Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2006. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi Zsíros-hegyen az önkormányzat által megvalósított szennyvízelvezető csatorna-közmű beruházáshoz kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 28/2005. (XI. 10.) sz. Kt. rendelet módosításáról * 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 10. §-a, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban: Étv.) 28. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Nagykovácsi Zsíros-hegyen az önkormányzat által megvalósított szennyvízelvezető csatorna-közmű beruházáshoz kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 28/2005. (XI. 10.) sz. Kt. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A R. 4. § helyébe az alábbi szövegrész kerül:

„(1) A hozzájárulás fizetésére vonatkozó kötelezettséget és annak mértékét a települési önkormányzat jegyzője az érintettekkel határozatban közli.

(2) A hozzájárulás beszedéséről és a befizetés ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.”

2. § A R. jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályukban maradnak.

3. § Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Könye Kornél
mb. jegyző