Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet VI. fejezetének eljárási szabályai alapján, a 42/A. §-ban foglaltak szerint a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze véleményének kikérésével a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának (HÉSz) jóváhagyásáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: HÉSz) az alábbiak szerint módosul:

1-13. § * 

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

15. § * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1-3. melléklet a 8/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére