgármester egyedi méltányosság alapján, a kérelmező jövedelmi, szociális helyzete alapján engedélyezi,

o) jótékonysági vagy közcélú rendezvények esetében a polgármester külön engedélye alapján,

p) a műemlékvédelem alatt álló építmények felújítási munkálataival kapcsolatos közterület-használatért.

13. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil virágládák esetében, azonban azok kihelyezését megelőzően helyszíni fotóval és kézzel készített vázrajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani. Az engedélyt - a főépítész állásfoglalásának kikérése után - a polgármester adja meg az alábbiak figyelembevételével:

a) a virágládák a parkolási lehetőséget nem vonhatják el, a hókotrást és a gyalogos és gépjárműforgalmat nem akadályozhatják,

b) a virágládák a Nagyszénáskert és Kálváriakert területeken a megtervezett, de még el nem készült járdák területigényét nem érinthetik,

c) a virágládák elbonthatóak és áthelyezhetőek,

d) a virágládák elsődlegesen természetes anyagúak (pl.: fa, cserép, faragott kő), és

e) a virágládáknak a település- és utcaképpel összhangban kell lenniük.

A közterület használatára vonatkozó tilalmak, és korlátozások

14. § (1) Gépjármű-javító, karbantartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési szolgáltatást végző jogi személyek, jogi személyiség nélküli társaságok, és egyéni vállalkozók közúton, vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt járműveket, illetve gépjárművet és mezőgazdasági gépeket nem tárolhatják.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezőgazdasági vontatókra, lassú járművekre és járműszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak.

(3) Székhellyel, telephellyel nem rendelkező kereskedők közterületen nem árusíthatnak.

(4) Üzemképtelen (forgalomképtelen) járművet közterületen tárolni tilos. Üzemképtelen jármű közterületen történő tárolására közterület-használati engedély nem adható ki.

(5) *  Az üzembentartó vagy tulajdonos az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani. Amennyiben a hatóság felszólítására 8 napon belül ezt nem teszi meg, engedély nélküli közterület-használatnak minősül.

(6) *  Tilos a közterületet, a közterületi zöldterületet - különös tekintettel az ingatlan előtti utcafrontra - engedély nélkül bármilyen formában (kövekkel, kerítéssel, karókkal, sövénnyel stb.) ideiglenesen, vagy állandó jelleggel elkeríteni, illetve a magántulajdonú ingatlanhoz abból hozzákeríteni.

(7) A település szilárd burkolatú közútjaival határos ingatlanok előtt a járdán, a zöldfelületen, illetve ezek űrszelvényeiben csak 1 db, legfeljebb 1 m2 felületű mobil reklám-, hirdető berendezés helyezhető el abban az esetben, ha az a közúti forgalom biztonságát nem korlátozza, zavarja.

(8) A közterületen nem helyezhető el semmiféle komposzt-tároló-, komposztáló- és „two in one” (komposztáló és virágláda egyben) láda. Arra közterület-használati engedély nem adható ki.

Közterület filmforgatási célú használata

15. § (1) *  Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult.

(2) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű vagy a határos magántulajdonú ingatlanok használatát és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai, használói részére.

(3) A filmforgatás esetében a közterület használati díj megállapítása során a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény mellékletében meghatározott díjtételeket kell alkalmazni.

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, az engedély visszavonása

16. § (1) A közterület-használati hozzájárulás hatálya megszűnik:

a) az engedélyben meghatározott idő elteltével,

b) az engedélyben meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a közterület használatát és rendjét érintő jogszabályok megváltozása miatti visszavonással,

d) az engedélyben vagy a közterület-használatra vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt i visszavonással.

(2) Hatályát veszti a közterület használati engedély akkor is, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát elveszti.

(3) Megszűnik a közterület-használati engedély hatálya a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélkül megszűnésével.

(4) A közterület-használati engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyesnek közterület-használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti meg.

(5) Az engedélyt vissza kell vonni, ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra, vagy módon használja, illetve a közterület-használati díj befizetésének tényét a használat megkezdéséig nem igazolja. Erre az engedélyest a határozatban figyelmeztetni kell.

(6) A kiadott közterület-használati engedélyt a Polgármester közérdekre való hivatkozással meghatározott időszakra szüneteltetheti vagy visszavonhatja.

17. § (1) Ha a közterület-használati engedély hatályát veszti, az engedélyes kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is bele kell számítani a közterület-használatba, ameddig az engedélyes az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

Közterület engedély nélküli használatának ellenőrzése, jogkövetkezményei

18. § (1) A közterület-használatra vonatkozó engedélyt valamint a díj befizetésének igazolását az engedélyesnek a helyszínen kell tartani, és azt ellenőrzéskor fel kell mutatni.

(2) A közterület engedélytől eltérő, illetve engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát a saját költségén helyreállítani.

(3) A hatóság az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, vagy a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(4) * 

(5) Aki hirdetményt, plakátot közterületre engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon kihelyez, kiragaszt, köteles saját költségére azt haladéktalanul eltávolítani.

(6) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület felügyelők, a jogszabályok szerinti ellenőrzésre jogosult más szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzést jegyzőkönyv felvételével és fényképek készítésével kell dokumentálni.

Vegyes és záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat

2094 Nagykovácsi

Kossuth Lajos utca 61.

KÉRELEM
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve: ........................................................ Telefon: ...........................................................

Címe: ...............................................................................................................................................

Bankszámla száma: .........................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: .................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: ............................................ Adóigazgatási azonosító száma: .........................

Aláírásra jogosult: ...........................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve: ........................................................ Telefon: ...........................................................

Lakcíme: .........................................................................................................................................

Születési hely és idő: .......................................................................................................................

Személyi ig.szám: ...........................................................................................................................

Anyja neve: .....................................................................................................................................

Adóigazgatási azonosító száma: .....................................................................................................

Vállalkozói igazolvány száma: .......................................................................................................

Bankszámla száma: .........................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: .................................................................................................................

A közterület-használat időtartama: ...... év ......... hó ... naptól ..... év ........ hó ... napig

A közterület-használat célja: .......................................................................................................

Az elfoglalni kívánt közterület nagysága: ............m2

Az elfoglalni kívánt közterület helyének pontos leírása: .............. utca ... házszám

A kért területre előzőleg kiadott engedély száma: .......................................

Amennyiben az Önkormányzat a kérelemben foglaltaknak helyet ad, kérelmező a jogorvoslati jogáról lemond, így a határozat azonnal jogerős és végrehajtható!

Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-használati díjat az engedélyesnek a közterület tényleges használatára tekintet nélkül meg kell fizetni!

P. H.

Nagykovácsi, 200... ....................... hó ...... napján

...................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

A közterület-használati engedély kérelemhez az alábbi mellékletek kérelemmel egyidejűleg történő beadása szükséges:

1. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolata, egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozói igazolván, őstermelők esetében őstermelői igazolvány, gazdasági társaság esetében létesítő okirat vagy cégbírósági bejegyzésről szóló végzés.

2. A közterület-használat elbírálásához szükséges vélemények, engedélyek:

- forgalomtechnikai szempontból az illetékes szerv véleménye,

- közlekedésbiztonsági szempontból a rendőrhatóság véleménye,

- építési engedélyhez kötött építmény esetében, vagy az építési munkálatokkal összefüggő közterület használat esetében a jogerős építési engedély.

3. Az igényelt területre vonatkozó helyszínrajz.

4. Településképi megjelentést érintő esetekben a Főépítész állásfoglalása.

5. Hirdető berendezés elhelyezésére vonatkozó kérelem benyújtása esetén a reklámhordozó pontos méreteit és feliratozását is tartalmazó látványterv.

2. számú melléklet

A közterület-használat célja Díjak
a) Árusító fülke, árusító pavilon, büfé kocsi ideiglenes közterületi elhelyezése 1.280,- Ft/ m2/nap
b) Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, mobil WC, sitt, illetve építési törmelék konténerben történő közterületi tárolása. 190,- Ft/m2/hét
Minimum: 1.000,- Ft
c) 72 órát meg nem haladó közterület-használat 10 négyzetméter alapterületig ingyenes
d) Kiállítás, alkalmi vásár rendezése 370,- Ft/m2/nap
e) Helyi termelői piac 20.000,- Ft/alkalom
f) Vendéglátó-ipari előkert és vendéglők, kereskedelmi és szórakoztató egységek, intézmények által elfoglalt közterület igénybevétele 620,- Ft/m2/hó
g) Cirkuszi (sátoros, illetve vándorcirkusz) és mutatványos tevékenységre, mozgó vidámpark 145,- Ft/m2/nap
h) Üzleti rakodás céljára - reggel 6 óra és este 22 óra között - igénybevett közterület használatáért 315,- Ft/m2/nap
i) Idényjellegű árusítás 370,- Ft/ m2/nap
j) Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes használata 230,- Ft/ m2/nap
k) Építkezéssel összefüggő lakókocsi, lakókonténer kihelyezése 2.425,- Ft/m2/hó
l) Reklám, vagy vállalkozási célú rendezvényekre közterület igénybevétele 410,- Ft/m2/nap
m) Mozgóárusítás céljából közterület igénybevétele
- tej, tejtermék, zöldség, gyümölcs árusításra:
- hűtőkocsiból fagyasztott termékekre:

1.260,- Ft/nap
3.150,- Ft/nap

  Vissza az oldal tetejére