Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. §-ában és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról az alábbiakat rendeli el:

I. ÉPÍTMÉNYADÓ

Az adókötelezettség

1. § *  Az építményadó kötelezettség a Htv. 11. §-ában meghatározottakra terjed ki.

Az adó alanya

2. § Az adó alanya a Htv. 12. §-ában meghatározottak köre.

Adómentesség

3. § Mentes az építményadó alól a Htv. 13. §-ában meghatározott ingatlan.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

4. § (1) Az adókötelezettség a Htv. 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik.

(2) Az adókötelezettséget érintő változást a Htv. 14. § (2) alapján kell figyelembe venni.

(3) Az adókötelezettség megszűnésére a Htv. 14. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

Az adó alapja, mértéke

5. § (1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

(2) Az adó alapja csökkenthető az adóév január 1. napján az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott építmény (a továbbiakban: lakás) esetén az építményben lakóhellyel rendelkezők számának figyelembe vételével. Az adóalap csökkentés mértéke 10 m2/fő.

(3) *  Az adó mértéke

a) 150 m2 hasznos alapterületig 900 Ft/m2/év

b) 150 m2-t meghaladó hasznos alapterület után 1100 Ft/m2/év

c) 200 m2-t meghaladó hasznos alapterület után 1300 Ft/m2/év

Adókedvezmény

6. § (1) Adókedvezményt azon adóalany vehet igénybe, aki az adó tárgyában az adóév január 1. napján lakóhellyel rendelkezik.

(2) A lakás esetén az (1) bekezdésben meghatározott adóalany 65%-os adókedvezményt vehet igénybe az adóalap első 100 m2-re után.

(3) Amennyiben több tulajdonosa (haszonélvezője) van a lakásnak és megállapodás alapján vállalták az adózást, úgy a tulajdoni hányadok szerint járó kedvezmény az (1) bekezdés szerinti adóalanyt illeti meg.

(3a) *  Amennyiben egy építményen belül a lakáscélú önálló rendeltetési egységnek több tulajdonosa van, a (2) bekezdés szerinti adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha valamennyi tulajdonos a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerint hozzátartozói jogviszonyban áll egymással, és az adó tárgyában az adóév január 1. napján lakóhellyel rendelkezik.

(4) A (2)-(3) bekezdésekben meghatározott kedvezményen felül a 65. életévet betöltött (1) bekezdés szerinti adóalany 15.000,- Ft kedvezményben részesül, amennyiben az adóalany valamint a vele egy háztartásban élők jövedelme a 90.000,- Ft/főt nem haladja meg és az adott adótárgyra ezen kedvezményt az adóévben még nem vették igénybe.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott kedvezményre jogosult a 65. évét be nem töltött megváltozott munkaképességű tulajdonos adózó is.

(6) A kedvezményekre való jogosultságot az adózó a bevallást kiegészítő nyilatkozattal igényelheti, amelyhez csatolni kell a jogosultságot megalapozó és igazoló dokumentumokat.

II. TELEKADÓ

Az adókötelezettség

7. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek.

Az adó alanya

8. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ában meghatározottak köre.

Adómentesség * 

9. § *  A Htv. 19. §-ában meghatározottakon túl mentes a telekadó alól

a) az a telek, amely a Htv. 52. § 8., 20. és 45. pontjai valamelyikében szereplő épülettel vagy épületrésszel beépített;

b) az az a) pontba nem tartozó épülettel, épületrésszel beépített telek, amelynek beépítettsége a hatályos Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletben meghatározott maximális beépíthetőség 20%-át meghaladja.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése

10. § (1) Az adókötelezettség a Htv. 20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség megszűnik a Htv. 20. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.

(3) Az adókötelezettségben bekövetkező változást a Htv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell figyelembe venni.

Az adó alapja, mértéke

11. § (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

(2) Az adó mértéke:

a) *  belterületen fekvő telek esetén: 250,- Ft/m2/év;

b) külterületen fekvő telek esetén:20,- Ft/m2/év.

III. IDEGENFORGALMI ADÓ

Az adókötelezettség, az adó alanya

12. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) a) pontjában meghatározott személyt.

Az adómentesség

13. § Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-ában meghatározottak köre.

Az adó alapja és mértéke

14. § (1) Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

Az adó beszedésére kötelezett

15. § (1) Az idegenforgalmi adót a Htv. 34. § (1) bekezdésében meghatározott adóbeszedésre kötelezett szedi be.

(2) A tárgyévben befizetett idegenforgalmi adó legalább 50%-ának megfelelő összeg kizárólag idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztésekre fordítható.

IV. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ

Az adókötelezettség, az adó alanya

16. § (1) Adóköteles a Htv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenység.

(2) Az adó alanya a Htv. 35. § (2) bekezdésében meghatározottak.

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése

17. § Az adókötelezettség a Htv. 38. § (1) bekezdésében foglaltak alapján keletkezik és szűnik meg.

Az adó alapja

18. § Az adó alapját a Htv. 39. §, 39/A. § és 39/B. §-aiban foglaltak szerint kell megállapítani.

Adókedvezmény

19. § (1) Azon háziorvos vállalkozót, aki a Htv. 39/C. § (4) bekezdésében, valamint a 52. § 23. pontjában foglaltaknak megfelel, e rendelet 20. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint megállapított adóból 50% kedvezmény illeti meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kedvezményt az adózó a bevallást kiegészítő nyilatkozattal igényelheti, amelyhez csatolni kell a jogosultságot megalapozó és igazoló dokumentumokat.

Az adó mértéke

20. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a) a Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000,- Ft;

b) a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 1.000,- Ft.

IV/A. KÜLTERÜLETI FÖLDADÓ * 

20/A. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő külterületi föld 5000 m2-t meghaladó része, amennyiben a Htv. 52. § 16. pontja alapján nem minősül teleknek.

20/B. § *  Az adó alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a külterületi föld tulajdonosa és nem esik a Htv. 1/A. § (1) bekezdés szerinti korlátozás alá. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

20/C. § *  (1) Az adó alapja a föld m2-ben számított területe.

(2) Az adó éves mértéke 10 Ft/m2.

20/D. § *  (1) Mentes az adó alól az a külterületi föld, amelyet a művelési ágának megfelelően rendszeresen megműveltek.

(2) A föld művelési ágának megfelelő művelésnek minősül az, ha a tulajdonos

a) a hasznosítási kötelezettségének eleget tesz a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5. § szerint, vagy

b) a védett természeti területet a természetbeni állapot fenntartására irányuló, vonatkozó természetvédelmi előírásoknak megfelelő módon kezeli.

20/E. § *  (1) Az adóalanyok az adókötelezettségüknek bevallás útján történő kivetéssel tesznek eleget.

(2) Az adóalany az adókötelezettség keletkezését követő február 28-áig adatot szolgáltat az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

(3) Az adót évente két egyenlő részletben kell megfizetni március 15-éig és szeptember 15-éig.

(4) A települési adóval kapcsolatos eljárás során a Htv., valamint az adózási eljárással és végrehajtással összefüggő rendelkezések az irányadók.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2015. november 30.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére