Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2017. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) 96 § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az At. 18. § (1)-(5) bekezdésében és a 19. § (1)-(2) bekezdésében leírt feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén történő házasságkötésekre terjed ki.

2. § (1) Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal hivatalos házasságkötési helyszíne Nagykovácsi Nagyközség polgármesterének mindenkori hivatali szobája.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek minősül minden olyan házasságkötés, melynek helyszíne az (1) bekezdésben foglaltaktól eltér.

(3) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre kizárólag Nagykovácsi közigazgatási területén lévő, az eseményhez méltó helyszín engedélyezhető.

3. § (1) A közeli halállal fenyegető állapotot kivéve nem köthető házasság az At. 27. § (2) bekezdésében meghatározott napokon.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltétel fennállásáról a házasulandók nyilatkoznak.

4. § (1) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötési helyszín engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell írásban benyújtani.

(2) A házasság hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötésének engedélyezéséről - az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével - a jegyző dönt.

5. § (1) A hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetendő díjak:

a) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen munkaidőben történő házasságkötésért nem kell díjat fizetni.

b) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínen munkaidőn kívül történő házasságkötésért bruttó 30.000 Ft díjat kell fizetni.

c) A 2094 Nagykovácsi Kossuth L. u. 78. szám alatti helyiségben történő házasságkötésért bruttó 55.000 Ft díjat kell fizetni.

d) Egyéb helyszínen történő házasságkötésnél bruttó 100.000 Ft díjat kell fizetni. Ezen díjból a házasuló párok, amelynek egyik tagja nagykovácsi lakcímmel rendelkezik 15% kedvezményre, ha a pár mindkét tagja nagykovácsi lakcímmel rendelkezik 30% kedvezményre jogosult.

(2) A házasulók az (1) bekezdés szerinti többletszolgáltatás megfizetését postai készpénzátutalási megbízással vagy Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal elszámolási számlájára banki átutalással teljesíthetik. Az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a többletszolgáltatást igénylő házasságkötésben, ha a megállapított díjat megfizették.

6. § (1) Az 5. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott többletszolgáltatás ellentételezéséért fizetendő díjakból az anyakönyvvezető bruttó 20.000 Ft összegben részesül.

7. § (1) E rendelet 2017. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző