Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelembe véve az Áht. és az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendeletet (továbbiakban Ávr.) rendelkezéseit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerve:

Polgármesteri Hivatal

(2) Az Önkormányzat gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervei:

a) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

d) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény (a továbbiakban: NATÜ)

(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.

A költségvetés főösszegei

3. § (1) *  Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a 2. § (2) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszege 1.592.522 ezer Ft

b) kiadási főösszege 1.592.522 ezer Ft

(2) Az önkormányzat az Áht. 24. § (4) a) bekezdés szerinti költségvetési mérlegét, továbbá az Áht. 23. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat az 1. számú melléklet határozza meg.

(3) Az Áht. 23. § (2) bekezdés ab) és bb) pontjai szerint az önkormányzat és szervei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat és szervei Áht. 23. § (2) bekezdés aa) és ba) pontjai szerinti kiadásokat és bevételeket kiemelt előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési bevételek

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 4/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 4/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 4/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 4/d, a NATÜ bevételeit a 4/e számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat 2018. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 4.2. számú melléklet, az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja alapján az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások részletezését az 5. számú melléklet határozza meg.

A költségvetési kiadások

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 6. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatalét a 6/a, a Nagykovácsi Kispatak Óvodáét a 6/b, az Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtárét a 6/c, a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálatét a 6/d, a NATÜ kiadásait a 6/e számú mellékletek tartalmazzák.

(2) Az Ávr. 24. § (1) bekezdés ba) pontja szerint az önkormányzat 2018-ban tervezett felhalmozási kiadásait a 6.2. számú melléklet hagyja jóvá.

6. § A működési célú támogatásokat, kiadásokat a 7. számú, az a felhalmozási célú támogatásokat a 7.2. számú melléklet részletezi.

Általános és céltartalékok

7. § (1) *  Az Önkormányzat

a) általános tartaléka 2.105 ezer Ft

b) céltartaléka 24.031 ezer Ft

(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. A tartalékokat a 8. sz. melléklet részletezi.

Tájékoztató adatok

8. § (1) A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 9. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. sz. melléklet tartalmazza. A közvetett támogatások összege év közben, a ténylegesen benyújtott kérelmek alapján, egyedileg kerül megállapításra.

A költségvetési létszámkeret

9. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását költségvetési szervenkénti bontásban a 13. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:

- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.400.- Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,

- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000.- Ft/fő keretösszeg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 20%.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.

11. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

12. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

13. § A Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre

a) az első félévben az előző évi költségvetési maradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

14. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

15. § (1) Önkormányzati támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell legalább az Ávr. 76. §-ában meghatározott elemeket.

(2) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, az Áht.-ban és az Ávr-ben meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(3) Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzata (a továbbiakban: NNÖ) részére az Önkormányzat a 2018. évi eredeti költségvetésében 500 ezer forint működési és 500 ezer forint felhalmozási előirányzatot biztosít. A felhalmozási támogatást az NNÖ köteles a Perbáli úti kőkereszt felújítására fordítani.

16. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

Vegyes és átmeneti rendelkezések

18. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

Záró rendelkezések

19. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelete.

Távollevő Papp István jegyző helyett
Kiszelné Mohos Katalin dr. Halmosi-Rokaj Odett
polgármester aljegyző

1. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Mérleg 2018.

megnevezés Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde NATÜ Önkor-
mányzati előirányzatok
ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül megnevezés Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde NATÜ Önkor-
mányzati előirányzatok
ÖSSZESEN Intézmény-finanszírozás nélkül Hiány (-) / többlet (+)
Személyi juttatások 154 197 193 624 27 087 47 994 47 036 37 575 507 513 Önkormányzatok működési támogatása 511 532 511 532
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 570 42 464 5 548 9 634 9 589 8 019 106 824 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 20 400 1 247 21 647
Dologi kiadások 43 239 91 163 23 004 13 572 23 076 320 707 514 761 Közhatalmi bevételek 490 392 490 392
Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 062 42 062 Működési bevételek 3 683 15 989 5 003 1 524 508 57 889 84 596
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül) 44 360 44 360 Működési célú átvett pénzeszközök 0
Működési célú tartalékok 17 500 17 500 Maradvány igénybevétele 173 768 173 768
0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 229 006 327 251 55 639 71 200 79 701 470 223 1 233 020 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 3 683 15 989 5 003 21 924 508 1 234 828 1 281 935 48 915
Beruházások 1 676 1 566 2 032 3 048 263 184 271 506 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0
Felújítások 2 223 2 223 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 171 460 171 460
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 Felhalmozási bevételek 0
Felhalmozási célú nyújtott támogatások államháztartáson belül 12 000 12 000 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
Felhalmozási célú tartalékok 9 500 9 500 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 74 854 74 854
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 676 1 566 4 255 3 048 0 284 684 295 229 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 0 0 0 0 246 314 246 314 -48 915
KIADÁSOK ÖSSZESEN: 230 682 328 817 59 894 74 248 79 701 754 907 1 528 249 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 3 683 15 989 5 003 21 924 508 1 481 142 1 528 249 0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 715 690 0 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 225 323 311 262 50 636 49 276 79 193 715 690
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 10 545 0 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 1 676 1 566 4 255 3 048 10 545
Hitel, kölcsön felvétele 0
Belföldi értékpapírok bevételei 0
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0 0 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 226 999 312 828 54 891 52 324 79 193 0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 230 682 328 817 59 894 74 248 79 701 1 481 142 1 528 249 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 230 682 328 817 59 894 74 248 79 701 1 481 142 1 528 249 0

2. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötelező, önként vállalt feladatok 2018

Önkormányzat mindösszesen
Sor-
szám
Rovatrend Megnevezés Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok Államigaz-
gatási feladatok
Összesen
1.a B11 Önkormányzatok működési támogatása 511 532 0 0 511 532
1.b B14 15 Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 21 647 0 0 21 647
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 533 179 0 0 533 179
2. B3 Közhatalmi bevételek 345 124 145 268 0 490 392
3. B4 Működési bevételek 84 596 0 0 84 596
4. B63 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
I. Működési költségvetési bevételek összesen (1+..+4.) 962 899 145 268 0 1 108 167
5.a B21 Önkormányzatok felhalmozási támogatása 0 0 0 0
5.b B25 Felhalmozási célú egyéb támogatások államháztartáson belülről 171 460 0 0 171 460
5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.a+5.b) 171 460 0 0 171 460
6. B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0 0
7.a B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 0 0 0 0
7.b B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0
7. B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.a+7.b) 0 0 0 0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (5.+6.+7.) 171 460 0 0 171 460
III. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) 1 134 359 145 268 0 1 279 627
8. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele működési célra 248 622 0 0 248 622
9. B816 Központi, irányító szervi támogatás - működési célra 696 866 15 428 0 712 294
IV. Működési célú finanszírozási bevételek (8.+9.) 945 488 15 428 0 960 916
10. B811 Hitel, kölcsön felvétele 0 0 0 0
11. B812 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0
12. B813 Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra 0 0 0 0
13. B816 Központi, irányító szervi támogatás - felhalmozási célra 10 545 0 0 10 545
V. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (10.+..+13.) 10 545 0 0 10 545
VI. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (III.+IV.+V.-9-12) 1 382 981 145 268 0 1 528 249
14. K1 Személyi juttatások 482 353 25 160 0 507 513
15. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 99 854 6 970 0 106 824
16. K3 Dologi kiadások 479 083 35 678 0 514 761
17. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 062 0 0 42 062
18. K502 Elvonások és befizetések 1 645 0 0 1 645
19.a K504, K508 Működési célú visszítérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
19.b K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 13 868 15 950 0 29 818
19.c K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 12 897 0 12 897
19.d K513 Működési célú tartalékok 7 000 10 500 0 17 500
19. K5 Egyéb működési célú kiadások (19.a+..+19.d) 20 868 39 347 0 60 215
VII. Működési költségvetési kiadások (13.+...+18.+19.) 1 125 865 107 155 0 1 233 020
20. K6 Beruházások 259 893 11 613 0 271 506
21. K7 Felújítások 2 223 0 0 2 223
22.a K82, K86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0 0
22.b K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 0 0 0 0
22.c K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 12 000 0 12 000
22.d K512 Felhalmozási célú tartalékok 0 9 500 0 9 500
22. Egyéb felhalmozási célú kiadások (22.a+..+22.d) 0 21 500 0 21 500
VIII. Felhalmozás költségvetési kiadások (20.+21.+22.) 262 116 33 113 0 295 229
IX. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VIII.+IX.) 1 387 981 140 268 0 1 528 249
23. K911 Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre 0 0 0 0
24. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - működési célra 696 866 18 824 0 715 690
25. K915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása - felhalmozási célra 10 545 0 0 10 545
26. K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0
X. Finanszírozási kiadások (23+..+26.) 707 411 18 824 0 726 235
VIII. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL (IX.+X.-24-25) 1 387 981 140 268 0 1 528 249

3. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
2018. évi tervezett bevételi előirányzatai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerint

ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde NATÜ ÖSSZESEN
Bevételi előirányzatok megnevezése Rovat száma 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B7 1 025 742 1 232 520 3 683 3 683 15 465 15 989 5 200 5 003 20 216 21 924 508 1 070 306 1 279 627
I. Működési költségvetés összesen 971 728 1 061 060 3 683 3 683 15 465 15 989 5 200 5 003 20 216 21 924 508 1 016 292 1 108 167
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 474 662 512 779 0 0 0 0 0 0 19 200 20 400 0 493 862 533 179
Önkormányzatok működési támogatásai B11 473 767 511 532 473 767 511 532
Egyéb működési c.támogatások államháztartáson belülről B16 895 1 247 19 200 20 400 20 095 21 647
2. Közhatalmi bevételek B3 442 966 490 392 442 966 490 392
Helyi adók B34,351,355 398 207 442 501 398 207 442 501
Gépjárműadók B354 28 259 29 891 28 259 29 891
Egyéb közhatalmi bevételek B36 16 500 18 000 16 500 18 000
3. Működési bevételek B4 54 100 57 889 3 683 3 683 15 465 15 989 5 200 5 003 1 016 1 524 508 79 464 84 596
4. Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 0 0
II. Felhalmozási költségvetés összesen 54 014 171 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 014 171 460
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 54 014 171 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 014 171 460
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 0
Egyéb felhalmozási c..támogatások államháztartáson belülről B25 54 014 171 460 54 014 171 460
2. Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingatlanok értékesítése B52 0 0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 0 0
0 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8 138 802 248 622 226 889 226 999 290 718 312 828 51 581 54 891 45 809 52 324 79 193 753 799 974 857
I. Belföldi finanszírozás bevételei B81 138 802 248 622 226 889 226 999 290 718 312 828 51 581 54 891 45 809 52 324 79 193 753 799 974 857
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811 0 0
2. Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0
3. Maradvány igénybevétele B813 138 802 248 622 138 802 248 622
4. Központi, irányítószervi támogatás B816 226 889 226 999 290 718 312 828 51 581 54 891 45 809 52 324 79 193 614 997 726 235
0
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 164 544 1 481 142 230 572 230 682 306 183 328 817 56 781 59 894 66 025 74 248 79 701 1 824 105 2 254 484
ezer forintban
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Kispatak Óvoda Öregiskola Bölcsőde NATÜ ÖSSZESEN
Kiadási előirányzatok megnevezése Rovat száma
2015
2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat 2017. évi előirányzat 2018. évi előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K8 549 547 754 907 230 572 230 682 306 183 328 817 56 781 59 894 66 025 74 248 79 701 1 209 108 1 528 249
I. Működési költségvetés összesen 505 797 479 723 225 162 229 006 304 621 327 251 52 755 55 639 65 390 71 200 79 701 1 153 725 1 242 520
1. Személyi juttatások K1 33 994 37 575 143 678 154 197 183 174 193 624 24 197 27 087 41 748 47 994 47 036 426 791 507 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 7 479 8 019 32 202 31 570 44 144 42 464 5 558 5 548 9 441 9 634 9 589 98 824 106 824
3. Dologi kiadások K3 257 788 320 707 49 282 43 239 77 303 91 163 23 000 23 004 14 201 13 572 23 076 421 574 514 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 36 898 42 062 36 898 42 062
5. Egyéb működési célú kiadások K5 169 638 71 360 0 0 0 0 0 0 - 0 0 169 638 71 360
Ebből: - előző évi elszámolásából származó kiadások 1 645 1 645
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K5021 12 897 0 12 897
- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 128 283 29 818 128 283 29 818
Tartalékok K513 41 355 27 000 41 355 27 000
II. Felhalmozási költségvetés összesen 43 750 275 184 5 410 1 676 1 562 1 566 4 026 4 255 635 3 048 0 55 383 285 729
1. Beruházások K6 33 750 263 184 3 632 1 676 1 562 1 566 2 413 2 032 635 3 048 41 992 271 506
2. Felújítások K7 1 778 1 613 2 223 3 391 2 223
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 10 000 12 000 0 0 0 0 0 0 - 0 0 10 000 12 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 2 000 0 2 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 10 000 10 000 10 000 10 000
0 0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK K9 614 997 726 235 0 0 0 0 0 0 - 0 0 614 997 726 235
I. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 614 997 726 235 0 0 0 0 0 0 - 0 0 614 997 726 235
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása K915 614 997 726 235 614 997 726 235
0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 164 544 1 481 142 230 572 230 682 306 183 328 817 56 781 59 894 66 025 74 248 79 701 1 824 105 2 254 484

4. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Sorszám MEGNEVEZÉS 2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 971 728 1 061 060 109%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 474 662 512 779 108%
B11 Önkormányzatok működési támogatása 473 767 511 532 108%
B16 Egyéb működési célú támogatások áht.-n belülről 895 1 247 139%
B3 Közhatalmi bevételek 442 966 490 392 111%
B34,351,355 Helyi adók 398 207 442 501 111%
B354 Gépjárműadó 28 259 29 891 106%
B36 Egyéb közhatalmi bevételek 16 500 18 000 109%
B4 Működési bevételek 54 100 57 889 107%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 54 014 171 460 317%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54 014 171 460 317%
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről 54 014 171 460 317%
B5 Felhalmozási bevételek 0 0
B52 Ingatlanok értékesítése 0 0
B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK 138 802 248 622 179%
B813 Pénzmaradvány bevétele: 138 802 248 622 179%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 1 164 544 1 481 142 127%

4/a. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hivatal - Bevételek

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 3 683 3 683 100,0%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek 3 683 3 683 100,0%
Egyéb közhatalmi bevételek
B8 Finanszírozási bevételek 226 889 226 999 100%
Állami támogatás 94 027 93 936 99,9%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 132 862 133 063 100,2%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 230 572 230 682 100,0%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 230 572 230 682 100,0%

4/b. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Óvoda - Bevételek

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 15 465 15 989 103%
Működési bevételek 15 465 15 989 103%
B8 Finanszírozási bevételek 290 718 312 828 108%
Állami támogatás 230 207 240 995 105%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 60 511 71 833 119%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 306 183 328 817 107%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 306 183 328 817 107%

4/c. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Öregiskola - Bevételek

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 5 200 5 003 96%
Működési bevételek 5 200 5 003 96%
B8 Finanszírozási bevételek 51 581 54 891 106%
Állami támogatás 9 031 9 685 107%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 42 550 45 206 106%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 56 781 59 894 105%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 56 781 59 894 105%

4/d. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde - Bevételek

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 1 016 1 524 150%
Működési bevételek 1 016 1 524 150%
B8 Finanszírozási bevételek 65 009 72 724 112%
Állami támogatás 34 978 51 389 147%
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 30 031 21 335 71%
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 66 025 74 248 112%
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 66 025 74 248 112%

4/e. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

NATÜ - Bevételek

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
ÖSSZESEN ÖSSZESEN
1 2 3 4 5=4/3 %
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
B4 Működési bevételek 508
Működési bevételek 508
B8 Finanszírozási bevételek 79 193
Állami támogatás 68 517
Intézményfinanszírozás állami támogatáson felül 10 676
I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 79 701
IV. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) 79 701

4.2. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

felh. bev.

Megnevezés
Felhalmozási célú támogatások:
Rákóczi u. felújítás, pályázat II. részlete 74 854
Felnőtt orvosi rendelő pályázat 29 871
Vis maior bevétel: 66 735
Felhalmozási célú támogatások összesen: 171 460
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 171 460

5. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Jogcím me. egység x mutató Nagykovácsi összesen Önkormányzat Phivatal Óvoda Bölcsőde Öregiskola NATÜ
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása 20,1 fő 93 935 800
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás összesen 37 511 669 0
I.1.ba zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok 22300 hektár 9 441 820
I.1.bb közvilágítás fenntartás támogatása 19 168 000
I.1.bc köztemető fenntartással kapcs. feladatok 1 233 789
I.1.bd közutak fenntartásának támogatása 7 668 060
I.1c. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 12 647 409 12 647 409
I.1d. Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása 35 700 35 700
I.1e. Üdülőhelyi feladatok támogatása 77 700 77 700
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása 1 756 400
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 145 964 678 41 353 269 93 935 800 10 675 609
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hónapra 30,8 fő 90 736 800
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 8 hónapra 18,0 fő 26 460 000
II.1.(1) óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hónapra 30,8 fő 45 368 400
II.1.(2) óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők 4 hónapra 18,0 fő 13 230 000
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 8 hónapra 350 fő 19 063 333
II.2.(8) gyermekek teljes körü óvodai nevelése 4 hónapra 350 fő 9 531 667
II.5.(5) óvodapedagógusok minősítésből adódó többletbér 2 666 000
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 207 056 200
III.2 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 42 062 000
III.7.a bölcsődei ellátás 21 fő 11 373 400
III.7.b bölcsőde üzemeltetési támogatása 11 745 000
III.3.c (1) Szociális étkeztetés 11 fő 608 960
III. 5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 16,73 fő 31 787 000
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 46 830 947
III.7 Kiegészítő támogatás a bölcsődei felsőfokú végzettségűek béréhez 1 fő 4 419 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak feladatainak támogatása 0 121 288 907 0 27 537 400
0
Települési önkormányzat könyvtári és közművelődési támogatása 8004 fő x 1210 Ft/fő 9 684 840
Összesen: 511 532 025 162 642 176 93 935 800 207 056 200 27 537 400 9 684 840 10 675 609

6. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Sorszám MEGNEVEZÉS 2017. évi eredeti terv 2018. évi eredeti terv Változás %-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 33 994 37 575 111%
K11 Foglakoztatottak személyi juttatásai
K12 Külső személyi juttatások 33 994 37 575 111%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 7 479 8 019 107%
K3 Dologi kiadások 257 788 320 707 124%
K31 Készletbeszerzés 2 130 2 410 113%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 0
K33 Szolgáltatási kiadások 187 079 238 715 128%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 12 120 12 120 100%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 56 459 67 462 119%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 898 42 062 114%
K5 Egyéb működési célú kiadások 169 638 71 360 42%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 505 797 479 723 95%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 33 750 263 184 780%
K7 Felújítások
K8 Felhalmozási célú kiadások 10 000 12 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 43 750 275 184 629%
K9 Finanszírozási kiadások 614 997 726 235 118%
Irányító szervi támogatás folyósítása 614 997 726 235
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 164 544 1 481 142 127%

6/a. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hivatal - Kiadások

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2017.évi
eredeti terv
2018. évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 143 678 153 747 107%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 32 202 31 416 98%
K3 Dologi kiadások 49 282 44 503 90%
K31 Készletbeszerzés 4 100 3 329 81%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 6 490 5 284 81%
K33 Szolgáltatási kiadások 26 898 25 312 94%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 700 500 71%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 11 094 10 078 91%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 225 162 229 666 102%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 3 632 1 016 28%
K7 Felújítások 1 778
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 5 410 1 016 19%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 230 572 230 682 100%

6/b. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Óvoda - Kiadások

Sor-
szám
MEGNEVEZÉS 2017. évi
eredeti terv
2018. évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 183 174 193 624 106%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 44 144 42 464 96%
K3 Dologi kiadások 77 303 91 163 118%
K31 Készletbeszerzés 6 775 6 925 102%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 705 750 106%
K33 Szolgáltatási kiadások 49 820 60 100 121%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 310 40 13%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 19 693 23 348 119%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 304 621 327 251 107%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 1 562 1 566 100%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 1 562 1 566 100%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 306 183 328 817 107%

6/c. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Öregiskola - Kiadások

Sor
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi
eredeti terv
2018.évi
eredeti terv
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 24 197 27 087 112%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 5 558 5 549 100%
K3 Dologi kiadások 23 000 23 004 100%
K31 Készletbeszerzés 2 570 3 060 119%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 540 850 157%
K33 Szolgáltatási kiadások 14 550 13 660 94%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 450 450 100%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 890 4 984 102%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 52 755 55 640 105%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 2 413 4 254 176%
K7 Felújítások 1 613
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 4 026 4 254 106%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 56 781 59 894 105%

6/d. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bölcsőde - Kiadások

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi eredeti előirányzat 2018. évi eredeti előirányzat Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 41 748 47 994 115%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 9 441 9 634 102%
K3 Dologi kiadások 14 201 13 572 96%
K31 Készletbeszerzés 2 970 2 750 93%
K32 Kommunikációs szolgáltatások 230 200 87%
K33 Szolgáltatási kiadások 7 638 7 246 95%
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 150 200 133%
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3 213 3 176 99%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 65 390 71 200 109%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások 635 3 048
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 635 3 048 480%
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 66 025 74 248 112%

6/e. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

NATÜ - Kiadások

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS
2017. évi
eredeti
előirányzat
2018. évi
eredeti
előirányzat
Változás
%-ban
1 2 3 4 5=4/3 (%)
I MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások 47 036
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó 9 589
K3 Dologi kiadások 23 076
K31 Készletbeszerzés 7 552
K32 Kommunikációs szolgáltatások 717
K33 Szolgáltatási kiadások 9 816
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4 991
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1…..7): 0 79 701
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:
K6 Beruházások
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1……3): 0 0
K9 Finanszírozási kiadások
Irányító szervi támogatás folyósítása
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 0 79 701

6.2. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

felh. kiadás

Beruházások előirányzata
Megnevezés bruttó E Ft
1 Rákóczi u. pályázat 157 587
2 Rákóczi u. pályázat, kiegészítő munkák 25 000
3 Rákóczi F. utcai híd kiegészítése gyalogos közlekedésre 3 800
4 felnőtt orvosi rendelő pályázat 31 444
5 orvosi rendelő pályázat, kiegészítő munkák 8 000
6 buszvárók térburkolása, szegélyépítés 4 000
7 Kazal utcai járda építés 10 000
8 temető kerítés építése 1 550
9 temető, sváb síremlékkert létesítése, 6-os parcella felszabadítása 5 000
10 Dózsa Gy. utcai óvoda beruházások: kerítés építés, csúszdák alatti ütéscsillapítás 3 200
11 általános iskola járda 500
12 tűzoltó laktanya villamos energiaellátásának kiépítése 900
13 önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó közműbekötések 640
14 ASP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések 850
15 térinformatikai rendszer bővítése 750
16 gyermekorvosi rendelő ajtócsere 350
17 Tompa M. utcai bérlakás ablakcsere 200
18 közvilágítás bővítés, tervezés 8 000
19 általános iskola konyha polcok 63
20 általános iskola villámvédelem 400
21 NATÜ eszközfejlesztés (fűkaszák, láncfűrészek, aggregátor, sószóró 950
Beruházások előirányzata összesen: 263 184

7. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Műk.c.átadott.pe.

sorsz. Támogatott megnevezése 2018. évi
eredeti
1 Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola 3 262
2 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat működési hozzájárulás 2 000
3 Bursa Hungarica 760
4 Civil Alap 6 000
5 Volánbusz támogatás 13 868
6 TÖOSZ, Duna-Vértes Hull.gazd Zrt., Pilisi Kötet tagsági díjak 348
7 Peter Cerny Alapítvány 50
8 Pest-Megyei Rendőrkapitányság KMB támogatása 1 200
9 Medicopter Alapítvány 50
10 Iskolaegészségügyi ellátás finanszírozásának továbbadása 530
11 Crosskovácsi Egyesület 450
12 Sportpálya világítás TAO támogatás önrész 1 300
Államháztartáson kívüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..14): 29 818
1 Német Nemzetiségi Önkormányzat 500
2 BÖT tagdíj (2018. évi működési hozzájárulás) 1 867
3 BÖT támogatás a Budakörnyéki Közterület-felügyelet fenntartására 9 350
4 BÖT támogatás a Budakeszi orvosi ügyelet fenntartására 1 180
Államháztartáson belüli műk-i célú pénzeszköz átadás összesen (1+..4): 12 897
Működési célú pénzeszköz átadás ÖSSZESEN: 42 715

7.2. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felh.c.átadott pe.

sorsz. Támogatott megnevezése 2018. évi
eredeti
1 Nagykovácsi Készenléti Szolgálat tűzoltó laktanya építéshez hozzájárulás 10 000
2 NNÖ Perbáli úti kőkereszt felújítás 500
3 Érdi Tankerület, hozzájárulás a fűtési rendszer korszerűsítéséhez 1 500
Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen: 12 000

8. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok * 

2018 Eredeti előirányzat bontása
forintban
Polgárm. keret Jegyzői keret Általános
tartalék
Céltartalék Módosított előirányzat
Keretösszeg ezer forintban 1 000 000 1 000 000 5 000 000 20 000 000 27 000 000
ÖNKORMÁNYZAT
polgármesteri keret 1 000 000
jegyzői keret 1 000 000
általános tartalék 5 000 000
Általános tartalék összesen 7 000 000
Céltartalék összesen 20 000 000
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 27 000 000
lakossági útépítés önrész 6 500 000
családi fesztivál 5 000 000
Békás tó rekultivációja 5 500 000
Római katolikus egyház támogatása 1 500 000
Református egyház támogatása 1 500 000
Összesen: 20 000 000
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 27 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 20 000 000 27 000 000
DMRV Zrt.-től befolyt összeg maradéka a csatornafelújítás után 10 531 380
Érdi tankerület támogatási ei. vissza 1 500 000
NATÜ-nek Csillagfürt játszótér üzemeltetésére -1 100 000
Műfüves pálya munkálataihoz -3 024 000
Sólymok civil egyesület támogatása -180 000
ping-pong asztal beszerzés -230 000
Varázskastély- családi fesztivál -5 000 000
Római katolikus egyház támogatása -1 500 000
BÖT hozzájárulás kiegészítés -46 000
Meteorológiai állomás helyreállítása, bztosítói kártérítés kiegészítése -315 172
ÖNKORMÁNYZAT TARTALÉKAI ÖSSZESEN 1.SZ. RENDELTMÓDOSÍTÁS UTÁN 27 000 000 770 000 1 000 000 1 834 828 24 031 380 27 636 208

9. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Ütemterv

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE 2018. össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2018 össz.
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 533 179 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 44 432 533 179
2. Közhatalmi bevételek 490 392 38 251 4 414 132 406 32 856 33 347 22 068 16 673 29 914 99 059 22 558 28 443 30 404 490 392
3. Működési bevételek 84 596 6 598 761 22 841 5 668 5 753 3 807 2 876 5 160 17 088 3 891 4 907 5 245 84 596
1.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 171 460 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 14 288 171 460
2. Felhalmozási bevételek 0 0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0
3. Maradvány igénybevétele 248 622 23 785 63 459 0 0 0 15 792 49 085 33 560 0 0 29 956 32 985 248 622
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 528 249 127 354 127 354 213 967 97 244 97 819 100 386 127 355 127 354 174 867 85 169 122 025 127 354 1 528 249
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE 2018. össz. jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. 2018 össz.
1. Személyi juttatások 507 513 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 42 293 507 513
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 106 824 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 8 902 106 824
3. Dologi kiadások 514 761 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 42 897 514 761
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 062 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 3 505 42 062
5. Egyéb működési célú kiadások 71 360 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 5 947 71 360
II. Felhalmozási költségvetés összesen 285 729 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 23 811 285 729
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 528 249 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 127 354 1 528 249
0

10. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Hitelállomány

Az Önkormányzat 2018. évi hitelállománya 0 Ft.

11. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Pályázati bevét

Projekt megnevezése 2018. évi bevétel 2018. évi kiadás
------------- 0 0
ÖSSZESEN 0 0

Az Ávr. 24. § (1) a) illetve bd) bekezdése szerint elkülönítetten kell megtervezni az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit.

2018-ban európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program Nagykovácsiban nem várható.

12. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kedvezmények

Megnevezés Összeg (Ezer Ft-ban)
Ellátottak térítési díj méltányossági alapon történő elengedése 0
Kártérítés méltányossági alapon történő elengedése 0
Ávr. 28. § a) pontja alapján összesen: 0
Lakásépítéshez nyújtott kölcsönök 0
Lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök 0
Ávr. 28. § b) pontja alapján összesen: 0
Helyi adóknál nyújtott kedvezmények, ebből 31 970
- Telekadó 142
= Kedvezmények, mentességek miatt 142
= Övezeti besorolás miatt 0
- Építményadó 31 828
= Kedvezmények, mentességek miatt 31 828
= Övezeti besorolás miatt 0
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények 3 189
Ávr. 28. § c) pontja alapján összesen: 35 159
Helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 0
Ávr. 28. § d) pontja alapján összesen: 0
Egyéb nyújtott kedvezmény 0
Ávr. 28. § c) pontja alapján összesen: 0
Összes közvezetett támogatás: 35 159

13. sz. melléklet a 4/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

létszám-előir.

Létszám
Megnevezés
Hivatal Önkor-
mányzat
Óvoda Öregiskola Könyvtár Bölcsőde NATÜ Összesen
polgármester 1
alpolgármester 2
jegyző, aljegyző 2
köztisztviselő, fizikai alkalmazott 26
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: 28 3
intézményvezető, int.vez. helyettes 2 1 1 1
tagintézményvezető 2
pedagógus, vagy könyvtáros, művelődésszervező 24 4
dajka, kisgyermeknevelő 13 6
védőnő 4
egyéb 19 2 3 16
KÖZALKALMAZOTTAK, MUNKVÁLLALÓK ÖSSZESEN: 28 3 60 7 14 17 129

Tájékoztató 1. többéves kihatás

Nagykovácsi többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve:

lejárat: évente: összesen
a hátralévő időben:
VOLÁNBUSZ 2019. dec. 11.887 e Ft 23.774 e Ft
Jäger Kft. síkosságmentestés 2018. dec 15.000 e Ft 15.000 e Ft
VTK Innosystem 2021. dec. 400 e Ft 1.600 e Ft
Ezüstkor 2019. dec. 16.705 e Ft 33.410 e Ft
NEG Zrt. 2026. jún. 1.021 e Ft 9.189 e Ft
Nemzeti Kataszteri Program 2019. dec. 340 e Ft 6480 e Ft

  Vissza az oldal tetejére
//