Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a lakosság önszerveződő közösségei, valamint a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Ktátv.) 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a település lakosainak közösségi célú igényeinek teljesítését végző civil szervezetek támogatásáról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi társadalom fontos részének tekinti az önszerveződő lakossági közösségeket, elismeri, megbecsüli és támogatja a civil szervezeteket. Tiszteletben tartja a szervezetek önállóságát és közügyekben való részvételi jogát.

2. § (1) A rendelet hatálya alá tartoznak:

a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek

b) a lelkiismereti és vallásszabadságról szóló 2011. évi C. törvény rendelkezései alapján egyháznak minősülő szervezetek

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak (a továbbiakban: szervezetek) abban az esetben tartoznak a rendelet hatálya alá, ha:

a) bejegyzett székhelyük Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén van, vagy

b) bejegyzett országos vagy területi szervezetük Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén szervezeti egységgel rendelkezik

és tevékenységüket kizárólag vagy elsősorban Nagykovácsi Nagyközség lakosainak érdekében végzik.

(3) Nem minősül támogatható szervezetnek politikai párt helyi szervezete, valamint a pártpolitikai célokra létrehozott szervezet.

Támogatott tevékenységek köre, a támogatás típusai

3. § (1) A 2. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet az alábbi célokkal összefüggő tevékenységekre kaphat támogatást:

a) kulturális, közművelődési

b) oktatási

c) környezetvédelmi

d) tudományos

e) művészeti

f) településfejlesztés, szépítés

g) hagyományápolás

h) szociális

i) sport.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységekkel összefüggő programokra és működésre nyújtható.

4. § (1) A támogatás típusai: pénzbeli támogatás és nem pénzbeli támogatás.

(2) A nem pénzbeli támogatás

a) közvetett infrastrukturális támogatás: önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok használatának ingyenes vagy kedvezményes díjú használata,

b) szakmai támogatás: önkormányzati honlap és újságban való megjelenés biztosítása

c) eszköztámogatás (önkormányzati tulajdonban lévő eszközök ingyenes vagy kedvezményes díjú használata.

(3) A nem pénzbeli támogatások körét és mértékét a) pont esetében a Képviselő-testület, a b) és c) pont esetében a polgármester egyedi döntéseivel határozza meg.

(4) A nem pénzbeli támogatás nyújtása a jogszabályok, különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény rendelkezései, valamint az ingatlan vagy ingóság használatára, működtetésére vonatkozó megállapodásban foglaltak alapján történik.

A pénzbeli támogatás nyújtásának keretei

5. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a szervezetek részére pénzbeli támogatás pályázati úton vagy egyedi döntés alapján adható.

(2) Az egyedi döntéssel támogatott civil szervezet részére nyújtott vissza nem térítendő pénzbeli támogatás előirányzatát, valamint a pályázat útján nyújtható vissza nem térítendő támogatás keretösszegét az Önkormányzat a mindenkori költségvetési rendeletében biztosítja.

Pályázati eljárás

6. § (1) A pályázat útján nyújtott, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás elnyerésére az Önkormányzat évente, az éves költségvetés elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott támogatási összeg erejéig pályázatot ír ki.

(2) A pályázati kiírás tartalmazza különösen az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rend. (a továbbiakban: Ávr.) pályázati kiírásra, nyilatkozattételre, elbírálásra, összeférhetetlenségre, támogatási szerződés tartalmára, az elszámolható költségek körére, a kizárásra és az elszámolás rendjére vonatkozó elemeit.

(3) A pályázat kiírás elkészítéséről és megjelentetéséről a polgármester gondoskodik.

7. § (1) A vissza nem térítendő támogatás a szervezet által megvalósított programra vagy működésre nyújtható. A pályázatot kizárólag az 1. sz. mellékletben meghatározott pályázati adatlapon lehet benyújtani, amelyhez az abban felsorolt mellékleteket is csatolni kell. Egy szervezet több célra is nyújthat be pályázatot. Ebben az esetben a pályázati adatlapon meghatározott mellékleteket csak az egyik pályázathoz kell csatolni, azonban a pályázati adatlapot a pályázatonként kell benyújtani.

(2) A szervezetnek program támogatására benyújtott pályázat esetén a program összköltségének legalább 10%-ával, mint önrésszel rendelkeznie kell, melynek igazolására bankszámla kivonattal vagy egyéb teljes bizonyító erejű okirattal rendelkeznie kell.

(3) Több szervezet is benyújthat közös pályázatot közös programra. Ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a benyújtó szervezetek közül azt, amelyik a végrehajtásért és az elszámolásért felelős.

(4) Nem nyújthatnak be pályázatot

a) az 2. § (3) bekezdésében meghatározott szervezetek,

b) a Ktátv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okokkal érintett szervezetek,

c) azon szervezetek, amelyekkel szemben a pályázat benyújtását megelőző két költségvetési évben az Áht. 53/A. §-ában foglalt eljárást folytatta le az Önkormányzat,

d) azon szervezetek, amelyeknek köztartozása van.

(5) A pályázati kiírást az Önkormányzat honlapján, hirdetőtábláján valamint az Önkormányzat lapjában kell megjelentetni.

(6) Amennyiben a költségvetésben meghatározott keretösszeg a pályázat elbírálása során nem kerül teljes mértékben felhasználásra, akkor a tárgyévben a maradvány összeg felhasználható új pályázat kiírásával.

(7) A pályázati kiírásban a pályázat benyújtásának határideje a honlapon történő megjelentetéstől számított 30 nap,a (6) bekezdésben meghatározott esetben 15 nap.

8. § (1) A pályázat elbírálására - annak időtartamára - a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot hoz létre (a továbbiakban: Bíráló bizottság) A Bíráló bizottság tagja a Képviselő-testület állandó bizottságainak egy-egy tagja, elnöke a polgármester. A Bíráló bizottság tagjaira a polgármester tesz javaslatot a Képviselő-testületnek.

(2) A 2017. költségvetési évtől a civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásában, az (1) bekezdésben meghatározott Bíráló bizottság tagjaként részt vesz egy olyan civil szervezet, amely szervezet az adott évben nem pályázik.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott civil szervezet kiválasztása sorsolással történik. A sorsoláson azon szervezetek vehetnek részt, amelyek erre vonatkozó igényüket előzetesen jelezték és nyilatkoztak, hogy a vonatkozó pályázaton nem indulnak, valamint nem tartoznak a 7. § (4) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabályok hatálya alá.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerint kiválasztott szervezetről az elbírálás során megállapítást nyer, hogy nem felel meg az ott meghatározott feltételeknek, az elbírálásból kizárásra kerül és új szervezet kép a helyébe, melyet ugyancsak sorsolással kell kiválasztani.

(5) A Bíráló bizottság tesz javaslatot a Képviselő-testületnek a támogatandó szervezetekre valamint a támogatási összegre. A támogatásról a Képviselő-testület dönt.

9. § (1) Amennyiben a pályázat formai hibásan, hiányosan nyújtotta be a szervezet, egy alkalommal lehetősége van a hiánypótlásra. A hiánypótlásra az Ávr. 70. § (3) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(2) A pályázatok elbírálása során - a pályázati kiírásban valamint a pályázati adatlapon lévő formai szempontokon túl - különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a pályázatban megfogalmazott cél összhangban van-e a rendelet támogatási céljaival,

b) a pályázatban megfogalmazott cél megvalósítása igényli-e az Önkormányzat más jellegű támogatását, és ezen támogatás teljesíthető-e,

c) a szervezet - amennyiben az előző évben is támogatásban részesült - megvalósította-e teljes körűen a vállalt célt, és ha igen milyen színvonalon,

d) a szervezet által megjelölt pályázati cél kapcsolódik-e az Önkormányzat éves eseménynaptárjához,

e) milyen szintű helyi, regionális vagy nemzetközi együttműködés valósul meg a pályázatban foglalt cél megvalósításakor,

f) közösségi hasznosság vizsgálatának eredménye,

g) megvalósul-e széles rétegek elérése, korosztályok, társadalmi csoportok, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek megszólítása, bekapcsolása a pályázati cél megvalósításában,

h) a szervezet igénybe vesz-e a cél megvalósításához egyéb pályázati forrást,

i) megvalósul-e a hatékony és költségtakarékos tervezés,

j) a szervezet pályázati évet megelőző évben végzett tevékenysége, működése.

10. § (1) A pályázatok elbírálásának határideje a pályázati kiírás szerinti benyújtási határidőt követő 30 nap.

(2) A pályázó szervezeteket a döntés meghozatalától számított 5 napon belül elektronikusan kell értesíteni a döntésről.

(3) A pályázat nyerteseit - a szervezet nevének, a támogatás céljának valamint a támogatás összegének megjelölésével - az Önkormányzat a honlapján közzéteszi.

A pénzbeli támogatás felhasználása és elszámolása

11. § (1) Az Önkormányzat a pályázaton pénzbeli támogatást nyert szervezetekkel támogatási szerződést köt. A támogatási szerződést az Ávr. 76. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével kell megkötni.

(2) A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról legkésőbb a pályázat benyújtását követő év január 31. napjáig számol el.

(3) Az elszámolás tartalmazza a támogatással megvalósított cél megvalósításáról szóló szöveges beszámolót és a támogatási összeg felhasználását igazoló, a támogatott céllal összefüggő tárgyú, a szervezet nevére szóló, legkésőbb a pályázat benyújtásának éve december 31. napjáig keletkezett számlák hitelesített másolatát.

12. § Azon szervezet, amely az elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget és vele szemben az Önkormányzat az Áht. 53/A. §-ban foglalt eljárást folytatja le, az elszámolással érintett évet követő évben pénzbeli és nem pénzbeli támogatást nem kaphat.

Záró rendelkezések

13. § (1) Az 1. számú melléklet 6.1 pontjának a) és b) pontjában szereplő dokumentumokat, jelen rendelet hatálybalépését követő költségvetési évtől csak azon szervezeteknek kell benyújtani, amelyek e rendelet hatályba lépésének évében a pénzbeli támogatásra kiírt pályázaton nem indultak. Azon szervezeteknek, amelyek a pályázaton indultak és ezen dokumentumokat érvényesen becsatolták, elégséges egy nyilatkozat benyújtása arról, hogy az 1. számú melléklet 6.1 pontjának a) és b) pontjában foglalt dokumentumok tartalma és hatálya az előző évhez képest nem változott.

(2) E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

(3) * 

Nagykovácsi, 2016. február 29.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

A PÁLYÁZAT CÍME

__________________________________

__________________________________

1. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI

1.1. Szervezet neve, székhelye:

1.2. Levelezési címe:

1.3. E-mail címe, internetes honlapjának címe:

1.4. Szervezeti formája:

egyesület: □, alapítvány: □, közalapítvány: □, egyházi szervezet: □, közhasznú szervezet: □, egyéb:

1.5. Szervezet működési köre (sport, társadalmi, kulturális stb.) törvényszéki (bírósági) bejegyzésének száma és a bejegyzés időpontja:

1.6. A pályázó adószáma:

1.7. A szervezet közhasznúsági besorolása és az erről szóló rendelkező végzés száma:

1.8. A szervezet taglétszáma (ebből nagykovácsi lakos) ..........fő/ ............fő

1.9. A szervezet bankszámla vezető pénzintézetének neve, a bankszámla száma:

2. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET KÉPVISELŐJE (VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJE)

2.1. Neve:

2.2. Levelezési címe:

2.3. Telefon és fax számok:

2.4. E-mail címe:

3. A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT FELELŐS SZEMÉLY

3.1. Neve és a szervezetben betöltött funkciója:

3.2. Elérhetőségei (telefon, fax, e-mail)

4. A PÁLYÁZÓ TEVÉKENYSÉGE

4.1. A pályázó konkrét tevékenységének bemutatása és a pályázat benyújtását megelőző évben megvalósított programjainak leírása (Pályázat melléklete külön lapon maximum 1 oldal terjedelem). Több célra benyújtott pályázat esetén ezen dokumentumot csak az egyik pályázathoz kell benyújtani.

4.2. A szervezet tárgyévi teljes programterve (Pályázat melléklete külön lapon: részletes leírás és ütemterv, feltüntetve, hogy melyik program hány embert érint, kiket kívánnak megcélozni). Több célra benyújtott pályázat esetén ezen dokumentumot csak az egyik pályázathoz kell benyújtani

5. A PÁLYÁZAT CÉLJA

5.1. Besorolása: (Kérjük, hogy egy X beírásával, csak egy támogatási igényt jelöljön meg!)

Tevékenységi terület
Program támogatás
Működési célú támogatás

5.2. A pályázott cél megvalósítási módjának részletes leírása (Pályázat melléklete, külön lapon minimum 1 oldal terjedelemben)

5.3. A pályázott tevékenység forrásai

Ft
(a) A rendelkezésre álló saját forrás összege
(min. a teljes összeg 10%-a)
(b) A rendelkezésre álló külső forrás összege
(c) = (a) + (b) A rendelkezésre álló belső és külső források összege
(d) Az önkormányzattól ezúton pályázott forrás összege
(e) = (c) +(d) A tevékenység megvalósításához szükséges teljes összeg

5.4. A forrástáblázat (b) pontjában megadott külső forrás megnevezése. A külső forrás meglétét csak igazolással lehet elfogadni, mely igazolásokat jelen pályázathoz mellékletként kell csatolni.

5.5. A kért támogatás összegének felhasználási költségterve (konkrétan a támogatás milyen célra kerül felhasználásra). Programtámogatás esetén a teljes program költségterve. (A pályázat melléklete külön lapon.)

6. MELLÉKLETEK

6.1. Kérjük, mellékelje az alábbi dokumentumokat vagy azok másolatát:

a) a szervezet hatályos létesítő okiratát (több célra benyújtott pályázat esetén ezen dokumentumot csak az egyik pályázathoz kell benyújtani)

b) a törvényszéki (bírósági) nyilvántartásba vétel igazolása (a pályázó szervezet adatainak a bírósági nyilvántartásból származó 60 napnál nem régebbi kivonatát): több célra benyújtott pályázat esetén ezen dokumentumot csak az egyik pályázathoz kell benyújtani

c) több szervezet által benyújtott pályázat esetén valamennyi közreműködő szervezet együttműködési nyilatkozata amely tartalmazza a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezet megnevezését

d) a szervezet ügyfeleknek szóló rövid ismertetőjét, ha van (szórólap);

e) azt a néhány legfontosabb sajtópublikációt (ha van), amely az elmúlt időszakban a szervezetről megjelent.

4.2. A jelen pályázati űrlaphoz tartozó mellékletek:

4.1. pontjához: ...... oldal, 1. sz. melléklet

4.2. pontjához: ...... oldal, 2. sz. melléklet

5.2. pontjához: ...... oldal, 3. sz. melléklet

5.4. pontjához: ...... oldal, 4. sz. melléklet

5.5. pontjához: ...... oldal, 5. sz. melléklet

6.1. pontjához: ...... oldal, 6. sz. melléklet

Nagykovácsi, ......... (év) ..................... (hó) ..... (nap)

Cégszerű aláírás:

7. A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATA ÉS A PÁLYÁZAT HITELESÍTÉSE

A nyilatkozat megtétele kötelező!

NYILATKOZAT

Alulírott pályázó

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk valódiak, hitelesek és hatályosak,

b) kijelentem, hogy a pályázatban elnyert összeget a projekt megvalósítására fordítom,

c) kijelentem, hogy Nagykovácsi Önkormányzat forrásaiból juttatott támogatásokra vonatkozó pályázati igényekben, illetve szerződésekben a valóságnak megfelelő és nem megtévesztő adatokat szolgáltattam, a támogatási szerződésekben vállalt eddigi kötelezettségeimet teljesítettem,

d) kijelentem, hogy szervezetünknek köztartozása (NAV és önkormányzati adóhatóság) - ideértve az egészség- és nyugdíjbiztosítási járulékot is - nincs,

e) kijelentem, hogy szervezetünk csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem áll, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat elbírálásáig, illetve a program lezárásáig ilyen eljárás indul,

f) kijelentem, hogy a szervezettel szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok.

g) tudomásul veszem, hogy a támogatás az általános forgalmi adó összegét is tartalmazza, a támogatás összegéből általános forgalmi adó nem vonható le,

h) elfogadom, hogy a támogatás szerződésellenes felhasználása esetén a azonnali visszafizetési kötelezettségem van,

i) tudomásul veszem, hogy az érvényesen befogadott, illetve a nyertes pályázat adataiból a pályázó megnevezése, székhelyének település adata, a támogatás tárgya, az igényelt és megítélt összeg értéke, a támogatott program megvalósítási helye valamint az elszámolás nyilvánosságra hozható,

j) tudomásul veszem, hogy mint pályázó, adataimat nyilvántartásba veszik, majd nyilvántartási számon kezelik.

k) kijelentem, hogy szervezetünk a beszámoló elkészítési és közzétételi kötelezettségének eleget tett.

Kelt:

.................................................
a szervezet cégszerű aláírása