Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2017. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás rendjéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (5) bekezdésében, valamint a 143. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közterületek elnevezéséről, valamint a házszámozás rendjéről a következő rendeletet alkotja.

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének egységes rendjét biztosítsa, és ennek során érvényesítse a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési, tájékozódási és nyelvhelyességi szempontokat, valamint szabályozza a közterület elnevezésekkel kapcsolatos eljárási rendet. A rendelet célja továbbá a házszámozás és a házszám-megjelölés szabályainak megállapítása.

(2) A rendelet hatálya Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területére terjed ki. A nagyközségben új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterületnevet megváltoztatni, valamint ingatlanok házszámát megállapítani e rendelet szabályai szerint lehet.

(3) E rendelet vonatkozásában a közterületre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a közforgalom számára megnyitott magánút esetében is.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) szerinti megjelölés,

2. közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott terület,

3. közterületnév: a Kormányrendelet szerinti megjelölés,

II. fejezet

A közterületek elnevezésére vonatkozó szabályok

3. A közterületek elnevezésre vonatkozó általános szabályok

3. § (1) Nagykovácsi nagyközség közigazgatási területén minden közterületet közterületként való lejegyzését követő 90 napon belül el kell nevezni.

(2) A közterületek elnevezésénél figyelemmel kell lenni a helyi kulturális, természeti és történelmi értékekre, sajátosságokra, a magyar nyelvhelyesség követelményeire, valamint arra, hogy az elnevezés közérthető legyen.

(3) Közterület jellegeként kizárólag a Kormányrendelet 1. mellékletében felsoroltakat lehet megjelölni.

(4) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterület (meghosszabbítás) külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.

(5) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy több részre tagozódik, egységes közterületként megszűnik, az elkülönült közterületrész(ek)nek -az elkülönüléstől számított 90 napon belül - más nevet kell adni.

4. § (1) A település egyes településrészeiben a közterület neveket lehetőség szerint egy fogalomcsoportból kell választani.

(2) Nem kell elnevezni a szervíz utakat (kiszolgáló utakat), továbbá a mezőgazdasági célú dűlőutakat.

(3) Mellőzni kell a közterület dátumot tartalmazó és a hasonló hangzású elnevezését.

(4) Közterületek meglévő megnevezését az új elnevezéseknél nem szabad felhasználni.

4. Közterület személyről történő elnevezése

5. § (1) A közterület elnevezése előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel, kizárólag a családi nevet alkalmazni csak akkor lehet, ha a névadó személyiség így is, vagy így ismert, illetve ha az elnevezés egy kiemelkedő családról történik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni akkor lehet, ha a személy nem eredeti néven vált ismertté.

6. § (1) Közterület elnevezéssel emléket állítani olyan személynek lehet,

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ezáltal személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek a település életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével jelentősen hozzájárult Nagykovácsi egészének vagy egy részének a fejlődéséhez, hírneve gyarapításához.

(2) Személyről elnevezett közterületen a névadó személy tevékenységét ismertető emléktábla helyezhető el.

7. § A közterület jegyzékbe való felvételt követő 15 éven belül csak kivételesen indokolt esetben szabad közterületi elnevezést megváltoztatni.

5. A közterületek elnevezésének eljárási szabályai

8. § (1) A közterület nevének megállapítása vagy megváltoztatása Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

(2) A közterület elnevezésére, illetve elnevezésének megváltoztatására (a továbbiakban együttesen: közterület elnevezése) az érintett közterülettel határos ingatlannal rendelkezni jogosultak tehetnek javaslatot.

(3) A javaslatokat a Képviselő-testület Ügyrendi, Összeférhetetlenségi, Jogi és Külső kapcsolatok Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi.

9. § (1) A közterület elnevezésének előkészítési eljárása során alkalmazni kell a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet vonatkozó szabályait és figyelemmel kell lenni az Mötv. 14. § és 14/A. §-ban meghatározottakra.

(2) Az előterjesztéshez térképvázlatot is csatolni kell, amely tartalmazza az elnevezni kívánt közterület határait és a hozzá tartozó ingatlanokat.

(3) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést annak benyújtása előtt 15 napra a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban tett észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.

10. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A döntésről értesíteni kell a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatalát, a Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárát, a Budakeszi Rendőrörsöt, a Nagykovácsi Postahivatalt, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, az Országos Mentőszolgálat Központi Mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságát.

III. fejezet

Magánutak elnevezésének szabályai

11. § A magánút elnevezésére a tulajdonosa kérelmére kerülhet sor. Amennyiben a kezdeményezést a Képviselő-testület támogatja, a magánút elnevezésére e rendelet 3-10. § -ainak figyelembe vételével kerülhet sor.

IV. Fejezet

A házszámozásra vonatkozó szabályok

12. § (1) Az elnevezett közterületeken a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése által meghatározott ingatlanokat címmel kell ellátni.

(2) Az ingatlanok címe nem lehet a Kormányrendelet 1. § 3. pontjában meghatározott valamennyi címadatra kiterjedően azonos.

13. § (1) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok a Kossuth Lajos utcától kifelé haladva növekedjenek és az utca jobb oldalán a páratlan, a bal oldalán a páros számok legyenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, az érintett közterület számozása a magasabb rendű közút irányából kell, hogy kezdődjön.

(2) Azoknál az utcáknál, ahol a címképzés csak az egyik oldalon lehetséges, a másik oldalon kizárt, az ingatlanok házszámozása folyamatosan emelkedik.

(3) Terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával megegyezően alakítandó ki.

(4) Több közterülettel érintkező ingatlan esetében a házszámot azon nevezett közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre az ingatlan gyalogos közlekedésre alkalmas bejárata található.

(5) Magánútról megközelíthető ingatlan házszámát azon közterületre vonatkoztatva kell megállapítani, amelyre a magánút csatlakozik.

14. § (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlan eredeti sorszáma nem szűnik meg, az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában kiegészül egy nem ékezetes, egyjegyű nagybetűvel A-tól Z-ig, perjellel elválasztva közvetlenül a házszám mögé írva (pl.:1/A, 1/B stb.). A házszámok sorozatában egy betű nélküli házszám előrébb van, mint ugyanaz a házszám betűvel.

(2) Kialakult számozás után egyesített ingatlanok esetében házszámként az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő összevont formáját kell alkalmazni (pl. 13-17 stb.).

(3) Ha a címkeletkeztetést olyan telek vonatkozásában kell végrehajtani, amely közvetlenül több közterülethez is kapcsolódik (saroktelek, hátsó szomszéd nélküli telek), és a házszámozás az érintett közterületen már kialakult, akkor a megosztás szabályainak megfelelő alkalmazásával kell az új házszámot képezni. Címkeletkeztetés esetén egy, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény szerinti önálló ingatlannak csak egy címe lehet.

(4) Ugyanazon telken létesült több önálló rendeltetési egység esetén a házszámozásnál elkülönült címet megállapítani csak a Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2009. (IX. 01.) önkormányzati rendeletben az ingatlan övezeti besorolása szerint maximálisan meghatározott rendeltetési egység szám erejéig lehet.

(5) A házszámozásnál figyelemmel kell lenni azon beépítetlen telkekre is, melyek a későbbi beépítéskor a közbenső házszámot kapják.

15. § (1) Az ingatlanok házszámozásának megváltoztatása (átszámozás) különösen akkor indokolt, ha

a) több azonos házszám szerepel azonos közterületen a hatósági nyilvántartásban vagy a valóságban,

b) az ingatlan hatósági nyilvántartásban feltüntetett házszáma nem egyezik a valóságban használttal,

c) telekegyesítés vagy telekmegosztás esetén.

V. fejezet

Névtáblák és házszámtáblák elhelyezése

6. Névtáblák elhelyezésének szabályai

16. § (1) A közterületek nevét jól látható módon, névtáblán kell feltüntetni.

(2) A névtáblát a közterületek végein és minden útkereszteződésben ki kell helyezni úgy, hogy azok a bármely irányból érkezők számára egyértelmű tájékoztatást nyújtsanak.

(3) A közterületek névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(4) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a névtábla kihelyezését tűrni köteles.

(5) A névtábla kihelyezéséről az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját a kihelyezés előtt értesíteni kell.

(6) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti cseréjéről gondoskodni kell.

17. § A közterület elnevezésének megváltozása esetén a régi elnevezést feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig piros átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni. Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött vagy alatt kell elhelyezni.

7. Házszámtábla elhelyezésének szabályai

18. § (1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek hiányában tulajdonosának elhelyezni.

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa vagy kezelője gondoskodik.

(3) A házszámtábla kihelyezését legkésőbb az ingatlanra kiadott használatbavételi engedély, hatósági bizonyítvány, vagy a használatbavétel tudomásul vételéről szóló végzés vagy határozat átvételét követő 30 napon belül el kell végezni.

(4) Saroktelek esetén a házszámtáblát azon az oldalon kell elhelyezni, amely közterületre az ingatlant számozták.

(5) Társasházak esetén a házszámtáblát lépcsőházanként, a bejárat felőli oldalon kell elhelyezni. A társasházon belül a szinteket és az ajtószámokat (folyamatosan emelkedő sorrendben vagy szintenként számozva) jelölni kell.

(6) Településrendezés, utca újra számozása, vagy hatósági intézkedés miatti házszámváltozás esetén a házszámtábla beszerzése az Önkormányzatot terheli.

(7) Megváltozott házszámok táblái esetében a 17. § rendelkezése szerint kell eljárni.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

8. Hatályba léptető rendelkezés

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9-10. * 

20-21. § * 

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző