Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Szervezeti- és Működési Szabályzatáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat)

(2) Az Önkormányzat székhelye: 2094 Nagykovácsi, Kossuth L. u. 61.

(3) Az Önkormányzat hivatalos web-címe: www.nagykovacsi.hu

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testületének hivatalos megnevezése:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

(5) A Képviselő-testület által létrehozott hivatal megnevezése:

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal)

(6) A Polgármesteri Hivatal székhelye megegyezik az Önkormányzat székhelyével.

2. § (1) Az Önkormányzat hivatalos jelképei a települési zászló, címer és a pecsét. A címer, a zászló és a pecsét leírásáról és használatuk rendjéről önkormányzati rendelet rendelkezik.

(2) Az önkormányzati helyi kitüntetések és elismerő címek adományozásáról önkormányzati rendelet rendelkezik.

3. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (továbbiakban: Mötv.) és egyéb jogszabályban meghatározott kötelezően előírt, és az általa önként vállat feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület és szervei útján látja el az Mötv. 41-42. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A Képviselő-testület a helyi közszolgáltatások szervezésében, a területfejlesztésben, és gazdaságszervező munkában együttműködik a megyei önkormányzattal, valamint a környező önkormányzatokkal. Az együttműködés célja a megyei és a járási tervek, koncepciók, elképzelések kidolgozásában való közvetlen részvétel, valamint azok egyeztetése a helyi elképzelésekkel.

II. Fejezet

A települési képviselő

1. A képviselő jogai és kötelességei

4. § (1) A képviselő az Mötv. 32-34. §-ban foglaltakon túl, e rendeletben foglaltak szerint gyakorolja jogait.

(2) A képviselő megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíjra és természetbeni juttatásra jogosult.

(3) A képviselői tiszteletdíj mértéke a mindenkori köztisztviselői illetményalap kétszerese.

(4) A képviselő képviselői munkájának ellátásához mobiltelefon és laptop használatára jogosult.

5. § (1) A képviselő köteles aktívan és felkészülten részt venni a Képviselő-testület és a bizottságok munkájában és a tudomására jutott szolgálati és hivatali titkot megőrizni.

(2) A képviselő köteles rendszeres kapcsolatot tartani a választóival, a lakosság önszerveződő közösségeivel, a társadalmi szervezetekkel.

(3) A képviselő köteles az ülés megkezdése előtt írásban, vagy szóban, a polgármesternek vagy a bizottság elnökének előzetesen bejelenteni és indokolni a Képviselő-testület vagy a bizottság üléséről való távolmaradását.

6. § (1) Ha a képviselő 6 egymást követő hónapban a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülések legalább 50%-án nem vett részt, a következő havi tiszteletdíjára vagy bizottsági pótlékára nem jogosult.

(2) A bizottsági ülések közül csak azokat kell figyelembe venni, amelyik bizottságnak az érintett képviselő a tagja.

III. Fejezet

A Képviselő-testület

7. § A Képviselő-testület tagjainak száma 9 fő.

3. A Képviselő-testület ülései

8. § (1) A Képviselő-testület alakuló és rendes ülést tart, és rendkívüli ülést tarthat.

(2) A Képviselő-testület nyilvános és zárt ülést tart.

(3) A nemzetiségi önkormányzat elnöke a nemzetiségi önkormányzat határozatképes ülésén meghozott, és a Képviselő-testület előtt írásban kiosztott véleményét ismertethetik és tanácskozási joggal részt vehetnek a nemzetiségi önkormányzatot érintő napirend tárgyalásánál.

(4) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően tanácskozási jogot biztosíthat egy-egy előterjesztés tárgyalása során bármely személy vagy szervezet részére, akinek, vagy amelynek véleményét, hozzászólását a döntéshozatalhoz szükségesnek tartja.

9. § (1) A Képviselő-testület alakuló ülésén az Mötv. 43. §-ban foglaltakon túlmenően:

a) a Képviselő-testület első napirendi pontként meghallgatja a Helyi Választási Bizottság tájékoztatóját a polgármester és a képviselők választásának eredményéről és a választás fontosabb eseményeiről,

b) a polgármester és a képviselők esküt tesznek.

(2) Az alakuló ülés meghívóját az ülést megelőzően 3 nappal kell kézbesíteni.

10. § (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. Az ülések pontos időpontját a Képviselő-testület a félévenként elfogadandó munkatervben határozza meg.

(2) A Képviselő-testület rendes ülésére szóló meghívót az ülés előtt 8 nappal - a napirendek anyagaival együtt - az e rendeletben meghatározott személyek részére elektronikusan elérhetővé kell tenni, ezen időtartamba a Képviselő-testületi ülés napja is beleszámít. A polgármester - indokolt esetben - engedélyezheti e határidőtől való eltérést. Ezen rendelkezés alkalmazható a 12. § (1) bekezdésben foglalt esetben is.

(3) A Képviselő-testületi ülés hossza maximum 4 óra, melybe nem számít bele a szünet(ek) időtartama. Az ülés hossza maximum 1 órával meghosszabbítható abban az esetben, ha a polgármester vagy bármely képviselő ügyrendi javaslatára erről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt. Jelen rendelkezést a 11. § szerint összehívott ülésekre is alkalmazni kell.

11. § (1) A polgármester szükség esetén rendkívüli ülést hívhat össze.

(2) A polgármester köteles rendkívüli ülést összehívni az Mötv. 44. §-ban foglalt esetekben, az ott meghatározott időn belül, vagy ha azt jogszabály kötelezően előírja.

(3) Az Mötv. 44. §-ban meghatározott indítványt írásban, a szükséges aláírásokkal ellátva a polgármesternél kell előterjeszteni. Az indítványhoz mellékelni kell a javasolt napirendi pont(ok) előterjesztésé(ei)t, amelyeknek meg kell felelniük az e rendeletben támasztott követelményeknek. Az ülés összehívásáról szóló indítvánnyal egyidejűleg a javasolt napirendi pontok előterjesztéseit elektronikus úton is meg kell küldeni.

12. § (1) A rendkívüli ülésre szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt legalább az ülés előtt 3 nappal - elektronikus úton - az érintettek részére meg kell küldeni.

(2) Amennyiben a rendkívüli ülés összehívására a 11. § (2) bekezdésében leírt esetben kerül sor, úgy a meghívóval együtt az indítványt is meg kell küldeni.

13. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja eseteiben zárt ülést tart, az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben zárt ülést rendelhet el.

(2) A zárt ülésen az Mötv. 46. § (3) bekezdésében felsorolt személyek és az ülést segítő köztisztviselők vehetnek részt.

(3) Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja eseteiben tartható zárt ülés megtartását indítványozhatják:

a) a polgármester, az alpolgármesterek,

b) bármely képviselő,

c) a jegyző.

4. A Képviselő-testület összehívása

14. § (1) A Képviselő-testület ülését az Mötv. 45. §-a szerinti személy hívja össze. Az ülés összehívása a meghívó elektronikus úton történő megküldésével történik. Az ülést - számítástechnikai üzemzavar esetén - az írásbeli, nyomtatott meghívó kézbesítésével kell összehívni.

(2) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, tartós akadályoztatásuk esetén a Képviselő-testület ülését az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke hívja össze.

(3) Ahol a Képviselő-testület összehívásával és vezetésével kapcsolatos rendelkezéseiben e rendelet polgármestert említ, azon az (1) és (2) bekezdésben leírt esetben az ott meghatározott személyt kell érteni.

15. § (1) A Képviselő-testület ülésére szóló meghívónak tartalmaznia kell:

a) az ülés minősítését (rendes ülés, rendkívüli ülés),

b) az ülés helyét, napját, kezdési időpontját,

c) a javasolt napirendi pontokat,

d) a napirendek tárgyának és előterjesztőjének megjelölését,

e) javasolt napirend nyilvánosságát,

f) az ülést összehívó aláírását, bélyegző lenyomatát és dátumot (a papíralapú meghívó esetében).

(2) A meghívóhoz mellékelni kell:

a) az előterjesztéseket,

b) a javasolt napirendi pontokhoz kapcsolódó - a kézbesítés időpontjáig beérkezett - esetleges véleményeket, állásfoglalásokat.

(3) A Képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a) a települési képviselőket,

b) a nemzetiségi önkormányzat elnökét,

c) a jegyzőt és aljegyzőt,

d) azon személyeket és szervezeteket, akik, illetve amelyek részére a Képviselő-testület e rendeletben tanácskozási jogot biztosít,

e) akiknek a jelenlétét jogszabály kötelezővé teszi, illetve akiknek a meghívását a polgármester az egyes napirendi pontok tárgyalásánál indokoltnak tartja,

f) az országgyűlési képviselőt,

g) a nagykovácsi intézmények vezetőit.

(4) A Képviselő-testület zárt ülésén tárgyalandó előterjesztéseket kizárólag azok számára lehet megküldeni, akik a zárt ülésen részt vehetnek.

5. A képviselő-testületi ülés vezetése

16. § (1) A Képviselő-testület ülését az e rendelet 14. § (1) és (2) bekezdésben érintett személyek az ott leírtak szerint vezetik. A polgármester munkáját a jegyző segíti.

(2) A polgármester megnyitja a Képviselő-testület ülését. A jelenléti ív alapján megállapítja a jelenlévő képviselők számát, az ülés határozatképességét, ismerteti a távollétüket bejelentőket. A határozatképességre vonatkozóan az Mötv. 47. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Ha az ülés megnyitását követően a polgármester megállapítja az ülés határozatképtelenségét, akkor 15 perces szünetet rendel el a határozatképesség helyreállítása érdekében. Amennyiben ez az idő eredménytelenül telik el, az ülést a polgármester berekeszti és változatlan napirendi pontokkal 8 napon belüli időpontra az ülést újra összehívja.

(4) Ha az ülés ideje alatt a polgármester a Képviselő-testület határozatképtelenségét állapítja meg, a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el, azzal az eltéréssel, hogy csak a fennmaradó napirendi pontokkal hívja össze az új ülést.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerint összehívott képviselő-testületi ülésre csak a meghívót kell kézbesíteni és nem alkalmazhatóak a 10. § (2) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében leírt határidők.

17. § (1) A Képviselő-testület ülésén tárgyalandó napirendek sorrendjére, az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a zárt ülés tartására, - a (2) bekezdésben meghatározottak betartásával - a meghívó megküldésével a polgármester javaslatot tesz.

(2) A képviselő-testületi ülések tárgyalási sorrendje:

a) az ülés napirendjének elfogadása,

b) napirend előtti felszólalás,

c) előterjesztések tárgyalása.

6. Az előterjesztés és a módosító indítvány

18. § (1) Előterjesztésnek minősül - a (3) bekezdésben felsoroltak által benyújtott - a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolt rendelet- vagy határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

(2) A képviselő-testületi előterjesztéseket elektronikus formában kell benyújtani a polgármesterhez. A (3) bekezdés f-g) pontjában meghatározott előterjesztésre jogosultak esetén az írásban benyújtott előterjesztés elektronikus feldolgozását a jegyző látja el.

(3) Előterjesztést tehetnek:

a) a polgármester; az alpolgármester(ek),

b) a képviselő(k),

c) a jegyző,

d) a Képviselő-testület bizottságai,

e) a nemzetiségi önkormányzat a jogaik gyakorlása körében,

f) Pest megyei Kormányhivatal vezetője,

g) mindazon személyek és szervek, akik, vagy amelyek részére a jogszabály jogot biztosít.

(4) A Képviselő-testület ülésén önálló napirendként döntést igénylő kérdésben csak olyan előterjesztés tárgyalható, amely egyébként megfelel az előterjesztésekkel szemben támasztott követelményeknek. Az előterjesztések rendjét a polgármester és a jegyző közös intézkedésben szabályozza.

(5) A képviselő-testületi ülésen tárgyalandó rendelet-tervezetekhez a település lakói - a rendelet-tervezet honlapon való megjelenésétől a képviselő-testületi ülés napját megelőző nap 24. órájáig - elektronikusan véleményt nyújthatnak be. A véleményeket a jegyzo@nagykovacsi.hu e-mail címére kell beküldeni.

(6) A polgármester a beérkezett véleményeket összefoglalva, a rendelet-tervezet tárgyalásakor ismerteti a Képviselő-testülettel.

19. § (1) A kiküldött napirendi tervezethez, a határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet tartalmazó előterjesztéshez mindazok, akiknek a 18. § (3) bekezdése előterjesztési jogot biztosít, előterjesztésenként egy módosító indítványt tehetnek. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 22-24. §-aiban meghatározott választási bizottságok megválasztása esetén a Ve. 25. §-ában foglaltak szerint kell eljárni.

(2) A módosító indítvány írásban és elektronikus úton a polgármesterhez nyújtható be, legkésőbb az ülésnek a meghívóban megjelölt kezdési időpontja előtt 2 órával. A 18. § (3) bekezdésének f)-g) pontjaiban foglaltak által benyújtott módosító indítvány elektronikus feldolgozását a jegyző látja el. Az ülésen az adott napirend tárgyalásakor szóban csak technikai jellegű módosító javaslat nyújtható be.

(3) Az előterjesztő legkésőbb a módosítással érintett napirend tárgyalásakor nyilatkozik arról, hogy mely módosító indítványokat fogadja el.

7. A napirend vitája, ügyrendi javaslat

20. § (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt a felszólalás tárgyának megjelölésével.

(2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 perc időtartamú, a felszólalás tárgyában vita és határozathozatal nem történik.

(4) A napirendi javaslat elfogadása előtt az előterjesztő az általa tett előterjesztést visszavonhatja, a napirend elfogadását követően a 24. § (2) f) pontja alapján kell indítványt tenni.

21. § (1) A Képviselő-testület az elfogadott napirendi pontokat egyenként tárgyalja. A polgármester javasolhatja egyes napirendi pontok összevont tárgyalását, melyről a Képviselő-testület vita nélkül határoz.

(2) Az előterjesztő az írásos előterjesztéshez szóbeli kiegészítését tehet.

(3) A vita megkezdése előtt az előterjesztést tárgyaló bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság kijelölt tagja ismerteti a bizottság álláspontját. Ezt követően a polgármester megnyitja a vitát.

22. § (1) Napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell jelentkezni.

(2) A hozzászólók sorrendjét az elnök határozza meg és engedélyezi a felszólalást.

(3) Egy napirendi ponthoz egy képviselő, illetve meghívott legfeljebb két alkalommal szólhat hozzá, az első esetben négy, a másodikban legfeljebb két perces időkeretben. Az elnök, mérlegelési jogkörében, további egy alkalommal legfeljebb 2 perces hozzászólást engedélyezhet. Ezen túlmenően legfeljebb 1 perces hozzászólást - a hozzászólást kérő ügyrendi javaslatára - a Képviselő-testület egyszerű többséggel elfogadott döntéssel engedélyezhet.

(4) A polgármester és a jegyző a vitában soron kívül, több alkalommal is felszólalhat.

(5) Azon személyek vagy szervezetek esetében, akiknek, amelyeknek a Képviselő-testület az adott napirend tárgyalásakor biztosít hozzászólási jogot, az erről szóló döntésével egy időben határozza meg a hozzászólás időtartamát.

23. § (1) A polgármester lezárja a vitát, ha a napirendi ponthoz nincs további hozzászóló, vagy ha a Képviselő-testület a vita lezárásáról döntött.

(2) A vita lezárása után az előterjesztőnek lehetősége van a vitában elhangzottak összefoglalására és a felmerült kérdések megválaszolására. Ezt követően a polgármester elrendeli a szavazást.

(3) A polgármester a napirendi pontok tárgyalásakor szükség esetén szünetet rendelhet el.

(4) A polgármester köteles szünetet elrendelni, ha a Képviselő-testület vita nélkül hozott határozatával így dönt. Ebben az esetben a szünet időtartama 10 perc.

24. § (1) Az ülés folyamán bármelyik képviselő ügyrendi javaslatot terjeszthet elő legfeljebb 1 percben. Ügyrendi javaslat felett a Képviselő-testület azonnal, vita nélkül dönt.

(2) Ügyrendi javaslat:

a) napirend nyilvánossága,

b) az ülés felfüggesztése, elnapolása, meghosszabbítása, szünet elrendelése,

c) bizottsági kisebbségi vélemény ismertetése,

d) a vita lezárása,

e) a Szervezeti- és Működési Szabályzat, vagy más jogszabály előírásainak megsértése,

f) az előterjesztés visszavonása,

g) hozzászólási jog megadása,

h) a szavazás menete,

i) a szavazás módjára vonatkozó javaslat.

(3) A vita lezárása után csak a szavazás menetét érintően lehet ügyrendi javaslatot tenni.

(4) Az ügyrendi felszólalást a javaslat előterjesztésével kell kezdeni, ezt követően lehet indokolni.

(5) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a felszólalás a fentieknek nem felel meg, szabályos felszólalásra felkéri a képviselőt, vagy a képviselőtől megvonja a szót. Ez esetben vitának helye nincs.

(6) Szót kaphat az a képviselő, akit korábbi hozzászólás személyében érintett. A hozzászólás időtartama legfeljebb 1 perc. Ezen esetben vita és döntés nem történik.

(7) Amennyiben a polgármester megállapítja, hogy a hozzászólás nem személyes érintettség címén történt, a képviselőtől megvonja a szót.

8. Döntéshozatal

25. § (1) A Képviselő-testület a döntéseit az Mötv. 48. §-ban meghatározott szavazással hozza meg.

(2) Az előterjesztés vitájának lezárását követően a polgármester szavazásra bocsátja a módosító indítványokat, valamint az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet. Ha az előterjesztés több, egymástól független részből és határozati javaslatból áll, akkor a szavazás történhet az egyes részekre vonatkozó módosító javaslatokról külön-külön is.

(3) A polgármester a módosító indítványokat az alábbi sorrendben teszi fel szavazásra:

a) az előterjesztő által elfogadott módosító indítványokat, együttesen,

b) az előterjesztő által el nem fogadott módosító indítványokat külön-külön, amennyiben nem állnak ellentétben a már elfogadott módosító indítványokkal.

(4) A polgármester a módosító indítványokkal korrigált határozati javaslatot vagy rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra.

(5) A polgármester megállapítja a szavazás eredményét.

(6) Minősített szavazattöbbség szükséges az Mötv. 50. §-ban foglaltakon túl:

a) Mötv. 23. § (7) bekezdésében foglalt esetben,

b) Mötv. 55. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

c) Mötv. 68. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

d) Mötv. 88-89. §-ban foglalt esetben,

e) az Mötv. 49. § (1) bekezdésében meghatározott döntésből kizárás esetében,

f) az Mötv. 70. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

g) az Mötv. 74. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

h) Mötv. 76. § d) pontja esetében,

i) Mötv. 80. § (1) bekezdésében foglalt esetben,

j) 6. §-ban foglalt esetben,

k) 10. (3) bekezdésében foglalt esetben,

l) a 28. § (3) bekezdésben foglalt esetben,

m) a 29. §-ban foglalt döntés esetében,

n) a 33. § (1) bekezdésében foglalt döntésekről,

o) a 39. § (1) bekezdésben foglalt esetben,

p) az önkormányzat tulajdonába kerülő, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak korlátozottan forgalomképessé vagy forgalomképtelenné minősítése,

q) a korlátozottan forgalomképes vagy forgalomképtelen vagyontárgyak forgalomképessé minősítése.

26. § (1) A nyílt szavazás személyesen, szavazógéppel történik.

(2) Az ülésteremben jelenlévő képviselőnek a szavazógépet be kell kapcsolnia.

(3) Ha a képviselő az üléstermet elhagyja, a szavazógépet ki kell kapcsolnia.

(4) Ha a képviselő az üléstermet elhagyja és a szavazógépét nem kapcsolja ki, vagy az ülésteremben tartózkodik, és nem szavaz, azt a szavazástól tartózkodásnak kell tekinteni.

(5) A szavazógép meghibásodása esetén a szavazás kézfelemeléssel történik.

(6) A szavazatok összeszámlálása után a polgármester megállapítja a javaslat mellett szavazók, majd az ellene szavazók, végül a szavazástól tartózkodók számát.

27. § (1) A képviselő-testületi ülésen bármely képviselő javasolhatja név szerinti szavazás elrendelését, melyről a Képviselő-testület dönt.

(2) Név szerinti szavazást kell elrendelni az Mötv. 48. § (3) bekezdésében és az Mötv. 55. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben.

(3) A név szerinti szavazás lebonyolításáról a jegyző gondoskodik.

(4) A név szerinti szavazás esetén a képviselők névsorát ábécé sorrendben kell felolvasni. A képviselő „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaz. A jegyző a szavazást a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét - a névsorral együtt - átadja a polgármesternek. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. A szavazási névsort a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

(5) Nem lehet név szerinti szavazást tartani, ha a jogszabály titkos szavazást ír elő, valamint ha a Képviselő-testület előzőleg döntött a titkos szavazás alkalmazásáról.

28. § (1) Az Mötv. 48. § (4) bekezdésében meghatározott titkos szavazás elrendeléséről bármely képviselő indítványára a Képviselő-testület dönt.

(2) Titkos szavazást kell tartani az Mötv. 74. § (1) bekezdésében és a 76. § d) pontjában meghatározott esetekben.

(3) A titkos szavazás lebonyolítására a Képviselő-testület tagjaiból 3 fős (egy elnök és két bizottsági tag) szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A bizottság tagjaira és elnökére a polgármester tesz javaslatot.

(4) A titkos szavazás szavazólappal történik. A szavazás lebonyolításának technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(5) A szavazatszámláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok számát, a szavazás eredményét és a szavazásról külön jegyzőkönyvet készít.

29. § Ha a képviselő az Mötv. 49. § (1) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségét megszegi, a Képviselő-testület 2 havi tiszteletdíját megvonhatja.

9. Döntés kihirdetése és a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve

30. § (1) Az önkormányzati rendeleteket és normatív határozatokat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni. A rendelet és a normatív határozat elfogadásáról a lakosságot az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján azok megjelentetésével, a Tájoló c. újságban az elfogadott rendeletek és normatív határozatok számát és címét tartalmazó közleménnyel tájékoztatni kell.

(2) Hatályos rendeleteket és határozatokat a lakosság számára a Polgármesteri Hivatalban hozzáférhetővé kell tenni.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakról a jegyző gondoskodik.

31. § (1) A jegyzőkönyvet az Mötv. 52. §-a szerint kell elkészíteni. A jegyzőkönyv az Mötv. 52. §-ban foglaltakon túl tartalmazza:

a) az igazoltan vagy igazolatlanul távolmaradt képviselők nevét,

b) az ülésen tanácskozási joggal résztvevők nevét,

c) a jegyzőkönyvvezető nevét,

d) a döntéshozatal módját,

e) az ülésvezető intézkedéseit,

f) a név szerinti szavazásról készült névsort,

g) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyvet,

h) a módosító javaslatokat,

i) a Képviselő-testület ülésén történt fontosabb eseményeket.

(2) A jegyzőkönyvet - a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével - valamint a határozatokat a honlapon közzé kell tenni. A közzétételről a jegyző gondoskodik.

(3) A Képviselő-testület nyílt ülésén hang- és filmfelvétel, a zárt ülésen hangfelvétel készül.

(4) A képviselő-testületi ülésen készült hanganyagot a szerkesztett jegyzőkönyv elkészültét követően a mindenkori irattározásra vonatkozó szabályok szerint megőrzi és az őrzési idő letelte után a közlevéltárnak átadja.

10. A Képviselő-testület munkaterve

32. § (1) A Képviselő-testület rendes üléseit féléves munkaterv szerint tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester a jegyző bevonásával gondoskodik.

(2) A Képviselő-testület a polgármester javaslatára a naptári év szerinti első ülésén elfogadja a testület féléves munkatervét, míg a II. féléves munkatervről június 30-ig esedékes utolsó rendes ülésén dönt.

(3) A munkatervnek tartalmaznia kell:

a) a jogszabály által kötelezően előírt napirendeket,

b) a képviselő-testületi ülések várható ütemezését, a napirendek címét, az előkészítésért felelős nevét, az előterjesztő nevét,

c) a közmeghallgatás időpontját.

IV. Fejezet

A Képviselő-testület Bizottsága, a tanácsnok

11. A Bizottság

33. § (1) A Képviselő-testület a bizottságait az Mötv. 57-58. §-ban meghatározottak szerint hozza létre.

(2) A képviselő bizottsági tag a bizottságban való munkájáért pótlékra jogosult. A pótlék összege a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 20%-a, függetlenül attól, hogy a képviselő hány bizottságban rendelkezik tagsággal.

(3) Amennyiben a képviselő bizottsági elnök, a bizottságban való munkájukért a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 30%-ának megfelelő pótlékra jogosult, függetlenül attól, hogy a képviselő hány bizottságban rendelkezik tagsággal.

(4) A bizottság nem képviselő tagja a bizottságban való munkájáért a 4. § (3) bekezdésében megállapított képviselői tiszteletdíj 50%-ának megfelelő pótlékra jogosult.

(5) A bizottság nem képviselő tagjára a 6. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

34. § (1) A Képviselő-testület bizottságai, tagjainak száma:

a) Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, (5 fő)

b) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága, (5 fő)

c) Egészségügyi és Szociális bizottság, (5 fő)

d) Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, (7 fő)

(2) A képviselői vagyonnyilatkozatok, valamint az összeférhetetlenség megállapítására vonatkozó kezdeményezés vizsgálatát az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága végzi.

(3) Az Mötv. 120. §-ban meghatározott feladatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság látja el.

(4) A polgármester külföldi kiküldetését a Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága engedélyezi. Rendkívüli esetben - ha nincs mód a Bizottság összehívására - ezt utólag is jóváhagyhatja.

35. § (1) Az Mötv. 59. §-a szerinti feladatokon túl a bizottság feladata:

a) javaslatot tesz - saját szakterülete vonatkozásában - a költségvetési koncepció és az önkormányzat éves költségvetése összeállításához és figyelemmel kíséri azok végrehajtását,

b) a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése érdekében megvitatja és állást foglal a feladatkörébe tartozó ügyekben,

c) véleményezi a bizottság feladatkörét érintő előterjesztéseket. A Képviselő-testület munkatervében, számára meghatározott feladatok tárgyában előterjesztést nyújt be,

d) közreműködik a feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek és határozatok előkészítésében.

(2) A bizottságok feladat és hatáskörét az 1. számú melléklet tartalmazza.

36. § (1) Az Mötv. 60. §-ban foglaltak betartásával a bizottság összehívására, vezetésére, működésére és a döntéshozatalára az e rendelet III. Fejezetében foglaltakat - az e fejezetben foglalt eltérésekkel - megfelelően kell alkalmazni.

(2) A bizottsági ülést az elnöki tisztség betöltetlensége, vagy az elnök tartós akadályoztatása esetén az általa kijelölt képviselő bizottsági tag hívja össze. Mindkét személy tartós akadályoztatása esetén a bizottsági ülést a polgármester hívja össze.

(3) Az Mötv. 61. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a bizottsági ülést az ott meghatározott határidőn belül össze kell hívni, és az indítványukban foglaltakat meg kell tárgyalni:

a) a Képviselő-testület határozatára,

b) a bizottsági tagok egyharmadának indítványára,

c) más bizottság határozatában foglalt indítványra.

37. § (1) A Bizottság az alakuló, vagy azt követő ülésén megalkotja ügyrendjét.

(2) A bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, az alpolgármestereket, a jegyzőt, az aljegyzőt, valamint érintettség esetén a nemzetiségi önkormányzat elnökét.

(3) A bizottság ülésére szóló meghívót a napirendek anyagaival együtt úgy kell megküldeni, hogy azt a bizottság tagjai rendes ülés esetén az ülés előtt legalább 4 nappal, rendkívüli ülés esetén legalább 1 nappal megkapják.

(4) A bizottsági ülésen a szavazás szavazógéppel történik.

38. § (1) A bizottság egyes napirendjeit más bizottsággal együttes ülésen is megtárgyalhatja.

(2) Az együttes bizottsági ülés döntéshozatalát, határozatképességét bizottságonként külön kell vizsgálni.

(3) Az együttes bizottsági ülés vezetésében és jegyzőkönyv-vezetésében a bizottságok elnökei állapodnak meg.

(4) Az együttes bizottsági ülésről egy jegyzőkönyv készül, melyet a (3) bekezdésben meghatározott személyek írnak alá.

39. § (1) A Képviselő-testület az általa meghatározott célfeladatok elvégzésére ideiglenes bizottságot is létrehozhat. A bizottság részletes feladatait a Képviselő-testület határozza meg.

(2) Az ideiglenes bizottságra önkormányzati hatáskör nem ruházható át.

(3) Az ideiglenes bizottságban végzett munkáért külön díjazás nem jár.

V. Fejezet

A polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal

12. Polgármester, alpolgármester

40. § (1) A polgármester havonta két alkalommal fogadónapot tart.

(2) A Képviselő-testület által a polgármesterre átruházott, az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítása és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogosultság részletes szabályait a mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(3) A polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követő 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az általános helyettesítést ellátó alpolgármesternek.

(4) A polgármester a képviselő-testület két ülése közötti időszakban, az Mötv. 42. §-ában foglalt ügyek kivételével, dönthet - a képviselő-testület hatáskörébe tartozó - halaszthatatlan ügyekben, mely ügyekben a döntések késedelmessége vagy elmulasztása hátrányos következményekkel járna az Önkormányzat számára.

(5) A polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol a két ülés között, a (4) bekezdésben foglaltak szerint meghozott döntésekről.

41. § (1) A Képviselő-testület az Mötv. 74. § (1) bekezdésben foglalt szabályok szerint alpolgármester(eke)t választ. A nem a Képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására az Mötv. 75. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(2) Az alpolgármester(ek) társadalmi megbízatásban, a polgármester irányításával látja el a feladatait.

13. Jegyző, Polgármesteri Hivatal

42. § (1) A jegyző az Mötv.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltakon túl:

a) gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a bizottságok elé kerülő előterjesztések elkészítéséről,

b) ellátja a Képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzését,

d) köteles biztosítani a belső ellenőrzés feladatellátásának függetlenségét és szabályos működtetését,

e) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

f) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

g) ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági jogkört,

h) ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat,

i) jelzi, ha a Képviselő-testület jogszabálysértő döntését vagy működését észleli.

(2) Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében foglalt esetben a jegyzői feladatokat a polgármester által megbízott jogi vagy igazgatásszervezői végzettséggel rendelkező, a Polgármesteri Hivatal állományában lévő köztisztviselő látja el.

43. § (1) Az Mötv. 84. § (1) bekezdése szerint létrehozott polgármesteri hivatal belső szervezeti tagozódását, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület határozza meg, melyet a Polgármesteri Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzata tartalmaz.

(2) A Polgármesteri Hivatal a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével elfogadott Szervezeti- és Működési Szabályzatában foglaltak szerint látja el a feladatait.

VI. Fejezet

Helyi népszavazás, lakossági fórum, közmeghallgatás

44. § Helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről önkormányzati rendelet rendelkezik.

45. § (1) Az állampolgárok tájékoztatását a Képviselő-testület döntéseiről, az előkészítés alatt álló fontosabb előterjesztésekről lakossági fórum megtartásával is biztosítani lehet.

(2) Lakossági fórumot lehet tartani tervek, a lakosságot közvetlenül érintő helyi adók bevezetése, a településen megvalósuló jelentős beruházások előkészítése ügyében, valamint a lakosság életkörülményeire jelentősen ható rendelet-tervezetek és döntések előkészítésekor.

(3) A lakossági fórumon elhangzott - a döntés-tervezeteket érintő - állásfoglalásokról, kisebbségi véleményekről tájékoztatni kell a Képviselő-testületet.

46. § (1) A Képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás helyét és időpontját legalább 15 nappal a tervezett időpont előtt a helyben szokásos módon kell meghirdetni.

(2) A közmeghallgatás határozatképességére a képviselő-testületi ülés határozatképességéről szóló rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A közmeghallgatáson a polgármester beszámolóján és a lakosság által benyújtott helyi közügyeket érintő kérdéseken és javaslatokon kívül egyéb napirend nem tárgyalható.

(4) A közmeghallgatás részletes szabályait a polgármester és a jegyző közös intézkedésben szabályozza.

VII. Fejezet

Nemzetiségi Önkormányzat

47. § (1) Az Önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásban rögzítik az együttműködésre vonatkozó szabályokat és eljárási rendet, a munkamegosztás és a felelősség rendszerét, a helyiséghasználatra-, a további feltételek biztosítására és a feladatok ellátására vonatkozó szabályokat.

(2) A nemzetiségi önkormányzat által szervezett közcélú rendezvények - közmeghallgatás, lakossági fórum, közösségi napok, kulturális rendezvények stb. - megtartása érdekében egyeztetett időpontban Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata térítésmentesen évente 3 alkalommal helyiséget biztosít.

(3) Az együttműködési megállapodás tartalmazza a költségvetési koncepció készítésére, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának, módosításának eljárási rendjére, a költségvetési gazdálkodás bonyolítási rendjére, a beszámoló (zárszámadás) elkészítésének és jóváhagyásának eljárási rendjére, a vagyontárgyak kezelésének rendjére, a számviteli, pénzügyi és információ szolgáltatási tevékenység rendjére, a belső ellenőrzés rendjére, a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek részletszabályozására, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokra vonatkozó előírásokat.

(4) A Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat munkáját a vonatkozó jogszabályok alapján segíti.

VIII. Fejezet

Záró rendelkezések

48. § (1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2015. november 19.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. sz. melléklet a 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület állandó bizottságainak feladatai és hatáskörei

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

1. ellátja az Mötv. 120. §-ában foglalt feladatokat,

2. elemzi, értékeli a költségvetési szervek vezetői részéről (intézményvezetők, jegyző, polgármester) az előirányzat felhasználását, illetve az erre vonatkozó jogkörének gyakorlását;

3. közreműködik a település gazdasági programjának kidolgozásában;

4. figyelemmel kíséri az Önkormányzat pénzügyi és vagyongazdálkodási munkáját, ezen túl gondoskodik a vagyont és költségvetést érintő Képviselő-testületi döntésekben a vagyongazdálkodási és pénzügyi gazdálkodási összhangjáról, szem előtt tartva a hosszú távú egyensúly követelményeit;

5. a Polgármester vagy a Jegyző kérésére a bizottság képviselteti magát a vagyont érintő jelentősebb üzleti tárgyalásokon;

6. szükség szerint javaslatot tesz a vagyongazdálkodási rendeletet módosítására;

7. a beruházások megvalósításához pályázati lehetőségeket tár fel.

8. elkészíti az önkormányzat településfejlesztési koncepcióját, figyelembe véve az önkormányzat erre vonatkozó stratégiai célkitűzéseit

9. ellátja az önkormányzat településüzemeltetést végző szervezete tevékenységének folyamatos felügyeletét

10. véleményezi a településüzemeltetést ellátó önkormányzati szervezet működésére, finanszírozására, tevékenységére vonatkozó előterjesztéseket

Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága

1. javaslatot tesz az önkormányzatnak és szerveinek szervezeti és működési szabályzatára, jogi szempontból véleményezi a rendelet-tervezeteket

2. szabályozza az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos, valamint az Mötv. 33. §-ában leírt eljárást és ellátja az ezzel valamint az Mötv. 36. §-ában foglalt feladatokat

3. figyelemmel kíséri és segíti az önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, javaslatot tesz a határon túli településekkel való kapcsolat kiépítésére, ápolására.

4. véleményezi a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozó megállapodásokat

5. javaslatot tesz a civil szervezetekkel történő kapcsolattartás formáira és feltárja az együttműködés lehetőségeit, véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket

6. javaslatot tesz az önkormányzati társulások alapítására, az azokhoz való csatlakozásra és véleményezi az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket

7. Elősegíti stratégiai feladatok operatív lebontását, ezeket harmonizálja az Önkormányzat intézményeinek terveivel, intézményi éves munkaterveivel, figyelemmel az egyházi- és civil közösségek tevékenységére.

Egészségügyi és szociális bizottság

1. Véleményezi az önkormányzat költségvetésének egészségüggyel és szociális ellátással kapcsolatos rendelkezéseit

2. Véleményezi a szociális ellátás fejlesztési irányainak meghatározását, a szociális védőháló megteremtését célzó koncepciókat, előterjesztéseket.

3. Véleményezi szociális gondoskodást, a gyermek-, ifjúság- és családvédelmet érintő ügyeket és előterjesztéseket.

4. Véleményezi a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, védőnői, óvoda- és iskola-egészségügyi orvosi körzetek kialakítását.

5. Részt vesz a település egészségfejlesztési célkitűzéseinek megalkotásában, ösztönzi a civil szervezetek és az oktatási-nevelési intézmények részvételét a programokban.

6. Javaslatot tehet az önkormányzat egészségügyi helyiségeinek hasznosítására

7. Közreműködik a helyi szociális rendelet felülvizsgálatában, előkészítésében, szükség szerint javaslatot tesz a módosításra.

8. Ellenőrzi a képviselő-testület egészségügyi és szociális témakörben hozott döntéseinek végrehajtását.

9. Kapcsolatot tart a háziorvosokkal, a gyermekorvosokkal, a fogorvosokkal, a védőnőkkel és az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel.

10. Figyelemmel kíséri a gyógyító-megelőző és a betegellátási tevékenységet, közreműködik az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtésében.

11. Javaslatot dolgoz ki az egészségügyi és szociális ellátás fejlesztésének programjára.

12. Részt vesz az önkormányzat által támogatott egészségügyi, szociális célú pályázatok elbírálásában.

13. Figyelemmel kíséri és elemzi a településen élők szociális helyzetének alakulását, a gondoskodás kiterjesztése érdekében együttműködik az egyházakkal, karitatív szervezetekkel és a szociális gondoskodás területén tevékenykedő társadalmi szervezetekkel.

14. Az önkormányzati szociális hatósági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések tekintetében előkészítő, véleményező és javaslattevő munkát végez.

15. Segíti a beteg-, szociális-, gyermeki jogok érvényesítésével kapcsolatos feladatokat, vizsgálja azok megvalósítását, elemzi a meghatározó és befolyásoló tényezőket.

Oktatási, kulturális, sport, turisztikai és környezetvédelmi bizottság

1. Részt vesz az intézmények vezető álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálásában, mint a jogszabály által előírt döntés-előkészítő bizottság.

2. Együttműködik az iskolával, óvodával, bölcsődével. Ennek keretében figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését a településen.

3. Figyelemmel kíséri a nevelő, oktató és fejlesztő munkát. Ennek keretében

- ellenőrzi és koordinálja az Önkormányzat által fenntartott köznevelési intézmények tevékenységét,

- támogatja és összehangolja a köznevelési intézményekben működő Szülői Szervezetek, a települési gyermek és ifjúsági civil szervezetek és alapítványok munkáját,

- kapcsolatot tart a település más fenntartású nevelési-oktatási intézményeivel valamint a helyi bölcsődével

4. Kidolgozza, aktualizálja Nagykovácsi kulturális koncepcióját, stratégiáját összhangban az egyéb fejlesztési dokumentációkkal, érvényben lévő fejlesztési tervekkel.

5. Figyelemmel kíséri a helyi közművelődési rendelet aktualizálásának szükségességét, ezzel kapcsolatban javaslatot tesz.

6. Figyelemmel kíséri a közművelődési és közgyűjteményi kötelező feladatainak ellátására alapított intézmény alapító okiratát javaslatot tesz az aktualizálására.

7. Véleményezi a helyi tömegtájékoztatással kapcsolatos előterjesztéseket.

8. Véleményezi a nemzetiségi önkormányzatnak a nemzetiségi kultúra, hagyományok és nyelv megőrzése, ápolása érdekében készített előterjesztéseit.

9. A lakosság művelődése érdekében együttműködik az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár integrált intézménnyel.

10. Elősegíti és támogatja a lakosság számára nyújtott közművelődési és nyilvános könyvtári szolgáltatásokat.

11. Támogatja a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződéseit, feltételeinek létrehozását.

12. Igény szerint segítséget nyújt a helyi közösségi rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.

13. Figyelemmel kíséri az érvényben lévő kulturális alapú együttműködési szerződések, megállapodások megvalósulását, aktualizálásuk szükségességét.

14. Együttműködik a helyi egyházakkal, gyermek, ifjúsági és felnőtt kulturális célokért tevékenykedő civil szervezetekkel, alapítványokkal.

15. Javaslatot tesz a közösségi és versenysport támogatására.

16. Kidolgozza Nagykovácsi sportkoncepcióját.

17. Sportlétesítmények fejlesztésének elősegítése, a jelenlegi sportlétesítmények állapotának. kihasználtságának vizsgálata.

18. Szabadidősport feltételeinek fejlesztése.

19. Gyermek-és ifjúsági sportrendezvények segítése.

20. Önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítse.

21. Együttműködik a helyi sportegyesületekkel.

22. Figyelemmel kíséri a helyi sportszervezetek működését.

23. Kidolgozza Nagykovácsi turisztikai koncepcióját.

24. Javaslatokat tesz az Önkormányzat honlapján és más médiafelületeken megjelenő turisztikai témájú publikációk szakmai tartalmára.

25. Együttműködik Nagykovácsi turizmusban érintett szereplőivel, munkakapcsolatot tart a turizmus területén érintett társadalmi szervezetekkel és civil egyesületekkel.

26. Munkakapcsolatot tart a hazai és nemzetközi turisztikai szervezetekkel, egyesületekkel.

27. Kidolgozza Nagykovácsi környezetvédelmi koncepcióját.

28. Véleményezi a közterülettel kapcsolatos előterjesztéseket.

29. Együttműködik a helyi környezetvédelmi egyesületekkel.

2. melléklet a 17/2015. (XI. 23.) önkormányzati rendelethez * 

A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

Feladat Címzett jogszabály
Eljár a súlykorlátozással érintett behajtási engedélyezési eljárásban. Polgármester 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.
Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a Polgármester dönt. Polgármester az önkormányzat adott évi költségvetéséről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet
A Képviselő-testület az alábbi hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre ruházza át:
a) dönt a fűtési támogatásról;
b) dönt a közüzemi díj támogatásról;
c) dönt az ápolási támogatásról;
d) dönt a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott támogatásról;
e) dönt a víz- és csatorna alapdíj kompenzációról;
f) dönt a rendkívüli települési támogatásról;
g) engedélyezi a köztemetést;
h) dönt a babakelengye támogatásról;
i) megállapítja a gyermekétkeztetési díjkedvezményt;
j) dönt a rászoruló gyermekek táboroztatási támogatásáról.
Polgármester 7/2016. (IV. 04.) önkormányzati. rend. 15. §
A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása és módosítása az Egészségügyi és Szociális Bizottság hatásköre. Egészségügyi és Szociális Bizottság 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 6. §
A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben az Egészségügyi és Szociális Bizottság bírál el. Egészségügyi és Szociális Bizottság 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 7. §
A közterület-használati engedély kiadásának jogát a Polgármester gyakorolja. A Polgármester döntése ellen jogorvoslatnak van helye, amelynek elbírálása a Képviselő-testület hatásköre. Polgármester 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 7. §
Nem kell közterület-használati díjat fizetni a közterületre kihelyezett mobil virágládák esetében, azonban azok kihelyezését megelőzően helyszíni fotóval és kézzel készített vázrajzzal ellátott kérelmet kell benyújtani. Az engedélyt - a főépítész állásfoglalásának kikérése után - a Polgármester adja meg az alábbiak figyelembevételével:
a) a virágládák a parkolási lehetőséget nem vonhatják el, a hókotrást és a gyalogos és gépjárműforgalmat nem akadályozhatják,
b) a virágládák a Nagyszénáskert és Kálváriakert területeken a megtervezett, de még el nem készült járdák területigényét nem érinthetik,
c) a virágládák elbonthatók és áthelyezhetők,
d) a virágládák elsődlegesen természetes anyagúak (pl.: fa, cserép, faragott kő)
e) a virágládáknak a település- és utcaképpel összhangban kell lenniük.
Polgármester 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete 13. §
Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt. megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a Polgármester jogosult. Polgármester 13/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 15. §
A nem pénzbeli támogatások körét és mértékét a) pont esetében a Képviselő-testület, a b) és c) pont esetében a polgármester egyedi döntéseivel határozza meg. Polgármester 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. §
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására az önkormányzati képviselők, a jegyző vagy az intézményvezetők tehetnek javaslatot. A saját halottá nyilvánításról a javaslatot tevő személyek vagy saját kezdeményezésére a Polgármester dönt. Polgármester 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bek.
Az Önkormányzat saját halottjává nem nyilvánított, de Nagykovácsi érdekében jelentős érdemeket szerzett elhunyt személy temetési költségeihez a 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyek javaslatára, a Polgármester döntése alapján lehet hozzájárulni, amely az alábbiakat foglalhatja magában:
a) halálhírről szóló értesítés költségei,
b) halott szállítás költségei,
c) sírásás költsége,
d) koporsó vagy urna költsége,
e) a sírhely megváltásának költsége.
Polgármester 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bek.
Amennyiben az ingatlanon növekszik a szennyvízhálózatot igénybevevő lakóegységek száma vagy változik az ingatlan rendeltetési módja akkor ezt a körülményt az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesternek írásban bejelenteni. Ebben az esetben a már meglévő és a létrejövő érdekeltségi egységek száma különbözetének, vagy a szennyvízkibocsátás növekedése mértékének figyelembe vételével a 6. §-ben foglaltak szerint a Polgármester meghatározza a közművesítési hozzájárulás mértékét. Polgármester 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet a közművesítési hozzájárulásról 3. § (4) bek.
A közút kezelőjén a helyi közutak tekintetében
a) 3. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 9/D. § (1) bekezdésében, 12. § (5) bekezdésében, 14. § (1) bekezdés a) pontjában, 15. § (1) bekezdésében, 29. § (4) és (9) bekezdésében, 29/B. § (2) bekezdésének a) pontjában, 33. § (2) bekezdésében, 34-35. §-ban, 36. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 37. § (2) és (3) bekezdésében, 41. §-ban, 42. § (3) bekezdésében, 42/A. § (1) és (2) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében és a 45. § (1) bekezdésében a helyi önkormányzat Képviselő-testületét kell érteni.
Polgármester 1988. évi I. törvény 46. § (1) bek.
A Polgármester határozattal dönt az étkeztetés igénybevétele iránti kérelemről és az étkeztetés megszüntetéséről. Polgármester 12/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelet 4. § (10)-(11) bek.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről a megvalósult közút műszaki átadását követően a Polgármester határozatban dönt. Polgármester 17/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bek.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatti közigazgatási eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására átruházott hatáskörben a Jegyző jogosult. Jegyző 7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. és 4. § (1) bek.
A közigazgatási bírságot kiszabó határozat elleni fellebbezést átruházott hatáskörben az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága bírálja el. Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága 7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bek.
A polgármester a településképi kötelezésben előírtak megszegése esetén, e magatartás elkövetőjével szemben legalább 100.000,- Ft, legfeljebb 1.000.000,- Ft-ig terjedő bírságot szabhat ki. Polgármester 28/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 40. §
A közterületi rendezvény tartására irányuló engedélyt a jegyző adja ki.
A jegyző az engedély kiadását megtagadja, ha a kérelmező a (3) és (4) bekezdésben foglaltakat nem teljesíti.
Jegyző 21/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelet 13. § (7)-(8) bek.
A polgármester köteles gondoskodni a köztemetésről, abban az esetben, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. Polgármester 6/2009. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bek.

  Vissza az oldal tetejére