Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

a 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint a Nagykovácsi Település Üzemeltetési Nonprofit Kft-re.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv: Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évről szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

2.989.966 ezer Ft bevételi és

2.946.967 ezer Ft kiadási teljesítési összeggel állapítja meg.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

a) 2015. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú melléklet;

b) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 1. számú melléklet;

c) valamint a kiegészítő mellékleteket:

d) a működési célú pénzeszközátadásokat a 3.1. melléklet;

e) a felhalmozási célú kiadásokat a 3.2. melléklet;

f) az adósságállomány alakulását a 4. számú melléklet;

g) 2015.évi maradvány elszámolását a 5. számú melléklet;

h) Önkormányzati vagyon kimutatását a 7. számú melléklet

alapján fogadja el.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. május 2.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet a 9/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat

1. számú melléklet

Bevétel-kiadás

Megnevezés
2015. évi
eredeti
előirányzat
2015. évi
módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 41 203 19 453 12 732 65,5%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 125 3 785 3 704 97,9%
K3 Dologi kiadások 494 989 444 259 395 143 88,9%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 21 279 22 073 13 550 61,4%
K5 Egyéb működési célú kiadások 132 639 191 057 69 027 36,1%
K6 Beruházások 1 729 013 1 695 277 1 583 227 93,4%
K7 Felújítások 0 3 976 3 719 93,5%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 15 000 15 000 15 000 100,0%
K9 Finanszírozási kiadások 456 213 524 198 814 911 155,5%
K Kiadások összesen 2 901 461 2 919 078 2 911 013 99,7%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 475 138 456 060 450 858 98,9%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 678 940 1 836 242 1 499 975 81,7%
B3 Közhatalmi bevételek 366 847 414 759 412 525 99,5%
B4 Működési bevételek 108 000 125 714 88 499 70,4%
B5 Felhalmozási bevételek 50 000 76 000 76 000 100,0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 700 1 700 1 700 100,0%
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 8 603 4 603 53,5%
B8 Finanszírozási bevételek 216 836 0 416 046
B Bevételek összesen 2 901 461 2 919 078 2 950 206 101,1%
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01. (ezer forint) 223 354
Záró pénzkészlet 2015.12.31. (ezer forint) 182 562

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 138 749 138 970 138 970
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 183 926 193 097 193 097
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 72 470 86 211 86 211
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 8 528 8 843 8 843
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 14 296 14 296
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 403 673 441 417 441 417
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 71 465 14 643 9 441
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 8 546
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 895
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 475 138 456 060 450 858
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 910 910
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 1 678 940 1 835 332 1 499 065
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 291 965
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 1 207 100
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 1 678 940 1 836 242 1 499 975
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 221 852 229 288 228 383
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 139 439
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 88 944
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 116 693 143 443 143 249
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 143 249
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 25 402 27 657 27 647
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 27 647
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 1 700 1 893 1 640
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 67
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 1 573
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 143 795 172 993 172 536
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 1 200 12 478 11 606
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 7 330
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 393
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 2 907
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 366 847 414 759 412 525
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 50 49
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 55 040 43 505 8 861
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 8 861
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 1 400 1 315
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 20 000 20 000 18 651
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 22 960 30 060 29 524
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 6 000 2 699 2 147
203 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0
204 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0
205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0
206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) 0 0 0
207 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 0 0 0
208 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 0 0 0
209 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 0 0 0
210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0
211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 64 16
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 4 000 27 936 27 936
213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 17 293
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 108 000 125 714 88 499
216 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51) 0 0 0
217 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 50 000 76 000 76 000
219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54) 0 0 0
222 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
223 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 50 000 76 000 76 000
225 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
226 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) 0 0 0
229 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
230 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
233 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
234 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
236 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
237 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) 1 700 1 700 1 700
239 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
244 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
245 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 1 700
246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
247 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
249 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 1 700 1 700 1 700
251 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) 0 0 0
255 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
256 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
257 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
259 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
260 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
261 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
262 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
263 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75) 4 000 8 603 4 603
265 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
268 ebből: háztartások (B75) 0 0 4 603
269 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
270 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
271 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
272 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
273 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
274 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
275 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) 4 000 8 603 4 603
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 2 684 625 2 919 078 2 534 160

2/1. számú melléklet

Finanszírozási bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 216 836 0 0
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 216 836 0 0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 16 046
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 400 000
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 216 836 0 416 046
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 216 836 0 416 046

3. számú melléklet

Költségvetési kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 31 036 2 374 2 367
02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 0 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 0 0 0
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 872 0 0
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 1 756 733 311
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 500 300 18
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 0 0
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 0 0
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 34 164 3 407 2 696
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 7 039 12 028 6 027
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 0 1 797 1 792
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 2 221 2 217
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 7 039 16 046 10 036
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 41 203 19 453 12 732
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 11 125 3 785 3 704
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 2 216
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 15
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 965
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 508
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 24 036 1 018 598
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 200 2 900 2 598
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 27 236 3 918 3 196
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 60 60 25
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 0 0 0
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 60 60 25
36 Közüzemi díjak (K331) 20 600 23 870 22 239
37 Vásárolt élelmezés (K332) 33 150 41 610 41 548
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 9 050 2 800 2 775
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 36 000 45 647 13 093
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 0 250 212
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 212
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 48 260 46 553 44 488
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 198 590 140 236 137 628
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 345 650 300 966 261 983
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 350 350 69
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 250 18 529 18 529
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 600 18 879 18 598
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 87 243 77 758 69 987
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 22 000 32 690 32 463
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 850 849
52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 849
53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 0 1 000 924
55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 924
56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 12 200 8 138 7 118
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 121 443 120 436 111 341
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 494 989 444 259 395 143
61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
62 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 0 0 0
63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 3 245 3 244
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) 0 1 230 1 230
76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 0 0 1 230
79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
82 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44) 0 0 0
84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) 0 0 0
85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) 0 0 0
86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
91 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) 0 0 0
96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
97 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0
99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0
100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0
101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) 0 0 0
102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 0 0
103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) 21 279 17 598 9 076
106 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
116 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0
117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0
118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0
119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0
120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontja] (K48) 0 0 0
121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48) 0 0 5 065
122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 240
123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] (K48) 0 0 411
124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) 0 0 1 899
125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) 0 0 0
126 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48) 0 0 0
127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 0 0 1 420
128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 0 0 41
129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) 0 0 0
130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 0 0 0
131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 21 279 22 073 13 550
132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 0 0
133 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 10 938 10 088
135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0
136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0
137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 10 938 10 088
138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0
139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504) 0 0 0
140 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0
141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0
143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0
145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0
146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505) 0 0 0
151 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0
152 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0
156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0
157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) 0 0 0
162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0
163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0
165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0
167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0
168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 0 0 0
173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 0 0 0
174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) 0 0 0
175 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0
176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0
177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0
178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0
179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
182 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0
183 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0
184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0
185 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0
186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0
187 Kamattámogatások (K510) 0 0 0
188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 0 0
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) 33 344 63 368 58 939
190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 2 000
191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 16 367
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 7 872
193 ebből: háztartások (K512) 0 0 900
194 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 3 909
195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 15 520
197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 12 271
198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0
199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 100
200 Tartalékok (K513) 99 295 116 751 0
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 132 639 191 057 69 027
202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0
203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 1 729 013 1 508 036 1 400 912
204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 0 1 654 1 652
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 105 495 105 385
207 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0
208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 0 80 092 75 278
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 1 729 013 1 695 277 1 583 227
211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 3 182 2 928
212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0
213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 794 791
215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 3 976 3 719
216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0
217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82) 0 0 0
218 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0
219 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
220 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0
221 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
222 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0
223 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0
224 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
225 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
226 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
227 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83) 0 0 0
229 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0
230 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0
232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
233 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0
234 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0
235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
236 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
237 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
238 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84) 0 0 0
240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0
241 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
242 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0
243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
244 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0
245 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0
246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
247 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
249 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85) 0 0 0
251 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 0 0 0
252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) 0 0 0
253 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0
254 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0
255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0
256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0
257 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
258 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
259 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0
261 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0
262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0
263 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0
264 Lakástámogatás (K87) 0 0 0
265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 0 0
266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89) 15 000 15 000 15 000
267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0
268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0
269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 15 000
270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0
271 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
272 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0
275 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0
276 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0
277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 15 000 15 000 15 000
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 2 445 248 2 394 880 2 096 102

3/A. számú melléklet

Finanszírozás
K9. Finanszírozási kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111) 0 0 0
02 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) 0 0 0
03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) 0 0 0
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113) 0 0 0
05 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) 0 0 0
06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) 0 0 0
07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121) 0 0 0
08 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0
09 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0
10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) 0 0 0
11 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0
12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9124) 0 0 0
13 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124) 0 0 0
14 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0
15 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0
16 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0
17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9126) 0 0 0
18 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) 0 0 0
19 Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912) 0 0 0
20 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) 0 0 0
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 0 12 820 12 820
22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 456 213 511 378 487 091
23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) 0 0 315 000
24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0
25 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) 0 0 0
26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) 0 0 0
27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) 0 0 0
28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27) (K919) 0 0 0
29 Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) 456 213 524 198 814 911
30 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) 0 0 0
31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) 0 0 0
32 Külföldi értékpapírok beváltása (>=33) (K923) 0 0 0
33 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923) 0 0 0
34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) 0 0 0
35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36) (K925) 0 0 0
36 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925) 0 0 0
37 Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35) (K92) 0 0 0
38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) 0 0 0
39 Váltókiadások (K94) 0 0 0
40 Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) 456 213 524 198 814 911

3/1. számú melléklet

Működési célú pénzeszköz átadás
Működési célú pénzeszköz átadás- teljesülés 2015.
sorsz. Támogatott megnevezése 2015.évi 2015.évi 2015.évi 2015.utalások utalt összeg/dátum püi elszámolás beszámoló tájékoztatás megjegyzés
eredeti újak+civil felbontás teljesülés státusz státusz státusz
1 Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 3 262 000 3 262 000 Ft 3 262 000 Ft 2015.04.02 rendben rendben ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.)
2 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési 2 000 000 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2015.03.17 rendben rendben ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.)
3 Nagykovácsi Sport Egyesület felnőtt, öregfiúk, ifjúsági 1 000 000 150 000 Ft 150 000 Ft 2015.12.07 rendben rendben 160/2015. (X. 22.) határozat
4 Bursa Hungarica 1 062 000 900 000 Ft 450 000 Ft 2015.01.26 450 000 Ft 2015.08.12 előzetes határozat alapján utalva Z - 182/2015. (XI. 19.) határozat
5 Fejér György Alapítvány 2 000 000 - Ft ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.) NEM VALÓSULT MEG
6 Német Nemzetiségi Önkormányzat 500 000 500 000 Ft 500 000 Ft 2015.03.27 rendben rendben ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.)
7 Peter Cerny Alapítvány 50 000 50 000 Ft 50 000 Ft 2015.02.27 rendben rendben ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.)
8 Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása 1 200 000 1 200 000 Ft 1 200 000 Ft számlák bemutatása alapján kapja
9 Budakeszi Járási Mentési Pont 193 408 - Ft 64/2015. (IV.)határozat NEM VALÓSULT MEG
10 Katolikus Egyház szigetelt tetőtér befejezés 2 000 000 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 20185.08.31 rendben beszámoló támogatásról 65/2015. (IV. 23.) határozat
11 Református Egyház tetőszerkezet befejezése 2 000 000 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2015.07.10 rendben beszámoló támogatásról 65/2015. (IV. 23.) határozat
12 Kisszelmenc/Palágykomoróc támogatása 100 000 100 000 Ft 100 000 Ft 2015.06.22 nem szükséges elszámolás 82/2015. (V. 21.) határozat
13 Tisza István kör rovásírásos falutábla 50 000 50 000 Ft 50 000 Ft 2015.06.16 rendben rendben 84/2015. (V. 21.) határozat
14 Öko Tábor támogatás 100 000 100 000 Ft 100 000 Ft 2015.06.11 rendben programbeszámoló van 81/2015. (V. 21.) határozat
Civil Alap 5 000 000 - Ft
15 Zsíroshegyi Kilátások Csillagfürt üzemeltetés, fejlesztés-működési 220 000 220 000 Ft 220 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
16 Nagykovácsi Sólymok Sportegyesület - sporteszközre, táborra, működésre 800 000 800 000 Ft 800 000 Ft 2015.05.27 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
17 Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület - táborozás 500 000 Ft 500 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
18 Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület - működési 300 000 300 000 Ft 300 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
19 Nagykovácsi Harangszó Alapítvány - tábor, sporteszköz 300 000 300 000 Ft 300 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
20 Tisza István kör - működési 110 000 110 000 Ft 110 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
21 Crosskovácsi SKE Bikeschool- működési 500 000 500 000 Ft 500 000 Ft 2015.05.27 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
22 LINUM Alapítvány - program 175 000 120 035 Ft 175 000 Ft 2015.05.27 -54 965 Ft 2015.12.31 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
23 Nagykovácsi Zenei Alapítvány - Rézpatkó gála 300 000 300 000 Ft 300 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
24 Nagykovácsi Zenei Alapítvány - 20 éves a NAMI 300 000 300 000 Ft 300 000 Ft 2015.06.02 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
25 Bázis Ifjúsági Alapítvány - program támogatás 480 000 402 313 Ft 480 000 Ft 2015.06.05 -77 687 Ft 2016.02.04 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
26 Bázis Ifjúsági Alapítvány - 7 civil szervezet befogadója, testvérvárosi táborra 880 000 548 640 Ft 880 000 Ft 2015.06.05 -331 360 Ft 2016.02.04 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
27 LINUM Alapítvány - Tiszta Forrás klub kirándulás 135 000 117 800 Ft 135 000 Ft 2015.05.27 -17 200 Ft 2015.12.31 rendben rendben 66/2015. (IV. 23.) határozat
28 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 800 000 800 000 Ft 800 000 Ft 2015.12.09 rendben rendben 156/2015. (X. 22.) határozat
29 Készenléti Szolgálat - tűzoltó laktanya építés 15 000 000 15 000 000 Ft 7 500 000 Ft 2015.07.20 7 500 000 Ft 2015.08.17 rendben rendben ktgvetési rendelet 1/2015. (II. 24.)
30 - Ft
31 - Ft
32 - Ft
33 - Ft
34 - Ft
35 - Ft
16 074 000 32 630 788

3.2. számú melléklet

Felhalmozási célú kiadások
Megnevezés 2015-ös tény
Beruházások:
szennyvíz pályázat: 1 233 127
szennyvíz pályázat kapcsán 4692 hrsz telek és épület megvásárlása 55 000
HUSK B épület kivitelezés 32 429
LED-es közvilágítás 117 473
Bölcsőde kivitelezése és járulékos költségei 66 297
Gyermekorvosi rendelő építése 15 261
iskolai pályázat visszafiz. 30 000
Dózsa Gy. Óvoda parkoló burkolat építés 1 248
Dózsa Gy. Óvoda rácsos áteresz építés 696
Bölcsőde ingatlanon belüli járda 131
Kaszáló u. járda és parkoló építés 990
elektronikus Kt. ülés rendszer 4 144
iskolai bútorok 2 052
magassági ágvágó 255
iskolai udvar járólapozása 1 002
Iskolabővítés terve 381
iskolai ékező- és tanterem építés kiegészítő munkák 5 438
iskolai étkezőhöz parkoló, kapu 652
iskolai tűzjelző rendszer tervezés 279
iskolai tűzjelzőbővítés 375
iskolai konyhai eszközök 643
iskolai mosogatógép 1 204
KMB iroda gázfűtés kiépítése 395
Faluház kazán beépítése 179
LED díszvilágítás 571
Bánya u. útszabályozási munkák 4 823
Park u. 2/a lakossági vízvóbekötés 539
Park u. csatorna bekötés 991
Katolikus templom fedlap, +restaurálás (2014-es kivitelezés) 2 032
Barack u. nyomásfokozó rekonstrukció, Margaréta u. 10. házi bekötés csere 694
Kaszáló u.i óvoda csatorna felújítás 993
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök 6 652
Beruházások előirányzata összesen: 1 586 946

4. számú melléklet

Adósságállomány
Szöveg 2015. évi nyító állomány 2015. évi záró állomány
Hitelállomány összesen 0 0
ERSTE Bank NyRt Kötvény:
Tartozások kötvénykibocsátásból 0 0
Hitelek összesen 0 0

5. számú melléklet

Maradvány elszámolás
Maradványkimutatás
Megnevezés Összeg
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 2 534 160
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 2 096 102
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) 438 058
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 416 046
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 814 911
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) -398 865
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 39 193
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0
15 C) Összes maradvány (=A+B) 39 193
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 39 193
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 0
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

6. számú melléklet

Mérleg
Mérleg
Megnevezés Előző
időszak
Tárgyi
időszak
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0
02 A/I/2 Szellemi termékek 3 364 1 943
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 3 364 1 943
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 14 143 546 15 624 795
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 27 856 28 501
07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 353 283 159 139
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 14 524 685 15 812 435
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 11 871 11 871
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 11 871 11 871
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0
18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0
19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0
20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 11 871 11 871
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 480 392 488 844
23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 480 392 488 844
25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0
26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 480 392 488 844
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 15 020 312 16 315 093
29 B/I/1 Vásárolt készletek 21 570
30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0
31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0
32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0
33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0
34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 21 570
35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0
36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0
37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0
38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0
39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0
40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0
41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 21 570
44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0
45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0
46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0
47 C/II/1 Forintpénztár 0 100
48 C/II/2 Valutapénztár 0 0
49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 100
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 223 354 182 444
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 223 354 182 444
54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 18
55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0
56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 18
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 223 354 182 562
58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0
59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 0 0
61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 0 0
63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0
64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 0 0
65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 0 0
66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 0 0
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 0 0
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0
71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0
74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0
75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 0 0
76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 0 0
77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0
78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0
79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) 0 0
80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0
81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0
82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0
83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0
84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 0 0
85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 0 0
86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 0 0
90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 0 0
94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0
97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 0 0
102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0
103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 0 66 628
105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) 110 706 97 865
107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0
108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 0 0
109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 0 0
110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 56 407 47 336
111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 31 069 30 469
112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 23 230 20 060
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) 267 238
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 210 187
115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0
116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0
117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 57 51
118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0
119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 0 0
120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 0 0
121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0
122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0
123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) 0 0
124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0
125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0
126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0
127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0
128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 0 0
129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 1 700 0
130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 0 0
134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 0 0
138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 112 673 164 731
142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0
143 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0
144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0
145 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0
146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0
148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0
149 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0
150 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0
151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0
152 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0
153 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0
154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0
155 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök 0 0
156 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 0 0
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 112 673 164 731
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 99 117 0
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 99 117 0
162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0
163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0
164 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 15 455 477 16 662 956
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 15 833 377 15 833 377
168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 8 572
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 302 465 302 465
170 G/IV Felhalmozott eredmény -1 115 860 -962 909
171 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény 49 096 1 142 323
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 15 069 078 16 323 828
174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0
175 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0
177 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0
178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0
179 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
180 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0
182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0
183 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 0 0
184 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
185 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
186 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 0 0
187 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
188 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
189 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0
190 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
191 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0
192 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
193 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0
194 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0
195 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0
196 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0
197 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 0
198 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0
200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0
201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0
202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 10 828 42 361
203 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0
204 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 0 0
205 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
206 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 63 456 0
208 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 432 0
209 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 0 0
210 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
211 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 12 820 16 046
213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
214 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0
215 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0
216 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
217 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0
218 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0
219 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0
220 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 0
221 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0
222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 87 536 58 407
223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 47 465 47 778
224 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 0 0
225 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban 0 0
226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 47 465 47 778
227 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0
228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0
229 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0
230 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0
231 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0
232 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0
233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 6 518 0
234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0
235 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 53 983 47 778
237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 141 519 106 185
238 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0
239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 666 0
241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 243 214 232 943
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 244 880 232 943
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 15 455 477 16 662 956

7. számú melléklet

Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK 2014 2015
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 15 020 222 16 315 004
I. Immateriális javak 3 364 1 943
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak
1.2. Forgalomképes immateriális javak 3 364 1 943
II. Tárgyi eszközök 12 506 544 12 592 452
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 12 125 405 12 404 813
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 9 160 514 9 205 589
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik 9 159 494 9 204 692
1.1.2. Terek, parkok
1.1.3. Köztemetők
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 020 897
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 129 059 2 356 605
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)
1.2.2. Védett természeti területek
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai 1 547 311 1 793 600
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai
1.2.5. Műemlék ingatlanok 0 0
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények) 581 748 563 005
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 835 832 842 619
1.3.1. Lakások 70 30 744
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
1.3.3. Telkek, földterületek 811 388 786 820
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 24 374 25 055
2. Gépek, berendezések és felszerelések 25 633 26 950
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 25 633 26 950
3. Járművek 2 223 1 550
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek
3.2. Forgalomképes járművek 2 223 1 550
4. Tenyészállatok (forgalomképes)
5. Beruházások, felújítások 353 283 159 139
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások 353 283 159 139
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek 0 0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
III. Befektetett pénzügyi eszközök 11 781 11 781
1. Egyéb tartós részesedés 11 781 11 781
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 2 498 533 3 708 828
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök 212 383 220 257
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök 2 276 879 3 479 322
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök 9 271 9 249
2014 2015
B) FORGÓESZKÖZÖK 0 0
I. Készletek (forgalomképes)
II. Követelések (forgalomképes)
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 379 821 339 128
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 135 001 106 185
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 244 820 232 943
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 30 875 149 037
használaton kívüli eszközök állománya
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
- képzőművészeti alkotások
- régészeti leletek
- kép- és hangarchívumok
- gyűjtemények
- egyéb kulturális javak
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
váltókezesi függő kötelezettségek
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
opciós ügyletekkel kapcsolatok függő kötelezettségek
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatok függő kötelezettségek

1. számú tájékoztató

Adóelengedések
összeg ezer forintban
Megnevezés Tény 2015
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 0
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése 0
Ámr. 28. § a) pontja alapján összesen: 0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök 0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0
Ámr. 28. § b) pontja alapján összesen: 0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből 30 252
- Telekadó 379
= Kedvezmények, mentességek miatt 379
= Övezeti besorolás miatt 0
- Építményadó 29 873
= Kedvezmények, mentességek miatt 29 873
= Övezeti besorolás miatt 0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények 2 564
Ámr. 28. § c) pontja alapján összesen: 32 816
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28. § d) pontja alapján összesen: 0
Egyéb nyújtott kedvezmény 0
Ámr. 28. § c) pontja alapján összesen: 0
Összes közvezetett támogatás: 32 816

2. számú tájékoztató

Részesedések
Nagykovácsi Nagyközség tulajdonában álló gazdasági társaságok 2015.december 31-én

Sor-
szám


Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés
mértéke
(%-ban)

Részesedés
összege
(Ft-ban)
Működésből
származó
kötelezettségek
összege XII. 31-én
(Ft-ban)
1. Nagykovácsi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. 100% 2 000 -
2. Nagykovácsi Víziközmű Kft. FA 51% 1 530 -
ÖSSZESEN: 3 530

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

1. számú melléklet

Bevétel-kiadás

Megnevezés
2015. évi
eredeti
előirányzat
2015.évi
módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 102 898 113 368 108 496 95,7%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 782 28 138 27 419 97,4%
K3 Dologi kiadások 61 652 51 828 45 103 87,0%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 000 925 92,5%
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 7 620 4 620 3 067 66,4%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 199 952 198 954 185 010 93,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 3 900 3 900 3 539 90,7%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 196 052 195 054 182 055 93,3%
B Bevételek összesen 199 952 198 954 185 594 93,3%
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01. (ezer forint) 1 861
Záró pénzkészlet 2015.12.31. (ezer forint) 2 439

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 0 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 3 070 784 610
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 2 250 2 249
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 645
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 830 743 607
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 19 19
203 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0
204 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0
205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0
206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) 0 0 0
207 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 0 0 0
208 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 0 0 0
209 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 0 0 0
210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0
211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 104 54
213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 3 900 3 900 3 539
216 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51) 0 0 0
217 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 0 0 0
219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54) 0 0 0
222 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
223 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 0
225 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
226 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) 0 0 0
229 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
230 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
233 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
234 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
236 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
237 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) 0 0 0
239 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
244 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
245 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
246 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
247 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
248 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
249 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
250 Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6) 0 0 0
251 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
253 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
254 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+…+263) (B74) 0 0 0
255 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
256 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
257 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
258 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
259 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
260 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
261 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
262 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
263 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
264 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=265+…+275) (B75) 0 0 0
265 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
266 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
267 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
268 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
269 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
270 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
271 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
272 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
273 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
274 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
275 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
276 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+…+254+264) (B7) 0 0 0
277 Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7) 3 900 3 900 3 539

2/1. számú melléklet

Finanszírozási bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 0 0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 196 052 195 054 182 055
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) 196 052 195 054 182 055
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 196 052 195 054 182 055

3. számú melléklet

Költségvetési kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 77 455 73 301 72 118
02 Normatív jutalmak (K1102) 8 000 13 600 13 600
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 6 384 5 759
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 1 000 0 0
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 974 975 974
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 3 837 6 078 4 934
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 200 1 200 1 170
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 392 503 502
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 200 89 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113) 0 2 398 1 345
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) 93 058 104 528 100 402
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 6 340 5 951 5 950
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 2 500 983 553
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 000 1 906 1 591
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 9 840 8 840 8 094
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 102 898 113 368 108 496
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) 27 782 28 138 27 419
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 24 902
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 311
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 37
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 1 119
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 1 050
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 2 080 2 080 639
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 5 010 4 379 3 596
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 7 090 6 459 4 235
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 4 200 4 949 4 947
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 1 700 1 926 1 925
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 5 900 6 875 6 872
36 Közüzemi díjak (K331) 2 450 3 576 3 075
37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 15 11
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 2 170 2 270 1 924
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 0 155 51
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 4 000 3 180 2 886
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 2 837
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 15 623 12 473 11 180
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 5 000 5 406 4 725
45 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 29 243 27 075 23 852
46 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 500 203
47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 5 600 1 224 455
48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) 6 100 1 724 658
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 13 104 9 480 9 479
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 15 14 0
51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 2 2
52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0
53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354) 0 0 0
55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
58 Egyéb dologi kiadások (K355) 200 199 5
59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) 13 319 9 695 9 486
60 Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3) 61 652 51 828 45 103
61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
62 Családi támogatások (=63+…+73) (K42) 0 0 0
63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
65 ebből: gyermekgondozási segély (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+…+84) (K44) 0 0 0
76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44) 0 0 0
79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
82 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bekezdése] (K44) 0 0 0
84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44) 0 0 0
85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+94) (K45) 0 0 0
86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
91 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+…+101) (K46) 0 280 277
96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
97 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 277
99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0
100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] (K46) 0 0 0
101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46) 0 0 0
102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47) 0 0 0
103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
105 Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+…+130) (K48) 0 720 648
106 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
109 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
112 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
113 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
114 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
115 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
116 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0
117 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0
118 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0
119 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0
120 ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a)-d) pontja] (K48) 0 0 77
121 ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45. §] (K48) 0 0 77
122 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0
123 ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés a) pontja] (K48) 0 0 0
124 ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48) 0 0 0
125 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) 0 0 0
126 ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48) 0 0 195
127 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) 0 0 0
128 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) 0 0 0
129 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) 0 0 0
130 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 0 0 0
131 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4) 0 1 000 925
132 Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501) 0 0 0
133 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0
134 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0
135 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0
136 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0
137 Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502) 0 0 0
138 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0
139 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=140+…+149) (K504) 0 0 0
140 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0
141 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
142 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0
143 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
144 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0
145 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0
146 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
147 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
148 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
149 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
150 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=151+…+160) (K505) 0 0 0
151 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0
152 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
153 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0
154 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
155 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0
156 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0
157 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
158 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
159 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
160 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
161 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+…+171) (K506) 0 0 0
162 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0
163 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
164 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0
165 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
166 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0
167 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0
168 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
169 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
170 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
171 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
172 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=173) (K507) 0 0 0
173 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 0 0 0
174 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+…+185) (K508) 0 0 0
175 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0
176 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0
177 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0
178 ebből: háztartások (K508) 0 0 0
179 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
180 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
181 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
182 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0
183 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0
184 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0
185 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0
186 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0
187 Kamattámogatások (K510) 0 0 0
188 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 0 0
189 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+…+199) (K512) 0 0 0
190 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0
191 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0
192 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0
193 ebből: háztartások (K512) 0 0 0
194 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
195 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
196 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
197 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0
198 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0
199 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0
200 Tartalékok (K513) 0 0 0
201 Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5) 0 0 0
202 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 3 000 1 000 344
203 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62) 0 0 0
204 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0
205 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 3 000 1 500 1 231
206 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 0 1 500 926
207 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0
208 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0
209 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 620 620 566
210 Beruházások (=202+203+205+…+209) (K6) 7 620 4 620 3 067
211 Ingatlanok felújítása (K71) 0 0 0
212 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0
213 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0
214 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 0 0 0
215 Felújítások (=211+...+214) (K7) 0 0 0
216 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0
217 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=218+…+227) (K82) 0 0 0
218 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0
219 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
220 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0
221 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
222 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0
223 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0
224 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
225 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
226 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
227 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
228 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) (K83) 0 0 0
229 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0
230 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
231 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0
232 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
233 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0
234 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0
235 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
236 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
237 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
238 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
239 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+…+249) (K84) 0 0 0
240 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0
241 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
242 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0
243 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
244 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0
245 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0
246 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
247 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
248 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
249 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
250 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) (K85) 0 0 0
251 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 0 0 0
252 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=253+…+263) (K86) 0 0 0
253 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0
254 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0
255 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0
256 ebből: háztartások (K86) 0 0 0
257 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
258 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
259 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
260 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0
261 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0
262 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0
263 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0
264 Lakástámogatás (K87) 0 0 0
265 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 0 0
266 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+…+276) (K89) 0 0 0
267 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0
268 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0
269 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0
270 ebből: háztartások (K89) 0 0 0
271 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
272 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
273 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
274 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0
275 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0
276 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0
277 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8) 0 0 0
278 Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8) 199 952 198 954 185 010

5. számú melléklet

Maradvány elszámolás
Maradványkimutatás
Megnevezés Összeg
01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 3 539
02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 185 010
03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -181 471
04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 182 055
05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0
06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 182 055
07 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 584
08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0
09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0
10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 0
11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0
12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0
13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 0
14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 0
15 C) Összes maradvány (=A+B) 584
16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 229
17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 355
18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) 0
19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0

6. számú melléklet

Mérleg
Mérleg
Megnevezés Előző
időszak
Tárgyi
időszak
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 0 0
02 A/I/2 Szellemi termékek 472 194
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 472 194
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 2 275 1 434
07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások 0 0
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 275 1 434
11 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0
12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0
13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 0
14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0
15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0
16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0
17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0
18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0
19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0
20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 0 0
22 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0
23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0
24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0
25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0
26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0
27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) 2 747 1 628
29 B/I/1 Vásárolt készletek 0 0
30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0
31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0
32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0
33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0
34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 0 0
35 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0
36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0
37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0
38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0
39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0
40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0
41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0
42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 0 0
44 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0
45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0
46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0
47 C/II/1 Forintpénztár 0 67
48 C/II/2 Valutapénztár 0 0
49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0
50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 67
51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 1 861 2 372
52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 0 0
53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 1 861 2 372
54 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0
55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0
56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0
57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 1 861 2 439
58 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) 0 0
59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) 0 0
61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 0 0
63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0
64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 0 0
65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 0 0
66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0
67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0
68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 0 0
69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 0 0
70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0
71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0
72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 0 0
73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0
74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0
75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre 0 0
76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 0 0
77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0
78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0
79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) 0 0
80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0
81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0
82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0
83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0
84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 0 0
85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) 0 0
86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) 0 0
90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) 0 0
94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 0 0
97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 0 0
102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) 0 0
103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) 0 0
105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 0 0
106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) 0 0
107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0
108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra 0 0
109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra 0 0
110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0
111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0
112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 0 0
113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) 0 0
114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére 0 0
115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0
116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0
117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra 0 0
118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére 0 0
119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre 0 0
120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire 0 0
121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0
122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre 0 0
123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) 0 0
124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0
125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0
126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére 0 0
127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0
128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre 0 0
129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) 0 0
130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) 0 0
134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 0 0
135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 0 0
136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 0 0
137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c) 0 0
138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire 0 0
140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből 0 0
141 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 0 0
142 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 3 838
143 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0
144 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 0 0
145 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0
146 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0
147 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0
148 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 3 838
149 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0
150 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0
151 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0
152 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0
153 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0
154 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 0 0
155 D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök 0 0
156 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0
157 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 0 3 838
158 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 0 3 838
159 E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása 3 824 0
160 E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai 0 0
161 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II) 3 824 0
162 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0
163 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 0 0
164 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0
165 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 0 0
166 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 8 432 7 905
167 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 21 788 21 788
168 G/II Nemzeti vagyon változásai 0 0
169 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 2 201 2 201
170 G/IV Felhalmozott eredmény -13 574 -24 886
171 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0
172 G/VI Mérleg szerinti eredmény -11 312 8 573
173 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) -897 7 676
174 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0
175 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0
176 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0
177 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0
178 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) 0 0
179 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
180 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
181 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0
182 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0
183 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) 0 0
184 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
185 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
186 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) 0 0
187 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
188 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
189 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0
190 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
191 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0
192 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
193 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 0 0
194 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0
195 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0
196 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0
197 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 0
198 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0
199 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 0 0
200 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 53 0
201 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 0 0
202 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 433 229
203 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0
204 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) 0 0
205 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
206 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
207 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0
208 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0
209 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) 0 0
210 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 0 0
211 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak 0 0
212 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i) 0 0
213 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak 0 0
214 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0
215 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0
216 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására 0 0
217 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0
218 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 0 0
219 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 0 0
220 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek 0 0
221 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0
222 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) 486 229
223 H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c) 0 0
224 H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban 0 0
225 H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban 0 0
226 H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek 0 0
227 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0
228 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0
229 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0
230 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 0 0
231 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 0 0
232 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 0 0
233 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 0 0
234 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0
235 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0
236 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 0 0
237 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 486 229
238 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 0 0
239 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0
240 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 8 843 0
241 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 0 0
242 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 8 843 0
243 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 8 432 7 905

7. számú melléklet

Vagyonkimutatás
ESZKÖZÖK 2014 2015
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2 747 1 628
I. Immateriális javak 472 194
1.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak
1.2. Forgalomképes immateriális javak 472 194
II. Tárgyi eszközök 2 275 1 434
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
1.1.1. Helyi közutak és műtárgyaik
1.1.2. Terek, parkok
1.1.3. Köztemetők
1.1.4. Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények
1.1.5. Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
1.2.1. Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)
1.2.2. Védett természeti területek
1.2.3. A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai
1.2.4. A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai
1.2.5. Műemlék ingatlanok
1.2.6. Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)
1.3. Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0
1.3.1. Lakások
1.3.2. Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
1.3.3. Telkek, földterületek
1.3.4. Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Gépek, berendezések és felszerelések 2 275 1 434
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések
2.3. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések 2 275 1 434
3. Járművek 0
3.1. Korlátozottan forgalomképes járművek
3.2. Forgalomképes járművek
4. Tenyészállatok (forgalomképes)
5. Beruházások, felújítások 0 0
5.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
5.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
5.3. Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások
6. Beruházásra adott előlegek 0 0
6.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.2. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
6.3. Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek
7. Állami készletek, tartalékok
7.1. Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok
7.2. Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok
7.3. Forgalomképes állami készletek, tartalékok
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
1. Egyéb tartós részesedés
1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés
1.2. Forgalomképes egyéb tartós részesedés
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)
4. Hosszúlejáratú bankbetétek (forgalomképes)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök 0 0
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök
2014 2015
B) FORGÓESZKÖZÖK 5 685 6 210
I. Készletek (forgalomképes)
II. Követelések (forgalomképes) 0
III. Értékpapírok
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)
IV. Pénzeszközök (forgalomképes) 1 861 2 372
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 3 824 3 838
FORRÁSOK
F) KÖTELEZETTSÉGEK 9 329 229
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes) 486 229
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes) 8 843 0
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK
„0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya 16 529 21 213
használaton kívüli eszközök állománya
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
- képzőművészeti alkotások
- régészeti leletek
- kép- és hangarchívumok
- gyűjtemények
- egyéb kulturális javak
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek
váltókezesi függő kötelezettségek
le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek
opciós ügyletekkel kapcsolatok függő kötelezettségek
nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatok függő kötelezettségek

Nagykovácsi Kispatak Óvoda

1. számú melléklet

Bevétel-kiadás

Megnevezés
2015. évi
eredeti
előirányzat
2015. évi
módosított
előirányzat

Teljesülés

Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 134 599 143 730 140 926 98,0%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 36 698 39 495 39 481 100,0%
K3 Dologi kiadások 75 690 77 094 76 166 98,8%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 3 175 2 175 2 154 99,0%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 250 162 262 494 258 727 98,6%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 30 855 25 279 23 496 92,9%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 219 307 237 215 237 214 100,0%
B Bevételek összesen 250 162 262 494 260 710 99,3%
Nyitó pénzkészlet 2015.01.01. (ezer forint) 157
Záró pénzkészlet 2015.12.31. (ezer forint) 2 139

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek
Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14) 0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15) 0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) 0 0 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23) 0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24) 0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+…+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 958 957
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 45
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 24 295 17 997 17 548
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 560 6 315 4 984
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408) 0 7 6
203 ebből: államháztartáson belül (B408) 0 0 0
204 ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408) 0 0 0
205 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408) 0 0 0
206 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=207+…+210) (B409) 0 0 0
207 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409) 0 0 0
208 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409) 0 0 0
209 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409) 0 0 0
210 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409) 0 0 0
211 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 2 1
212 Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411) 0 0 0
213 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
214 ebből: költségek visszatérítései (B411) 0 0 0
215 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+202+206+211+212) (B4) 30 855 25 279 23 496
216 Immateriális javak értékesítése (>=217) (B51) 0 0 0
217 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
218 Ingatlanok értékesítése (>=219) (B52) 0 0 0
219 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
220 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
221 Részesedések értékesítése (>=222) (B54) 0 0 0
222 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
223 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
224 Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5) 0 0 0
225 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
226 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
227 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
228 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) (B64) 0 0 0
229 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
230 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
231 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
232 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
233 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
234 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
235 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
236 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
237 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
238 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+…+249) (B65) 0 0 0
239 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
240 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
241 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
242 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
243 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0