Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) *  Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60 éves évfordulójának tiszteletére és az erre az alkalomra kialakított 56-os Büszkeségpont avatására ösztöndíjat alapít Dr. Schmidt Imre tiszteletére (a továbbiakban: ösztöndíj). Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének ébrentartását, az eszmeiségének átadását, a nagykovácsi lokálpatriotizmus ügyét, a helyi identitás formálását és erősítését kívánja szolgálni.

(2) Az ösztöndíj a rendelet hatálya alá tartozó nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

A rendelet hatálya

2. § Ösztöndíjban részesülhet minden 15 és 30 év közötti nagykovácsiban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki

a) középfokú oktatásban nappali évfolyamon tanul, vagy

b) államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója

(a továbbiakban: pályázó).

3. § Az ösztöndíj pályázat kiírása, benyújtása

(1) Az ösztöndíj pályázat kiírására az ösztöndíj alapításának évében, jelen rendelet hatályba lépését követően, az azt követő években május hónapban kerül sor. A pályázati felhívást a hivatalos honlapon valamint a helyben szokásos módon kell közzétenni. A pályázat kiírásáról a Polgármester gondoskodik.

(2) A pályázat benyújtásának határideje az alapítás évében október 13., az azt követő években szeptember 15., amennyiben ez nem munkanapra esik, akkor az ezt követő munkanap.

(3) *  Az ösztöndíj pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a pályázó benyújtson egy - 1956. szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát kifejező, vagy Nagykovácsi települést érintő, helytörténeti, építészeti, néprajzi, táji-környezeti témát feldolgozó, műfaji megkötöttség nélküli - pályaművet, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott „Pályázati adatlapot”, az abban meghatározott mellékletekkel együtt. A Képviselő-testület - külön döntése alapján - az adott évben a kiírandó pályázatban műfaji megkötést tehet.

(4) A pályázatnak a (3) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell továbbá annak leírását, hogy a pályázó milyen célra használná az elnyert ösztöndíjat.

(5) A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhasználására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtja az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró szabadon publikálhat.

(6) A pályázat formailag érvénytelen,

a) ha nem a pályázati adatlapon nyújtották be,

b) nem tartalmazza a mellékleteket,

c) határidőn túl érkezett vagy

d) olyan egyéb hiányossága van, amely hiánypótlással nem pótolható.

Az ösztöndíj pályázat elbírálása

4. § (1) *  A pályázat elbírálásának határideje az ösztöndíj alapításának évében a pályázat benyújtásának határidejétől számított 10 nap, az azt követő években a benyújtási határidőt követő Képviselő-testületi ülés.

(2) *  A pályázat elbírálására és a döntéshozatalhoz javaslattételre a Humánpolitikai bizottság jogosult.

(3) * 

(4) * 

(5) *  A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem adja ki az ösztöndíjat.

(6) A pályázat eredményhirdetése minden évben az október 23-i ünnepi megemlékezésen történik.

Az ösztöndíj

5. § (1) Az ösztöndíj egy évre szól, összege évi nettó 300.000 Ft, melyet a pályázat nyertese egy összegben kap meg a döntést követő 30 napon belül.

(2) Az ösztöndíj évente 1 főnek ítélhető oda. A kiíró a nyertessel megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, valamint a juttatás nyújtásának egyéb feltételeit, elszámolásának rendjét.

(3) Amennyiben a pályázó nem teljesíti a 3. § (5) bekezdésében foglaltakat vagy az ösztöndíjat nem a tervezett célra fordítja, akkor a kiíró jogosult az ösztöndíj összegét részben vagy egészben visszakövetelni.

(4) Az ösztöndíj forrásának biztosítása a kiírás évében az éves költségvetésben az általános tartalék polgármesteri kerete, az azt követő években pedig a költségvetésben biztosított fedezet terhére történik.

Záró rendelkezések

6. § (1) * 

(2) E rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. szeptember 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet

Pályázati adatlap
a dr. Schmidt Imre ösztöndíjhoz
a 20.... évre

A pályázó

neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

lakcíme:

személyi igazolvány száma:

telefonszáma:

e-mail címe:

adóazonosító jele:

bankszámla szám:

Oktatási intézményre vonatkozó adatok:

neve:

címe:

évfolyam:

csak felsőoktatási intézmény esetén

kar:

szak, szakpár:

képzés típusa: alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés:

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy pályázat benyújtásával hozzájárulok az alábbiakhoz:

a) az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművemet a kiíró korlátlanul és szabadon felhasználja,

b) az ösztöndíj felhasználására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtom az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró szabadon publikálhat.

Mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

1. Oktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolás eredetben

2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Nagykovácsi, 20................................

pályázó aláírása