Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közszolgálati jogviszonyban állókat megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, támogatásokról az alábbiakat rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. § (1) A köztisztviselő részére családalapítási támogatásként - házasságkötés, gyermekszületés esetén - természetbeni támogatás biztosítható.

(2) A köztisztviselő részére szociális támogatásként rendkívüli (eseti) pénzbeli szociális segély biztosítható.

(3) A köztisztviselő jogosult illetményelőleg felvételére.

(4) A köztisztviselő részére kulturális és jóléti juttatásként az alábbi juttatások biztosíthatók:

a) az önkormányzat által fenntartott és egyéb kulturális, közművelődési intézmények kedvezményes látogatása,

b) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás.

(5) A köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként az alábbi juttatások biztosíthatók:

a) egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása,

b) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához - vissza nem térítendő - hozzájárulás.

(6) Az (1)-(5) bekezdésekben foglalt támogatások és juttatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét valamint a visszatérítés szabályait, valamint az ezen feladatokat ellátó szervezeti egységeket a munkáltatói jogkör gyakorlója közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

3. § (1) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli hozzátartozót, amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, kérelmére temetési segély illeti meg. Közeli hozzátartozónak minősülnek a külön jogszabályban meghatározott személyek.

(2) A köztisztviselőt a vele közös háztartásban élt házastársa vagy egyeneságbeli rokona halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) A temetési segély mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

4. § (1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző