Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (VI. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) számú Kt. rendeletének módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló (a továbbiakban: R.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. címét az alábbiak szerint módosítja:

„Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a közút- és közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) számú rendelete

2. § A R. preambulumában a „...24. §-ának (3) és a ...” szövegrészt hatályon kívül helyezi.

3. § A R. 2. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyi közút- és közműépítés költségét (a továbbiakban: közművesítési költség) teljes mértékben az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosaira hárítja át az önkormányzat. A közművesítési hozzájárulás mértékét külön határozat állapítja meg.”

4. § A R. 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

A befizetés határidejére vonatkozó rendelkezések

3. § Az ingatlan tulajdonosa közművesítési hozzájárulást köteles fizetni az ingatlanra vonatkozó építési, illetve a rendelet kihirdetése előtt kiadott jogerős építési engedélyek esetén a használatbavételi engedély kiadása időpontjáig, illetve meg lévő épület használati mód megváltoztatása esetén, legkésőbb az átminősítés időpontjáig.”

5. § A R. 4. §-ának (4) bekezdésében a „közműfejlesztési” szöveg helyébe a „közművesítési” szövegrész lép.

6. § A R. 4. §-ának (3) bekezdését hatályon kívül helyezi, ezzel a R. 4. §-a (4) bekezdésének számozása (3)-ra módosul.

7. § A R. 5. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester méltányosságból maximum 12 havi, különösen méltányos esetben 24 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett kérelmére. Jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján méltányosságra az jogosult, akinek családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kettő és félszeresét. Jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján különös méltányosságra az jogosult, akinek családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kettőszeresét.”

8. § Jelen rendelet 2004. június 21. napján lép hatályba.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Urbanics Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//