Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a gyermekvédelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (2) bekezdés és a 147. § alapján a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátásról az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező a Gyvt. 4. §-ában meghatározott személyekre.

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az alábbi gyermekjóléti alapellátásokat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) gyermekek napközbeni ellátása bölcsőde működtetésével.

3. § (1) *  Az Önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ intézményen keresztül biztosítja.

(2)-(3) * 

4. § (1) Az Önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődét működtet.

(2) A bölcsőde alapellátásként ellátja a Gyvt.-ben valamint a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben meghatározott feladatokat.

(3) A bölcsőde az alapellátáson túlmenően nyitvatartási időn túli gyermekfelügyeletet, időszakos gyermekfelügyeletet és játszócsoportot működtet.

(4) A bölcsőde ellátja a fogyatékos gyermekek gondozását és nevelését a Gyvt. 42. § (2) bekezdése szerint.

5. § (1) A bölcsődei alapellátás keretében a gondozásért és az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

(2) *  A gondozás intézményi térítési díja 3.996 Ft/fő/nap. A bölcsődei gondozásáért fizetendő személyi térítési díj összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A gondozásért fizetendő személyi térítési díjat teljes hónapra kell fizetni, a bölcsőde nyári zárása időtartamára gondozási díj az adott hónap időarányos összege kerül megállapításra.

(4) A gondozásért fizetendő személyi térítési díj alól mentességet élveznek a Gyvt. 150. § (6) bekezdésében meghatározott személyek.

(5) Az étkezésért fizetendő személyi térítési díj összegét külön rendelet szabályozza.

(6) A 4. § (3) bekezdésében meghatározott szolgáltatás díja alkalmanként a (2) bekezdésben meghatározott intézményi térítési díj.

6. § (1) A bölcsőde működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

(2) *  A bölcsőde szervezeti és működési szabályzatának és bölcsődei szakmai programjának jóváhagyása és módosítása a Humánpolitikai Bizottság hatásköre.

7. § (1) A bölcsődei ellátás igénybe vétele önkéntes, az ellátást igénylő törvényes képviselője (a továbbiakban: kérelmező) kérelmére történik.

(2) A bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelmet az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

(3) *  A kérelem elbírálásáról az intézményvezetőből, védőnőből és a Humánpolitikai Bizottság egy tagjából álló bizottság - a Gyvt.-ben foglalt szempontok figyelembe vételével - dönt.

(4) A (3) bekezdés szerinti bizottság döntéséről kérelmezőt írásban az intézményvezető tájékoztatja.

(5) A bölcsődei ellátásra vonatkozó kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat a bölcsőde szervezeti és működési szabályzata határozza meg.

(6) *  A bölcsődei felvételről szóló elutasító döntés ellen 8 napon belül fellebbezésnek van helye, amit átruházott hatáskörben a Humánpolitikai Bizottság bírál el.

(7) *  A bölcsődei ellátások megszűnnek, vagy megszüntethetők a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 37/A. § (2)-(3) és (4) bekezdés, valamint a 42/A. § (4) bekezdésben foglaltak szerint.

8. § (1) * 

(2) Jelen rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet * 

A gondozás után fizetendő bölcsődei személyi térítési díjak

Egy főre eső jövedelem
alsó határa
Egy főre eső jövedelem
felső határa
Térítési díj
Ft/fő/nap
0 100 000 0
100 001 200 000 500
200 001 1 000

2. számú melléklet *