Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló az 1. számú mellékletben megjelölt zónákon belül lévő (a továbbiakban: korlátozott forgalmi övezet) közutakra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden járműre, járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a súlykorlátozási zónától függően 3,5 vagy 7,5 tonnát meghaladja. Az össztömeg a jármű saját tömegének, valamint a rajta lévő személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járműtulajdonosra, üzemeltetőre és gépjárművezetőre, aki Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a korlátozott forgalmi övezetbe hajt be.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó gépjárművekre:

a) tűz-, polgári és katasztrófavédelem,

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési szilárd hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út vagy közműfenntartást, javítást, vagy tisztítást végző gépjárművekre.

(5) Azon gépjárművekre, amelyek az Önkormányzat beruházásainak megvalósítása céljából kívánnak a korlátozott forgalmi övezetbe behajtani, nem kell behajtási díjat fizetni, de behajtási engedélyt ezekre a gépjárművekre is meg kell kérni.

(6) A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a közút kezelő a kezelésében lévő főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak tilalmi területen keresztül lehetséges.

3. § (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt utakon a tilalmat „korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtáblán megjelölt 3,5 vagy 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos” megnevezésű, valamint „korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” jelzőtábla jelöli.

(2) A súlykorlátozással érintett önkormányzati utakra a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel behajtani csak az Önkormányzat által kiadott közútkezelői engedély birtokában lehet.

Engedélyezési eljárás

4. § (1) *  Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben átruházott hatáskörben Nagykovácsi Nagyközség polgármestere jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

(2) Az engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett a jármű tulajdonosa, üzembentartója, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy (a továbbiakban: Kérelmező) nyújthat be a Polgármesterhez e rendelet 3. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon az engedély igénybevételét megelőző 3 munkanappal.

(3) *  Kivételesen sürgős esetben az engedély 3 munkanapon belül is kérhető. A behajtás napjára vonatkozó kérelem esetében a számított díj kétszeres összege fizetendő. A hivatali munkaidőn túl beérkezett kérelem a következő munkanapon érkezettnek minősül.

(4) A behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve a kérelemben meghatározott napon a korlátozott forgalmú övezet (zóna) területére történő be- és kihajtásra, illetve 1 éves időtartamra adható ki.

(5) A behajtási engedély térítési díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) A behajtási engedély a meghatározott díj befizetésének igazolásával adható ki. A díjat a Kérelmező az engedély kiadása előtt, egy összegben köteles megfizetni. A befizetés történhet a költségvetési számlára átutalással, illetve csekken.

(7) *  Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozók esetén a közúthasználat tárgyévre vonatkozó éves díja a 2. számú mellékletben megállapított összeg 25%-a abban az esetben, ha a vállalkozónak nincsen helyi adó tartozása.

(8) A közútkezelői engedély másra át nem ruházható.

(9) A közútkezelői engedélynek a 4. számú mellékletben felsoroltakat kell tartalmaznia.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

5. § (1) A közúti forgalomban résztvevő gépjármű vezetője a közútkezelői engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni.

(2) Nagykovácsi Nagyközség területén a forgalmi rend érvényesítésére, és a behajtási engedélyben meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére a Rendőrség, és a közterület-felügyelő (ellenőrzésére jogosult szerv) jogosultak.

(3) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek kezdeményezésére a polgármester az engedélyt felülvizsgálja, amennyiben indokolt visszavonja.

(4) Amennyiben bizonyíthatóan a behajtási engedélyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy annak tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint megtéríteni.

6. § A behajtási engedélyre befizetett összeget a település helyi közútjainak építésére, fenntartására és üzemeltetésére kell fordítani.

Záró rendelkezés

7. § (1) E rendelet 2016. október 1. napjával lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2016. szeptember 22.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet * 

Korlátozott forgalmú övezet (zóna)

3,5 tonnás zónával érintett utcák jegyzéke:

Diófa (Úttörő) utca (mindkét irányból)

Általános Iskola melletti parkolón keresztül a Nagyszénás utcára átvezető névtelen egyirányú utca

Ady Endre utca felső szakasza (Hrsz:2241)

Mátra utca eleje (Hrsz:2244)

Kálvária sétány a Mátra utca és a Bakony utca között

7,5 tonnás zónával érintett utcák jegyzéke:

Ady E. utca

Akácfa köz

Akácfa utca

Alma utca

Antónia utca

Arany János utca

Árvácska utca

Bajcsy-Zsilinszky u.

Bakony utca

Balta utca

Bánya köz

Bánya utca

Barack köz

Barack utca

Benczúr u.

Berkenye utca

Besenyőtelek u.

Bogár utca

Bokor utca

Boróka utca

Búzavirág utca

Bükk utca

Cincér utca

Csendes u.

Cseresznye utca

Csille utca

Diófa köz

Domb utca

Dózsa György utca

Duna utca

Eötvös L.u.

Erdész köz

Erdész utca

Erdő utca

Erdőalja utca

Erdősétány utca

Erkel u.

Farkas utca

Fejér György utca

Fenyő utca

Forrás utca

Fűrész utca

Gémeskút utca

Gerecse utca

Greszl Ferenc utca

Gyertyán utca

Gyopár utca

Gyöngyvirág utca

Gyümölcs köz

Gyümölcs utca

Halom utca

Hanga utca

Hársfa utca

Hérics utca

Hidegkúti út

Hóvirág utca

Ibolya utca

Irinyi utca

Jegenye utca

Jókai utca

Kálvária sétány (Bakony u.-tól)

Károli G. u.

Kastély köz

Katica utca

Kerekhegyi sétány

Keskeny köz

Kolozsvár köz

Kolozsvár tér

Kolozsvár u.

Kossuth L. u. (Tisza István tértől)

Kökörcsin utca

Kőrös köz

Kőrös utca

Körte utca

Kút köz

Kút utca

Kültelek utca

Lombos utca

Madách tér

Margaréta utca

Mátra utca (Kálvária sétánytól)

Mecsek utca

Medve utca

Meggy utca

Mogyoró utca

Muflon utca

Munkácsy u.

Muskátli utca

Nádas utca

Nagyszénás utca

Nefelejcs utca

Nyúl utca

Ördögárok utca

Őszi köz

Őzike utca

Park utca

Petőfi utca

Pilis utca

Pipacs utca

Pitypang utca

Pók utca

Puskás T. u.

Puskin köz

Puskin utca

Rába utca

Radnóti u.

Rákóczi utca

Rét utca

Róka utca

Rozmaring köz

Rozmaring u.

Rózsa köz

Rózsa utca

Sajó utca

Semmelweis köz

Semmelweis u.

Séta utca

Soproni utca

Sport utca

Szamos utca

Szarvas utca

Száva utca

Szegfű utca

Szeles köz

Szeles utca

Szent Anna utca

Szent Fábián utca

Szent Flórián utca

Szent Kinga utca

Szent Lóránt utca

Szent Margit utca

Szent Márk utca

Szilva köz

Szilva utca

Táncsics köz

Táncsics utca

Tátika utca

Telki út

Temető utca

Templom köz

Templomkert utca

Tinódi köz

Tinódi utca

Tisza utca

Tompa M. u.

Tölgy utca

Tövis utca

Tulipán utca

Turista út

Tücsök utca

Vaddisznó utca

Vértes utca

Viola utca

Virágos sétány

Völgy utca

Ybl M. u.

Zsíroshegyi köz

Korlátozás nélküli terület:

Kossuth L. u. (Tisza István térig)

Nagykovácsi út

Tisza István tér

2. számú melléklet * 

A közúti behajtási engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat

Napi behajtási engedélyeknél
Össztömeg alapdíj A behajtás napjára történő igénylés esetén a díjtétel
3,5 tonnától - 7,49 tonnáig
(ez az össztömeg kizárólag a 3,5 tonna feletti behajtási tilalom esetében számítható)
250 Ft/tonna 500 Ft/tonna
7,5 tonnától - 12 tonnáig 300 Ft/tonna 600 Ft/tonna
12,01 tonnától-25 tonnáig 400 Ft/tonna 800 Ft/tonna
25,01 tonnától-40 tonnáig 500 Ft/tonna 1000 Ft/tonna

Éves behajtási engedélyeknél

Összsúly díj
7,5 tonnától - 12 tonnáig 80.000 Ft/gépjármű
12,01 tonnától - 25 tonnáig 100.000 Ft/gépjármű
25,01 tonnától - 40 tonnáig 120.000 Ft/gépjármű

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget veszi alapul.

A táblázatban megjelölt összegek az Áfa összegét tartalmazzák.

3. számú melléklet * 

K É R E L E M
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén lévő közutak használatához

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve: ................................................................................. Telefon:......................................

Címe: ..................................................................................................................................................

Bankszámla száma: ............................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: ....................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: ........................................ Adóigazgatási azonosító száma .................................

Aláírásra jogosult: ..............................................................................................................................

Gépkocsi rendszáma: .........................................................................................................................

Gépkocsi össztömege: ........................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve: ................................................................................. Telefon:......................................

Lakcíme: ............................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................Személyi ig. szám: ......................

Anyja neve: .................................................... Adóigazgatási azonosító száma: ..............................

Vállalkozói igazolvány száma: .........................................................................................................

Bankszámla száma: ...........................................................................................................................

Gépkocsi rendszáma(i): ..................................................................................................................

Gépkocsi össztömege(i): .................................................................................................................

A közterület-használat időtartama: ........ év ............. hó ... naptól ........ év ............. hó ... napig

A behajtás úti célja: .......................................................................................................................

Építkezés címe: .............................................................................................................................

Szállítandó anyag: ........................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az úttestben vagy annak kellékeiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt okozott károkért anyagilag felelős vagyok, azokat magamra és a cég munkatársaira nézve kötelezőnek tekintem.

A korlátozott forgalmi övezet területre előzőleg kiadott engedély száma: ..............................................

Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-használati díjat az engedélyesnek a közterület tényleges használatára tekintet nélkül meg kell fizetni!

PH.

Nagykovácsi, 20... .............. hó ...... napján

..........................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

Kérelemhez csatolja:

A befizetett csekk, az átutalási bizonylat másolatát

A gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát

A korlátozott forgalmi övezetbe történő behajtási engedély díját a 16/2016. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjtételek alapján kell megfizetni!

4. számú melléklet * 

sorszám: 0000

KÖZÚTKEZELŐI ENGEDÉLY
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSHOZ

Az engedély a .................................... forgalmi rendszámú gépjármű 7,5 / 3,5 t zóna használatára került kiadásra, melynek érvényességi ideje: .............................

Nagykovácsi, ...........................................

P. h.

...................................................
Polgármester/ kiadmányozó aláírása

A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője a behajtási, illetve a várakozási engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, a szöveges részét kívülről jól látható módon elhelyezni.


  Vissza az oldal tetejére