Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (11) bekezdésének megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja, hogy az építési engedélyezési eljárások során lehetővé tegye a gépjármű várakozóhely megváltását és ezzel elősegítse az építési igények teljesítését, a település egész területén.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

(1) Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén belül minden telekre.

(2) Minden építtetőre, aki a fenti területen a szükséges várakozóhelyek számának növekedésével járó új épület építésére, meglévő épület átalakítására, bővítésére, valamint rendeltetésének módosítására kér építési, illetve fennmaradási engedélyt, vagy bejelentési eljárást kezdeményez, továbbá engedélyhez nem kötött átalakítás során a funkcióból adódó szükséges gépjármű várakozóhelyek száma növekszik, valamint azokra az építtetőkre, akik az új építés során meglévő várakozóhelyet szüntetnek meg.

(3) Az adott beruházás kivitelezése kapcsán létesítendő gépjármű várakozóhelyek számát a hatályos OTÉK előírásai alapján kell meghatározni az épület nagysága, jellege és funkciója alapján.

3. § A rendelet hatálya alá tartozó építéshatósági engedélyezési eljárások során az előírt számú parkolók az alábbiak szerint biztosíthatók:

a) építtető közterületen, legfeljebb 500 méteren belül a használatbavételi engedély megkéréséig köteles kiépíteni a parkolót,

b) építtető a várakozóhelyeket megváltja, ezért megváltási összeget fizet, melyet az építéshatósági engedélyezési eljárás során előre befizet. Az épületre az építéshatósági engedélyt csak abban az esetben lehet kiadni, ha az építtető a teljes összeg megfizetését igazolja. A megállapított várakozóhely megváltás díja egységesen 300 000 Ft + Áfa/parkoló.

A megváltás módja

4. § (1) A várakozóhely megváltási összegét az építtetőnek az Önkormányzat várakozóhely építés alapjába kell befizetni, mely összegből az Önkormányzat 1 éven belül parkolót épít.

(2) Amennyiben az építési engedély-köteles beruházás, illetve meglévő építmény rendeltetésének módosítása várakozóhelyek megszüntetését eredményezi, úgy az építtetőnek ezek helyett - Az OTÉK szerinti várakozóhely-szükségleten túlmenően az építési telken a megszűntekkel azonos számú várakozóhelyet kell megváltania.

(3) Az egyéb ingatlanoknak közhasználat céljára átadott területrészén épülő parkolókra az építtetőnek (Önkormányzat kivételével) az Önkormányzattal szerződést kell kötnie, melyben az alábbi feltételt is ki kell kötni:

A parkolókat az építtető mindaddig köteles fenntartani, amíg az építéshatósági engedélynek megfelelően használatba vett építmény használata miatt az szükséges.

A megváltási összegek felhasználása

5. § (1) Az építtetők által befizetett megváltási összegeket az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kell kezelni és kizárólag várakozóhelyek létesítésére fordítja.

(2) Amennyiben a parkolási igényű létesítmény rendeltetése a későbbiek során oly módon változik, hogy annak az OTÉK szerinti várakozóhely szükséglete csökken, a befizetett megváltási összeg nem igényelhető vissza.

Értelmező rendelkezések

6. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Szükséges várakozóhelyek száma: Az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához legalább az OTÉK 4. számú melléklete szerint előírt mennyiségű és fajtájú gépjármű elhelyezési lehetősége.

(2) A várakozóhely megváltási alapdíj: e rendeletben egy gépjármű elhelyezésének kiváltásához szükséges, a Képviselő-testület által meghatározott pénzösszeg.

(3) Várakozóhely megváltási díj: a várakozóhely megváltási alapdíj és a szükséges várakozóhely számának szorzataként képzett pénzösszeg.

(4) Várakozóhely építési alap: a befizetett várakozóhely megváltási díjakból kizárólag várakozóhelyek kiépítésére fordítható, az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelt pénzösszeg.

(5) Jelen rendelet alkalmazása során közterület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában foglaltakat kell érteni:

13. Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.), a közművek elhelyezése.

Záró rendelkezések

7. § (1) A közterületen kialakításra kerülő parkolók az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, illetve maradnak, az építtető sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

(2) A megváltási díj összegét a Képviselő-testület évente egyszer (minden év január 31-ig) felülvizsgálja.

(3) E rendelet 2011. szeptember 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybelépését követően kiadásra kerülő építési engedélyezési ügyekben kell alkalmazni.

(4) * 

Nagykovácsi, 2011. augusztus 25.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
aljegyző

  Vissza az oldal tetejére