Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013 (VII. 17.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre (továbbiakban: Mötv.) tekintettel, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az üzletek éjszakai (22.00 óra és 06.00 óra közötti) nyitvatartási rendjéről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja azon szabályok meghatározása, melyek biztosítják és érvényre juttatják Nagykovácsi Nagyközség lakóinak és a településen ideiglenes jelleggel tartózkodóknak az egészséges életkörülményekhez és pihenéshez való jogát. Egyúttal meghatározzák az üzletek éjszakai nyitva tartásának korlátozásával a lakosság nyugalomhoz, különösen az éjszakai (22.00-06.00 óra között) pihenéshez való alkotmányos jogának biztosítását.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén működő működési engedély, illetve bejelentés köteles termékek forgalmazását, valamint szeszesital kimérést végző üzletekre és azok üzemeltetőire terjed ki.

Értelmező rendelkezések

3. § (1) Lakó: az üzlet a helyiség bejáratától 50 méteren belül lévő lakásban bejelentett, lakcímmel bíró természetes személy, aki

- érvényes szerződéssel rendelkező bérlő, vagy használó,

- ezek hiányában az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvező, használó,

- mindezek hiányában a tulajdonos.

(2) Hozzájárulás: a lakó írásbeli nyilatkozata, amelyet e rendelet 1. számú melléklete állapít meg.

(3) E rendelet alkalmazásában lakás, az ingatlan-nyilvántartásban lakásként feltüntetett ingatlan.

Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

4. § (1) Az üzletek 22 óra és az azt követő nap 06 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik az alábbi eseményekre és alkalmakra:

a) május 1.

b) Nagykovácsi Búcsú

c) augusztus 20.

d) Bálok

e) Esküvők

f) Az önkormányzat és intézményeinek rendezvényei

(3) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 22 órától az azt követő év január 1-jén 06 óráig.

(4) A lakók legalább 2/3-ának írásbeli hozzájárulásával eltérő nyitva tartás engedélyezhető

a) vendéglátó üzletek nyitva tartása

Hétfő: 22.00-06.00 óra között zárva
Kedd: 22.00-06.00 óra között zárva
Szerda: 22.00-06.00 óra között zárva
Csütörtök: 22.00-06.00 óra között zárva
Péntek: 24.00-06.00 óra között zárva
Szombat: 24.00-08.00 óra között zárva
Vasárnap 00.00-08.00 óra között zárva

b) vendéglátó üzletek terasza esetében legfeljebb 23 óráig.

(5) Lakásonként egy hozzájárulás fogadható el, amelynek meghozatalához több jogosult esetén többségi döntést kell hozni.

(6) Az eltérő nyitva tartás engedélyezéséhez a (4) bekezdésben meghatározott hozzájáruláson túl az üzemeltetőnek szakértői véleménnyel előzetesen igazolnia kell, hogy az üzletben lévő technikai berendezések, hanghatást okozó eszközök maximális terhelés mellett sem érik el a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj szintjét, amely szintet műsoros előadás, tánc szolgáltatása esetén sem lehet túllépni.

(7) Kérelemre vendéglátó egységenként, naptári évenként a (2) bekezdésen felsoroltakon kívül legfeljebb öt alkalommal az (4) a) bekezdésben meghatározott nyitvatartási időtől eltérő nyitva tartás engedélyezhető.

A kérelmet a rendezvény napját legalább 4 munkanappal megelőzően kell benyújtani a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalának Ügyfélszolgálatára (továbbiakban: Hivatal) - a 2. számú mellékletben szereplő kérelemmel.

(8) Olyan kérelmező esetében, aki korábban kért eseti nyitvatartási idő hosszabbítást és közrendet, köznyugalmat megzavaró esemény történt a rendezvénye alatt és az esemény kiváltó okaként az üzemeltetőnek felróható magatartás megállapításra került - melyet akár rendőrségi jegyzőkönyv, akár egyéb, a hatóság által az ügy érdemére vonatkozó döntése is alátámasztott - a Hivatal kérelmét elutasíthatja.

(9) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott eltérő nyitva tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha

a) a lakók több, mint 50%-a azt írásban - a 3. számú melléklet szerinti nyilatkozattal - kezdeményezi, vagy

b) a 4. § (6) bekezdésben foglalt feltételeknek az üzlet nem felel meg.

(10) A kezdeményezők aláírásainak hitelességét ellenőrizni kell.

(11) A 4. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározottakkal kapcsolatban az eljárást bárki kezdeményezheti.

(12) Az engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 évig az üzlethelyiség eltérő nyitva tartással nem működhet.

(13) A www.nagykovacsi.hu honlapon a jegyző közzéteszi azon üzletek adatait, amelyek eltérő nyitva tartásra jogosultak, valamint azon üzletek adatait is, amelyektől az eltérő nyitvatartási jogosultságot visszavonták.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit a hatályba lépéskor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező üzletekre is alkalmazni kell.

(3) A már működő üzletek üzemeltetőinek az üzlet nyitva tartását a rendelettel összhangban, a hatályba lépéstől számított 8 napon belül újra meg kell határozni és azt a nyilvántartásba vétel céljából a jegyzőhöz be kell jelenteni.

Nagykovácsi, 2013. július 16.

Bencsik Mónika
polgármester
Tóthné Pataki Csilla
jegyző

1. sz. melléklet

Lakói hozzájárulás az üzlet éjszakai nyitva tartásához

Alulírott ............................................. Nagykovácsi ..................................... (utca) ...... (szám) .............. (emelet) .......... (ajtó) alatti lakos hozzájárulok a(z) .................... ...........................(üzlet neve) Nagykovácsi ..................................... (utca) ...... (szám) .............. (emelet) .......... (ajtó) alatt működő üzlet éjszakai nyitva tartásához, 22.00 órától ..... óráig.

Nagykovácsi, 20..............................

......

...........................................
lakó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név .................................................... (nyomtatott betűvel) .............................................. (aláírás)

Lakcím: ............................................................................................................................................

Név .................................................... (nyomtatott betűvel) .............................................. (aláírás)

Lakcím: ............................................................................................................................................

2. sz. melléklet

Kérelem
Vendéglátó egységek éjszakai, alkalmi nyitva tartásához

Kérelmező neve:

Kérelmező címe:

Kérelmező telefonszáma:

A vendéglátó egység neve és címe:

A vendéglátó egység nyilvántartási száma:

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás ideje:

Az éjszakai, alkalmi nyitva tartás iránti kérelem benyújtásának indokolása:

Kelt: ..............év, ..................hónap ...... nap.

..........................................
Kérelmező aláírása

Bélyegző lenyomata

Tájékoztatás:

1.) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 21/2013. (VII. 17.) számú rendelete alapján, kérelemre vendéglátó egységenként a rendeletben megjelölt kivételes alkalmakon túl legfeljebb öt alkalommal a rendeletben meghatározott nyitvatartási időtől eltérő nyitva tartás engedélyezhető.

2.) A kérelmet a rendezvény napját megelőző legalább 4 munkanappal megelőzően kell benyújtani a polgármesterhez.

3.) A kérelem mellé csatolni köteles a Rendőrség által kiállított igazolást arról, hogy a megrendezésre kerülő rendezvényt kérelmező írásban bejelentette a Rendőrség felé, a Rendőrség azt tudomásul vette.

4.) Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használatról szóló 12/2007. (V. 17.) számú rendelete alapján, közterület-használati engedélyt kell beszerezni a képviselő-testülettől, vendéglátó-ipari előkert létesítésére, zenés rendezvények céljára, amennyiben azok a közterületet érintik. Ennek megfelelően a bérlőnek a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) kell fizetnie, melyet a már hivatkozott rendelet szerint a képviselő-testület állapít meg.

Záradék:

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek és vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 21/2013. (VII. 17.) számú rendelete alapján a nyitva tartást engedélyezem.

Kelt: ..............év, ..................hónap ...... nap.

....................................

3. sz. melléklet

Lakói hozzájárulás visszavonása az üzlet éjszakai nyitva tartásához

Alulírott ............................................. Nagykovácsi ..................................... (utca) ...... (szám) .............. (emelet) .......... (ajtó) alatti lakos, a(z) .................... ........................... (üzlet neve) Nagykovácsi ..................................... (utca) ...... (szám) .............. (emelet) .......... (ajtó) alatt működő üzlet éjszakai nyitva tartáshoz történt hozzájárulását visszavonja.

Nagykovácsi, 20.........................

....................................................
lakó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név .................................................... (nyomtatott betűvel) .............................................. (aláírás)

Lakcím: ............................................................................................................................................

Név .................................................... (nyomtatott betűvel) .............................................. (aláírás)

Lakcím: ............................................................................................................................................

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző