Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyes kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére az alábbi önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címeket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja, illetve megújítja:

a) Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím,

b) Nagykovácsiért Emlékérem,

c) Szatmári Lajos Emlékdíj.

2. § (1) Az Önkormányzat az 1. §-ban meghatározott elismerések alapításával és adományozásával kívánja a kiemelkedő érdemeket szerzett személyek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.

(2) Elismerés - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak természetes személy részére adományozható.

(3) A Nagykovácsiért Emlékérem az e rendeletben meghatározott szervezetek, közösségek részére is adományozható.

2. A Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím

3. § (1) A Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím annak a személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a településen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, amely hozzájárult a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

4. § (1) A Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Címmel kitüntetett személyek a díszoklevél és arany színű emlékérem mellé tárgyjutalmat vagy pénzbeli elismerést kapnak, amelynek értéke nem lehet kevesebb nettó 100.000,- Ft-nál.

(2) A díszoklevél

a) Nagykovácsi Nagyközség címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím adományozásának tényét, az adományozás évét és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Nagykovácsi Nagyközség díszpecsétjét tartalmazza.

5. § (1) A Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím évente kerülhet kiadásra. A cím kiadása nem kötelező.

(2) Évente legfeljebb 1 (egy) Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím adományozható.

6. § (1) A Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Cím átadására az államalapítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepség (tárgyév augusztus 20.) keretében kerül sor.

7. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgárainak nevét be kell jegyezni a Díszpolgárok Könyvébe.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgára Címmel kitüntetett személyek kézírásos bejegyzést tehetnek a Díszpolgárok Könyvébe, melyet a cím ünnepélyes átadása során fel kell olvasni.

8. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Díszpolgárai

a) az Önkormányzat által rendezett minden hivatalos ünnepségre meghívót kapnak, és a lehetőségek szerint ezeken megkülönböztetett hely illeti meg őket,

b) felkérhetők ünnepi beszédek megtartására, illetve Nagykovácsit képviselő delegáció résztvevőjének,

c) díjtalanul látogathatják az Önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit, rendezvényeit,

d) véleményt nyilváníthatnak a díszpolgári cím adományozásával és visszavonásával kapcsolatban,

e) elhalálozása esetén- családja beleegyezésével - az Önkormányzat saját halottjának tekinti, és ingyenes sírhelyet biztosít számára.

3. A Nagykovácsiért Emlékérem

9. § (1) Nagykovácsiért Emlékérem annak a nagykovácsi polgárnak adományozható, aki

a) a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Nagykovácsi érdekében fejtette ki, vagy

b) a tevékenysége során valamely jelentős nagykovácsi esemény megszervezésével, jelentős nagykovácsi létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során nagykovácsi polgárnak az tekintendő, aki

a) Nagykovácsiban lakik, vagy

b) Nagykovácsi érdekében végzett tevékenységét Nagykovácsiban fejti ki.

(3) Nagykovácsiért Emlékérem annak a Nagykovácsiban működő és tevékenységét Nagykovácsiért kifejtő civil szervezetnek illetve társadalmi csoportnak adományozható, amely

a) a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább öt éven át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Nagykovácsi érdekében fejtette ki, vagy

b) a tevékenysége során valamely jelentős nagykovácsi esemény megszervezésével, jelentős nagykovácsi létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett.

10. § (1) A Nagykovácsiért Emlékéremmel kitüntetett személyek és szervezetek a díszoklevél és ezüst színű emlékérem mellé tárgyjutalmat vagy pénzbeli elismerést kapnak, amelynek értéke nem lehet kevesebb nettó 50.000,- Ft-nál.

(2) A díszoklevél

a) Nagykovácsi Nagyközség címerét,

b) az elismerésben részesített személy, szervezet nevét,

c) a Nagykovácsiért Emlékérem adományozásának tényét, az adományozás évét, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Nagykovácsi díszpecsétjét tartalmazza.

11. § (1) A Nagykovácsiért Emlékérem évente kerülhet kiadásra. A emlékérem kiadása nem kötelező.

(2) Évente legfeljebb 5 (öt) Nagykovácsiért Emlékérem adományozható.

