Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés főösszegei

3. § (1) *  Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 1.386.679 ezer Ft

b) kiadási főösszege 1.386.679 ezer Ft

(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a., a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c., a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 4/d. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat 2016. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a., a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b., az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c., a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat kiadásait a 6/d. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2016-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.

6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.

Általános és céltartalékok

7. § (1) *  Az Önkormányzat

a) általános tartaléka 5.218 ezer Ft

b) céltartaléka 318 ezer Ft

(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.

Tájékoztató adatok

8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:

- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.200.-Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,

- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000.-Ft/fő keretösszeg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.

11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

13. § A Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre

a) az első félévben az előző évi pénzmaradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.

(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr.-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: NNÖ) támogatására az Önkormányzat a 2016. évi eredeti költségvetésében 1.000 ezer forintot biztosít, amelyből 500 ezer forintot az NNÖ a Solymáron, több település összefogásával építendő kitelepítési emlékmű megépítésének támogatására fordít.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

18. § Felhatalmazást kap a Polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő folyószámla hitelkeret szerződés aláírására 10 M Ft értékhatárig.

19. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

Záró rendelkezések

20. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

Nagykovácsi, 2016. február 29.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg


Megnevezés

Polgármesteri
Hivatal

Kispatak Óvoda

Öregiskola

Bölcsőde
Önkor-
mányzati
előirányzatok
ÖSSZESEN
Intézmény-
finanszírozás nélkül

Megnevezés
Polgár-
mesteri
Hivatal

Kispatak
Óvoda

Öregiskola

Bölcsőde
Önkor-
mányzati
előirányzatok
ÖSSZESEN
Intézmény-
finanszí-
rozás nélkül

Hiány (-) /
többlet (+)
Személyi juttatások 126 438 168 984 20 057 35 980 19 768 371 227 Önkormányzatok működési támogatása 472 284 472 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 102 45 626 5 415 9 714 5 412 101 269 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 14 400 14 400
Dologi kiadások 46 521 94 259 20 888 15 142 194 963 371 773 Közhatalmi bevételek 0 419 892 419 892
Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 35 763 35 763 Működési bevételek 3 683 15 800 4 636 3 551 41 067 68 737
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0 28 131 28 131 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 124 888 124 888 Maradvány igénybevétele működési célra 72 138
Működési célú tartalékok 0 0 0 0 14 400 14 400 0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 208 061 308 869 46 360 60 836 423 325 1 047 451 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 683 15 800 4 636 3 551 947 643 1 047 451 0
Beruházások 6 985 3 086 3 900 3 569 216 939 234 479 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0
Felújítások 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 135 279 135 279
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási bevételek 18 500 18 500
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 18 000 18 000 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
Felhalmozási célú tartalékok 0 0 0 0 9 871 9 871 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 108 571
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 6 985 3 086 3 900 3 569 244 810 262 350 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 153 779 262 350 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 215 046 311 955 50 260 64 405 668 135 1 309 801 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 683 15 800 4 636 3 551 1 101 422 1 309 801 0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0 0 0 0 596 456 0 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 204 378 293 069 41 724 57 285 392 078
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0 0 0 0 17 540 0 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 6 985 3 086 3 900 3 569 10 555
Hitel, kölcsön felvétele 0 0
Belföldi értékpapírok bevételei 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 211 363 296 155 45 624 60 854 0 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 215 046 311 955 50 260 64 405 1 282 131 1 309 801 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 215 046 311 955 50 260 64 405 1 101 422 1 309 801 0

2. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek-kiadások

Önkormányzat mindösszesen


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 472 284 0 0 472 284
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 14 400 0 0 14 400
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 486 684 0 0 486 684
2. B3 Közhatalmi bevételek 419 892 0 0 419 892
3. B4 Működési bevételek 65 186 3 551 0 68 737
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 971 762 3 551 0 975 313
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0 135 279 0 135 279
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 135 279 0 135 279
6. B5 Felhalmozási bevételek 0 18 500 0 18 500
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 153 779 0 153 779
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 971 762 157 330 0 1 129 092
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 72 138 0 0 72 138
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 548 262 41 574 6 620 596 456
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 620 400 41 574 6 620 668 594
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 108 571 0 108 571
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 11 821 5 719 0 17 540
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 11 821 114 290 0 126 111
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) 1 043 900 265 901 0 1 309 801
14. K1 Személyi juttatások 337 669 29 104 4 454 371 227
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 170 7 933 2 166 101 269
16. K3 Dologi kiadások 344 667 27 106 0 371 773
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 763 0 0 35 763
18. K502 Elvonások és befizetések 0 0 0 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 842 14 289 0 28 131
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 58 816 66 072 0 124 888
19.d K513 Működési célú tartalékok 1 000 13 400 0 14 400
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 73 658 93 761 0 167 419
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 882 927 157 904 6 620 1 047 451
20. K6 Beruházások 35 821 198 658 0 234 479
21. K7 Felújítások 0 0 0 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 18 000 0 18 000
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 2 200 7 671 0 9 871
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 2 200 25 671 0 27 871
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 38 021 224 329 0 262 350
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 920 948 382 233 6 620 1 309 801
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 548 262 41 574 6 620 596 456
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 11 821 5 719 0 17 540
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 560 083 47 293 6 620 613 996
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 920 948 382 233 6 620 1 309 801
27. Létszámkeret 100,00 1,00 1,00 102,00

Polgármesteri Hivatal


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 3 683 3 683
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 3 683 0 0 3 683
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 3 683 0 0 3 683
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 193 699 4 059 6 620 204 378
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 193 699 4 059 6 620 204 378
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 6 985 0 0 6 985
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 6 985 0 0 6 985
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 204 367 4 059 6 620 215 046
14. K1 Személyi juttatások 118 788 3 196 4 454 126 438
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 073 863 2 166 35 102
16. K3 Dologi kiadások 46 521 46 521
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 197 382 4 059 6 620 208 061
20. K6 Beruházások 6 985 0 0 6 985
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 6 985 0 0 6 985
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 204 367 4 059 6 620 215 046
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 204 367 4 059 6 620 215 046
27. Létszámkeret 27 1 1 29,00

Kispatak Óvoda


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 15 800 15 800
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 15 800 0 0 15 800
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 15 800 0 0 15 800
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 293 069 0 0 293 069
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 293 069 0 0 293 069
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 3 086 0 0 3 086
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 3 086 0 0 3 086
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 311 955 0 0 311 955
14. K1 Személyi juttatások 168 984 168 984
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 45 626 45 626
16. K3 Dologi kiadások 94 259 94 259
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 308 869 0 0 308 869
20. K6 Beruházások 3 086 0 0 3 086
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 3 086 0 0 3 086
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 311 955 0 0 311 955
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 311 955 0 0 311 955
27. Létszámkeret 54 54

Öregiskola


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 4 636 4 636
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 4 636 0 0 4 636
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 4 636 0 0 4 636
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 39 724 2 000 0 41 724
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 39 724 2 000 0 41 724
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 1 300 2 600 0 3 900
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 1 300 2 600 0 3 900
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 45 660 4 600 0 50 260
14. K1 Személyi juttatások 20 057 20 057
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 415 5 415
16. K3 Dologi kiadások 18 888 2 000 20 888
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 44 360 2 000 0 46 360
20. K6 Beruházások 1 300 2 600 0 3 900
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 1 300 2 600 0 3 900
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 45 660 4 600 0 50 260
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 45 660 4 600 0 50 260
27. Engedélyezett álláshely 6 6

Bölcsőde


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező
feladatok
Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 0
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0
2. B3 Közhatalmi bevételek 0
3. B4 Működési bevételek 3 551 3 551
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 0 3 551 0 3 551
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 0
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 0 0 0
6. B5 Felhalmozási bevételek 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 0 0 0
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 0 3 551 0 3 551
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 0
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 21 770 35 515 0 57 285
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 21 770 35 515 0 57 285
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 450 3 119 0 3 569
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 450 3 119 0 3 569
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 22 220 42 185 0 64 405
14. K1 Személyi juttatások 13 168 22 812 35 980
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 555 6 159 9 714
16. K3 Dologi kiadások 5 047 10 095 15 142
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0
19.d K513 Működési célú tartalékok 0
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 0 0 0 0
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 21 770 39 066 0 60 836
20. K6 Beruházások 450 3 119 0 3 569
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 0 0 0
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 450 3 119 0 3 569
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 22 220 42 185 0 64 405
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 0
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 0
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 0 0 0 0
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 22 220 42 185 0 64 405
27. Engedélyezett álláshely 13 13

Önkormányzati előirányzatok


Sorszám

Rovatrend

Megnevezés
Kötelező feladatok Önként
vállalt
feladatok
Államigaz-
gatási
feladatok

Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 472 284 0 0 472 284
1.b B14-15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 14 400 14 400
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 486 684 0 0 486 684
2. B3 Közhatalmi bevételek 419 892 0 0 419 892
3. B4 Működési bevételek 41 067 41 067
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 947 643 0 0 947 643
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 135 279 135 279
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 0 135 279 0 135 279
6. B5 Felhalmozási bevételek 18 500 18 500
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0
7.b B74,B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 0 153 779 0 153 779
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 947 643 153 779 0 1 101 422
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 72 138 72 138
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 0
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 72 138 0 0 72 138
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 108 571 108 571
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 0
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 0 108 571 0 108 571
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (III.+IV.+V.) 1 019 781 262 350 0 1 282 131
14. K1 Személyi juttatások 16 672 3 096 19 768
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 501 911 5 412
16. K3 Dologi kiadások 179 952 15 011 194 963
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 763 35 763
18. K502 Elvonások és befizetések 0
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 842 14 289 0 28 131
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 58 816 66 072 0 124 888
19.d K513 Működési célú tartalékok 1 000 13 400 0 14 400
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 73 658 93 761 0 167 419
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 310 546 112 779 0 423 325
20. K6 Beruházások 24 000 192 939 0 216 939
21. K7 Felújítások 0
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 18 000 0 18 000
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 2 200 7 671 0 9 871
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 2 200 25 671 0 27 871
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 26 200 218 610 0 244 810
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 336 746 331 389 0 668 135
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 548 262 41 574 6 620 596 456
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 11 821 5 719 0 17 540
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 560 083 47 293 6 620 613 996
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 896 829 378 682 6 620 1 282 131
27. Létszámkeret 0,00

3. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások - Bevételek

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2016. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Bevételi előirányzatok megnevezése Rovat száma
2015
2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7 2 629 480 1 101 422 3 900 3 683 30 855 15 800 3 810 4 636 4 000 3 551 2 672 045 1 129 092
I. Működési költségvetés összesen 896 540 947 643 3 900 3 683 30 855 15 800 3 810 4 636 4 000 3 551 939 105 975 313
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 423 993 486 684 0 0 0 0 0 0 0 423 993 486 684
Önkormányzatok működési támogatásai B11 409 673 472 284 409 673 472 284
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről B16 14 320 14 400 14 320 14 400
2. Közhatalmi bevételek B3 366 847 419 892 0 0 0 0 0 0 0 366 847 419 892
Helyi adók B34,351,355 340 245 381 839 340 245 381 839
Gépjárműadók B354 25 402 28 953 25 402 28 953
Egyéb közhatalmi bevételek B36 1 200 9 100 1 200 9 100
3. Működési bevételek B4 104 000 41 067 3 900 3 683 30 855 15 800 3 810 4 636 4 000 3 551 146 565 68 737
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 700 0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 1 700 1 700 0
II. Felhalmozási költségvetés összesen 1 732 940 153 779 0 0 0 0 0 0 0 0 1 732 940 153 779
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 1 678 940 135 279 0 0 0 0 0 0 0 0 1 678 940 135 279
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről B25 1 678 940 135 279 1 678 940 135 279
2. Felhalmozási bevételek B5 50 000 16 500 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 16 500
Ingatlanok értékesítése B52 50 000 16 500 50 000 16 500
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 4 000 2 000 4 000 2 000
0 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 216 836 180 709 196 052 211 363 219 307 296 155 41 154 45 624 51 145 60 854 724 494 794 705
I. Belföldi finanszírozás bevételei B81 216 836 180 709 196 052 211 363 219 307 296 155 41 154 45 624 51 145 60 854 724 494 794 705
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 0 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0
3. Maradvány igénybevétele B813 216 836 180 709 216 836 180 709
4. Központi, irányítószervi támogatás B816 196 052 211 363 219 307 296 155 41 154 45 624 51 145 60 854 507 658 613 996
0 0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 846 316 1 282 131 199 952 215 046 250 162 311 955 44 964 50 260 55 145 64 405 3 396 539 1 923 797
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde ÖSSZESEN
Kiadási előirányzatok megnevezése Rovat száma
2015
2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2016. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 2 338 658 668 135 199 952 215 046 250 162 311 955 44 964 50 260 55 145 64 405 2 888 881 1 309 801
I. Működési költségvetés összesen 594 645 433 196 192 332 208 061 246 987 308 869 41 711 46 360 55 145 60 836 1 130 820 1 057 322
1. Személyi juttatások K1 13 530 19 768 102 898 126 438 135 919 168 984 13 182 20 057 27 673 35 980 293 202 371 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 3 653 5 412 27 782 35 102 36 698 45 626 3 559 5 415 7 472 9 714 79 164 101 269
3. Dologi kiadások K3 474 689 194 963 61 652 46 521 74 370 94 259 24 970 20 888 20 000 15 142 655 681 371 773
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 21 279 35 763 21 279 35 763
5. Egyéb működési célú kiadások K5 81 494 177 290 0 0 0 0 0 0 - 0 81 494 177 290
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 33 344 153 019 33 344 153 019
Tartalékok K513 48 150 24 271 48 150 24 271
II. Felhalmozási költségvetés összesen 1 744 013 234 939 7 620 6 985 3 175 3 086 3 253 3 900 - 3 569 1 758 061 252 479
1. Beruházások K6 1 729 013 216 939 7 620 6 985 3 175 3 086 3 253 3 900 3 569 1 743 061 234 479
2. Felújítások K7 0 0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 15 000 18 000 0 0 0 0 0 0 - 0 15 000 18 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 15 000 18 000 15 000 18 000
0 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 507 658 613 996 0 0 0 0 0 0 - 0 507 658 613 996
I. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 507 658 613 996 0 0 0 0 0 0 - 0 507 658 613 996
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K915 507 658 613 996 507 658 613 996
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 846 316 1 282 131 199 952 215 046 250 162 311 955 44 964 50 260 55 145 64 405 3 396 539 1 923 797

4. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek


Sorszám

MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3%
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 896 540 947 643 106%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 423 993 486 684 115%
B11 Önkormányzatok működési támogatása 409 673 472 284 115%
B16 Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről 14 320 14 400 101%
B3 Közhatalmi bevételek 366 847 419 892 114%
B34,351,355 Helyi adók 340 245 381 839 112%
B354 Gépjárműadó 25 402 28 953 114%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 1 200 9 100 758%
B4 Működési bevételek 104 000 41 067 39%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 700 0 0%
B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 700 0%
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 1 732 940 153 779 9%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 678 940 135 279 8%
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről 1 678 940 135 279 8%
B5 Felhalmozási bevételek 50 000 16 500 33%
B52 Ingatlanok értékesítése 50 000 16 500 33%
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 2 000 50%
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 2 000 50%
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 216 836 180 709 83%
B813 Pénzmaradvány bevétele: 216 836 180 709 83%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 2 846 316 1 282 131 45%

4/a. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Hivatal


Sorszám

MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 3 900 3 683 94%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek 3 900 3 683 94%
Egyéb közhatalmi bevételek
B8 Finanszírozási bevételek 196 052 211 363 108%
Állami támogatás 90 318 91 829 102%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 105 734 119 534 113%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 199 952 215 046 108%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 199 952 215 046 108%

4/b. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Óvoda


Sorszám

MEGNEVEZÉS
2015. évi eredeti
előirányzat
2016. évi eredeti
előirányzat
Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 30 855 15 800 51%
Működési bevételek 30 855 15 800 51%
B8 Finanszírozási bevételek 219 307 296 155 135%
Állami támogatás 183 926 248 321 135%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 35 381 47 834 135%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 250 162 311 955 125%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 250 162 311 955 125%

4/c. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Öregiskola

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015. évi eredeti előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 4 110 4 636 113%
Működési bevételek 4 110 4 636 113%
B8 Finanszírozási bevételek 40 854 45 624 112%
Állami támogatás 8 528 8 776 103%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 32 326 36 848 114%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 964 50 260 112%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 44 964 50 260 112%

4/d. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde


Sorszám

MEGNEVEZÉS
2015. évi évközi előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat Változás
ÖSSZESEN ÖSSZESEN %-ban
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 4 000 3 551
Működési bevételek 4 000 3 551
B8 Finanszírozási bevételek 51 145 60 854
Állami támogatás 6 000 17 618
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 45 145 43 236
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 145 64 405
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(I+II+III) 55 145 64 405

4.2. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek

Megnevezés
Ingatlan értékesítés (Hrsz.: 731/1, Táncsics M. u. 5.): 16 500
Felhalmozási célú támogatások:
HUSK 111/1.1.1 "Inkubátorház" 13 814
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 (Szennyvízhálózat fejlesztése) 52 814
Vis maior bevétel: 68 651
Felhalmozási célú támogatások összesen: 135 279
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 151 779

5. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Jogcím me. egység x mutató Nagykovácsi összesen Önkormányzat Phivatal Óvoda Bölcsőde Öregiskola
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 20,05 fő 91 829 000 91 829 000
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen 36 694 839 36 694 839
I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok 8 931 150
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása 18 880 000
I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok 1 233 789
I.1.bd közutak fenntartásának támogatása 7 649 900
I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 5 795 298 5 795 298
I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása 28 050 28 050
I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 199 950 199 950
I. 6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 163 576 163 576
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 134 710 713 42 881 713 91 829 000
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 30,4 fő 87 308 800 87 308 800
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 18,0 fő 21 600 000 21 600 000
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 30,4 fő 43 654 400 43 654 400
II.1.(3) óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg 30,4 fő 1 064 000 1 064 000
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 18,0 fő 10 800 000 10 800 000
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra 353 fő 18 826 667 18 826 667
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra 353 fő 9 413 333 9 413 333
II.4. A köznevelési intézmények működtetséhez kapcsolódó támogatás 6 162 500 6 162 500
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér 3 893 820 3 893 820
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 202 723 520 202 723 520
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35 763 278 35 763 278
III.3.ja (1) bölcsődei ellátás 10 870 200 10 870 200
III.3.ja (4) bölcsődei ellátás fogyatékos gyermek 741 150 741 150
III.3.c (1) Szociális étkeztetés 1 107 200 1 107 200
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 17,82 fő 29 082 240 29 082 240
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 46 372 957 46 372 957
III.5.c) Rászoruló gyermemek szünidei étkeztetésének támogatása 628 140 628 140
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez 1 508 760 1 508 760
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása 126 073 925 112 953 815 0 13 120 110
0
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása 7698 fő x 1140 Ft/fő 8 775 720 8 775 720
2014 évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása tv. alapján
víz-csatorna díj támogatás igényelhető
könytári érdekeltségnövelő támogatás igényelhető
Összesen: 472 283 878 155 835 528 91 829 000 202 723 520 13 120 110 8 775 720

6. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015. évi
eredeti terv
2016. évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 13 530 19 768 146%
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai 6 491 0%
K12 Külső személyi juttatások 7 039 19 768 281%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 3 653 5 412 148%
K3 Dologi kiadások 474 689 194 963 41%
K31 Készletbeszerzés 7 235 2 185 30%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 60 0 0%
K33 Szolgáltatási kiadások 345 351 140 566 41%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 600 11 100 1850%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 121 443 41 112 34%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 279 35 763 168%
K5 Egyéb működési célú kiadások 81 494 177 290 218%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 594 645 433 196 73%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 1 729 013 216 939 13%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 18 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 1 744 013 234 939 13%
K9 Finanszírozási kiadások 507 658 613 996 121%
Irányító szervi támogatás folyósítása 507 658 613 996
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 2 846 316 1 282 131 45%

6/a. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Hivatal

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015.évi
eredeti terv
2016. évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 102 898 126 438 123%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 27 782 35 102 126%
K3 Dologi kiadások 61 652 46 521 75%
K31 Készletbeszerzés 7 090 4 650 66%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 5 900 6 948 118%
K33 Szolgáltatási kiadások 29 243 24 525 84%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 6 100 500 8%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 13 319 9 898 74%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 192 332 208 061 108%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 7 620 6 985 92%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 7 620 6 985 92%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 199 952 215 046 108%

6/b. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Óvoda

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015.évi
eredeti terv
2016. évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 135 919 168 984 124%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 36 698 45 626 124%
K3 Dologi kiadások 74 370 94 259 127%
K31 Készletbeszerzés 3 930 8 675 221%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 530 1 300 245%
K33 Szolgáltatási kiadások 54 070 62 299 115%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 60 800 1333%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 15 780 21 185 134%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 246 987 308 869 125%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 175 3 086 97%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 3 175 3 086 97%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 250 162 311 955 125%

6/c. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Öregiskola

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015. évi
eredeti terv
2016.évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 13 182 20 057 152%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 3 559 5 415 152%
K3 Dologi kiadások 24 970 20 888 84%
K31 Készletbeszerzés 3 208 3 010 94%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 1 145 1 000 87%
K33 Szolgáltatási kiadások 14 549 12 138 83%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 230 350 152%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 838 4 390 75%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 41 711 46 360 111%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 253 3 900 120%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 3 253 3 900 120%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 44 964 50 260 112%

6/d. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde

Sorszám MEGNEVEZÉS 2015. évi évközi előirányzat 2016. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 27 673 35 980
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 7 472 9 714
K3 Dologi kiadások 20 000 15 142
K31 Készletbeszerzés 0 3 420
K32 Kommunikációs szolgáltatások 0 400
K33 Szolgáltatási kiadások 0 7 808
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 0 240
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 0 3 274
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 55 145 60 836
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 569
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 0 3 569
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 55 145 64 405

6.2. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Megnevezés bruttó E Ft
1 Kossuth 45. bal szárnyából és udvarról lom elhordása, baloldali (nyugati) szárnyának elbontása 3 500
2 Kossuth 64. állagmegóvás 1 000
3 Polgármesteri Hivatal karbantartási munkák 1 000
4 Polgármesteri Hivatal murvás parkolójának felújítási munkái 610
5 Inkubátorház „B” épület világítás 300
6 4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás 1 000
7 Út - közmű - felszíni víz tervezések 5 000
8 Felszíni víz rendezés kivitelezésére a zsíroshegyi területen 6 000
9 Katasztrófavédelem, közbiztonság (aggregátorok, lakossági tájékoztatás, egyebek) 6 000
10 Száva utcai óvoda fűtés rekonstrukció, tető hőszigetelés és előtető fedés cseréje 12 000
11 Közvilágítás fejlesztés 4 000
12 Dobos K. tér közvilágítás fejlesztés és közterület rendezés 1 000
13 Nemzetiségi emlékhely tervezés, kivitelezés (Temető VI. parcella, urnafal, járda) 5 000
14 Ravatalozó 40 000
15 Iskolai sportpálya lefedés 25 000
16 Vis maior pályázati beruházások (átmeneti költségvetésen kívüli) 32 224
17 Közlekedésbiztonsági berendezések 2 000
18 Település közterületén elhelyezendő szemetesek 1 000
19 Általános iskola informatikai eszközök 1 000
20 Általános iskola tanulói bútorok 500
21 Általános iskola öltözőszekrények és tornaszoba átalakítása 2 000
22 Általános iskola gondnoki-takarítói-vasaló-mosó öltöző egység felújítása (burkolás, válaszfal építés, belső ajtók, festés) 1 000
23 Általános iskola tornaterem π panelek (födém) csatlakozásainak szigetelése (páralecsapódás miatt) 1 500
24 NATÜ géppark fejlesztés 8 525
25 Átmeneti költségvetésben szereplő Szamos u. vízelvezetés 5 080
26 Átmeneti költségvetésben szereplő vis maior pályázati beruházások 40 000
27 Átmeneti költségvetésben szereplő kisteherautó beszerzése 6 100
28 Átmeneti költségvetésben szereplő katasztófavédelemmel kapcsolatos beruházások 2 100
29 Átmeneti költségvetésben szereplő csatornaberuhási áthúzódó tételek (4692 hrsz. csarnok) 2 000
30
31 Kis értékű tárgyi eszközök (<200 eFt, pl. nyomtató, fax, telefon, bútorok stb.) 500
Beruházások előirányzata összesen: 216 939

7. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési célra átadott pénzeszközök

sorsz. Támogatott megnevezése 2016. évi eredeti
1 Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 3 262
2 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás 2 000
3 Bursa Hungarica 800
4 Helyi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 1 500
5 Civil Alap 5 000
6 BKK támogatás 22 860
7 Peter Cerny Alapítvány 50
8 Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása 1 200
9 Medicopter Alapítvány 50
10 Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása 530
11 Isadora Táncegyüttes világbanokságon való részvételének támogatása 500
12 Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása 800
13 Pilisi Kötet tagsági díj 77
14 NATÜ támogatás 86 259
Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..9): 124 888
1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 000
2 Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 13 842
3 BÖT tagdíj (2016. évi működési hozzájárulás) 1 814
4 BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására 9 059
5 BÖT támogatás a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Központ fenntartására 2 416
Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+2): 28 131
Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: 153 019

7.2. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhasználási célra átadott pénzeszközök

sorsz. Támogatott megnevezése 2016. évi eredeti
1 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás 15 000
2 Római Katolikus Plébánia templomkerítés építése 3 000
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 18 000

8. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

ÖNKORMÁNYZAT
Eredeti előirányzat (E Ft)
polgármesteri keret 1 000
jegyzői keret 1 000
általános tartalék 6 000
Általános tartalék összesen 8 000
Céltartalék összesen 16 271
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 24 271
Céltartalék részletezése:
4692 helyrajzi számú csarnok: villamos felülvizsgálatok, állagmegóvás 2 000
Nagykovácsi felvirágoztatása díj 400
Elbírálás alatti vis maior pályázatok kiadás-bevétel különbözete 2 671
Gyermeknap pályázat önrész 6 000
Általános iskola tanulói bútorok 1 000
Általános iskola kerti bútorok 1 200
Általános iskola nyári festés 1 000
1956-os emlékmű önrészének biztosítása 2 000
Céltartalék összesen: 16 271

9. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Ütemterv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2016 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2014 össz.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 486 684 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 40 557 486 684
2. Közhatalmi bevételek 419 892 32 752 3 779 113 371 28 133 28 553 18 895 14 276 25 613 84 818 19 315 24 354 26 033 419 892
3. Működési bevételek 41 067 3 203 370 11 088 2 751 2 793 1 848 1 396 2 505 8 296 1 889 2 382 2 546 41 067
4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 135 279 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 11 273 135 279
2. Felhalmozási bevételek 16 500 16 500 16 500
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2 000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2 000
3. Maradvány igénybevétele 180 709 18 893 50 699 0 7 463 39 175 26 729 11 432 26 268 180 659
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 282 131 106 845 106 845 176 456 106 844 83 342 72 740 106 845 106 844 145 111 73 201 90 165 106 844 1 282 081
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2016 össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2014 össz.
1. Személyi juttatások 19 768 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 1 647 19 768
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 412 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 451 5 412
3. Dologi kiadások 194 963 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 16 247 194 963
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 763 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 2 980 35 763
5. Egyéb működési célú kiadások 177 290 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774 177 290
1. Beruházások 234 939 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 19 578 234 939
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 613 996 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 51 166 613 996
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 282 131 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 106 844 1 282 131
0

10. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány

Az Önkormányzat hitelállománya 0 Ft.

11. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Pályázati bevételek

Projekt megnevezése 2016. évi bevétel 2016. évi kiadás
HUSK 111/1.1.1 „Inkubátorház” 13 814
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 Nagykovácsi szennyvízhálózat fejlesztése 52 814
Vis maior 68 651 72 224
ÖSSZESEN 135 279 72 224

12. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kedvezmények

Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: 0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök 0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0
Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: 0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből 31 442
- Telekadó 379
= Kedvezmények, mentességek miatt 379
= Övezeti besorolás miatt 0
- Építményadó 31 063
= Kedvezmények, mentességek miatt 31 063
= Övezeti besorolás miatt 0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények 2 564
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: 34 006
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: 0
Egyéb nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28.§ c) pontja alapján összesen: 0
Összes közvezetett támogatás: 34 006

13. számú melléklet a 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez * 

Létszám előírások

Létszám fő
Megnevezés Hivatal Önkormányzat Óvoda Öregiskola Könyvtár Bölcsőde Összesen
1 2 3 4 5 7 8
polgármester 1
jegyző, aljegyző 2
köztisztviselő, fizikai alkalmazott 26
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 29 0 0 0
intézményvezető 1 1 1
tagintézményvezető 3
pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező 23 3
dajka, kisgyermeknevelő 13 4
védőnő 4
egyéb 14 2 5
ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: 29 0 54 6 13 102

  Vissza az oldal tetejére
//