Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a) Gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv:

Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal

b) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

ba) Nagykovácsi Kispatak Óvoda

bb) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

bc) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

bd) Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

2. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló gazdálkodási beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

1.362.365 ezer Ft bevétellel

amelyből 1.303.807 ezer Ft költségvetési bevétel

és 58.558 ezer Ft finanszírozási bevétel

valamint

1.221.747 ezer Ft kiadással

amelyből 1.205.628 ezer Ft költségvetési kiadás

és 16.119 ezer Ft finanszírozási kiadás

hagyja jóvá.

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 1. számú mellékletek, ennek részletezését a 2. és 3. számú mellékletek;

b) a működési célú pénzeszközátadásokat a 3.1. melléklet;

c) a felhalmozási célú kiadásokat a 3.2 melléklet;

d) az adósságállomány alakulását a 4. számú melléklet;

e) a 2017. évi maradvány elszámolását a 5. számú mellékletek;

f) a 2017. évi egyszerűsített mérleget a 6. számú mellékletek;

g) a 2017. évi összevont (konszolidált) táblázatokat a 7. számú melléklet;

h) a bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti megbontását a 8. számú melléklet

alapján hagyja jóvá.

(2) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának irányítása alatt lévő költségvetési szervek szabad pénzmaradványát elvonja.

(3) A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2017. évben nem volt olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet vált volna szükségessé.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet tájékoztató adatait a 9. sz. mellékletek (vagyonkimutatás), valamint az 1. sz. tájékoztató (közvetett támogatások bemutatása) és a 2. sz. tájékoztató (EU-s támogatások bemutatása) szerint fogadja el.

4. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgálói jelentésben foglaltakat tudomásul veszi.

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

1. számú melléklet

Bevétel-Kiadás

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi
módosított
előirányzat
Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 143 677 760 144 243 974 141 365 132 98,0%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 202 326 32 828 994 32 803 580 99,9%
K3 Dologi kiadások 49 281 760 55 736 489 44 996 586 80,7%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 3 632 200 3 632 200 686 171 18,9%
K7 Felújítások 1 778 000 1 778 000 0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 230 572 046 238 219 657 219 851 469 92,3%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 466 650
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 3 683 000 3 683 000 3 586 661 97,4%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 226 889 046 234 536 657 217 063 822 92,6%
B Bevételek összesen 230 572 046 238 219 657 221 117 133 92,8%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 253 912
Záró pénzkészlet 2017.12.31. 586 329

Kispatak Óvoda

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi módosított előirányzat Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 183 174 601 178 582 480 173 019 508 96,9%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 143 814 44 239 933 40 708 798 92,0%
K3 Dologi kiadások 77 302 620 97 923 421 92 740 070 94,7%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 1 562 100 1 441 100 1 404 726 97,5%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 306 183 135 322 186 934 307 873 102 95,6%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 15 465 400 15 465 400 14 561 768 94,2%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 290 717 735 306 721 534 294 631 603 96,1%
B Bevételek összesen 306 183 135 322 186 934 309 193 371 96,0%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. (ezer forint) 264 031
Záró pénzkészlet 2017.12.31.(ezer forint) 177 215

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi
módosított
előirányzat
Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 24 197 022 25 414 527 24 800 447 97,6%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 558 584 5 970 633 5 945 405 99,6%
K3 Dologi kiadások 22 999 700 29 514 367 29 005 532 98,3%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 2 413 000 5 642 000 4 819 833 85,4%
K7 Felújítások 1 612 900 456 900 0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 56 781 206 66 998 427 64 571 217 96,4%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 5 200 000 5 200 000 4 473 310 86,0%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 51 581 206 61 798 427 60 995 149 98,7%
B Bevételek összesen 56 781 206 66 998 427 65 468 459 97,7%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 90 877
Záró pénzkészlet 2017.12.31. 352 559

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi
módosított előirányzat
Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 41 747 559 42 691 160 41 460 396 97,1%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 441 388 10 651 857 9 646 623 90,6%
K3 Dologi kiadások 14 201 268 18 060 715 15 168 827 84,0%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 635 000 635 000 264 968 41,7%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 66 025 215 72 038 732 66 540 814 92,4%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 19 200 000 19 200 000 19 499 900 101,6%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 1 016 000 1 016 000 1 339 054 131,8%
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 45 809 215 51 822 732 49 494 064 95,5%
B Bevételek összesen 66 025 215 72 038 732 70 333 018 97,6%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 342 492
Záró pénzkészlet 2017.12.31. 1 843 782

NATÜ

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi
módosított
előirányzat
Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 0 14 471 000 11 886 165 82,1%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0 3 347 000 2 696 579 80,6%
K3 Dologi kiadások 0 10 325 000 10 310 641 99,9%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5 Egyéb működési célú kiadások
K6 Beruházások 0 164 000 163 159 99,5%
K7 Felújítások
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások
K Kiadások összesen 0 28 307 000 25 056 544 88,5%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3 Közhatalmi bevételek
B4 Működési bevételek 0 0 219 565
B5 Felhalmozási bevételek
B6 Működési célú átvett pénzeszközök
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B8 Finanszírozási bevételek 0 28 307 000 26 355 281 93,1%
B Bevételek összesen 0 28 307 000 26 574 846 93,9%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 0
Záró pénzkészlet 2017.12.31. 122 581

Önkormányzat

Megnevezés 2017. évi eredeti előirányzat 2017. évi
módosított
előirányzat
Teljesülés Teljesülés %-a
K1 Személyi juttatások összesen 33 994 026 35 427 057 33 412 336 94,3%
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 478 686 7 869 686 7 866 057 100,0%
K3 Dologi kiadások 257 788 084 279 258 644 272 094 334 97,4%
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 898 000 45 998 000 35 361 739 76,9%
K5 Egyéb működési célú kiadások 169 637 760 159 184 366 128 516 890 80,7%
K6 Beruházások 29 250 000 29 140 965 28 620 916 98,2%
K7 Felújítások 4 500 000 11 289 000 1 562 100 13,8%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 000 000 14 300 000 14 300 000 100,0%
K9 Finanszírozási kiadások 614 997 202 670 893 100 636 246 669 94,8%
K Kiadások összesen 1 164 543 758 1 253 360 818 1 157 981 041 92,4%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 474 662 343 520 018 932 520 434 749 100,1%
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 54 014 000 54 183 844 129 037 762 238,1%
B3 Közhatalmi bevételek 442 966 000 512 251 681 518 104 292 101,1%
B4 Működési bevételek 54 100 000 124 390 627 91 372 661 73,5%
B5 Felhalmozási bevételek 0 0 0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 711 263
B8 Finanszírozási bevételek 138 801 415 42 515 734 30 145 172
B Bevételek összesen 1 164 543 758 1 253 360 818 1 289 805 899 102,9%
Nyitó pénzkészlet 2017.01.01. 156 018 893
Záró pénzkészlet 2017.12.31. 278 039 377

2. számú melléklet

Költségvetési bevételek

Polgármesteri Hivatal

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 0 0 466 650
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 466 650
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 466 650
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. §] (B351) 0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 2 900 000 0 291 338
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 2 900 000 2 552 849
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 764 704
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 783 000 783 000 665 264
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 0
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 77 210
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 3 683 000 3 683 000 3 586 661
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=261+...+269) (B74)
0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 3 683 000 3 683 000 4 053 311

Kispatak Óvoda

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 0 0 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek
[2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 396 000 396 000 1 035 346
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 282 676
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 11 781 480 11 781 480 9 637 347
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3 287 920 3 287 920 2 881 641
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 0
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 852 883
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 154 551
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 15 465 400 15 465 400 14 561 768
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=261+...+269) (B74)
0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 15 465 400 15 465 400 14 561 768

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 0 0 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek
[2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 79 582
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 4 095 000 4 095 000 3 354 599
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 1 311 022
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 78 740
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 1 105 000 1 105 000 930 979
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 0
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 29 410
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 5 200 000 5 200 000 4 473 310
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74) 0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 5 200 000 5 200 000 4 473 310

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 19 200 000 19 200 000 19 499 900
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 19 499 900
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 19 200 000 19 200 000 19 499 900
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek
[2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 252 177
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 146 456
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 800 000 800 000 597 294
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 216 000 216 000 268 897
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 0
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 50 000
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 24 230
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 1 016 000 1 016 000 1 339 054
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=261+...+269) (B74)
0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 20 216 000 20 216 000 20 838 954

NATÜ

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 0 0 0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 0 0 0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 0 0 0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 0 0 0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 0 0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 0 0 0
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 0 0 0
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 0 0 0
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 0
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 0 0 0
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 0 0 0
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 0
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 0 0 0
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351) 0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek
[2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 0 0 0
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 0
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 0 0 0
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 0 0 0
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 0 0 0
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 0
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 0 0 0
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 0 0
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 0 0 172 886
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 120 000
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 0 0
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 0 0
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 0 46 679
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 0 0
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 0 0
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 0 0
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 0 0
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 0 0 219 565
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=261+...+269) (B74)
0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 0
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 0
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 0
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 0 0 219 565

Önkormányzat

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 143 491 690 144 647 265 144 647 265
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 197 761 860 204 407 637 204 407 637
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 123 482 713 135 642 758 135 642 758
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 9 031 080 11 431 394 11 431 394
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 0 11 088 904 11 088 904
06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 58 317
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) 473 767 343 507 217 958 507 276 275
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) 0 0 0
10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=11+...+20) (B14)
0 0 0
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14) 0 0 0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0
21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=22+...+31) (B15)
0 0 0
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15) 0 0 0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15) 0 0 0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15) 0 0 0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15) 0 0 0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15) 0 0 0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
29 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B15) 0 0 0
32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) 895 000 12 800 974 13 158 474
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 357 500
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) 0 0 0
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 0 0 0
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 3 008 702
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 9 792 272
40 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0
43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) 474 662 343 520 018 932 520 434 749
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 54 014 000 54 183 844 54 183 844
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) 0 0 0
46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
(=47+...+56) (B23)
0 0 0
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23) 0 0 0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23) 0 0 0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23) 0 0 0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23) 0 0 0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23) 0 0 0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
54 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B23) 0 0 0
57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
(=58+...+67) (B24)
0 0 0
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24) 0 0 0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24) 0 0 0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24) 0 0 0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24) 0 0 0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24) 0 0 0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24) 0 0 0
68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25) 0 0 74 853 918
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 0 0 0
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) 0 0 74 853 918
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25) 0 0 0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 0 0 0
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0
79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) 54 014 000 54 183 844 129 037 762
80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311) 0 0 0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0
84 Társaságok jövedelemadói (=85+...+92) (B312) 0 0 0
85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312) 0 0 0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0
91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0
93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0
94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103) (B32) 0 0 0
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0
96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0
97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0
101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32) 0 0 0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0
104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108) (B33) 0 0 0
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0
109 Vagyoni tipusú adók (=110+...+116) (B34) 239 292 000 274 292 000 296 351 016
110 ebből: építményadó (B34) 0 0 144 803 207
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34) 0 0 0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0
113 ebből: telekadó (B34) 0 0 151 547 809
114 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0
115 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0
117 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351) 158 615 000 158 615 000 172 165 374
118 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
122 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0
123 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0
124 ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 172 165 374
125 ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) 0 0 0
126 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0
127 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0
128 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351) 0 0 0
129 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351) 0 0 0
130 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006. évi XCVIII. tv. 40/A. § (1) bekezdése) (B351) 0 0 0
131 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések
[2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)
0 0 0
132 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávos kockázatviseléséből származó bevételek
[2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)
0 0 0
133 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0
134 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351) 0 0 0
135 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0
136 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0
137 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0
138 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0
139 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351) 0 0 0
140 Fogyasztási adók (=141+142+143) (B352) 0 0 0
141 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0
142 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0
143 ebből: energiaadó (B352) 0 0 0
144 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0
145 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354) 28 259 000 40 259 000 28 768 428
146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) 0 0 0
147 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) 0 0 28 768 428
148 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0
149 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0
150 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355) 300 000 1 300 000 484 020
151 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0
152 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0
153 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355) 0 0 0
154 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0
155 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0
156 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0
157 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0
158 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 150 300
159 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 333 720
160 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0
161 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0
162 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0
163 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0
164 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- és horgászjegy díja (B355) 0 0 0
165 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0
166 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355) 0 0 0
167 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355) 0 0 0
168 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) 187 174 000 200 174 000 201 417 822
169 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36) 16 500 000 37 785 681 20 335 454
170 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0
171 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0
172 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 18 131 654
173 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0
174 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0
175 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36) 0 0 0
176 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
177 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0
178 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0
179 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 27 685
180 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) 0 0 145 000
181 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 1 708 584
182 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0
183 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0
184 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0
185 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) 442 966 000 512 251 681 518 104 292
186 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 0 1 020 000 91 575
187 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) 43 670 000 52 065 627 20 811 361
188 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 11 907 647
189 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402) 0 0 0
190 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) 0 6 000 000 6 451 686
191 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0
192 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404) 0 0 0
193 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0
194 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) 0 0 0
195 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) 0 0 0
196 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
197 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404) 0 0 0
198 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0
199 Ellátási díjak (B405) 0 14 000 000 20 546 113
200 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 0 9 000 000 12 257 860
201 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 10 430 000 10 430 000 0
202 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081) 0 0 0
203 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0
204 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4081) 0 0 0
205 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) 0 1 000 000 413 957
206 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0
207 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0
208 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) 0 1 000 000 413 957
209 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) 0 0 0
210 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+...+215) (B4092) 0 0 0
211 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B4092) 0 0 0
212 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B4092) 0 0 0
213 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0
214 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B4092) 0 0 0
215 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) 0 0 0
216 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409) 0 0 0
217 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 0 1 000 000 53 712
218 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) 0 29 875 000 30 746 397
219 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411) 0 0 0
220 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0
221 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4) 54 100 000 124 390 627 91 372 661
222 Immateriális javak értékesítése (>=223) (B51) 0 0 0
223 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51) 0 0 0
224 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) 0 0 0
225 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0
226 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 0 0
227 Részesedések értékesítése (>=228) (B54) 0 0 0
228 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0
229 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0
230 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) 0 0 0
231 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) 0 0 0
232 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) 0 0 0
233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) 0 0 0
234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=235+...+243) (B64)
0 0 0
235 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0
236 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0
237 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0
238 ebből: háztartások (B64) 0 0 0
239 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
240 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
241 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0
242 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0
243 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0
244 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65) 0 0 0
245 ebből: egyházi jogi személyek (B65) 0 0 0
246 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) 0 0 0
247 ebből: egyéb civil szervezetek (B65) 0 0 0
248 ebből: háztartások (B65) 0 0 0
249 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
250 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
251 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) 0 0 0
252 ebből: egyéb vállalkozások (B65) 0 0 0
253 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0
254 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0
255 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0
256 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) 0 0 0
257 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) 0 0 0
258 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) 0 0 0
259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) 0 0 0
260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
(=261+...+269) (B74)
0 0 0
261 ebből: egyházi jogi személyek (B74) 0 0 0
262 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74) 0 0 0
263 ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
264 ebből: háztartások (B74) 0 0 0
265 ebből: pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
266 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
267 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74) 0 0 0
268 ebből: egyéb vállalkozások (B74) 0 0 0
269 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0
270 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75) 0 0 711 263
271 ebből: egyházi jogi személyek (B75) 0 0 0
272 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75) 0 0 0
273 ebből: egyéb civil szervezetek (B75) 0 0 0
274 ebből: háztartások (B75) 0 0 711 263
275 ebből: pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
276 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
277 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) 0 0 0
278 ebből: egyéb vállalkozások (B75) 0 0 0
279 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0
280 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0
281 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0
282 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7) 0 0 711 263
283 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) 1 025 742 343 1 210 845 084 1 259 660 727

