Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete * 

a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (továbbiakban HÉSZ) jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-18. § * 

19. § (1) Jelen rendelet az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak és az érintett államigazgatási szerveknek történt közlést követő 5. napon, de legkorábban a kihirdetését követő 15 napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2016. február 29.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1-2. melléklet az 5/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére