Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) számú rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 24. §-ának (3) és a 28. §-ának (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által végzett közművesítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 34/2003. (IX. 25.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 7. §-a (3) bekezdéssel egészül ki, az alábbiak szerint:

„(3) A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § (1) A jelen módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is hatályban maradnak.

(2) A jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2009. október 30.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Könye Kornél jegyző helyett

Dr. Major Mónika
igazgatási ügyintéző