Finanszírozási bevételek

Polgármesteri Hivatal

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 7 538 729 7 538 729
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 7 538 729 7 538 729
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 226 889 046 226 997 928 209 525 093
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 226 889 046 234 536 657 217 063 822
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 226 889 046 234 536 657 217 063 822

Kispatak Óvoda

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 15 499 801 15 499 801
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 15 499 801 15 499 801
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 290 717 735 291 221 733 279 131 802
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 290 717 735 306 721 534 294 631 603
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 290 717 735 306 721 534 294 631 603

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 1 514 667 1 514 667
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 1 514 667 1 514 667
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 51 581 206 60 283 760 59 480 482
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 51 581 206 61 798 427 60 995 149
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 51 581 206 61 798 427 60 995 149

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 3 859 447 3 859 447
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 3 859 447 3 859 447
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 45 809 215 47 963 285 45 634 617
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 45 809 215 51 822 732 49 494 064
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 45 809 215 51 822 732 49 494 064

NATÜ

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 0 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 0 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 0 0
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 0 0
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 28 307 000 26 355 281
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 0 28 307 000 26 355 281
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 0 28 307 000 26 355 281

Önkormányzat

B8. Finanszírozási bevételek
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) 0 30 000 000 0
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) 0 0 0
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) 0 0 0
04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) 0 30 000 000 0
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121) 0 0 0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) 0 0 0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0
11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 138 801 415 12 515 734 12 515 734
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0
14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 138 801 415 12 515 734 12 515 734
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 17 629 438
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0
17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 0 0 0
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0
22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0
23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) 138 801 415 42 515 734 30 145 172
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) 0 0 0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) 0 0 0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) 0 0 0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0
29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28) (B82) 0 0 0
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) 0 0 0
31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0
32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 138 801 415 42 515 734 30 145 172

3. számú melléklet

Költségvetési kiadások

Polgármesteri Hivatal

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 105 402 000 101 581 374 98 863 363
02 Normatív jutalmak (K1102) 17 130 000 14 947 000 14 947 000
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 8 134 560 8 112 400 8 112 400
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 200 000 0 0
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 347 000 1 347 000 1 347 000
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 4 172 000 4 705 000 4 704 412
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 500 000 1 224 000 1 223 546
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 120 000 844 000 843 390
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 500 000 500 000
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 3 672 200 6 760 200 6 760 020
14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0
15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) 141 677 760 140 020 974 137 301 131
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 500 000 2 622 000 2 620 919
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 1 500 000 1 601 000 1 443 082
19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 2 000 000 4 223 000 4 064 001
20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 143 677 760 144 243 974 141 365 132
21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2) 32 202 326 32 828 994 32 803 580
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 29 306 389
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 1 102 000
24 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (K2) 0 0 0
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 1 207 604
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 25 272
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 0
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) 0 0 1 162 315
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 200 000 267 000 241 090
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 900 000 3 833 000 2 248 426
31 Árubeszerzés (K313) 0 0 0
32 Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) 4 100 000 4 100 000 2 489 516
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 4 490 000 5 242 000 4 915 843
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 000 000 1 248 000 1 092 564
35 Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) 6 490 000 6 490 000 6 008 407
36 Közüzemi díjak (K331) 3 100 000 3 130 000 2 596 015
37 Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0
38 Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333) 3 746 000 3 716 000 3 372 514
39 ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333) 0 0 0
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 600 000 325 000 130 145
41 Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) 3 128 000 3 438 000 3 437 110
42 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 3 437 110
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 10 181 000 9 362 000 8 308 917
44 Egyéb szolgáltatások (K337) 6 143 000 5 777 000 5 531 035
45 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 187 288
46 Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) 26 898 000 25 748 000 23 375 736
47 Kiküldetések kiadásai (K341) 500 000 500 000 405 856
48 Reklám- és propagandakiadások (K342) 200 000 200 000 0
49 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) 700 000 700 000 405 856
50 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 10 310 760 7 112 760 5 492 621
51 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 783 000 615 000 515 680
52 Kamatkiadások (>=53+54) (K353) 0 0 0
53 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0
54 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0
55 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354) 0 0 0
56 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
57 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354) 0 0 0
58 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354) 0 0 0
59 Egyéb dologi kiadások (K355) 0 10 970 729 6 708 770
60 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) 11 093 760 18 698 489 12 717 071
61 Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) 49 281 760 55 736 489 44 996 586
62 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0
63 Családi támogatások (=64+...+73) (K42) 0 0 0
64 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0
65 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0
66 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0
67 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0
68 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42) 0 0 0
69 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0
70 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0
71 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0
72 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42) 0 0 0
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) 0 0 0
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0
75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82) (K44) 0 0 0
76 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0
77 ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44) 0 0 0
78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44) 0 0 0
79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44) 0 0 0
80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44) 0 0 0
81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0
82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján
[Szoctv. 54. §-a] (K44)
0 0 0
83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+...+92) (K45) 0 0 0
84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45) 0 0 0
85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45) 0 0 0
86 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45) 0 0 0
87 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0
88 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45) 0 0 0
89 ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45) 0 0 0
90 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0
91 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45) 0 0 0
92 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45) 0 0 0
93 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46) 0 0 0
94 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46) 0 0 0
95 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0
96 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46) 0 0 0
97 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46) 0 0 0
98 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47) 0 0 0
99 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
100 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) 0 0 0
101 Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48) 0 0 0
102 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0
103 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) 0 0 0
104 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) 0 0 0
105 ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0
106 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0
107 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) 0 0 0
108 ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) 0 0 0
109 ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék (K48) 0 0 0
110 ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) 0 0 0
111 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) 0 0 0
112 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0
113 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48) 0 0 0
114 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0
115 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48) 0 0 0
116 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) 0 0 0
117 ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) 0 0 0
118 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) 0 0 0
119 ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48) 0 0 0
120 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) 0 0 0
121 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) 0 0 0
122 Nemzetközi kötelezettségek (>=123) (K501) 0 0 0
123 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0
124 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) 0 0 0
125 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) 0 0 0
126 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 0 0
127 Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) 0 0 0
128 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) 0 0 0
129 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
(=130+...+139) (K504)
0 0 0
130 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0
131 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
132 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504) 0 0 0
133 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0
134 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504) 0 0 0
135 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0
136 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
137 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
138 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
139 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504) 0 0 0
140 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
(=141+...+150) (K505)
0 0 0
141 ebből: központi költségvetési szervek (K505) 0 0 0
142 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
143 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505) 0 0 0
144 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505) 0 0 0
145 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505) 0 0 0
146 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505) 0 0 0
147 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
148 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
149 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
150 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505) 0 0 0
151 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506) 0 0 0
152 ebből: központi költségvetési szervek (K506) 0 0 0
153 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
154 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) 0 0 0
155 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) 0 0 0
156 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506) 0 0 0
157 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) 0 0 0
158 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
159 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
160 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
161 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506) 0 0 0
162 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163) (K507) 0 0 0
163 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507) 0 0 0
164 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508) 0 0 0
165 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0
166 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0
167 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0
168 ebből: háztartások (K508) 0 0 0
169 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
170 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
171 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0
172 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0
173 ebből: Európai Unió (K508) 0 0 0
174 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508) 0 0 0
175 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0
176 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0
177 Kamattámogatások (K510) 0 0 0
178 Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) 0 0 0
179 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512) 0 0 0
180 ebből: egyházi jogi személyek (K512) 0 0 0
181 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) 0 0 0
182 ebből: egyéb civil szervezetek (K512) 0 0 0
183 ebből: háztartások (K512) 0 0 0
184 ebből: pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
185 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
186 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) 0 0 0
187 ebből: egyéb vállalkozások (K512) 0 0 0
188 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512) 0 0 0
189 ebből: egyéb külföldiek (K512) 0 0 0
190 Tartalékok (K513) 0 0 0
191 Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) 0 0 0
192 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 0 0
193 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) 0 0 0
194 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0
195 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) 2 500 000 2 500 000 226 900
196 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 360 000 360 000 313 393
197 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0
198 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) 0 0 0
199 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 772 200 772 200 145 878
200 Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6) 3 632 200 3 632 200 686 171
201 Ingatlanok felújítása (K71) 1 400 000 1 400 000 0
202 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0
203 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0
204 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 378 000 378 000 0
205 Felújítások (=201+...+204) (K7) 1 778 000 1 778 000 0
206 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) 0 0 0
207 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
(=208+...+217) (K82)
0 0 0
208 ebből: központi költségvetési szervek (K82) 0 0 0
209 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
210 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82) 0 0 0
211 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82) 0 0 0
212 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82) 0 0 0
213 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82) 0 0 0
214 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
215 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
216 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
217 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82) 0 0 0
218 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
(=219+...+228) (K83)
0 0 0
219 ebből: központi költségvetési szervek (K83) 0 0 0
220 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
221 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83) 0 0 0
222 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83) 0 0 0
223 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83) 0 0 0
224 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83) 0 0 0
225 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
226 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
227 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
228 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83) 0 0 0
229 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84) 0 0 0
230 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0
231 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
232 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 0 0 0
233 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) 0 0 0
234 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84) 0 0 0
235 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84) 0 0 0
236 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
237 ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
238 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
239 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84) 0 0 0
240 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241) (K85) 0 0 0
241 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85) 0 0 0
242 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253) (K86) 0 0 0
243 ebből: egyházi jogi személyek (K86) 0 0 0
244 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86) 0 0 0
245 ebből: egyéb civil szervezetek (K86) 0 0 0
246 ebből: háztartások (K86) 0 0 0
247 ebből: pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
248 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
249 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86) 0 0 0
250 ebből: egyéb vállalkozások (K86) 0 0 0
251 ebből: Európai Unió (K86) 0 0 0
252 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86) 0 0 0
253 ebből: egyéb külföldiek (K86) 0 0 0
254 Lakástámogatás (K87) 0 0 0
255 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) 0 0 0
256 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89) 0 0 0
257 ebből: egyházi jogi személyek (K89) 0 0 0
258 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) 0 0 0
259 ebből: egyéb civil szervezetek (K89) 0 0 0
260 ebből: háztartások (K89) 0 0 0
261 ebből: pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
262 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
263 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) 0 0 0
264 ebből: egyéb vállalkozások (K89) 0 0 0
265 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89) 0 0 0
266 ebből: egyéb külföldiek (K89) 0 0 0
267 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8) 0 0 0
268 Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) 230 572 046 238 219 657 219 851 469

Kispatak Óvoda

K1-K8. Költségvetési kiadások
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 158 884 839 150 859 718 149 052 416
02 Normatív jutalmak (K1102) 11 700 000 11 700 000 10 261 124
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 1 465 000 0
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 200 000 469 000 308 330
05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0
06 Jubileumi jutalom (K1106) 953 546 1 155 546 953 546
07 Béren kívüli juttatások (K1107) 9 396 000 9 438 000 9 431 983
08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 0 0
09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 1 035 216 970 216 611 538
10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 60 000 40 000
11 Lakhatási támogatások (K1111) 0 0 0
12 Szociális támogatások (K1112) 0 0 0
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) 0 1 460 000 1 458 771