Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2004. (II. 2.) önkormányzati rendelete

a Vagyon Alapról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzati Vagyon Alappal (a továbbiakban: Alap) kapcsolatos gazdálkodás szabályairól a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy meghatározza Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) vagyonával való rendelkezés során létrejövő Alapra vonatkozó szabályokat.

Az Alap célja

2. § Az Alap célja, hogy megvalósuljon a bevételek jogszabályoknak megfelelő, célszerű és hatékony felhasználása, valamint jelen rendelet szerinti bevételek felhasználásával kapcsolatos feladatok ellenőrzése.

Az Alap bevételei

3. § Az Önkormányzat Alapot hoz létre az alábbi bevételeiből:

a) vagyon értékesítés bevétele;

b) * 

c) * 

d) ingatlan fejlesztéssel összefüggő elnyert pályázati összeg;

e) közcélú beruházásokra kapott támogatás;

f) egyedi döntés alapján megjelölt összeg.

Az Alap felhasználása

4. § (1) Az Alap felhasználása csak olyan célra történhet, amely célok összhangban állnak a Ciklusprogrammal, az önkormányzati vagyonról szóló rendelettel és a vagyongazdálkodási koncepcióval.

(2) Az Alap felhasználható:

a) beruházások előkészítésére és megvalósítására;

b) *  önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására, ennek előkészítésére;

c) *  fejlesztési célú pályázati önrész és regisztrációs díj valamint a pályázathoz kapcsolódó egyéb költségek fedezetére;

d) ingatlan adásvétellel, valamint beruházásokkal összefüggő járulékos költségek fedezetére;

e) egyedi döntés alapján megjelölt célra.

(3) Az Alap kivételes esetben felhasználható működési költségek biztosítására, 10.000.000 forint erejéig, legfeljebb 30 napos visszapótlás kötelezettségével.

(4) Az Alap működési célú igénybevételét a Polgármester engedélyezheti, amennyiben a banki finanszírozás lehetősége az Alapból igénybe vett összeg erejéig rendelkezésre áll.

Az Alap nyilvántartása

5. § (1) Az Alap a költségvetési számla alszámlájaként, „Vagyon Alap” elnevezésű alszámlaként különül el, a hatálybalépéskor 60 millió forint induló összeggel.

(2) Az Alap előírásoknak megfelelő számviteli nyilvántartását a Polgármesteri Hivatal vezeti, amelynek alkalmasnak kell lennie a vagyongazdálkodási eredmények nyomon követésére, a hatékonysági elemzések elvégzésére, a tájékoztatás igényeinek kielégítésére.

Vegyes és záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2004. február 2. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Urbanics Gábor
jegyző