12. § (1) A Nagykovácsiért Emlékérem átadására az államalapítás évfordulója alkalmából rendezett ünnepség (tárgyév augusztus 20.) keretében kerül sor.

4. Szatmári Lajos Emlékdíj

13. § (1) A Szatmári Lajos Emlékdíj annak a személynek adományozható, aki szakmai munkássága, civil tevékenykedése méltó Nagyközségünk Díszpolgára, Szatmári Lajos pedagógusi, népművelői, helytörténészi munkásságának emlékéhez.

14. § (1) A Szatmári Lajos Emlékdíjjal kitüntetett személyek díszoklevelet és bronz színű emlékérem mellé tárgyjutalmat vagy pénzbeli elismerést kapnak, amelynek értéke nem lehet kevesebb nettó 50.000,- Ft-nál.

(2) A díszoklevél

a) Nagykovácsi címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Szatmári Lajos Emlékdíj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozásról hozott képviselő-testületi határozat megjelölését, és az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és Nagykovácsi díszpecsétjét

tartalmazza.

15. § (1) A Szatmári Lajos Emlékdíj évente kerülhet kiadásra. A emlékdíj kiadása nem kötelező.

(2) Évente legfeljebb 1 (egy) Szatmári Lajos Emlékdíj adományozható.

16. § *  A Szatmári Lajos Emlékdíj átadására a Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából rendezett ünnepség keretében kerül sor.

5. Közös szabályok

17. § (1) Valamely elismerés ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

18. § (1) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja.

(2) Az elismerés nem adományozható annak a szervezetnek, amely az adományozás időpontjában a Képviselő-testületben képviselettel rendelkezik, továbbá nem adományozható pártnak és párt helyi szervezetének.

(3) Az elismerés poszthumusz adományozására sor kerülhet. Ebben az esetben az elismerés átvételére közeli hozzátartozó jogosult.

19. § (1) Az adományozásra jelölt az adományozást megelőzően nyilatkozatot tesz az elismerés elfogadásáról.

20. § (1) Az elismerésben részesített személy jogosult magát a megfelelő elismerés tulajdonosának nevezni.

6. Eljárási szabályok

21. § (1) Az elismerés adományozására javaslatot tehet

a) a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,

b) *  a Képviselő-testület bizottsága, a bizottság nem önkormányzati képviselő tagja,

c) a Nagykovácsiban működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,

d) az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői.

(2) Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

(3) A javaslattétel lehetőségére az érintetteket - az adományozásról döntő képviselő-testületi ülés tervezett időpontját megelőzően legalább 45 nappal, írásban kell felhívni. A javaslattételre 20 napot kell biztosítani.

(4) A javaslatban meg kell jelölni:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét (szervezet esetében annak elnevezését, székhelyét vagy telephelyét),

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának (szervezet tevékenységének) rövid bemutatását.

(5) A nem az arra jogosulttól érkezett javaslatokat a polgármester visszautasítja.

22. § (1) Az elismerések adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

23. § (1) Az elismeréseket a polgármester ünnepélyes keretek között adja át.

24. § (1) Az elismerésben részesítettek nevét, rövid életútját (szervezet esetében annak tevékenységét) és az adományozás indokát az Önkormányzat hivatalos honlapján és a helyi sajtóban közzé kell tenni.

25. § (1) Az elismerések adományozásáról a polgármester titkársága nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét, szervezet esetében annak elnevezését és székhelyét (telephelyét),

b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott képviselő-testületi határozat számát.

26. § (1) Az elismerés visszavonható attól

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek,

b) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okok miatt utóbb érdemtelenné vált.

(2) Az elismerés visszavonására egyebekben az elismerés adományozására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

27. § (1) E rendelet végrehajtásáról, az elismerések adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról és az adományozási feltételek fennállásának előzetes vizsgálatáról a polgármester gondoskodik.

7. Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2012. október 1. napján lép hatályba.

29. § E rendelet előírásait első alkalommal a 2013-ban adományozott elismerések vonatkozásában kell alkalmazni.

30. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően adományozott kitüntetések és elismerések továbbra is viselhetők.

31. § (1) * 

Nagykovácsi, 2012. szeptember 6.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző