Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-ában, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a 44/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A közszolgáltatás tartalma, a közszolgáltatással ellátott terület határai

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén található ingatlanokon keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz előírásoknak megfelelő közműpótló (szennyvíztározó) műtárgyakból történő begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására és elhelyezésére.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységre.

Közszolgáltató és működési területének határai

2. § (1) *  Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás ellátását a Transfekál Szennyvízszállító és Szolgáltató Kft. (2461 Tárnok, Fehérvári út 51.) határozatlan időre kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

(2) *  Az (1) bekezdésben meghatározott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történő ürítési helye a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.) leürítő helyei.

A közszolgáltatás ellátásának rendje, módja, időtartama

3. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, rendszeres elszállítását annak összegyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(2) Az ingatlantulajdonos ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről a rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele és a rendeletben megjelölt közszolgáltató útján köteles gondoskodni.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatást szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal igénybe venni.

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását a szolgáltatást igénybe vevőnek kell a szolgáltatónál megrendelnie. A megrendelés személyesen, telefonon vagy e-mailben történhet.

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számított 72 órán belül elvégezni.

(6) A közszolgáltatás körében az ingatlan használója és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítésével rendelkezésre áll.

A közszolgáltató és ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás igénybevétele

4. § (1) A közszolgáltató jogai és kötelezettségei:

a) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos bejelentése alapján, a vele egyeztetett időpontban köteles közszolgáltatást nyújtani.

b) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a változás bekövetkezte előtt köteles írásban vagy hirdetmény útján értesíteni az ingatlantulajdonosokat.

c) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha a begyűjtendő anyagról érzékszervi megállapítás alapján, vagy egyéb módon feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe való bevezetés feltételeinek nem felel meg.

d) A közszolgáltató köteles az általa elszállított háztartási szennyvíz mennyiségről, ingatlanonkénti lebontásban, minden hónap 10. napjáig az önkormányzat részére írásbeli adatszolgáltatást nyújtani.

5. § Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei:

a) Az ingatlantulajdonos köteles a közműpótló műtárgy ürítésére igénybe venni a közszolgáltatást, valamint a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

b) Ahol a háztartási szennyvíz szennyvízcsatornán történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályoknak megfelelő tárolását, rendszeres elszállíttatását a tulajdonosnak kell biztosítani.

c) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás megrendelésével a közszolgáltatás díját megfizetni és a kiegyenlítéséhez szükséges adatokat közölni.

d) A közszolgáltatás igénybe vétele nem mentesít a közműves szennyvízelvezető-rendszerhez való csatlakozási, illetve a talajterhelési díj-fizetési kötelezettség alól.

A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

6. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:

a) szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,

b) szerződés tárgyát,

c) közszolgáltatási szerződés időtartamát,

d) teljesítés helyét,

e) feladat ellátására vonatkozó szabályokat,

f) felek jogait és kötelezettségeit,

g) közszolgáltatási díj megállapításának módját,

h) szerződés módosításának, felmondásának módját,

i) a közszolgáltatói tevékenység végzésre feljogosító engedélyre történő utalást,

j) az irányadó jogszabályok megnevezését.

Díjfizetési kötelezettség, alkalmazható díjtételek mértéke, a díj megfizetésének rendje, kedvezmények

7. § (1) A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa vagy használója díjat köteles fizetni.

(2) A közszolgáltatási díj a begyűjtött és elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz után köbméterenként számítandó, melyet az igénybe vevő köteles készpénzben vagy átutalással kiegyenlíteni.

(3) A közszolgáltatási díj 2. § (1) bekezdésében hivatkozott kijelölő határozat szerinti mértékét a Melléklet tartalmazza.

(4) A közszolgáltatási díj tekintetében az önkormányzat kedvezményt nem állapít meg.

Az üdülőingatlanokra, az időlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok

8. § Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosaira a 3. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy amennyiben nem veszi igénybe a közszolgáltatást, a vízfogyasztás alapján köteles igazolni, hogy az ingatlanon elszállítandó, közműpótló berendezésben gyűjtött szennyvíz nem keletkezett.

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Az ingatlantulajdonos köteles a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének és értesítési helyének, továbbá a közszolgáltatásba bevont ingatlan címét megadni.

(2) A közszolgáltató köteles a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára felhasználni, és a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezéseket betartani. Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlantulajdonos személyének megállapítása, a közszolgálati díj behajtása.

Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. december 15.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

Melléklet a 24/2016. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez * 

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási díja:

a) közüzemi csatornahálózatba beköthető ingatlanok esetében nettó 2200,- Ft/m3;

b) közüzemi csatornahálózatba be nem köthető ingatlanok esetében: nettó 2200,- Ft/m3.

2. A minimális szolgáltatási díj: nettó 11000,- Ft/alkalom.

3. A közérdekű szolgáltató az 5 m3 alatti szennyvíz begyűjtése során is az 5 m3-re vonatkozó szolgáltatási díjat számlázza ki.


  Vissza az oldal tetejére