Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseit, a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 29.) rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1-2. § * 

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2016. évi költségvetési évre kell alkalmazni.

Nagykovácsi, 2017. január 27.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző