Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 26/1996. (VII. 29.) önkormányzati rendelete

a község jelképei (címer, zászló, lobogó, pecsét) használatának rendjéről

A Község jelképei

1. § A község jelképei, mint a település múltjára utaló díszítő szimbólumok: a címer, a zászló, a lobogó és a pecsét.

A címer leírása

2. § A község címere

(1) A pajzs

Álló csücsköstalpú, négyelt pajzs, jobb felső mezője vörössel és ezüsttel hétszer vágott. A pajzs bal, felső kék mezőjében lebegő helyzetű gyökeres arany hársfa. A pajzs alsó, jobb oldalú kék mezőjében lebegő helyzetű, jobbra fordított aranyüllő, rajta arany verőkalapáccsal. A pajzs alsó baloldali vörös mezőben vízszintes ezüst hullámpólya.

(2) A sisak

Jobbra fordult, arannyal ékített, vörössel bélelt pántos ezüst sisak, vörössel és kékkel ékített, sisakdísz nélküli arany heraldikai koronával.

(3) Takarók

Jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst.

(4) Felirat

A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok végződésű, íves arany szalagon feketével nagybetűs NAGYKOVÁCSI felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont feketével.

(5) A sisak és takarók együttesen fejdíszként, a címerpajzs felett, azzal érintkezve helyezkedik el.

3. § (1) Jobb felső mező

A település honfoglaláskori eredetére utal.

(2) Bal felső mező

A település török pusztítás miatti elnéptelenedése utáni német ajkú lakosság (sváb) 250 évére utal szimbólumuk a hársfa.

(3) Jobb alsó mező

A község nevében is megjelenő településünkön űzött királyi kovács mesterség szimbólumai az üllő és verőkalapács.

(4) Bal alsó mező

Az ezüst hullámpólya az Ördögárok patak szimbóluma.

Nagykovácsi Község zászlója

4. § (1) A zászlólap fekvő téglalap alakú 1:2 méretarányú ezüst textillap, a jobb oldali végén azonos szélességű függőleges vörös-kék sávozással, a zászló teljes szélességében. A sávok szélessége a zászló hosszának 1/10-ed része színenként.

(2) A zászlón a fejdísz és a feliratos szalag nélküli színes címer függőleges szimmetriatengelye a zászló hosszának a rúdtól mért 1/3-as ontásvonalával esik egybe.

(3) A zászló kétoldalas mintázatú és színezésű.

(4) A zászlólap a tartórúd felőli oldalát kivéve három oldalán rojtozott.

Nagykovácsi község lobogója

5. § (1) A lobogólap álló téglalap alakú, 2:1 méretarányú ezüst textillap, aljában vízszintesen azonos vastagságú, vörös-kék sávozással a lobogó teljes szélességében. A sávozás színenként a lobogó magassági méretének 1/10-ed része.

(2) A színes címer a feliratos szalaggal és a fejdísszel a lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak felülről mért 1/3-as osztásvonalán helyezkedik el.

(3) A lobogó kétoldalas mintázatú és színezetű.

(4) A lobogólap a tartórúddal átellenes oldalán rojtozott.

Nagykovácsi Község pecsétje

6. § Kör alakú pecsétlap szélén peremmel. A pecsétmező közepén Nagykovácsi címerének kontúrrajza fejdísz és felirati szalag nélkül. A címert nagybetűs körirat övezi: NAGYKOVÁCSI KÖZSÉG PECSÉTJE. A felirat előtt és után a szavak között egy-egy díszpont.

A címer használatának köre és szabályai

7. § A község címerét, mint díszítő, azonosító és utaló jelképet használni lehet:

a) A község körpecsétjén, amely pecsétnyomó illetve gumibélyegző lehet.

b) A község zászlóján és annak változatain.

c) A község lobogóján és annak változatain.

d) A község szerveinek, a polgármesternek, a jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján.

e) A község által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető, vagy emlékérmeken.

f) A község intézményei bejáratánál és vezetőinek irodájában.

g) A község és szervei által megjelenített, a település életével foglalkozó közérdekű kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.

h) A községháza épületén, tanácskozó termében.

i) A községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál elhelyezett táblán.

j) *  A közterület-felügyelők egyenruháján viselt karjelzésen.

8. § (1) A 7. § g) pontjában meghatározottakon kívül más jogi és természetes személy számára az általa készített kiadványokon, vagy termékeken a címer használatát - kérelmére - a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

(2)-(4) * 

9. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét

b) a címerhasználat célját

c)-g) * 

h) a felhasználásért felelős személy megnevezését, címét

i) a címerhasználat módját (fejdísszel/nélkül változat)

(2) A címer használatára vonatkozó engedélyeknek tartalmaznia kell

a) az engedélyes megnevezését és címét

b) * 

c) az engedélyezett felhasználás célját

d) * 

e) a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát

f) * 

g) a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését, címét

h) * 

i) a címerhasználat módját (fejdísszel/nélkül változat)

(3) A kiadott engedélyről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(4) Indokolt esetben a kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja.

(5) A község által adományozott címerhasználat mentes a kérelemtől, de használatára igazolást kell adni.

10. § (1) A község címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség a község címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzésének megtartásával történhet.

(3) Tilos a község címerének és motívumainak részbeni, vagy teljes mértékű ábrázolása természetes és jogi személyek saját címerében, jelképében.

A zászló és használata

11. § (1) A zászló, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a) hivatalos állami ünnepek alkalmából a Magyar Köztársaság zászlójával együtt

b) a község életében jelentős eredmények, ünnepségek alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt

c) a képviselőtestület ülése alkalmából önállóan is az ülés helyszínén

d) a polgármester és a jegyző hivatali helyiségében a Magyar Köztársaság zászlójával együtt

e) a község intézmény vezetőinek hivatali helyiségében önállóan

f) nemzeti gyászesemény alkalmából a fekete zászlóval együtt félárbocra eresztve

g) minden, a községgel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen

h) a község közigazgatási területén belül működő bejegyzett egyházi szervezetek hivatali, közösségi helyiségeiben és ünnepeiken

A zászló előállítása

12. § (1) A zászló előállításának, forgalmazásának, terjesztésének engedélyezése azonos a címer használatára a 9. §-ban leírtakkal.

(2) A község és intézményei saját használatra készített zászlóira nem vonatkoznak az (1) bekezdés előírásai.

(3) A község által adományozott zászló használatára igazolást kell adni.

A lobogó használata

13. § A lobogó, vagy méretarányos változatainak használata azonos a zászlóéval.

A lobogó előállítása

14. § A lobogó előállítási előírások azonosak a zászlóéval.

A pecsét használata

15. § (1) A község címerével ellátott körpecsét az önkormányzat és más bel- és külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(2) A község címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

(3) Az (1) bekezdés használati joga kérelemre kiterjeszthető eseti vagy állandó jelleggel az önkormányzat intézményeire. Az elbírálás joga a polgármestert illeti meg.

16. § * 

17. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Pájer Árpád
polgármester
Rostás Klára
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//