Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

a Dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a dr. Schmidt Imre Ösztöndíj alapításáról a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az 1956-os forradalom 60. éves évfordulójának tiszteletére és az erre az alkalomra kialakított 56-os Büszkeségpont avatására ösztöndíjat alapít Dr. Schmidt Imre, Nagykovácsi díszpolgára tiszteletére (a továbbiakban: ösztöndíj). Az ösztöndíj alapításával az Önkormányzat 1956. szellemiségének ébrentartását, az eszmeiségének átadását célozza meg a nagykovácsi fiatalok tehetséggondozásában nyújtott segítségével.

(2) Az ösztöndíj a rendelet hatálya alá tartozó nagykovácsi fiatal tanulmányainak elmélyülését, szemléletének formálását, látókörének szélesítését, művészeti tevékenységét segíti.

A rendelet hatálya

2. § Ösztöndíjban részesülhet minden 15 és 30 év közötti nagykovácsiban lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező lakos, aki

a) középfokú oktatásban nappali évfolyamon tanul, vagy

b) államilag elismert felsőoktatási intézmény hallgatója

(a továbbiakban: pályázó).

3. § Az ösztöndíj pályázat kiírása, benyújtása

(1) Az ösztöndíj pályázat kiírására az ösztöndíj alapításának évében, jelen rendelet hatályba lépését követően, az azt követő években május hónapban kerül sor. A pályázati felhívást a hivatalos honlapon valamint a helyben szokásos módon kell közzétenni. A pályázat kiírásáról a Polgármester gondoskodik.

(2) A pályázat benyújtásának határideje az alapítás évében október 13., az azt követő években szeptember 15., amennyiben ez nem munkanapra esik, akkor az ezt követő munkanap.

(3) Az ösztöndíj pályázatra jelentkezés feltétele, hogy a pályázó benyújtson egy - 1956. szellemiségét, demokrácia- és szabadságvágyát kifejező, műfaji megkötöttség nélküli - pályaművet, valamint az 1. számú mellékletben meghatározott „Pályázati adatlapot”, az abban meghatározott mellékletekkel együtt. A Képviselő-testület - külön döntése alapján - az adott évben a kiírandó pályázatban műfaji megkötést tehet.

(4) A pályázatnak a (3) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell továbbá annak leírását, hogy a pályázó milyen célra használná az elnyert ösztöndíjat.

(5) A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművét a kiíró korlátlanul és szabadon felhasználja, továbbá vállalja, hogy az ösztöndíj felhasználására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtja az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró szabadon publikálhat.

(6) A pályázat formailag érvénytelen,

a) ha nem a pályázati adatlapon nyújtották be,

b) nem tartalmazza a mellékleteket,

c) határidőn túl érkezett vagy

d) olyan egyéb hiányossága van, amely hiánypótlással nem pótolható.

Az ösztöndíj pályázat elbírálása

4. § (1) A pályázat elbírálásának határideje az ösztöndíj alapításának évében a pályázat benyújtásának határidejétől számított 10 nap, az azt követő években a benyújtási határidőtől számított 30 nap.

(2) A pályázat elbírálására és a döntéshozatalhoz javaslattételre a Képviselő-testület ideiglenes bizottságot (a továbbiakban: bíráló bizottság) hoz létre. A bíráló bizottság elnöke a Polgármester, tiszteletbeli elnöke Trencsényi László, az 1956-os Magyarok Világszövetségének elnöke. A bíráló bizottság tagjai az Oktatási, Kulturális, Sport, Turisztikai Bizottság két - évente választott - tagja, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár igazgatója.

(3) A bíráló bizottság elnöke legfeljebb 2 fő szakértőt delegálhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a pályázat elbírálásához különleges szakértelem szükséges. Ezen tagok a bizottságban szavazati joggal rendelkeznek.

(4) A bíráló bizottság tagjai díjazás nélkül végzik munkájukat. Az elnök által delegált szakértők kérhetik a felmerült és igazolt költségeik megtérítését.

(5) A pályázat elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem adja ki az ösztöndíjat. Különös méltánylást érdemlő esetben a 2. §-ban foglaltaktól a Képviselő-testület eltérhet.

(6) A pályázat eredményhirdetése minden évben az október 23-i ünnepi megemlékezésen történik.

Az ösztöndíj

5. § (1) Az ösztöndíj egy évre szól, összege évi nettó 300.000 Ft, melyet a pályázat nyertese egy összegben kap meg a döntést követő 30 napon belül.

(2) Az ösztöndíj évente 1 főnek ítélhető oda. A kiíró a nyertessel megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a 3. § (5) bekezdésben foglaltakat, valamint a juttatás nyújtásának egyéb feltételeit, elszámolásának rendjét.

(3) Amennyiben a pályázó nem teljesíti a 3. § (5) bekezdésében foglaltakat vagy az ösztöndíjat nem a tervezett célra fordítja, akkor a kiíró jogosult az ösztöndíj összegét részben vagy egészben visszakövetelni.

(4) Az ösztöndíj forrásának biztosítása a kiírás évében az éves költségvetésben az általános tartalék polgármesteri kerete, az azt követő években pedig a költségvetésben biztosított fedezet terhére történik.

Záró rendelkezések

6. § (1) Az ösztöndíjasok által alkotott pályaműveket az 56-os Büszkeségpontban kell elhelyezni.

(2) E rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. szeptember 12.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. számú melléklet

Pályázati adatlap
a dr. Schmidt Imre ösztöndíjhoz
a 20.... évre

A pályázó

neve:

születési helye, ideje:

anyja neve:

lakcíme:

személyi igazolvány száma:

telefonszáma:

e-mail címe:

adóazonosító jele:

bankszámla szám:

Oktatási intézményre vonatkozó adatok:

neve:

címe:

évfolyam:

csak felsőoktatási intézmény esetén

kar:

szak, szakpár:

képzés típusa: alapképzés/mesterképzés/osztatlan képzés:

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy pályázat benyújtásával hozzájárulok az alábbiakhoz:

a) az ösztöndíj elnyerése esetén a benyújtott pályaművemet a kiíró korlátlanul és szabadon felhasználja,

b) az ösztöndíj felhasználására vonatkozó beszámolót és a felhasználás dokumentumait benyújtom az ösztöndíj elnyerését követő év szeptember 30-áig, amelyet a kiíró szabadon publikálhat.

Mellékletként csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:

1. Oktatási intézmény által kiállított tanulói/hallgatói jogviszony igazolás eredetben

2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Nagykovácsi, 20................................

pályázó aláírása


  Vissza az oldal tetejére