Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Az önkormányzat átmeneti gazdálkodása

1. § (1) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával intézkedéseket tegyen az önkormányzatot megillető bevételek folyamatos beszedésére és a felmerülő, indokolt kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban teljesített bevételeket és kiadásokat a költségvetésről szóló rendeletbe be kell építeni.

(3) Az Önkormányzat működési-fenntartási kiadásainak teljesítése az előző évben elrendelt kifizetéseken felül a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig, az ellátottak pénzbeli kiadásainak teljesítése a költségvetési évet közvetlenül megelőző év eredeti előirányzata 1/12 részéig terjedhet havonta.

(4) Az 1/12 rész meghatározásakor az előző évi eredeti előirányzatot korrigálni kell az áthúzódó jellegű kötelezettség-vállalások összegével, szerkezeti, szervezeti változások és több éves kihatással járó vállalt kötelezettségek összegével. Ettől eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, illetve Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

2. Költségvetési szervek átmeneti gazdálkodása

2. § (1) A költségvetési szervek intézményi finanszírozását, az előző évben elrendelt kifizetéseken, továbbá a 2019. január elsejétől érvényes szerkezeti és szervezeti változásokon felül az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési évet megelőző év eredeti kiadási és bevételi előirányzatainak 1/12 részének megfelelő összegben kell biztosítani, figyelemmel a rendszeres és az áthúzódó kötelezettségvállalások kiadási szükségleteire.

(2) A költségvetési szervek az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi költségvetés eredeti előirányzata 1/12 részéig vállalhat kötelezettséget, teljesíthet kiadásokat, figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott szempontokra is.

(3) Az átmeneti gazdálkodás időszakában a költségvetési szervek dolgozóit érintő esedékes bérintézkedések alkalmazása esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a rendelet 4. §-ában felsorolt esetekben, vagy a Képviselő-testület eseti döntései alapján lehet.

3. Beruházások, felújítások és egyéb felhalmozási célú kiadások

3. § (1) Pályázati támogatásokkal megvalósuló beruházások és felújítások esetében kötelezettségvállalás az átmeneti gazdálkodás időszakában kizárólag a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat és az elnyert támogatási összeg együttes összegének erejéig vállalható. Amennyiben a rendelkezésre álló együttes összeg nem nyújt fedezetet a kötelezettségvállalásra, akkor a Képviselő-testület külön, határozatban rögzített eseti döntése alapján vállalható a kötelezettségvállalás és indítható a feladat. A kötelezettségvállalásokhoz és a feladatok indításához biztosítani kell a szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását.

(2) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzatokra kötelezettségvállalás és kifizetés a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álló beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadási előirányzat maradvány összegéig történhet.

(3) A 2019. évi pályázatokhoz szükséges saját erő vállalása - az előző időszakban vállalt saját erő figyelembevételével - a Képviselő-testület döntése alapján történhet.

4. Egyéb rendelkezések

4. § Az 1. § értelmében felhatalmazást kap a Polgármester a feladatok elvégzéséhez a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos részének biztosítására, amely alól kivételt képeznek az alábbi kiadások (bruttó Ft):

a) Pest Megyei Rendőrkapitányság körzeti megbízott támogatása, havi 100 e Ft;

b) Bursa Hungarica 2019. I. félévi támogatása;

c) Polgármesteri Hivatal, 5 db számítógép cseréje 1.393 e Ft

d) Fogorvosi rendelő bejárati ajtó csere 318 e Ft

e) Általános Iskola hőszigetelés, tetőtéri ablak csere 1.524 e Ft

f) Kossuth Lajos u. 45. csatorna és csapadékvíz elvezetés 254 e Ft

g) Egyéb javítások: 381 e Ft

h) Ördögárok vis maior szakvélemény 381 e Ft

i) Rákóczi u. gyalogos híd tervezése 165 e Ft

j) Rákóczi u. gyalogos híd I. ütem 1.905 e Ft

k) Favágás, növényvédelem 241 e Ft

l) Előre nem látható feladatok 1.270 e Ft

m) Tinódi köz csapadékvíz-elvezetés I. ütem 4.382 e Ft

n) Közvilágítás bővítés ELMÜ engedély, ügyintézés 711 e Ft

o) Sportpark világítás 445 e Ft

p) Karácsonyi díszvilágítás leszerelése 483 e Ft

q) Nagyszénás u. csatorna I. ütem 6.350 e Ft

r) Hidegaszfalt 254 e Ft

5. Záró rendelkezés

5. § E rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba és a 2019. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napján veszti hatályát.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére