Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés a) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagykovácsi Nagyközség területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutak állapotának védelme, a kisebb teherbírású utak további állagromlásának megelőzése, illetve a helyi közutakon a biztonságos közlekedés feltételeinek megteremtése.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló az 1. számú mellékletben megjelölt zónákon belül lévő (a továbbiakban: korlátozott forgalmi övezet) közutakra terjed ki.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden járműre, járműszerelvényre, amelynek megengedett legnagyobb össztömege a súlykorlátozási zónától függően 3,5 vagy 7,5 tonnát meghaladja. Az össztömeg a jármű saját tömegének, valamint a rajta lévő személyeknek, rakománynak és egyéb tárgyaknak az együttes tömege.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden járműtulajdonosra, üzemeltetőre és gépjárművezetőre, aki Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a korlátozott forgalmi övezetbe hajt be.

(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a közfeladatot ellátó gépjárművekre:

a) tűz-, polgári és katasztrófavédelem,

b) a katasztrófa elhárítást, - megelőzést és segítségnyújtást végző,

c) a műszaki és baleseti mentést ellátó,

d) a kommunális feladatot ellátó (ideértve a településtisztasági szolgáltatásokhoz, települési szilárd hulladékok kezeléséhez, köztisztasági tevékenységhez, valamint közüzemi hibaelhárításhoz használt),

e) az út-, vagy közműépítést, illetve az út vagy közműfenntartást, javítást, vagy tisztítást végző gépjárművekre.

(5) Azon gépjárművekre, amelyek az Önkormányzat beruházásainak megvalósítása céljából kívánnak a korlátozott forgalmi övezetbe behajtani, nem kell behajtási díjat fizetni, de behajtási engedélyt ezekre a gépjárművekre is meg kell kérni.

(6) A rendelet nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a közút kezelő a kezelésében lévő főutakat, utakat bármely okból lezárja és a forgalomterelés csak tilalmi területen keresztül lehetséges.

3. § (1) Az 1. számú mellékletben megjelölt utakon a tilalmat „korlátozott forgalmú övezet (zóna) jelzőtáblán megjelölt 3,5 vagy 7,5 tonnánál nagyobb össztömegű járművel közlekedni tilos” megnevezésű, valamint „korlátozott forgalmú övezet (zóna) vége” jelzőtábla jelöli.

(2) A súlykorlátozással érintett önkormányzati utakra a rendelet tárgyi hatálya alá tartozó járművel behajtani csak az Önkormányzat által kiadott közútkezelői engedély birtokában lehet.

(3) *  A 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetbe a behajtás csak azon ingatlanok tekintetében engedélyezhető, melyeknél más módon nem biztosított a közúti kapcsolat.

Engedélyezési eljárás

4. § (1) *  Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben átruházott hatáskörben Nagykovácsi Nagyközség polgármestere jár el. Az engedélyezési eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A polgármester önkormányzati jogkörben hozott hatósági határozata ellen a képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani. Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

(2) Az engedély kiadása iránti kérelmet egy adott járműre vonatkozóan, a jogosultság feltételeinek egyidejű igazolása mellett a jármű tulajdonosa, üzembentartója, valamint az utóbbiak képviseletében eljáró személy (a továbbiakban: Kérelmező) nyújthat be a Polgármesterhez e rendelet 3. számú mellékletében szereplő formanyomtatványon az engedély igénybevételét megelőző 3 munkanappal.

(3) *  Kivételesen sürgős esetben az engedély 3 munkanapon belül is kérhető. A behajtás napjára vonatkozó kérelem esetében a számított díj kétszeres összege fizetendő. A hivatali munkaidőn túl beérkezett kérelem a következő munkanapon érkezettnek minősül.

(4) A behajtási engedély rendszám(ok)hoz kötve a kérelemben meghatározott napon a korlátozott forgalmú övezet (zóna) területére történő be- és kihajtásra, illetve 1 éves időtartamra adható ki.

(5) A behajtási engedély térítési díjának mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(6) A behajtási engedély a meghatározott díj befizetésének igazolásával adható ki. A díjat a Kérelmező az engedély kiadása előtt, egy összegben köteles megfizetni. A befizetés történhet a költségvetési számlára átutalással, illetve csekken.

(7) *  Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozók esetén a közúthasználat tárgyévre vonatkozó éves díja a 2. számú mellékletben megállapított összeg 25%-a abban az esetben, ha a vállalkozónak nincsen helyi adó tartozása.

(8) A közútkezelői engedély másra át nem ruházható.

(9) A közútkezelői engedélynek a 4. számú mellékletben felsoroltakat kell tartalmaznia.

Ellenőrzés, jogkövetkezmények

5. § (1) A közúti forgalomban résztvevő gépjármű vezetője a közútkezelői engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, kívülről jól látható módon köteles elhelyezni.

(2) Nagykovácsi Nagyközség területén a forgalmi rend érvényesítésére, és a behajtási engedélyben meghatározott feltételek teljesítésének ellenőrzésére a Rendőrség, és a közterület-felügyelő (ellenőrzésére jogosult szerv) jogosultak.

(3) Az engedély ellenőrzésére jogosult szervek kezdeményezésére a polgármester az engedélyt felülvizsgálja, amennyiben indokolt visszavonja.

(4) Amennyiben bizonyíthatóan a behajtási engedélyt kérő a korlátozott forgalmi övezetben az útban, vagy annak tartozékában kárt okoz, az okozott kár összegét köteles a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint megtéríteni.

6. § A behajtási engedélyre befizetett összeget a település helyi közútjainak építésére, fenntartására és üzemeltetésére kell fordítani.

Záró rendelkezés

7. § (1) E rendelet 2016. október 1. napjával lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2016. szeptember 22.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. melléklet * 

Korlátozott forgalmú övezet (zóna)

3,5 tonnás zónával érintett utcák jegyzéke:

Diófa (Úttörő) utca (mindkét irányból) és a Diófa köz
Általános Iskola melletti parkolón keresztül a Nagyszénás utcára átvezető névtelen egyirányú utca
Ady Endre utca felső szakasza (Hrsz:2241)
Mátra utca eleje (Hrsz:2244)
Kálvária sétány a Mátra utca és a Bakony utca között
Kolozsvár utca Diófa utcától kezdődő zsákutca szakasz

7,5 tonnás zónával érintett utcák jegyzéke:

Ady E. utca
Akácfa köz
Akácfa utca
Alma utca
Antónia utca
Arany János utca
Árvácska utca
Bajcsy-Zsilinszky u.
Bakony utca
Balta utca
Bánya köz
Bánya utca
Barack köz
Barack utca
Benczúr u.
Berkenye utca
Besenyőtelek u.
Bogár utca
Bokor utca
Boróka utca
Búzavirág utca
Bükk utca
Cincér utca
Csendes u.
Cseresznye utca
Csille utca
Domb utca
Dózsa György utca
Duna utca
Eötvös L. utca
Erdész köz
Erdész utca
Erdő utca
Erdőalja utca
Erdősétány utca
Erkel utca
Farkas utca
Fejér György utca
Fenyő utca
Forrás utca
Fűrész utca
Gémeskút utca
Gerecse utca
Greszl Ferenc utca
Gyertyán utca
Gyopár utca
Gyöngyvirág utca
Gyümölcs köz
Gyümölcs utca
Halom utca
Hanga utca
Hársfa utca
Hérics utca
Hidegkúti út
Hóvirág utca
Ibolya utca
Irinyi utca
Jegenye utca
Jókai utca
Kálvária sétány (Bakony u.-tól)
Károli G. utca
Kastély köz
Katica utca
Kerekhegyi sétány
Keskeny köz
Kolozsvár köz
Kolozsvár tér
Kolozsvár u. (Diófa utca és
Száva utca közötti szakasz)
Kossuth L. u. (Tisza István tértől)
Kökörcsin utca
Kőrös köz
Kőrös utca
Körte utca
Kút köz
Kút utca
Kültelek utca
Lombos utca
Madách tér
Margaréta utca
Mátra utca (Kálvária sétánytól)
Mecsek utca
Medve utca
Meggy utca
Mogyoró utca
Muflon utca
Munkácsy u.
Muskátli utca
Nádas utca
Nagyszénás utca
Nefelejcs utca
Nyúl utca
Ördögárok utca
Őszi köz
Őzike utca
Park utca
Petőfi utca
Pilis utca
Pipacs utca
Pitypang utca
Pók utca
Puskás T. u.
Puskin köz
Puskin utca
Rába utca
Radnóti u.
Rákóczi utca
Rét utca
Róka utca
Rozmaring köz
Rozmaring u.
Rózsa köz
Rózsa utca
Sajó utca
Semmelweis köz
Semmelweis u.
Séta utca
Soproni utca
Sport utca
Szamos utca
Szarvas utca
Száva utca
Szegfű utca
Szeles köz
Szeles utca
Szent Anna utca
Szent Fábián utca
Szent Flórián utca
Szent Kinga utca
Szent Lóránt utca
Szent Margit utca
Szent Márk utca
Szilva köz
Szilva utca
Táncsics köz
Táncsics utca
Tátika utca
Telki út
Temető utca
Templom köz
Templomkert utca
Tinódi köz
Tinódi utca
Tisza utca
Tompa M. u.
Tölgy utca
Tövis utca
Tulipán utca
Turista út
Tücsök utca
Vaddisznó utca
Vértes utca
Viola utca
Virágos sétány
Völgy utca
Ybl M. u.
Zsíroshegyi köz

Korlátozás nélküli terület:

Kossuth L. u. (Tisza István térig)

Nagykovácsi út

Tisza István tér

2. számú melléklet * 

A közúti behajtási engedélyhez kapcsolódó térítési díj táblázat

Napi behajtási engedélyeknél
Össztömeg alapdíj A behajtás napjára történő igénylés esetén a díjtétel
3,5 tonnától - 7,49 tonnáig
(ez az össztömeg kizárólag a 3,5 tonna feletti behajtási tilalom esetében számítható)
250 Ft/tonna 500 Ft/tonna
7,5 tonnától - 12 tonnáig 300 Ft/tonna 600 Ft/tonna
12,01 tonnától-25 tonnáig 400 Ft/tonna 800 Ft/tonna
25,01 tonnától-40 tonnáig 500 Ft/tonna 1000 Ft/tonna

Éves behajtási engedélyeknél

Összsúly díj
7,5 tonnától - 12 tonnáig 80.000 Ft/gépjármű
12,01 tonnától - 25 tonnáig 100.000 Ft/gépjármű
25,01 tonnától - 40 tonnáig 120.000 Ft/gépjármű

A díjtétel számítása a forgalmi engedélyben szereplő össztömeget veszi alapul.

A táblázatban megjelölt összegek az Áfa összegét tartalmazzák.

3. számú melléklet * 

K É R E L E M
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat közigazgatási területén lévő közutak használatához

Gazdasági társaságok esetében:

Igénylő neve: ................................................................................. Telefon:......................................

Címe: ..................................................................................................................................................

Bankszámla száma: ............................................................................................................................

Számlavezető fiók neve: ....................................................................................................................

Cégjegyzékszáma: ........................................ Adóigazgatási azonosító száma .................................

Aláírásra jogosult: ..............................................................................................................................

Gépkocsi rendszáma: .........................................................................................................................

Gépkocsi össztömege: ........................................................................................................................

Egyéni vállalkozók, illetve magánszemélyek esetén:

Igénylő neve: ................................................................................. Telefon:......................................

Lakcíme: ............................................................................................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................Személyi ig. szám: ......................

Anyja neve: .................................................... Adóigazgatási azonosító száma: ..............................

Vállalkozói igazolvány száma: .........................................................................................................

Bankszámla száma: ...........................................................................................................................

Gépkocsi rendszáma(i): ..................................................................................................................

Gépkocsi össztömege(i): .................................................................................................................

A közterület-használat időtartama: ........ év ............. hó ... naptól ........ év ............. hó ... napig

A behajtás úti célja: .......................................................................................................................

Építkezés címe: .............................................................................................................................

Szállítandó anyag: ........................................................................................................................

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az úttestben vagy annak kellékeiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt okozott károkért anyagilag felelős vagyok, azokat magamra és a cég munkatársaira nézve kötelezőnek tekintem.

A korlátozott forgalmi övezet területre előzőleg kiadott engedély száma: ..............................................

Az engedély kiadását követően a határozatban megállapított közterület-használati díjat az engedélyesnek a közterület tényleges használatára tekintet nélkül meg kell fizetni!

PH.

Nagykovácsi, 20... .............. hó ...... napján

..........................................................
kérelmező (cégszerű) aláírása

Kérelemhez csatolja:

A befizetett csekk, az átutalási bizonylat másolatát

A gépkocsi forgalmi engedélyének másolatát

A korlátozott forgalmi övezetbe történő behajtási engedély díját a 16/2016. (IX. 23.) számú önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott díjtételek alapján kell megfizetni!

4. számú melléklet * 

sorszám: 0000

KÖZÚTKEZELŐI ENGEDÉLY
NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE TÖRTÉNŐ BEHAJTÁSHOZ

Az engedély a .................................... forgalmi rendszámú gépjármű 7,5 / 3,5 t zóna használatára került kiadásra, melynek érvényességi ideje: .............................

Nagykovácsi, ...........................................

P. h.

...................................................
Polgármester/ kiadmányozó aláírása

A közúti forgalomban résztvevő gépkocsi vezetője a behajtási, illetve a várakozási engedélyt a jármű első szélvédőjének bal alsó sarkában, a szöveges részét kívülről jól látható módon elhelyezni.


  Vissza az oldal tetejére